Bijlage 11. Subsidiestaat begroting 2024

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De provincie mag volgens de hoofdregel van artikel 4:23, eerste lid Algemene wet bestuursrecht (Awb) slechts een subsidie verstrekken op grond van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. De Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (hierna: ASV) is een door Provinciale Staten vastgesteld wettelijk voorschrift dat beleidsmatige en budgettaire buitengrenzen formuleert met betrekking tot de subsidieverstrekking. De ASV heeft de volgende subsidies benoemd: projectsubsidies, boekjaarsubsidies en incidentele subsidies. Omdat in de ASV niet de subsidiabele activiteiten zijn geregeld vormt de ASV geen wettelijke grondslag op basis waarvan subsidie verstrekt kan worden in de zin van de Awb. Artikel 4:23, derde lid, aanhef en onder c Awb biedt in deze uitkomst. Dit artikel maakt een uitzondering op de hoofdregel die een wettelijke grondslag vereist, indien de begroting de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld vermeldt.

Om te voldoen aan de vereisten gesteld in artikel 4:23, derde lid Awb zijn in de subsidiestaat de boekjaar- en projectsubsidies opgenomen zonder wettelijke grondslag. Omdat aanvragen voor projectsubsidies gedurende het gehele jaar binnen kunnen komen, kan er bij de bestuursrapportage en het autorisatiemoment evt. aanpassing en aanvulling van de subsidiestaat aan PS voorgelegd worden, zodat ook voor die subsidies de wettelijke grondslag geregeld is.

Boekjaarsubsidies

Terug naar navigatie - Boekjaarsubsidies

In de ASV is bepaald dat de provincie op aanvraag aan een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid een boekjaarsubsidie kan verstrekken. Een boekjaarsubsidie wordt per kalenderjaar verstrekt voor een periode van maximaal vier aaneengesloten jaren, waarbij de hoogte van het subsidiebedrag gerelateerd kan zijn aan een bepaald niveau van activiteiten. NB. De instellingen die de musea- en kunstinfrastructuur vormen, zijn niet op de subsidiestaat terug te vinden, omdat deze instellingen de wettelijke grondslag van hun boekjaarsubsidie ontlenen aan de regeling Musea en kunstinfrastructuur die in het voorjaar van 2020 open heeft gestaan en in juni 2020 tot besluitvorming heeft geleid voor de periode 2021-2024.

Subsidiestaat

Terug naar navigatie - Subsidiestaat

De in deze subsidiestaat opgevoerde bedragen zijn ontleend aan de begroting 2024. In de gepresenteerde bedragen is ook rekening gehouden met tijdelijke aanvullingen, ook al worden die uit andere budgetten bekostigd. Daarnaast wordt rekening gehouden met de loon- en prijsstijging gesubsidieerde instellingen zoals opgenomen in de uitgangspunten begroting (bijlage 8). Voor de begroting 2024 is deze op 4,1 % gesteld.

