Paragraaf 8. VTH taken

Deze paragraaf bevat een nadere toelichting op de vergunningverlenende -, toezichthoudende en handhavingstaken (VTH taken) van de provincie.  

Bevoegd bestuursorgaan

Terug naar navigatie - Bevoegd bestuursorgaan

Gedeputeerde Staten is het bevoegde bestuursorgaan voor de uitvoering van VTH taken. De juridische grondslag hiervoor ligt in landelijke wetgeving en provinciale verordeningen. 

Uitvoering

Terug naar navigatie - Uitvoering

De feitelijke uitvoering van VTH taken wordt deels uitgevoerd door GS zelf en deels namens GS door de uitvoeringsdiensten FUMO en Omgevingsdienst Groningen.
Bij de FUMO, de Friese omgevingsdienst, is een breed pakket aan milieutaken ondergebracht. Dit betreft voornamelijk VTH-taken en de advisering op specialistische terreinen als externe veiligheid, bodem en geluid.
De Omgevingsdienst Groningen (ODG) is één van de zes omgevingsdiensten die is aangewezen als Brzo -omgevingsdienst (Besluit risico’s zware ongevallen, onder de omgevingswet Seveso). Deze dienst is onder meer belast met de uitvoering van VTH-taken voor de majeure risicobedrijven in de drie Noordelijke provincies.

Mandaat

Terug naar navigatie - Mandaat

Gedeputeerde Staten hebben aan de ambtelijke provinciale organisatie en de FUMO en ODG mandaat verleend, zodat zij de aan hen opgedragen taken kunnen uitvoeren.  Over gevoelige zaken vindt overleg en afstemming met de verantwoordelijk portefeuillehouder plaats.

VTH bijdrage aan doelen

Terug naar navigatie - VTH bijdrage aan doelen

Het karakter van het VTH instrumentarium maakt dat er veelal sprake is van een indirecte bijdrage aan de realisatie van doelen binnen de verschillende beleidsvelden.
De basisgedachte is dat normconform gedrag, een goede naleving van wet- en regelgeving, bijdraagt aan veiligheid, gezondheid en milieukwaliteit.
Zo versterkt een goede uitvoering van VTH taken de naleving van wet- en regelgeving. Aldus wordt  met de inzet van het VTH instrumentarium bijgedragen aan de realisatie van doelen binnen de beleidsvelden:

  • 2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur;
  • 3.1 Natuur;
  • 4.2 Water en Bodem;
  • 4.3 Milieu.

VTH beleid

Terug naar navigatie - VTH beleid

Voor de uitvoering van deze taken stellen Provinciale Staten verordeningen en Gedeputeerde Staten uitvoeringsbeleid vast. Het vaststellen van VTH-beleid volgde uit afdeling 13.2 van het Omgevingsbesluit. 
Het vigerende VTH-beleid is in twee documenten vastgelegd:

  • VTH-beleid 2019 – 2023 (verlengd tot en met 2024): Hierin is het algemene beleidskader voor VTH taken vastgesteld. Dit beleidskader beschrijft de uitgangspunten, doelen (wat) en strategieën (hoe) voor de uitvoering van VTH-taken. Dit beleid is van toepassing op alle VTH taken waarvoor GS het bevoegd gezag is.
  • VTH-beleid Fryslân: Dit beleidsdocument bevat het uniforme beleid voor de provinciale en gemeentelijke basistaken die door de FUMO worden uitgevoerd. 

Gedeputeerde Staten hebben op 4 juli 2023 besloten de looptijd van het provinciaal VTH-beleid met 1 jaar te verlengen, tot en met 2024.  Actualisatie van het provinciaal VTH-beleid is gepland eind 2024.

Wat willen we bereiken?
De wet- en regelgeving waarin GS als het bevoegde gezag is aangewezen bevat specifieke doelen. GS heeft medebewind voor deze landelijke regelgeving en streeft op deze doelen goede naleving na. 

De beleidsdoelen voor ambitie Uitvoeren wettelijke VTH-taken is voor de verschillende VTH programmaonderdelen nader uitgewerkt in het provinciaal VTH-beleid.

VTH uitvoeringsprogramma en – jaarverslag

Terug naar navigatie - VTH uitvoeringsprogramma en – jaarverslag

Het VTH-beleid is uitgewerkt in het VTH uitvoeringsprogramma. Het  jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s bevatten een meer gedetailleerde uitwerking van de verwachte resultaten en de daarvoor benodigde inzet vanuit de provinciale organisatie, de FUMO en de ODG. In jaarverslagen wordt gerapporteerd aan - en verantwoording afgelegd door - Gedeputeerde Staten over de uitvoering van de VTH-taken. Het verslag is tevens een belangrijk evaluatiemoment: ligt de uitvoering op koers, is er aanleiding om te (her)prioriteren en/of doelen bij te stellen. 

Inhoudelijke speerpunten

Terug naar navigatie - Inhoudelijke speerpunten

Hieronder worden enkele inhoudelijke speerpunten benoemd:

•    Beleidsontwikkeling
o    Er wordt in IPO-verband bijgedragen aan de ontwikkeling van (landelijk) VTH-beleid. Daarbij sluiten wij aan bij de programmalijnen uit de bestuurlijke IPO-agenda VTH Gezonde en veilige leefomgeving. Binnen deze programmalijnen vallen onderwerpen als financiële zekerheid bij afvalbedrijven, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en kwaliteitscriteria. De beleidsontwikkeling dient mede ter voorbereiding op de actualisatie van het provinciaal VTH-beleid in 2024.
o    De doorontwikkeling van het VTH-stelsel krijgt een impuls naar aanleiding van de aanbevelingen die voorvloeien uit het rapport “Om de leefomgeving” van de Commissie Van Aartsen. De aanbeveling uit dit rapport worden omgezet in een interbestuurlijk programma waaraan vanuit het Rijk, VNG, IPO en OD-NL een bijdrage zal worden geleverd. 

•    Majeure risicobedrijven 
o    Fryslân kent 15 majeure risicobedrijven (peildatum 1 januari 2023). De uitvoering van VTH-taken bij deze bedrijven is, zoals eerder aangegeven, opgedragen aan de ODG. De uitvoering van deze taken vindt plaats overeenkomstig de productie- en kwaliteitsnorm “Noordelijke Maat” zoals die tussen de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe met de ODG is overeengekomen. 

•    Samenwerken
o    Fries VTH-overleg. Gedeputeerde Staten hebben de wettelijke taak tot coördinatie en afstemming tussen overheden en andere organisaties in Fryslân die betrokken zijn bij de uitvoering van VTH-taken. Deze samenwerking heeft een beleidsmatig en kaderstellend karakter. De onderwerpen komen voort uit de meerjarenagenda, aangevuld met actuele thema’s. 
o    Operationele samenwerking. Als provincie werken we veel en intensief samen met andere overheden, uitvoeringsorganisaties en andere instanties in concrete zaken. Deze samenwerking is erop gericht om daar waar nodig krachtdadig en als één overheid te kunnen acteren. Wij doen dit zowel in: 
o    Noordelijk verband: Groningen, Fryslân en Drenthe, Politie Noord-Nederland;
o    Waddengebied en hoofdvaarwegennet;
o    Samenwerking toezicht bij de Natura 2000 – gebieden.