Programma 7: Provinciefinanciën

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

  • Alliander NV
  • Vitens NV
  • Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)
  • Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB)

Lasten, baten en onvoorzien

Terug naar navigatie - Lasten, baten en onvoorzien

Hieronder is de opbouw van de lasten en baten nader uitgewerkt, de toelichting is bij de afzonderlijke beleidsvelden opgenomen.

Exploitatie- Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
7.4 Financieringsrente en interne financiering 1.728 974 868 868 868
7.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 18.731 32.585 34.969 33.099 55.825
7.6 Werken voor derden 3.683 3.857 1.926 1.926 1.880
7.7 Onvoorzien -275 0 0 0 0
Totaal lasten 23.868 37.417 37.763 35.892 58.573
Baten
7.1 Provinciefonds 235.276 243.275 246.027 237.521 234.803
7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting 72.447 74.612 76.694 78.776 80.774
7.3 Dividenden 17.570 10.591 10.795 10.891 11.112
7.4 Financieringsrente en interne financiering 14.028 10.676 8.311 5.859 5.337
7.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 3.002 10.926 2.938 2.805 2.791
7.6 Werken voor derden 3.683 3.857 1.926 1.926 1.880
7.7 Onvoorzien 0 0 0 0 0
Totaal baten 346.007 353.936 346.691 337.778 336.697
Saldo van lasten en baten -322.139 -316.519 -308.928 -301.885 -278.125

Beleidsveld 7.1. Provinciefonds

Terug naar navigatie - Provinciefonds

De raming van het provinciefonds voor onze provincie is gebaseerd op de meicirculaire 2023 van het rijk. Deze raming bestaat deels uit de algemene uitkering en deels uit zogenoemde decentralisatie-uitkeringen. Deze laatste uitkeringen worden voor een bepaald doel aan de provincie toegekend. In onderstaande tabel is aangegeven hoe de raming is opgebouwd.

Naast de inkomsten via de meicirculaire is in de begroting geanticipeerd op de verwachte positieve effecten van de herijking van het verdeelmodel van provinciefonds. Voor 2025 en 2026 is rekening gehouden met extra baten van € 2,5 mln. Voor 2027 en 2028 ramen wij € 5 mln. extra opbrengsten en vanaf 2029 € 7,5 mln. structureel.

In paragraaf 3.2 - Financieel kader Begroting zijn de ontwikkelingen van de baten uit het provinciefonds nader toegelicht

Bedragen x €1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Algemene uitkering – structureel 221.358 230.556 230.844 222.338 226.874
Algemene uitkering – incidenteel 1.048 128 128 128 -
Subtotaal algemene uitkering 222.407 230.684 230.972 222.467 226.874
Decentralisatie uitkeringen:
Programma 1
Waddenfonds 9.626 9.626 9.626 9.626 -
Programma 3
Drugsdumpingen 10 10 - - -
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten 26 26 - - -
Hergebruik stedelijk afvalwater 21 21 21 21 21
Programma 5
Monumentenzorg 1.349 1.349 1.349 1.349 1.349
DINGtiid 29 - - - -
Wet gebruik Friese taal 150 - - - -
Fries in het MBO 100 - - - -
Fryske Akademie 1.559 1.559 1.559 1.559 1.559
Subtotaal decentralisatie uitkeringen 12.870 12.591 12.555 12.555 2.929
Totaal 235.276 243.275 243.527 235.021 229.803

Beleidsveld 7.2. Opcenten motorrijtuigenbelasting

Terug naar navigatie - inleiding

De raming van de opcenten is gebaseerd op de realisatie van de ontvangsten in 2022. Daarnaast wordt jaarlijks gekeken naar de ontwikkeling van de omvang van het wagenpark waarover belasting wordt geheven. 

Het rijk stelt jaarlijks het maximale niveau van de opcentenheffing vast. Het verschil tussen dit maximale tarief en het feitelijk door de provincie gehanteerde tarief voor de opcenten bepaalt de zogenoemde onbenutte belastingcapaciteit. Voor onze provincie bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit in 2024 circa € 30,2 mln.

De samenstelling van de opcenten inclusief een nadere toelichting is opgenomen in paragraaf 1 Provinciale heffingen. 

Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Opbrengst motorrijtuigenbelasting 72.447 74.612 76.694 78.776 80.774

Beleidsveld 7.3. Dividenden

Terug naar navigatie - Dividenden
De provincie Fryslân neemt deel in het aandelenkapitaal van een aantal bedrijven. In onderstaand overzicht is het geraamde dividend weergegeven.
Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Dividend Alliander 10.350 7.500 7.500 7.500 7.500
Dividend Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 127 127 127 127 127
Dividend Fryslân Hurde Wyn 7.078 2.949 3.153 3.249 3.470
Dividend Nederlandse Waterschapsbank (NWB) 15 15 15 15 15
Totaal baten 17.570 10.591 10.795 10.891 11.112
Terug naar navigatie - toelichting

Toelichting:

Voor het rendement (rente en dividend Fryslân Hurde Wyn) heeft PS het besluit genomen dat jaarlijks € 1 mln. toegevoegd wordt aan de reserve afwaardering aandelenkapitaal Windpark,  € 1,67 mln. gaat naar stimulering duurzaamheid, € 1,67 mln. gaat naar ambitieagenda IJsselmeergebied en € 1,67 mln. wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo. De meeropbrengst boven de € 6 mln. gaat vanaf 1 augustus 2023 (nieuw bestuursakkoord) eveneens naar het begrotingssaldo.

Beleidsveld 7.4. Financieringsrente en interne financiering

Terug naar navigatie - Financieringsrente
In de onderstaande tabel staan de rentebaten en – lasten van de financiering van de provinciale uitgaven voor 2022-2026.
In paragraaf 4 Financiering en beleggingen wordt een toelichting gegeven op deze baten en lasten.
Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
Advieskosten vermogensbeheer 11 11 11 11 11
Juridische dienstverlening 75 0 0 0 0
Kosten vermogensbeheer 31 109 109 109 109
Rente nazorgfonds 778 854 747 747 747
Rente verstrekte geldlening 58 0 0 0 0
Rentevergoeding IBOI voor RSP REP 775 0 0 0 0
Totaal lasten 1.728 974 868 868 868
Baten
Rente kort 6.100 3.000 1.500 300 0
Rente lang 1.550 1.550 1.030 0 0
Rente toegerekend aan vaste activa 113 113 113 113 113
Rente vermogensbeheer 210 150 10 0 0
Rente verstrekte geldlening 6.055 5.863 5.658 5.446 5.224
Totaal baten 14.028 10.676 8.311 5.859 5.337
Saldo van lasten en baten -12.300 -9.701 -7.443 -4.991 -4.469

Beleidsveld 7.5. Overige algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Tabel
Hieronder wordt een specificatie van de overige algemene dekkingsmiddelen weergegeven.
Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
Bijdrage aan provincie Zeeland 501 0 0 0 0
Lening herstelplan Thialf 90 94 0 0 0
Risicobuffer Breedband 7.000 0 0 0 0
Stelpost loon en prijsstijging 1.127 1.128 12.517 22.857 32.791
Thialf exploitatiebijdrage 560 577 577 577 577
Voorwaardelijke budgetten GS:
- Breed cofinancieringsbudget 7.905 13.265 8.646 5.078 16.252
- Holwerd aan Zee 0 7.979 73 6 0
- Tussenstap Veenweide 1.250 0 424 607 911
- Veenweide funderingsaanpak 223 808 658 658 1.978
- Weerbaar bestuur 75 200 125 0 0
- Windpark Fryslân Ambitieagenda IJsselmeerkust 0 4.735 1.650 1.650 1.650
Voorwaardelijke budgetten PS:
- Holwerd aan Zee 0 3.000 6.000 0 0
- Regiodeal Holwerd aan Zee 0 800 4.300 0 0
- Windpark Fryslân Stimulering duurzaamheid 0 0 0 1.667 1.667
Totaal lasten 18.731 32.585 34.969 33.099 55.825
Baten
BTW compensatiefonds 49 49 49 49 49
Rendementsderving inzet vermogen 12 10 9 9 0
Rente kapitaalverstrekking Alliander 1.587 1.587 1.587 1.587 1.587
Rente revolverende middelen 62 62 65 0 0
Risicobuffer Breedband 1.294 1.240 1.155 1.155 1.155
Voorwaardelijke budgetten GS:
- Holwerd aan Zee 0 7.979 73 6 0
Totaal baten 3.002 10.926 2.938 2.805 2.791
Saldo van lasten en baten 15.729 21.660 32.031 30.293 53.034
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting:

De bijdrage aan de provincie Zeeland in verband met de 'weeffout' in het huidige verdeelmodel provinciefonds wordt uitgekeerd via het IPO. De totale IPO bijdrage is vanaf 2024 opgenomen in programma 1 Bestuur.

