Programma 5: Economie en Mienskip

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Brede welvaart gaat over alles wat mensen van waarde vinden. Dat is niet alleen uit te drukken in geld en economische groei, maar het gaat ook over de kwaliteit van ons leven en onze leefomgeving. Niet alleen in de huidige tijd,  maar ook over de effecten voor latere generaties, met de horizon voorbij 2030. Deze brede welvaart vormt de kapstok voor het programma Economie en Mienskip met de focus op het beste voor Fryslân, nu en in de toekomst. Het gaat over leven in Fryslân; over leefbaarheid, gastvrijheid, wat Fryslân uniek maakt en hoe we met elkaar zorgen dat alle kansen in de regio Fryslân benut worden. Zowel voor bedrijven en inwoners als voor bezoekers. 

In 2023 hebben de drie adviesraden Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)  het rapport "Elke regio telt" uitgebracht.  Een ongevraagd advies waarin de oproep aan het Rijk wordt gedaan om  onwenselijke verschillen tussen regio’s te verkleinen en om zo de brede welvaart in alle regio’s van Nederland te bevorderen.  

Op een integrale, samenwerkende manier willen we de provincie leefbaar, ondernemend en vitaal houden. Dit doen we niet alleen door met aandacht voor de keten met samenwerkende partijen en de Mienskip, de voorzieningen en de Friese taal en cultuur toekomstbestendig te maken, zodat zowel bezoekers als inwoners kunnen genieten van al het moois dat Fryslân te bieden heeft. Maar ook door in te zetten op onze economische speerpunten;  Economisch perspectief leidt tot financiële zelfredzaamheid en eigenwaarde en is daarmee een belangrijke factor als het gaat om het geluk van mensen. 

Een sprekend voorbeeld van hoe we op deze manier al samenwerken in Fryslân zijn de Iepen Loftspullen.  Deze worden van onderop georganiseerd met veel vrijwilligers, het verbindt mensen in dorpen, zorgt voor een aantrekkelijk leefklimaat, met aandacht voor de Fryske taal en cultuur, lokale bedrijven zorgen vaak voor sponsoring, het is een motor voor de creatieve industrie en het laat met kleine verhalen ook de grote maatschappelijke opgaven zien. Vanuit deze lokale traditie van zelf samen dingen doen ontstaan vervolgens weer grotere, provinciebrede initiatieven zoals bijvoorbeeld ‘de Tocht’, die de provinciale economie een boost geven en in potentie vele bezoekers naar Fryslân kunnen trekken.  

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

De ambities die we vanuit economie hebben zijn:  
Ambitie 1: Fryslân is en blijft de 'rijkste' brede welvaartsregio van Nederland
Ambitie 2: Fryslân behoort in 2025 tot de top 3 van Europese regio’s in de transitie naar circulaire economie
Ambitie 3: Fryslân verandert van krimp- naar kansregio
Ambitie 4: De samenwerkingskracht van de Friese Mienskip resulteert in een sterk verbonden ecosysteem waarin de zogenoemde drie o's (onderwijs, ondernemers en overheid) optimaal samenwerken. 

Het beleidsveld Gastvrijheidseconomie richt zich op het versterken & beschikbaar maken van al het moois dat Fryslân te bieden heeft, voor haar inwoners (recreatie) en bezoekers (toerisme). In de afgelopen jaren is de focus verschoven van toerisme als doel op zich (met economische waarde en aantal bezoekers als dominant uitgangspunt) naar het inzetten van recreatie en toerisme als middel om brede welvaart te realiseren. Dit is vertaald in de onderstaande ambities:

Ambitie 1: Toerisme zorgt voor een prettige en gezonde woon- en leefomgeving 
Ambitie 2: Toerisme versterkt het behoud en ontwikkeling van cultuur- en natuurerfgoed 
Ambitie 3: Toerisme zorgt voor toekomstbestendige banen 

Het beleidsveld Taal, cultuur, erfgoed en sport  bepaalt in hoge mate de kwaliteit van onze leefomgeving en onze identiteit, draagt zo bij aan brede welvaart, leefbaarheid, recreatie en toerisme en de de grote ruimtelijke opgaven die nu voor ons liggen (NOVEX, FPLG, Omgevingsvisie). Of het nu archieven, musea, geschiedenisonderzoek, terpen, monumenten, dorpsgezichten, archeologie of cultuurlandschappen zijn: samen vertellen zij het Ferhaal fan Fryslân.  

