Bijlage 12. Overzicht geraamde lasten en baten per BBV taakveld

Taakveld Omschrijving taakveld Lasten 2023 Lasten 2024 Lasten 2025 Lasten 2026 Lasten 2027 Baten 2023 Baten 2024 Baten 2025 Baten 2026 Baten 2027
Bedragen x € 1.000,-
0.1 Uitkering provinciefonds 0 0 0 0 0 235.276 243.275 246.027 237.521 234.803
0.2 Opbrengst provinciale belastingen 0 0 0 0 0 72.447 74.612 76.694 78.776 80.774
0.3 Geldleningen en uitzettingen 8.740 984 877 877 868 16.984 13.576 11.129 8.600 8.079
0.4 Deelnemingen 90 94 0 0 0 17.570 10.591 10.795 10.891 11.112
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten 1.354 1.128 12.517 22.857 32.791 61 59 58 58 49
0.6 Overhead 45.424 47.111 47.822 47.116 42.637 2.611 900 208 208 206
0.8 Mutaties reserves 64.112 9.326 7.699 10.768 5.420 206.530 94.590 79.479 57.694 59.055
0.9 Resultaat 14.708 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Provinciale Staten 5.011 4.657 4.596 4.596 4.596 17 17 17 17 17
1.2 Gedeputeerde Staten 2.283 2.364 2.364 2.364 2.364 5 5 5 5 5
1.4 Bestuurlijke organisatie 709 937 616 487 486 0 0 0 0 0
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio 545 573 557 549 549 0 0 0 0 0
1.6 Openbare orde en veiligheid 55 35 35 35 35 0 0 0 0 0
1.9 Bestuur, overige baten en lasten 5.295 6.994 7.374 7.419 7.419 2.114 1.250 1.250 1.250 1.250
2.1 Landwegen 47.476 44.817 35.675 38.326 42.300 3.721 478 1.237 237 237
2.2 Waterwegen 16.296 14.414 16.583 14.361 12.338 1.304 2.161 1.119 1.119 1.076
2.3 Openbaar vervoer 70.182 84.231 65.439 65.403 64.901 3.267 8.845 1.813 1.813 1.813
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten 18.885 8.331 7.512 7.223 7.265 37 37 37 37 37
3.1 Waterkeringen 3.733 62 13.558 63 63 78 0 0 0 0
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater 12.407 13.403 5.559 5.578 4.358 5.597 8.082 0 0 0
3.3 Kwantiteit grondwater 893 895 895 895 895 726 726 726 726 726
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater 678 752 737 729 728 0 0 0 0 0
3.5 Kwaliteit grondwater 2.464 3.231 1.917 510 594 2.000 2.700 1.400 0 85
3.9 Water, overige baten en lasten 2.758 6.018 2.925 1.306 1.302 365 1.269 105 0 0
4.1 Bodembescherming 1.989 1.273 497 408 408 15 0 0 0 0
4.3 Geluidhinder 42 44 43 42 42 0 0 0 0 0
4.4 Vergunningverlening en handhaving 12.023 12.194 11.270 11.040 11.038 83 83 83 83 83
4.5 Ontgronding 0 0 0 0 0 86 86 86 86 86
4.6 Duurzaamheid 14.203 22.311 14.095 5.435 4.004 8.518 12.053 1.560 774 0
4.9 Milieu, overige baten en lasten 1.787 1.848 1.571 1.562 1.562 27 27 27 27 27
5.1 Natuurontwikkeling 17.890 14.924 10.978 20.861 10.916 3.300 1.000 1.000 1.000 1.000
5.2 Beheer natuurgebieden 56.635 76.382 53.141 26.362 38.561 14.811 38.678 17.028 220 220
5.3 Beheer flora en fauna 22.487 16.357 14.941 20.601 14.069 4.222 883 467 1.937 121
5.9 Natuur, overige baten en lasten 303 1.625 1.625 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Agrarische aangelegenheden 17.003 11.730 9.911 4.133 14.975 1.725 0 0 0 0
6.3 Kennis en innovatie 25.723 11.420 10.745 6.490 7.895 1.376 270 175 19 0
6.4 Recreatie en toerisme 15.567 5.210 4.598 5.193 4.592 2.510 461 461 365 365
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten 21.199 18.267 13.985 13.764 4.429 3.246 2.187 1.189 1.189 1.189
7.1 Cultuur 45.587 44.790 39.801 37.716 37.214 1.142 20 17 17 17
7.2 Maatschappij 14.400 11.083 8.655 8.177 8.176 0 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening 20.183 27.060 23.304 11.210 12.164 1.694 8.513 769 321 58
8.2 Volkshuisvesting 782 510 498 492 491 0 0 0 0 0
8.3 Stedelijke vernieuwing 1.227 46 44 44 44 0 0 0 0 0
8.9 Ruimte, overige baten en lasten 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindtotaal 613.462 527.430 454.958 404.988 402.486 613.462 527.430 454.958 404.988 402.486