Bijlage 4. Verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva

De reserves en voorzieningen behoren, tezamen met de schulden (korte en lange termijn leningen), tot het vermogen van de provincie zoals dat in de jaarrekening in de balans tot uitdrukking wordt gebracht. Het vermogen geeft aan op welke wijze de activa van de provincie (bezittingen, etc.) zijn gefinancierd. 

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves

De reserves vormen tezamen het eigen vermogen van de provincie. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de algemene reserves en de bestemmingsreserves. Het (positieve) jaarrekeningresultaat en het begrotingssaldo 2023 wordt toegevoegd aan de algemene reserve onderdeel vrij aanwendbare reserve.

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen

Voorzieningen maken deel uit van het vreemd vermogen. Voorzieningen worden gevormd wegens:

  • Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;
  • Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
  • Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Overlopende passiva

Terug naar navigatie - Overlopende passiva

Overlopende passiva maken deel uit van het vreemd vermogen. Overlopende passiva worden gevormd wegens:

  • Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden en waar een terugbetalingsverplichting op rust. 

Voorzieningen en overlopende passiva maken geen deel uit van het eigen vermogen; er ligt een verplichting op naar derden toe. Voorbeelden hiervan zijn de doeluitkeringen die wij van andere overheden hebben ontvangen. 

Hieronder wordt het verloop van de afzonderlijke reserves, de voorzieningen en overlopende passiva  weergegeven. 

Reserves per einde jaar
Bedragen x € 1.000,- Realisatie 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Algemene reserve
Algemene reserve 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Vrij aanwendbare reserve VAR *) 211.209 177.015 155.163 130.846 93.806 52.412
totaal 221.209 187.015 165.163 140.846 103.806 62.412
*) VAR inclusief rekeningsaldo 2022 en begrotingssaldo
Bestemmingsreserve
R. Fractieondersteuning 345 345 345 345 345 345
R. De Nieuwe Afsluitdijk 17.657 17.815 19.194 0 0 0
R. Investering eigendom derden 23.910 31.030 31.030 31.030 31.030 31.030
R. Groot onderhoud Wegen 16.634 16.548 12.936 14.254 17.287 15.743
R. Groot onderhoud Water 17.963 19.545 19.423 19.645 19.618 21.068
R. Risicoreserve strategische grondvoorraad 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
R. Natuurpact 2014 45.081 38.979 34.391 34.341 38.091 34.241
R. Aankoop natuurterreinen (fase 1) 3.982 3.982 3.102 3.102 3.102 3.102
R. Ticketrisico's culturele producties 1.012 0 0 0 0 0
R. Jaarovergang structurele budgetten 1.816 0 0 0 0 0
R. Generatiepact 683 380 205 113 94 94
R. Groot onderhoud Gebouwen 2.048 1.704 826 461 647 859
R. Spaarverlof 0 419 419 419 419 419
R. Weerstandsbuffer 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
R. Risicobuffer revolverende middelen 105.668 100.026 101.330 102.553 103.699 104.854
R. Breed cofinancieringsbudget 32.246 30.594 17.826 4.822 760 1
R. Afwaardering aandelenkapitaal windpark Fryslân 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000
R. Windpark Fryslân 22.720 7.312 796 653 83 99
R. Risicoreserve lening herstelplan Thialf 942 942 942 942 942 942
R. Rente kapitaalverstrekking Alliander 1.682 3.269 4.855 6.442 8.028 9.615
Beklemde reserves
R. Dekkingsreserve kapitaallasten 185.688 177.852 174.350 170.742 164.841 158.939
R. Verstrekte subsidies 32.361 2.000 0 0 0 0
Tijdelijke budgetten categorie A 45.235 41.470 23.162 11.592 5.107 0
Tijdelijke budgetten categorie B 55.693 24.639 9.306 4.521 999 499
totaal 715.566 622.050 558.638 511.175 501.289 489.048
Totaal Reserves 936.775 809.065 723.801 652.021 605.095 551.460

De vorming en beschikking van de reserves zijn meegenomen zoals opgenomen in de begroting. 