Prg Bel.veld Subsidieontvanger Doelstelling Bedrag in € Toelichting
Begroting 2024
1 2 Stichting Veteranendag Friesland Organisatie jaarlijkse provinciale veteranendag 34.000
1 5 Nationale Ombudsman 4.800
2 1 C.R.O.W. Met deze subsidie ontwikkelt CROW collectieve kennis op het gebied van mobiliteit, door middel van het programma Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) 684.000
2 3 C.R.O.W. Met deze subsidie ontwikkelt CROW collectieve kennis op het gebied van mobiliteit, door middel van het programma Kennisprogramma Beheer en Bouw (KpBB) 436.040 Voor een periode van 4 jaar (2024-2027)
2 4 ROCOV ROCOV Fryslân komt op voor de belangen van de reizigers in het openbaar vervoer in Fryslân. Iedere provincie in Nederland heeft een ROCOV. De basis voor deze overleg- en adviestaak is vastgelegd in de Wet Personenvervoer 2000. Het werk van ROCOV Fryslân bestaat uit het voeren van overleg met de provincie en met de vervoerbedrijven en het geven van adviezen aan deze partijen over allerlei kwaliteitsaspecten van het openbaar vervoer in Fryslân. ROCOV Fryslân is een onafhankelijke stichting. De stichting wordt gerund door vrijwilligers. 45.900
3 1 Bond Friese Vogelwachten Het bevorderen van agrarische natuur- en landschapsbeheer door ondersteuning van agrarische natuurverenigingen (ANV’s), door stimulering van samenwerking met andere maatschappelijke organisaties en door advisering van de overheid. Begeleiding en professionalisering ANV’s en gebiedscoördinatoren. Kennisuitwisseling ANV’s en gebiedscoördinatoren. Organiseren weidevogelkennisdag. Opzetten registratiesysteem weidevogelmonitoring samen met de BFVW. 166.300
3 1 Faunabeheereenheid budgetsubsidie Het beheer van inheems beschermde diersoorten en het voorkomen van belangrijke schade aan landbouwgewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan de fauna. 333.600
3 1 It Fryske Gea De vereniging It Fryske Gea heeft als doel de biodiversiteit in Fryslân te behouden, te herstellen en te ontwikkelen, en de (cultuurhistorische) monumenten, die deel uitmaken van een natuurgebied of natuurwaarden bezitten of landschappelijk van belang zijn, te behouden. It Fryske Gea streeft naar natuurbescherming in brede zin. Zij doet dit ondermeer door het gericht beheren van haar terreinen 948.300
3 1 IVN consulentschap Fryslân In de transitie van natuur en milieu educatie (NME) en het uitvoering geven aan het Akkoard Fan Earnewâld, een samenwerkingsafspraak van alle natuurorganisaties en de provincie op het gebied van NME, vervult IVN een voortrekkersrol. Via bijeenkomsten, arrangementen, trainingen en workshops nodigt IVN beroepskrachten en vrijwilligers uit om mee te gaan in deze transitie, zodat NME als een deskundige organisatie ingezet wordt bij het betrekken van (school)kinderen, jongeren en volwassenen bij hun leefomgeving. IVN zet zijn kennis en ervaring in om mensen met hoofd, hart en handen de leefomgeving te laten ervaren en waarderen. 239.100
3 1 LTO Noord Aanstellen DAW coördinator, die als taak heeft: het initiëren en aanjagen van projecten die invulling geven aan de doelstellingen van het DAW (deltaprogramma agrarisch waterbeheer) 200.000 Voor een periode van 2024 t/m 2027
3 1 Stichting Nationaal Park De Alde Feanen Basisfinanciering NP De Alde Feanen 122.100
3 1 Beheerstichting Nationaal Park Schiermonnikoog Basisfinanciering NP Schiermonnikoog 122.100
3 2 Stichting Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Stichting Living Lab Natuurinclusieve Landbouw draagt als onafhankelijke stichting bij aan de transitie van de landbouw naar natuurinclusief en circulaire landbouw in Fryslân 60.000 Cofinanciering SABE regeling.
4 1 Stichting Erfgoed Natuur en Landschap Bevorderen van het behoud, beheer, draagvlak en bekendheid van de waarden van het Nationaal Landschap Súdwest Fryslân 56.300