Bij de lasten is de risicodekking van de lening herstelplan Thialf opgenomen.  Op het moment dat de lening wordt opgevraagd door Thialf dan wordt hiervoor een risicovoorziening gevormd.

De post risicobuffer breedband is bedoeld voor de aanleg van breedband bij de onrendabele adressen.

De voorwaardelijke budgetten Provinciale of Gedeputeerde Staten zullen op basis van een inhoudelijk bestedingsvoorstel worden vrijgegeven voor uitvoering. De budgetten worden dan ook overgeheveld naar het inhoudelijke beleidsprogramma.  De voorwaardelijke budgetten uit het  bestuursakkoord zijn  opgenomen in de inhoudelijke beleidsprogramma's. Bij het autorisatiemoment in december zal worden voorgesteld om de hier nog opgenomen PS en GS voorwaardelijke budgetten eveneens over te hevelen naar de betreffende inhoudelijke beleidsprogramma's. Dit afgezien van het breed cofinancieringsbudget (EFRO-EZ, Interreg, POP3, GLB) aangezien deze in verschillende beleidsprogramma's ingezet wordt.

Voor Holwerd aan Zee is een aantal voorwaardelijke budgetten opgenomen. Dit betreft als PS voorwaardelijk de rijksbijdrage via de regiodeal Noord Oost Fryslân en de provinciale bijdrage in dit project. De regiodeal gelden ontvangen wij via het provinciefonds. Daarnaast is de bijdrage die Holwerd aan Zee gaat ontvangen vanuit het Waddenfonds in de begroting opgenomen als GS voorwaardelijk zowel bij de lasten als de baten. Op basis van een goedgekeurd projectplan door respectievelijk PS en GS worden deze middelen vrijgegeven voor uitvoering.

Voor de tussenstap veenweide is eveneens een voorwaardelijk budget opgenomen voor de komende jaren.

De inzet van het rendement Windpark Fryslân voor duurzaamheid (energieprogramma) en programma Friese IJsselmeerkust zijn deels PS en GS voorwaardelijk opgenomen. Het dividend is opgenomen onder 7.3 dividenden.

Onderstaande voorstellen uit het bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen bestuursakkoord Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving 2024 2025 2026 2027
Lasten
Breed cofinancieringsbudget 500 1.250 3.750 15.500
Totaal lasten 500 1.250 3.750 15.500

Beleidsveld 7.6. Werken voor derden

Terug naar navigatie - Werken voor derden
De provincie voert een aantal werkzaamheden voor derden uit waarvoor een vergoeding wordt ontvangen.
De component bedrijfsvoering (inzet capaciteit) hierin is opgenomen in programma 6 Bedrijfsvoering.
De overige lasten zijn in principe geraamd in de inhoudelijke beleidsprogramma’s, tenzij er geen directe relatie is met de doelen en resultaten van de provincie.
In dat geval worden de lasten in dit beleidsveld geraamd. De lasten worden gedekt door de bijdrage van derden die wij hiervoor ontvangen.
Hieronder is een overzicht opgenomen van de betreffende werken voor derden.
Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
Fumo dienstverlening 614 614 0 0 0
Holwerd aan Zee 1.200 0 0 0 0
Marrekrite 27 97 97 97 97
Overige kleine werken voor derden 532 1.956 638 638 594
Waddenfonds dienstverlening 1.311 1.192 1.192 1.192 1.189
Totaal lasten 3.683 3.857 1.926 1.926 1.880
Baten
Fumo dienstverlening 614 614 0 0 0
Holwerd aan Zee 1.200 0 0 0 0
Marrekrite 27 97 97 97 97
Overige kleine werken voor derden 532 1.956 638 638 594
Waddenfonds dienstverlening 1.311 1.192 1.192 1.192 1.189
Totaal baten 3.683 3.857 1.926 1.926 1.880
Saldo van lasten en baten 0 0 0 0 0

Beleidsveld 7.7. Onvoorzien

Terug naar navigatie - Onvoorzien
Er zijn voor de begroting 2024 geen onvoorziene lasten en baten begroot.
Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Totaal lasten -275 0 0 0 0
Totaal baten 0 0 0 0 0
Saldo van lasten en baten -275 0 0 0 0