Voorzieningen per einde jaar
Realisatie 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Bedragen x € 1.000,-
V. Buma-legaten 363 363 363 363 363 363
V. Grondwaterplan 1.553 1.443 1.435 1.690 1.945 2.200
V. Jorritsma-Boschmafonds 131 131 132 132 132 133
V. Legaat van Harinxma thoe Sloten 24 24 25 25 26 27
V. Waardeoverdracht pensioenen GS leden 5.969 5.969 5.969 5.969 5.969 5.969
Totaal Voorzieningen 8.038 7.929 7.922 8.178 8.434 8.691
Overlopende passiva per einde jaar
Realisatie 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Bedragen x € 1.000,-
OP 4e trein Sneek Leeuwarden 8.836 8.368 1.336 1.336 1.336 1.336
OP Deltaprogramma Waddengebied 99 27 27 27 27 27
OP Economic Board Noord Nederland 14 14 14 14 14 14
OP Europa Pact Fryslan 579 0 0 0 0 0
OP Fries Bestuursakkoord Waterketen 3 2021-2025 89 89 89 89 89 89
OP GRO06c Regiodeal NIL Veenweide 2022-2024 679 1.109 0 0 0 0
OP Life Alde Feanen N2000 voorbereiding 790 790 790 790 790 790
OP Life19/IP/DL00004 Grassbird Habbitats 235 615 615 1.015 1.415 1.772
OP Life19/IP/NL000011 All 4 Biodiversity 139 0 0 0 0 0
OP Nog af te sluiten weidevogelcompensatie 1.455 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382
OP Omgevingsberaad Waddengeb diverse reserveringen 11 11 11 11 11 11
OP POP 3 ANLB Leefgebied water SP 2019 156 156 156 156 156 156
OP Programma NIL Friese Kleiweide 112 112 112 112 112 112
OP Regiodeal NIL Aldeboarn-De Deelen 127 127 127 127 127 127
OP Samenwerkingsverband IKW 68 68 68 68 68 68
OP SCW Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies 84 84 84 84 84 84
OP SPUK C10-2 Verb dig dienstv Zicht op stikstofk 104 104 104 104 104 104
OP SPUK C13 Ontzorgingsprogr maatschapp vastgoed 1.076 304 304 304 304 304
OP SPUK C210 Flexibele inzet woningbouw 2e fase 702 702 702 702 702 702
OP SPUK C26 Culturele voorzieningen prov 2020 16 16 16 16 16 16
OP SPUK C41 Flexibele inzet woningbouw 192 42 42 42 42 42
OP SPUK C81 Opstellen en uitvoeren woondeals 281 281 281 281 281 281
OP SPUK C86 Ontzorgingspr maatsch vastg 2e tranche 868 1.436 1.436 1.436 1.436 1.436
OP SPUK C99 Vitale logiesaccommodaties 11 8 8 8 8 8
OP SPUK D13 Matching Rijk - Verbreding en vernieuw 124 0 0 0 0 0
OP SPUK E1 Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020 307 307 307 307 307 307
OP SPUK E12 Bermmaatregelen 1.281 1.281 1.281 1.281 1.281 1.281
OP SPUK E15 Regionale aanpak laadinfrastructuur 335 0 0 0 0 0
OP SPUK E20 Reg stimul verkeersveiligh maatr SPV 3.465 1.432 1.432 432 432 432
OP SPUK E3 Sanering verkeerslawaai 96 96 96 96 96 96
OP SPUK E33-2 MIRT 17-19 Fiets in de Keten 18-2022 165 165 165 165 165 165
OP SPUK E38 Veilig doelm en duurz gebr verk infra 27 27 27 27 27 27
OP SPUK E48 4e trein Sneek Leeuwarden 2020-2022 154 154 154 154 154 154
OP SPUK E56b BO MIRT verkeersinfrastructuur 20201 101 101 101 101 101 101
OP SPUK E83 bodemopgaven 2022 380 380 380 380 380 380
OP SPUK E84 Stimul verkeersveilighmtr 2022-2023 408 408 408 408 408 408
OP SPUK E86 Beschikbaarheidsvergoeding OV 2022 427 427 427 427 427 427
OP SPUK E87 FRESHEM-NL fase 2 0 394 394 0 0 684
OP SPUK F11 MKB-deal Skillsbooster 398 398 398 398 398 398
OP SPUK Freshem-NL bijdrage derden 939 2.808 1.558 958 958 939
OP SPUK H23 Bijdrage Rijk vervangingen Thialf 711 711 711 711 711 711
OP SPUK L05B Regiodeal ZuidOost Friesland 423 138 138 138 138 138
OP SPUK L10 Impulsgelden veenweiden 9.834 5.624 2.834 2.834 2.834 2.834
OP SPUK L16 PN Programma Natuur 20.970 31.505 16.585 0 0 0
OP SPUK L24 Voorbereiding NPLG 1.830 0 0 0 0 0
OP SPUK L25 Versnellingsvoorstellen 24.247 21.847 0 0 0 0
OP SPUK L7 IBP vitaal platteland 4.116 3.466 116 116 116 116
OP SPUK L8 prov aank veehouderijen nabij natuurgeb 5.232 5.096 5.096 5.096 5.096 5.096
OP Topattractie Subs Toerisme Natuurlijk STINAF 333 333 333 333 333 333
OP Wadlopen 76 76 76 76 76 76
OP Weidevogelcompensatie 2.613 2.401 2.188 1.976 1.764 1.552
OP Overig Vooruitontvangen rente Alliander 28.165 0 0 0 0 0
OP Overig Vooruitontvangen bedragen 8.423 8.423 8.423 8.423 8.423 8.423
Totaal Overlopende passiva 132.302 103.842 51.332 32.940 33.128 33.939
Totaal reserves, voorzieningen en overlopende passiva 1.077.115 920.836 783.055 693.139 646.658 594.089

De Voorzieningen en Overlopende passiva zijn opgenomen op basis van daadwerkelijke lasten en baten en dus (nog) niet op begrotingsbasis.