4 1 Stichting Landschapsbeheer Friesland Het LBF heeft als oogmerk het behoud en versterking van het Friese landschap in al haar facetten alsmede soortenbescherming. Hiervoor ontvangt LBF jaarlijkse een budgetsubsidie uit de provinciale middelen en was een doeluitkering van het rijk via het ILG opgenomen. Deze laatste is als gevolg van het Natuurakkoord weggevallen vanaf 2013 293.300
4 1 Vereniging Noardlike Fryske Wâlden Bevorderen van het behoud, beheer, draagvlak en bekendheid van de waarden van het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden 56.300
4 2 Friese Milieu Federatie De werkzaamheden van de functionarissen van de St. Friese Milieufederatie vormen een nuttige aanvulling op de eigen provinciale bemoeienissen met milieuaangelegenheden, mede gelet op de eigen invalshoek van waaruit de stichting deze aangelegenheden benadert. Voorts is het vanuit een oogpunt van subsidiëring gewenst om bij een veelheid van milieu- en natuurbeschermingsorganisaties in de provincie met één centraal adres te maken te hebben. 441.200
5 1 Innovatiecluster Drachten Bestemd voor het projectplan 2023-2025. Het Innovatiecluster Drachten (ICD) bestaat uit 23 bedrijven in Noord Nederland, met 4.300 medewerkers, die landelijk en internationaal opereren, met het zwaartepunt in Drachten. De bedrijven maken allemaal deel uit van de hoogtechnologische maakindustrie, één van de kurken van de Nederlandse economie. De bedrijven leveren een stevige bijdrage aan de regionale economie met (hoogwaardige) werkgelegenheid, innovatiekracht en economische en maatschappelijke waarde. Het ICD neemt een belangrijke plaats in de triple helix (overheid-ondernemers-onderwijs) door het bieden van een groot aantal stageplaatsen, onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten voor opleidingen op mbo-, hbo- en universitair niveau. Voor de continuïteit van de programma’s van het ICD is het belangrijk dat de provinciale bijdrage meerjarig wordt vastgelegd. 1.320.000 Voor de jaren 2023-2025 (€ 440.000 per jaar)
5 1 Stichting Wetsus Exploitatiesubsidie 1.000.000
5 1 Stichting Wetsus (penvoerder) Watercampus Actieplan (WAP) 211.000
5 2 St. Merk Fryslân Merk Fryslân is de regiomarketingorganisatie van de provincie Fryslân die invulling geeft aan een overkoepelende regiomarketingstructuur in de provincie. De stichting werkt primair aan de toeristische marketing en promotie, ondersteunt productontwikkeling en het gastheerschap van Friesland. De Waddeneilanden worden hierbij als apart merk vermarkt. Om de regiomarketing te realiseren, is samenwerking met de ondernemers, gemeenten, provincie en andere stakeholders onontbeerlijk. 768.300
5 3 Stichting voor Beroepsonderwijs, Volwasseneneducatie en Algemeen voortgezet onderwijs in Friesland en Flevoland (Firda) (voorheen Friesland College CIOS) Het betreft de activiteiten fierljeppen, zeilen/skûtsjesilen, schaatsen en opleiden buurtsportcoaches 28.400
5 3 Koninklijke Nederlandse Kaatsbond Verhogen deelname aan het kaatsen (door jongeren)  en bevordering bekendheid van het kaatsen in het algemeen. 78.200 Inclusief € 25.000 extra voor Us keats takomst
5 3 Dambûn Frysk spul Verhogen deelname aan het Frysk damjen (door jongeren) en bevordering bekendheid van het Frysk damjen in het algemeen 8.200
5 3 Frysk Ljeppers Boun Verhogen deelname aan het fierljeppen (door jongeren) en bevordering bekendheid van het fierljeppen in het algemeen. 8.200
5 3 Stichting Foar de neiteam Verhogen deelname aan het skûtsjesilen (door jongeren) en bevordering bekendheid van het skûtsjesilen in het algemeen. 8.200
5 3 Stichting Sport Fryslân Expertisecentrum op het gebied van sport, ter ondersteuning van sportbonden en -verenigingen, gemeenten, onderwijs, instellingen en bedrijven in Fryslân, inclusief aangepast sporten. 708.050 Structureel € 664.500. Tijdelijk € 25.750 extra in 2024 voor Fryske Sport yn dyn Klasse en € 17.800 extra in 2024 voor sportprijzen.
5 3 Stichting Wereldkampioenschap Fries Dammen (WFD) Nieuw toernooisysteem ontwikkelen. 15.900
5 3 Topsport Noord Individuele en collectieve begeleiding en ondersteuning van Friese sporttalenten. Topsportprogramma’s van verschillende sportdisciplines. 369.600 € 30.600 Topsport Noord.