Ambitie 1: We willen het Het Frysk Eigene, datgene wat bepalend en onderscheidend is voor Fryslân, borgen in het Ferhaal fan Fryslân om inwoners en bezoekers van Fryslân er kennis mee te kunnen laten maken (ambitie 5 Nij Poadium). 
Ambitie 2: We willen dat cultuurhistorische waarden zijn behouden, ontwikkeld, onderzocht en zichtbaar (ambitie 8a Nij Poadium)
Ambitie 3: We willen  archeologische waarden onderzoeken, beschermen en een groter publieksbereik (ambitie 8b)
Ambitie 4: We streven naar het behoud, ontwikkeling, onderzoek en een groter publieksbereik van gebouwde en groene monumenten (ambitie 8c)

Het beleidsveld leefbaarheid is een integraal beleidsveld die een bijdrage levert aan de brede welvaart van Fryslân.

Ambitie 1: Door middel van onze rollen als wakkerschudder, inzichtgever, gespreksaanjager en perspectiefschetser  realiseren wij een  provincie met  een toekomstbestendig en bereikbaar voorzieningenniveau. 
Ambitie 2: We ondersteunen inwoners en initiatieven met de integrale ontwikkeling van hun leefomgeving. 
Ambitie 3: We coördineren en faciliteren het gesprek over betaalbare en bereikbare zorg.
Ambitie 4: Op basis van bovenstaande ambities zorgen wij ervoor dat "onze regio telt."

 

Vastgestelde (beleids)notities

Terug naar navigatie - Vastgestelde (beleids)notities

Voor Economie:

Voor Gastvrijheid:

Voor Taal, Cultuur, Erfgoed en Sport:

Voor Leefbaarheid:

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van het programma Economie en Mienskip. 

 • Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij NV (NOM), Groningen
 • Friese Ontwikkelingsmaatschappij BV (FOM, voorheen Doefonds), Leeuwarden
 • Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Groningen
 • Gemeenschappelijke Regeling Marrekrite, Leeuwarden
 • Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, Leeuwarden
 • Gemeenschappelijke Regeling Letterhoeke (Tresoar), Leeuwarden
 • Thialf Onroerend Goed BV, Heerenveen

Overzicht lasten en baten programma 5 Economie en Mienskip

Terug naar navigatie - Overzicht lasten en baten programma 5 Economie en Mienskip
Exploitatie- Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
5.1 Economie 27.952 10.524 6.766 6.018 7.424
5.2 Gastvrijheid 12.985 5.105 4.605 5.205 4.105
5.3 Frysk eigene 53.102 49.628 43.054 40.999 40.499
5.4 Leefbaarheid 20.113 10.486 10.807 10.413 10.931
Totaal lasten 114.152 75.742 65.231 62.634 62.958
Baten
5.1 Economie 3.427 1.268 175 19 0
5.2 Gastvrijheid 2.341 372 372 276 276
5.3 Frysk eigene 1.142 20 17 17 17
5.4 Leefbaarheid 494 534 696 316 58
Totaal baten 7.403 2.195 1.260 627 350
Saldo van lasten en baten 106.749 73.548 63.970 62.007 62.608

Toelichting
De toelichting op de grootste verschillen tussen de jaren staat bij de afzonderlijke beleidsvelden.

Beleidsveld 5.1. Economie

Wat zien we?

Terug naar navigatie - Wat zien we?

We hebben te maken met een hoge inflatie door stijgende grondstoffenprijzen en hogere energie- en personeelskosten. Hoge inflatie kan verschillende negatieve gevolgen hebben op de economie, zoals vermindering van de koopkracht, onzekerheid op de markten en een toenemende ongelijkheid. Het bruto binnenlands product (bbp) is in het eerste kwartaal van 2023 met 0,7 procent gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022 (bron: CBS). 

Waar het lijkt alsof  de banen voor het oprapen liggen, geldt dit niet voor iedereen. Dat moet anders. We zien ook een steeds grotere druk op de arbeidsmarkt. Het aantal banen in Fryslân is nog nooit zo groot geweest en de werkloosheid is laag. Tegelijkertijd hebben we in Fryslân te maken met een negatieve demografische ontwikkeling. De verwachting is dat het aantal inwoners in de provincie in 2050 2% lager is dan in 2022 en de potentiële beroepsbevolking (15-75 jarigen) in 2050 met ruim 11% is afgenomen ten opzichte van 2023. De afnemende beroepsbevolking zorgt voor extra druk op de toch al krappe arbeidsmarkt. Daarbij komt dat de Friese bevolking vergrijst, wat tot een grotere zorgvraag leidt. De balans tussen verzorgeconomie en verdienvermogen moet daarom bewaakt worden  (bron: Dashboard Werkgelegenheid)

De noodzaak voor het verminderen van de milieudruk van materiaalgebruik wordt steeds groter. We hebben daar als provincie een voorbeeldfunctie. Er zijn steeds meer bijzondere grondstoffen nodig voor bijvoorbeeld elektrische auto's, windmolens en elektronica. Deze afhankelijkheid van andere landen kan de energietransitie in gevaar brengen (bron: o.a. website circulair Friesland).  

