Overzicht van lasten en baten in de begroting

3.3 Overzicht van lasten en baten in de begroting

Terug naar navigatie - 3.3 Overzicht van lasten en baten in de begroting

Het overzicht van lasten en baten is het onderdeel waarin is aangegeven tot welke bedragen Provinciale Staten de begroting 2024 vaststellen. Er zijn twee overzichten opgenomen: het eerste overzicht betreft lasten en baten in de exploitatiebegroting (beleidsprogramma’s), het tweede overzicht betreft uitgaven en bijdragen van derden met betrekking tot investeringen. 

Hieronder zijn de lasten en baten gesplitst in structurele en niet structurele budgetten. Budgetten met een einddatum worden als niet-structureel aangemerkt. Deze indeling wordt zowel bij de lasten als bij de baten gehanteerd. 

I - Overzicht van lasten en baten programma’s

Terug naar navigatie - I - Overzicht van lasten en baten programma’s
Exploitatie - Bedragen x € 1.000,- Realisatie 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Programma 1 – Bestuur
Lasten
Structureel 9.319 10.072 11.693 12.080 12.134 12.134
Niet structureel 9.845 10.474 9.863 9.626 9.626 0
Totaal Lasten 19.164 20.546 21.556 21.706 21.760 12.134
Baten
Structureel 1.491 1.605 737 737 737 737
Niet structureel 2.380 0 0 0 0 0
Totaal Baten 3.871 1.605 737 737 737 737
Saldo 15.293 18.941 20.819 20.969 21.023 11.397
Vorming van reserves (lasten) 157 0 0 0 0 0
Beschikking over reserves (baten) 78 307 237 0 0 0
Saldo programma 1 15.372 18.635 20.582 20.969 21.023 11.397
Programma 2 – Infrastructuur
Lasten
Structureel 88.470 94.082 104.229 95.262 93.997 97.298
Niet structureel 115.535 36.063 29.418 22.981 13.851 12.596
Totaal Lasten 204.005 130.146 133.647 118.242 107.849 109.894
Baten
Structureel 2.865 3.578 3.127 2.886 2.886 2.886
Niet structureel 13.366 4.252 7.032 1.000 0 0
Totaal Baten 16.231 7.830 10.160 3.886 2.886 2.886
Saldo 187.775 122.316 123.487 114.356 104.963 107.008
Vorming van reserves (lasten) 31.875 13.094 1.223 3.553 3.033 1.450
Beschikking over reserves (baten) 121.955 32.687 23.915 15.666 12.179 12.895
Saldo programma 2 97.695 102.723 100.794 102.243 95.817 95.563
Programma 3 – Natuur en Landbouw
Lasten
Structureel 58.725 63.987 59.375 53.952 53.652 56.352
Niet structureel 24.733 41.704 54.066 35.521 6.706 125
Totaal Lasten 83.457 105.691 113.442 89.473 60.358 56.477
Baten
Structureel 2.794 3.821 1.000 1.000 1.000 1.000
Niet structureel 13.884 26.266 49.678 17.063 1.937 121
Totaal Baten 16.678 30.087 50.678 18.063 2.937 1.121
Saldo 66.780 75.604 62.763 71.410 57.421 55.356
Vorming van reserves (lasten) 24.623 9.155 2.700 2 3.791 0
Beschikking over reserves (baten) 27.521 26.812 8.885 15.199 2.730 3.850
Saldo programma 3 63.882 57.947 56.578 56.213 58.482 51.506
Programma 4 – Ruimte en Klimaat
Lasten
Structureel 11.578 12.854 12.627 12.357 12.357 12.357
Niet structureel 25.313 34.215 31.694 12.138 4.972 781
Totaal Lasten 36.891 47.069 44.322 24.495 17.329 13.138
Baten
Structureel 1.449 1.253 1.257 1.257 1.257 1.257
Niet structureel 18.682 10.779 13.502 3.287 774 85
Totaal Baten 20.131 12.032 14.759 4.544 2.031 1.342
Saldo 16.760 35.037 29.563 19.951 15.298 11.796
Vorming van reserves (lasten) 13.126 7.855 471 200 0 0
Beschikking over reserves (baten) 8.842 38.028 9.649 2.875 3.054 107
Saldo programma 4 21.044 4.864 20.385 17.276 12.244 11.689
Programma 5 – Economie en Mienskip
Lasten
Structureel 36.635 40.393 37.859 39.081 37.525 37.525
Niet structureel 47.850 73.760 37.883 26.150 25.109 25.433
Totaal Lasten 84.485 114.152 75.742 65.231 62.634 62.958
Baten
Structureel 498 373 289 289 192 192
Niet structureel 4.288 7.030 1.906 971 435 158
Totaal Baten 4.786 7.403 2.195 1.260 627 350
Saldo 79.699 106.749 73.548 63.970 62.007 62.608
Vorming van reserves (lasten) 19.719 8.902 448 0 0 0
Beschikking over reserves (baten) 34.642 44.496 11.157 1.374 1.085 50
Saldo programma 5 64.776 71.156 62.838 62.596 60.922 62.558
Programma 6 – Bedrijfsvoering
Lasten
Structureel 43.397 48.021 45.492 42.537 41.292 41.264
Niet structureel 353 467 0 0 0 0
Totaal Lasten 43.750 48.488 45.492 42.537 41.292 41.264
Baten
Structureel 443 100 100 100 100 100
Niet structureel 42 0 0 0 0 0
Totaal Baten 485 100 100 100 100 100
Saldo 43.265 48.388 45.392 42.437 41.192 41.164
Vorming van reserves (lasten) 2.446 959 0 0 187 212
Beschikking over reserves (baten) 1.454 1.822 1.153 556 19 0
Saldo programma 6 44.257 47.525 44.239 41.881 41.360 41.375
Programma 7 – Provinciefinanciën
Lasten
Structureel 2.285 3.299 3.320 14.602 24.943 34.877
Niet structureel 6.907 19.827 33.474 23.151 10.940 23.688
Totaal Lasten 9.192 23.125 36.794 37.753 35.882 58.565
Baten
Structureel 308.575 319.194 324.053 326.763 318.099 326.696
Niet structureel 35.709 26.070 29.260 19.918 19.669 9.994
Totaal Baten 344.284 345.264 353.312 346.681 337.768 336.690
Saldo -335.092 -322.139 -316.519 -308.928 -301.885 -278.125
Vorming van reserves (lasten) 36.182 24.147 4.484 3.944 3.758 3.758
Beschikking over reserves (baten) 64.482 62.379 39.594 43.809 38.627 42.153
Saldo programma 7 -363.392 -360.371 -351.628 -348.793 -336.754 -316.520
Overhead
Lasten
Overhead* 43.755 45.424 47.111 47.822 47.116 42.637
Totaal Lasten 43.755 45.424 47.111 47.822 47.116 42.637
Baten
Overhead 2.568 2.611 900 208 208 206
Totaal Baten 2.568 2.611 900 208 208 206
Saldo overhead 41.187 42.813 46.211 47.614 46.908 42.431
Totaal programma’s
Lasten
Structureel 291.566 278.063 297.000 301.289 308.778 324.397
Niet structureel 233.135 256.578 221.104 145.970 85.442 72.670
Totaal Lasten 524.700 534.642 518.104 447.259 394.220 397.066
Baten
Structureel 319.650 331.800 330.847 333.237 324.477 333.074
Niet structureel 89.384 75.132 101.993 42.242 22.817 10.357
Totaal Baten 409.034 406.932 432.840 375.479 347.294 343.431
Saldo 115.666 127.710 85.264 71.780 46.926 53.635
Vorming van reserves (lasten) 128.128 64.112 9.326 7.699 10.768 5.420
Beschikking over reserves (baten) 258.973 206.530 94.590 79.479 57.694 59.055
Begrotingssaldo -15.179 -14.708 0 0 0 0