€ 339.000 voor Centrum voor topsport onderwijs CTO Heerenveen
5 3 Watersportvereniging Sneek De provincie verleent een bijdrage in de organisatiekosten van de Sneekweek 5.400
5 3 Fries Landbouwmuseum Het museum levert een bijdrage aan de vermeerdering van kennis over een typsiche Friese bedrijfstak: de landbouw. Behoudt van het Frysk erfgoed en het vertellen van het verhaal van Fryslân. 222.800
5 3 Museumfederatie Fryslân/Museumstifting Fryslân De instelling levert ondersteuning aan de kleine musea en oudheidskamers. Daarnaast t/m 2024 ook projectleiding en -coördinatie van de activiteitenweek 'Help pake en beppe de vakantie door'. 236.100 Inclusief tijdelijke subsidie € 15.000 per jaar t/m 2024 (Pake & Beppe-project)
5 3 Stichting Tsjerkepaad Verzorgen en bekendmaken van openstelling en evenementen in honderden Friese kerkgebouwen op de zaterdagen in de zomermaanden. 17.200
5 3 Stichting Alde Fryske Tsjerken Beheer en behoud van de bij de stichting in bezit zijnde monumentale kerken. 314.000
5 3 Stichting De Fryske Mole Beheer en behoud van de bij de stichting in bezit zijnde monumentale molens. 114.400
5 3 Stichting Befrijdingsfestival Fryslân Organisatie Fries Befrijdingsfestival 45.000 Structureel per jaar
5 3 Stichting Centrum voor film in Friesland Behoud en beheer van het filmarchief. Voor het onderdeel: Fries Film en Audioarchief (voorheen: Fries Filmarchief) 100.000
5 3 Explore the North Een stevige fundering neerzetten voor het taalproductiehuis 150 .000
5 3 Stichting Fers Het leenverkeer van Friestalige boeken bevorderen. De dekking vindt plaats uit de rijksbijdrage voor de bevordering van de Friese taal en cultuur. Ook voert Bibliotheekservice Fryslân de taken uit van het voormalige Anna Blamanhus: ontsluiting archiefinspectie. En het Tomke-project ter bevordering van Frysk lezen. 3.616.200 Waarvan voor:
* Tomke: € 30.800 (p.j.)
* LêsNo: € 25.200 (p.j.)
* Taalplan: € 52.200 (p.j).
Utfiering jaan oan de realisaasjeplannen fan de ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêr binnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne.
5 3 Stichting Frysk Jeugdorkest Jonge musici (leeftijd 12-24 jaar) uit Friesland een podium te bieden om in een orkest met symfonische bezetting plezier te beleven aan samen muziek maken, streven naar professionele kwaliteit en bijzondere talenten door laten groeien naar het conservatorium. 17.000
5 3 Stichting Het Fries Museum It Frysk Museum is it sintrale kultuerhistoarysk museum foar de hiele provinsje en levert as sadanich in wezenlike bydrage ta fermeardering fan de kennis dy’t foar it ferline tigewichtich is. Dit bedrach is ornearre foar oankeap fan Fryske wurken. 45.000
5 3 Stichting Keunstwurk – KEK PO Voor het programma Kultuuredukaasje mei Kwaliteit; een landelijke regeling (Cultuureducatie met Kwaliteit) van het FCP. Dit programma heeft als doel om programma’s op terrein van cultuureducatie in het primair onderwijs (PO) te ontwikkelen en te borgen. Het programma zet in op deskundigheidsbevordering, ondersteuning van scholen en culturele aanbieders. Daarnaast zet het in op vakoverstijgend werken (onder andere de verbinding tussen taal en cultuur) via de zogenaamde ‘meimakkers’. 409.300
5 3 Stichting Keunstwurk – KEK VO Het plan cultuureducatie Voortgezet Onderwijs (VO) wil meer scholen dan in de vorige periode bereiken. In het nieuwe plan worden ongeveer 70 VO scholen bereikt. Dit streven naar een groter bereik van VO-scholen sluit goed aan bij de ambities van de Provincie Fryslan om ieder kind in aanraking brengen met kunst en cultuur. Een vierjarige projectsubsidie past bij deze ambitie en borgt continuïteit. 356.500
5 3 Stichting Keunstwurk – Basisorganisatie • Het stimuleren van cultuurparticipatie door ondersteuning van het amateurkunstenveld; 1.136.800
• Het stimuleren van de verbinding tussen cultuur en het sociaal domein, waaronder zorg om tot een groter bereik van cultuurparticipatie te komen en
• Het vergroten van kennis en professionalisering binnen het amateurkunstenveld onder meer vanuit de landelijke regeling gericht op cultuurparticipatie.
