Uiteenzetting financiële positie

Bestaand versus nieuw beleid

Terug naar navigatie - Bestaand versus nieuw beleid

Hieronder worden de saldi van lasten en baten van de gehele begroting meerjarig weergegeven. Daarbij worden ook de bedragen voor nieuw beleid weergegeven..

2023 2024 2025 2026 2027
Exploitatie Totaal Waarvan Totaal Waarvan Totaal Waarvan Totaal Waarvan Totaal Waarvan
Bedragen x € 1.000,- nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw
Lasten 534.642 500 518.104 35.117 447.259 46.614 394.220 39.425 397.066 51.250
Baten 406.932 0 432.840 0 375.479 0 347.294 0 343.431 0
Resultaat voor bestemming 127.710 500 85.264 35.117 71.780 46.614 46.926 39.425 53.635 51.250
Vorming van reserves (lasten) 64.112 0 9.326 1.000 7.699 2.000 10.768 0 5.420 0
Beschikking over reserves (baten) 206.530 94.590 79.479 33 57.694 100 59.055 100
Resultaat/saldo na bestemming -14.708 500 0 36.117 0 48.581 0 39.325 0 51.150

De begroting bestaat voor het grootste deel uit bestaand beleid. De voorstellen uit het Bestuursakkoord zijn opgenomen in bijlage 9. Een negatief resultaat na bestemming is een positief begrotingssaldo aangezien hier uitgegaan wordt van lasten minus baten.

Hieronder worden de totalen van de structurele en niet structurele lasten en baten in de begroting meerjarig weergegeven. 

Exploitatie: 2023 2024 2025 2026 2027
Structureel Niet structureel Structureel Niet structureel Structureel Niet structureel Structureel Niet structureel Structureel Niet structureel
Bedragen x € 1.000,-
Lasten (L) 278.063 256.578 297.000 221.104 301.289 145.970 308.778 85.442 324.397 72.670
Baten (B) 331.800 75.132 330.847 101.993 333.237 42.242 324.477 22.817 333.074 10.357
Saldo (L-B) -53.737 181.447 -33.847 119.111 -31.948 103.728 -15.699 62.625 -8.677 62.312

Het betreft hier de lasten en baten exclusief de mutaties van de reserves. In onderdeel 3.3 is dit overzicht gespecificeerd per programma. Bij de niet structurele budgetten zijn de lasten hoger dan de baten. Dit wordt gecompenseerd door onttrekkingen aan de reserves waaronder de reserve tijdelijke budgetten.

Geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - Geprognosticeerde balans

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU saldo is in het nieuwe BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven. Met deze balans wordt meer inzicht gegeven in de ontwikkeling van onder meer de investeringen, het aanwenden van de reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.

Realisatie Geprognosticeerde balans
Bedragen x € 1.000,- 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa 5.100 18.068 7.185 8.185 7.685 7.685
Materiële vaste activa 368.705 452.015 507.040 528.833 527.872 521.606
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrek 128.964 159.717 159.717 159.717 159.717 159.717
Financiële vaste activa: Leningen 358.102 332.415 306.732 292.966 286.860 280.729
Financiële vaste activa: Uitzetting. > 1 jr 0 0 0 0 0 0
Totaal vaste activa 860.871 962.215 980.673 989.701 982.134 969.737
Vlottende activa
Voorraden 3.886 8.870 0 0 0 0
Uitzettingen korter dan één jaar 334.868 95.310 31.484 31.484 31.484 31.484
Liquide middelen 1.322 0 0 0 0 0
Overlopende activa 36.172 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Totaal vlottende activa 376.249 110.180 37.484 37.484 37.484 37.484
Totaal activa 1.237.119 1.072.396 1.018.157 1.027.185 1.019.618 1.007.221
Passiva
Vaste Passiva
Eigen vermogen 936.775 809.065 723.801 652.021 605.095 551.460
Voorzieningen 8.038 7.929 7.922 8.178 8.434 8.691
Vaste schuld 67.644 59.199 50.755 42.310 33.866 25.421
Totaal vaste passiva 1.012.457 876.193 782.477 702.509 647.395 585.572
Vlottende passiva
Vlottende schuld 92.360 92.360 184.348 291.736 339.094 387.711
Overlopende passiva 132.302 103.842 51.332 32.940 33.128 33.939
Totaal vlottende passiva 224.663 196.202 235.680 324.676 372.222 421.649
Totaal passiva 1.237.119 1.072.396 1.018.157 1.027.185 1.019.618 1.007.221

Raming van het EMU-saldo

Terug naar navigatie - Raming van het EMU-saldo

In bijlage 6 is de raming van het EMU saldo nader uitgewerkt.