  
* In de post overhead is de totale overhead meegenomen (programma 1, 6 en 7) 

Een negatief resultaat na bestemming is een positief begrotingssaldo aangezien hier uitgegaan wordt van lasten minus baten.

II - Overzicht van investeringen *): uitgaven en bijdragen van derden 2023

Terug naar navigatie - II - Overzicht van investeringen *): uitgaven en bijdragen van derden 2023
Totaal Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Bedragen x € 1.000
Programma 1 - Bestuur
Uitgaven 80 80 0 0 0 0
Bijdragen van derden 0 0 0 0 0 0
Saldo programma 1 80 80 0 0 0 0
Programma 2 - Infrastructuur
Uitgaven 342.506 123.453 88.829 72.375 49.743 8.106
Bijdragen van derden 137.964 34.116 31.348 36.000 36.500 0
Saldo programma 2 204.542 89.336 57.482 36.375 13.243 8.106
Programma 3 - Natuur en Landbouw
Uitgaven 46.386 22.228 24.123 0 36 0
Bijdragen van derden 33.753 8.348 24.939 9 457 0
Saldo programma 3 12.634 13.879 -816 -9 -421 0
Programma 4 - Ruimte en Klimaat
Uitgaven 19.180 19.086 94 0 0 0
Bijdragen van derden 6.472 5.477 911 28 28 28
Saldo programma 4 12.707 13.609 -817 -28 -28 -28
Programma 5 - Economie en Mienskip
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Bijdragen van derden 0 0 0 0 0 0
Saldo programma 5 0 0 0 0 0 0
Programma 6 - Bedrijfsvoering
Uitgaven 3.278 1.550 1.728 0 0 0
Bijdragen van derden 0 0 0 0 0 0
Saldo programma 6 3.278 1.550 1.728 0 0 0
Programma 7 – Provinciefinanciën
Uitgaven 25.250 25.250 0 0 0 0
Bijdragen van derden 26.356 4.856 5.055 5.263 5.478 5.703
Saldo programma 7 -1.106 20.394 -5.055 -5.263 -5.478 -5.703
Totaal programma’s en bedrijfsvoering
Uitgaven 436.680 191.646 114.774 72.375 49.779 8.106
Bijdragen van derden 204.545 52.798 62.253 41.300 42.463 5.731
Saldo 232.135 138.848 52.520 31.075 7.317 2.375
*) Investeringen inclusief aandelen, leningen en inrichtingsprojecten