Bij de steunfunctie legt de provincie de nadruk op drie taken:
        Informatievoorziening
       Deskundigheidsbevordering
        Netwerkvorming en collectieve activiteiten
5 3 Stichting Keunstwurk Uitvoeringskosten van het programma Kultueredukaasje mei Kwaliteit (KEK) 217.600
5 3 Stichting Keunstwurk – Taalplan Frysk 2030 Utfiering jaan oan de realisaasjeplannen fan alle ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêr binnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne. 50.000
5 3 Stichting Monumentenwacht Fryslân Inspectie van de bij de Monumentenwacht aangesloten monumenten. 310.800
5 3 Stichting Steunpunt Monumentenzorg Fryslân Onbetaalde dienstverlening voor gemeenten, monumentenorganisaties en particulieren op het gebied van monumentenzorg, waaronder herbestemming, archeologie en cultuurhistorie. Het bieden van een platformfunctie voor de monumentenzorg. Onder deze subsidie valt ook de € 15.300 die jaarlijks beschikbaar is voor de vrijwilligersorganisaties. St. Steunpunt Monumentenzorg stelt dit budget beschikbaar aan deze organisaties. 216.100
5 3 Stichting Restauratie OpleidingsProjecten Noord-Nederland (ROP Noord) Stimuleren/zoeken van leerlingen voor het restauratieambacht bij monumenten (samenwerking drie Noordelijke Provincies) 10.000
5 3 Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje (AFUK) It stypjen fan aktiviteiten yn de folwoeksene-edukaasje wat de Fryske taal oanbelanget. It giet hjir om it trochbeteljen fan it bedrach dat hjirfoar yn de Rykspost foar it fuortsterkjen fan de Fryske taal en kultuer opnommen is. Draachflakferbreedzjen/ fersterkjen fan de Fryske taal yn alle sektoren fan it maatskippelik libben. Ynformaasjefoarsjenning en algemiene promoasje fan 'e Fryske taal. Dêrneist Boeken fan Fryslân: (ynter)nasjonale promoasje fan de Fryske literatuer. 2.286.300 € 653.800 structureel
€ 220.100 BFF
€ 255.800 taalbelied
Aktiviteiten op it mêd fan de taalstimulearring yn de foarskoalske perioade: € 92.200 frysk yn de skreane media
Alden en professionals yn Fryslân dy’t te krijen hawwe mei bern yn de foarskoalske perioade (VVE= Voor- en Vroegschoolse Educatie) ynformearje oer meartalich grutbringen. € 209.600 foarskoalsk
Professionals stimulearje om aktyf mei taalbelied dwaande te bliuwen. € 854.800 taalplan 2030
Brûkber en oantreklik materiaal oanbiede om in goede taalomjouwing te stimulearjen, sawol thús as op pjutteboartersplakken en bernedeiferbliuwen.
Utfiering jaan oan de realisaasjeplannen fan alle ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêr binnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne.
5 3 Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje (AFUK) It fuortsterkjen fan de Fryske taal yn it ûnderwiis troch it fergees beskikber stelle fan it digitale platfoarm Edufrysk dêr’t de digitale metoaden Spoar8 en Searje36 ûnderdiel fan binne oan alle skoallen yn it primêr en fuortset ûnderwiis. 350.000 Ynset fan middels Materiële Ynstânhâlding Frysk jierren 2023 en 2024
5 3 Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje (AFUK) It boargjen en fuortsterkjen fan de Fryske taal en kultuer yn de opliedings fan de ROC’s yn it middelber beropsûnderwiis yn Fryslân. 100.000 Ryksbydrage
5 3 CEDIN Utfiering jaan oan de realisaasjeplannen fan alle ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêrbinnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne. De programma's fan de Fryske skoalle- radio en -televyzje stypje it Frysk yn it basisûnderwiis, befoarderjen fan Fryske taal ûnder bern mei it tydskrift Tsjil en befoarderjen fan de Fryske taal ûnder jongerein mei it tydskrift LinKk. 1.137.000 Taalplan Frysk 2030-ambysje útfiering realisaasjeplan.