Sociale economische vitaliteit wordt in de discussie rondom ruimtelijke ordening ook een steeds belangrijker thema.  De balans tussen economie en ecologie wordt een belangrijke discussie voor het invullen van de ruimte. Ook om de vitaliteit op het platteland te borgen.  (bron: o.a. Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG))

Taak- en rolvrijheid

Terug naar navigatie - Taak- en rolvrijheid

Taakvrijheid 
De taakvrijheid op het economische domein is groot. Voor het stimuleren van kennis en innovatie door provincies bestaat geen wettelijk kader. Er is sprake van volledig autonoom beleid (maar wel een provinciale kerntaak).

Rolvrijheid 
Vanwege het volledig autonome karakter van onze bemoeienissen met de regionale economie is ook de rolvrijheid in principe groot. We werken ons beleid, ambities en doelen regionaal uit met het IPF (Innovatiepact Fryslân) en VCF (Vereniging Circulair Fryslân)  en noordelijk vanuit de Regionale Innovatie Strategie Smart Specialisation (RIS3) en landelijk vanuit de Kennis- en Innovatie Agenda. Ook vervullen we hierin een voorbeeldrol, door zelf zoveel mogelijk circulair in te kopen en een stimulerende rol als launching customer voor innovatieve en/of circulaire experimenten.  

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 5.1.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 5.1.

We hebben de volgende vier ambities:

 1. Fryslân is en blijft de 'rijkste' brede welvaartsregio van Nederland
 2. Fryslân behoort in 2025 tot de top 3 van Europese regio’s in de transitie naar circulaire economie
 3. Fryslân verandert van krimp- naar kansregio
 4. De samenwerkingskracht van de Friese Mienskip resulteert in een sterk verbonden ecosysteem waarin de zogenoemde drie o's (onderwijs, ondernemers en overheid) optimaal samenwerken.  

Op basis van deze ambities en de hierboven beschreven ontwikkelingen zijn onderstaande doelindicatoren geformuleerd. Het beleid is gericht op het bevorderen van samenwerking in het ecosysteem. We blijven daarbij onze partners InnovatiePact Fryslan , Innovatie Cluster Drachten, Ynbusiness, Vereniging Circulair Fryslan, de NOM en Wetsus/Watercampus ondersteunen. Brede welvaart en de transitie naar een circulaire economie zijn daarbij de uitgangspunten. Fryslân wil de rijkste brede welvaartsregio van Nederland zijn en blijven en daarnaast in de top 3 van Europese regio's staan in de transitie naar een circulaire economie. 

Wij werken aan één economische agenda voor Fryslân. Aan een schoon, gelukkig en gezond Fryslân. Door op de koers die met bedrijven, onderwijs en gemeenten is ingezet. Net als met het onderwijsakkoord. Wij zetten verder in op vijf sectoren met de bijbehorende campussen: agrarische producten, watertechnologie, herbruikbare materialen, hoogwaardige systemen en materialen en maritieme technologie. Daarin ondersteunen wij vernieuwingen en het aantrekken van bedrijven. Dit staat beschreven in de ‘Blue Delta’-bol van het Innovatiepact Fryslân. 

Voor de  speerpunten worden investeringsagenda's uitgevoerd om de duurzame economie aan te jagen. Door samenwerking in de Friese mienskip te bevorderen wordt  het ecosysteem sterker en onderling beter verbonden. Dit doen we o.a. door samen met de overheden, onderwijs en ondernemers meer en betere projecten op te zetten, om zo onze ambitie te realiseren om € 130 mln. Europese middelen naar Fryslân te halen ter versterking van de Friese economie. Aansluitend op ons beleid voor het Rijk en Europa maken wij een agenda voor economische samenwerking met Duitsland 

Doelindicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde
Fryslân is en blijft de 'rijkste' brede welvaartsregio  Brede welvaart Top 3 provincies in metingen  in 2025
Fryslân behoort in 2025 tot de top 3 van Europese regio’s in de transitie naar circulaire economie Aantal bedrijven dat potentieel bijdraagt aan circulaire economie. Jaarlijkse groei 3%
Sterk verbonden ecosysteem  Europese middelen in Friese projecten € 130 mln. in 2025