Bedragen x € 1.000,- 2023 2024 2025 2026 2027
Raming EMU-saldo -169.097 -129.413 -104.317 -75.208 -67.114

Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Terug naar navigatie - Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

In de begroting zijn onderstaande structurele bedragen opgenomen voor aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Een nadere toelichting is opgenomen in bijlage 7.

Bedragen x € 1.000,- 2023 2024 2025 2026 2027
Wachtgelden en pensioenen Gedeputeerde Staten 579 596 596 596 596
Wachtgelden voormalig personeel 300 309 309 309 309
Frictiepost personeel 255 268 268 268 268

Stand van de investeringen

Terug naar navigatie - Stand van de investeringen

In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de vaste activa waaronder de investeringen. In bijlage 1 is een nadere detaillering van de investeringen opgenomen, dit betreft investeringen die nog onderhanden of opgeleverd zijn. Onderstaand is het totaal van investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut opgenomen.

Bedragen x € 1.000,- Realisatie 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Investeringen met economisch nut 110.294 150.626 151.398 147.795 144.094 141.001
Investeringen met maatschappelijk nut 258.411 301.389 355.642 381.038 383.778 380.605
Totaal investeringen 368.705 452.015 507.040 528.833 527.872 521.606

Financiering

Terug naar navigatie - Financiering

In de paragraaf 4 financiering en beleggingen is het beheer van de financiële middelen nader uitgewerkt. Hieronder zijn de overzichten voor de komende jaren opgenomen. 

Bedragen x € 1.000,- 2023 2024 2025 2026 2027
Financieringssaldo per 1 januari 274.800 243.303 134.489 38.647 -35.961
Mutatie EMU-saldo (zie bijlage 6) -169.097 -129.413 -104.317 -75.208 -67.114
Vrijval Uitzetting 137.600 20.600 8.475 600 400
Financieringssaldo per 31 december 243.303 134.489 38.647 -35.961 -102.675

Gemiddelde omvang belegd vermogen.

Bedragen x € 1.000,- 2023 2024 2025 2026 2027
Kortlopende beleggingen 216.700 146.700 87.700 35.700 1.000
Langlopende beleggingen 83.900 69.800 38.600 700 200
Gemiddelde beleggingen over het jaar 300.600 216.500 126.300 36.400 1.200

Rendement beleggingen en rente baten/-lasten. 

Bedragen x € 1.000,- 2023 2024 2025 2026 2027
Rendement beleggingen obligaties & leningen aan decentrale overheden 210 150 10 0 0
Rentebaten lang 1.550 1.540 1.030 0 0
Rentebaten kort 6.100 3.000 1.500 300 0
Totaal rendementen & rentebaten 7.860 4.690 2.540 300 0
Bedragen x € 1.000,- 2023 2024 2025 2026 2027
Rentelasten lang 721 796 689 689 689
Rentelasten kort 0 0 0 0 0
Totaal rentelasten 721 796 689 689 689

Stand en verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva

Terug naar navigatie - Stand en verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva

In bijlage 4 is een gespecificeerd overzicht opgenomen van de reserves,  voorzieningen en overlopende passiva. 
Bij de stand van de VAR hieronder is nog  rekening gehouden met toekomstige begrotingssaldi.

Bedragen x € 1.000,- Realisatie 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Algemene reserve 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Vrij aanwendbare reserve (VAR) 211.209 177.015 155.163 130.846 93.806 52.412
Bestemmingsreserves 715.566 622.050 558.638 511.175 501.289 489.048
Totaal reserves 936.775 809.065 723.801 652.021 605.095 551.460
Totaal voorzieningen 8.038 7.929 7.922 8.178 8.434 8.691
Totaal overlopende passiva (OP) 132.302 103.842 51.332 32.940 33.128 33.939
Totaal reserves en voorzieningen en overlopende passiva 1.077.115 920.836 783.055 693.139 646.658 594.089

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

Terug naar navigatie - Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

De cijfers over het jaar 2022 hebben betrekking op de cijfers uit de jaarstukken 2022 zoals door PS vastgesteld op 28 juni 2023. De voor 2023 en volgende jaren vermelde bedragen zijn inclusief de besluitvorming van de Staten tot en met 1 juli 2023, de doorwerking van de begrotingswijzigingen van voorgaande jaren, de financiële voorstellen uit het bestuursakkoord (zie bijlage 9) en  de concept-begrotingswijzigingen bij de bestuursrappportage 2023 (zie bijlage 10). 

In bijlage 8 zijn de uitgangspunten begroting 2023 inclusief toelichting opgenomen.