5 3 CEDIN It fuortsterkjen fan de Fryske taal yn it ûnderwiis troch it fergees beskikber stelle fan de edukative tydskriften Tsjil en LinKk en de begelieding by it fergees beskikber stelle fan it digitale platfoarm Edufrysk dêr’t de digitale metoaden Spoar8 en Searje36 oan alle skoallen yn it primêr en fuortset ûnderwiis. 320.000 Ynset fan middels Materiële Ynstânhâlding Frysk 2023 en 2024
5 3 Fryske Akademy a. Stifting, dy't har taleit op it wittenskiplik ûndersyk en ûnderwiis yn en oangeande Fryslân en synmienskip, skiednis, taal en kultuer. b. Bydrage ûnderwiiskundige taak F.A. oan de Universiteit fan Amsterdam. 3.110.000 De subzydsje bestiet út: - In ryksbydrage (lumpsum) fan €1,6 miljoen dy’t OCW earmerke oermakket nei it provinsjefûns. - In provinsjale eksploitaasjesubsydzje fan €1.2 miljoen en in tydelike provinsjale bydrage fan €200.000 foar it fuortsterkjen fan de wittenskiplike organisaasje (fernijingsympuls 2020-2024).
5 3 Ftyske Akademy - Europees Buro foar Lytse Talen Fuortsterking fan de relaasje tusken Europeeske fûnsen (Culture, Erasmus forAll, Interreg) &belied (ekfia NPLD) mei it belied & praktyk fan de Fryske en Nedersaksyske Taal- en Kultuer-organisaasjes. 11.700
5 3 Fryske Akademy - Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen en EBLT Fuortsterken fan de gearwurking tusken de ûnderskate wittenskiplike en maatskiplike(ûnderwiis)ynstituten, dy’t harren yn de Fryske kontekst mei meartaligens dwaande hâlde. Dit hâldt ek yn regionaal, nasjonaal en ynternasjonaal ta stân bringen fan de ferbining tusken de wittenskiplike wrâld, de beliedsûntwikkeling en dy fan de (praktyske) taalbefoardering fan it Frysk en it Frysk yn meartalige kontekst. 248.300
Bydrage oan oan de realisaasjeplannen fan alle ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêrbinnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne.
5 3 Fryske Akademy Mercator Projektfinansiering The Intergenerational transmission of west Frisian: promoting multilingual child-rearing and supporting (future) parents. It projekt draacht by oan de refitalisearring fan it Frysk (taalfitaliteit) troch nei te gean hoe’t de yntergenerasjonele oerdracht yn de thússituaasje effektyf befoarderje wurde kin. 112.000
5 3 Gerben Rypma stifting Projektsubsydzje foar de opnamen foarstelling “Siedkerlen” Gerben Rypma. 8.000
5 3 Skriuwerboun It besterkjen fan de Fryske literatuer en kultuer. 4.500
5 3 Rijkuniversiteit Groningen, Faculteit der Letteren Projektfinansiering projekt Nedersaksische spraaktechnologie: versterking en samenwerking. Voor de versterking en stimuleren van de gebruiksmogelijkheden voor de regionale Nedersaksiche taal in Nederland. 150.000
5 3 Semko Lesgeven B.V. Utfiering jaan oan it realisaasjeplan primêr ûnderwiis t.g.f de Taalplan Frysk 2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêr binnen alle learlingen optimaal Frysk leare kinne. 88.300
5 3 Stichting Bildts Aigene De stifting stelt him ta doel it Bildtsk as libbene streektaal en it Bildtsk eigene te hanthavenjen en te befoarderjen. 2.900
5 3 Stichting Bildts Aigene Projektsubsydje foar it fuortsterkjen fan de Fryske taal en streektalen troch it befoarderjen en  sichtber meitsjen fan de streektaal it Bildts. Bildts Aigene is de stichting die’t hur doende hout met ’t hoeden en noeden fan de Bildtse taal. 100.000 Utfiering moasje nr.2938 FNP Sichtberens Frysk en befoardering streektalen 29 juny 2022
5 3 Stichting De Moanne In eigentiids opinyblêd dat der neistribbet in bydrage te leverjen oan it ynlibben hâlden fan kultuer en taal yn Fryslân sûnder ûndergeskikt te wezen oan in bepaalde (maatskiplike) ideologie. 85.200
5 3 Stifting Fryske Rie De Fryske Rie underhâldt kontakten tusken Fryslân en Noard- en East Fryslân yn Dutslân. De Fryske Rie organisearet utwisselings en befoardert dermei ynterfryske kontakten. 5.400
5 3 Stifting Frysktalige berne-opfang, Ekspertizesintrum foar Frysk yn de foarskoalske perioade Utfiering jaan oan de realisaasjeplannen fan alle ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêrbinnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne. 653.000
Benammen rjochte op it foarkomme fan taalferlies en it rjochtdwaan oan de thústaal en it befoarderjen fan taaloerdracht troch it stimulearjen fan de taalûntwikkeling fan pjutten benammen rjochte op it Frysk en it ferbetterjen fan de oansluting op it primêr ûnderwiis.
5 3 Stichting Historisch Centrum Westergo ‘De Tiid’ Fuortsterkjen fan it Frysk en meartaligens, yn it bysûnder fanwege de betsjutting fan Gysbert Japicx foar it skreaune Frysk (it taalerfgoed) fan hjoed-de-dei. 10.000
5 3 Stichting Hispel Frysk literâr (ynternet)tiidskrift mei de ambysje om in (digitaal) literatuerplein te wêzen. 40.500
5 3 Stifting It Frysk Amateur Toaniel (Stichting I.F.A.T.) Aktiviteiten op it mêd fan it Fryske Amateurtoaniel. 11.800
5 3 Stichting NHL Stenden Hogeschool Utfiering jaan oan de realisaasjeplannen fan alle ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêrbinnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne. 919.600 Taalplan Frysk 2030-ambysje ûnderdielen:
€ 43.100 Netwurk taalkoördinatoaren
€ 280.100 Learare-oplieding Frysk PU & FU
€ 120.000 Lektoraat Meertaligheid & Geletterdheid
€ 476.400 Taalplan Frysk
5 3 Stichting Omrop Fryslân Utfiering jaan oan it konvenant “Bestuursafspraken Fries in de Media 2016”, spesifyk de realisaasje fan de programma’s dy’t mei elkoar de folsleine en alsidige Frysktalige programmearring foarmje op ferskate mediaplatfoarms. 997.700 (€ 849.000 Media en € 148.700 Taalplan Frysk) foar 2024
Utfiering jaan oan de realisaasjeplannen fan de ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêr binnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne.
5 3 Stichting Ried fan de Fryske beweging It bewarjen en befoarderjen fan de Fryske identiteit, taal en kultuer. 22.700
5 3 Stichting Stellingwarver Schrieversronte It ynstânhâlden en befoarderjen fan de Stellingwarver taal en kultuer. It dwaan fan: a. taalûndersyk en b. taalkundichûndersyk 28.500
5 3 Stichting Stellingwarver Schrieversronte Fernijingsympuls yn de regio foar gearwurking, fuortsterkjen en fernijing fan de Stellingwarver taal en kultuer. 26.300
5 3 Stichting Utjouwerij Frysk Toaniel (STUFT) Fersterking fan it Frysk troch de útjefte fan Frysktalige toaniel tekstboekjes. 19.600
5 4 Planbureau Fryslân (voorheen Fries Sociaal Planbureau) Begeleiding, kadervorming, documentatie, informatie, onderzoek en studie, verbinden van partijen, ondersteuning van gemeenten bij de ontwikkelingen rond de wet maatschappelijke ondersteuning, welzijn nieuwe stijl en aanpalende terreinen. 1.764.100
5 4 Stichting Doarpswurk Bevordering van de leefomstandigheden op het platteland. Het bieden van begeleiding, kadervorming, documentatie, informatie en ondersteuning t.b.v. vrijwilligers, verenigingen, dorpshuizen, plaatselijk belang en gemeenten in Fryslân. 718.400 Voor 2024 en 2025 samen
6 2 Hip-058  v.o.f. Winkelruimte exploiteren 10.000