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen
Onderwerp Actie
Aantal bedrijven dat bijdraagt aan circulaire economie. Circulaire Materialen is een van de Friese Speerpunten. Streven is om circulariteit steeds meer als overkoepelden uitgangpunt te hanteren. VCF heeft daarbij een belangrijke rol 
Samen met de overheden, onderwijs en ondernemers meer en betere projecten opzetten, om zo onze ambitie te realiseren om € 130 mln. Europese middelen naar Fryslân te halen ter versterking van de Friese economie.  De inhoud is hierbij leidend, o.a. zoals die is vastgelegd in de investeringsagenda’s van de vijf speerpunten. Samen met o.a. EuropaPact Fryslân zullen projecten voorbereid worden voor indiening bij Europese fondsen
Om in te spelen op de krimpende arbeidsmarkt willen we ons richten op duurzame banen en daarmee de toegevoegde waarde per arbeidskracht in Fryslân vergroten (in 2020 gem. 59.175 Euro), om zo met minder mensen / minder uren minimaal een zelfde verdienvermogen te behouden. We gaan de investeringsagenda’s van de vijf speerpunten uitvoeren, samen met alle stakeholders. De toegevoegde waarde per arbeidsplaats is in de speerpunten hoger dan gemiddeld in Fryslân. 

Resultaatindicatoren

Terug naar navigatie - Resultaatindicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2024
Duurzame economie aanjagen vanuit vijf investeringsagenda's Aantal bedrijven dat potentieel bijdraagt aan circulaire economie.  > 3% t.o.v. voorgaand jaar
(4565 in 2022)
Sterk verbonden ecosysteem  Europese middelen in Friese projecten 15 mln. in 2024
Sociaal - economische effecten verbinden in programmering rondom o.a. Novex (Nationale Omgevingsvisie Extra) en FPLG Toegevoegde waarde per arbeidskracht in Fryslân vergroten  Toename met 3%

Wat mag het gaan kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het gaan kosten?
Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Totaal lasten 27.952 10.524 6.766 6.018 7.424
Totaal baten 3.427 1.268 175 19 0
Saldo van lasten en baten 24.525 9.255 6.591 5.999 7.424
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
De begrote lasten dalen van 2023 naar 2024 met ca. € 18 mln. De meeste tijdelijke budgetten zijn toegekend voor de periode 2019-2023 . Na 2023 zijn er voor deze budgetten geen middelen meer beschikbaar. Voor 2024 is er nog voor ca € 8,5 mln. beschikbaar aan tijdelijke budgetten als Water circulair, Continuering Wetsus Bedrijventerreinen en Brede Welvaart. Verder zijn er nog tijdelijke middelen beschikbaar voor het ondersteunen van clusterorganisaties. Binnen beleidsveld Economie zijn er enkel structurele budgetten Deelnemersbijdrage NOM (€ 208.000), Agenda Economie (€ 675.000) en Bedrijvencontactdagen (€ 14.000). Tot en met 2026 bestaan de begrote baten uit bijdragen/declaraties op Europese projecten (Interreg) en ontvangsten van de deelnemende partijen aan Europa Pact Fryslân (€ 988.000). De samenwerking EPF is tot en met 2024 in de begroting opgenomen hetgeen verklaart dat er na 2024 vrijwel geen baten meer begroot zijn. 
De cofinancieringsmiddelen EZ/EFRO en Interreg zijn opgenomen in programma 7 (Provinciefinanciën) en worden op projectbasis grotendeels ingezet in beleidsveld 5.1 Economie. 

 Onderstaande voorstellen uit het bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen bestuursakkoord Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving 2024 2025 2026 2027
Lasten
Economie 3.500 5.000 5.000 6.500
Totaal lasten 3.500 5.000 5.000 6.500

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Lasten en baten beleidsveld 5.1 Economie
Onderwerp - Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
Behoud en ontwikkeling talent voor Fries MKB 1.342 100 0 0 0
Economische structuurversterking 92 0 0 0 0
Europa 7.564 1.958 352 19 0
Innovatie en circulaire economie 498 212 695 695 695
Kennisontwikkeling circulaire economie 1.454 1.086 0 0 0
Noordelijke/landelijke/Europese samenwerking en lobby 78 0 0 0 0
Onderwijsakkoord en RUG campus 2.791 0 0 0 0
Versterken internationalisering en innovatie MKB 9.034 3.668 719 304 229
Versterking (internationaal) ondernemerschap en vestigingsklimaat 5.097 0 0 0 0
Economie GS voorwaardelijk 0 3.500 5.000 5.000 6.500
Totaal lasten 27.952 10.524 6.766 6.018 7.424
Baten
Europa 3.387 1.268 175 19 0
Innovatie en circulaire economie 40 0 0 0 0
Totaal baten 3.427 1.268 175 19 0
Saldo van lasten en baten 24.525 9.255 6.591 5.999 7.424

Beleidsveld 5.2. Gastvrijheid

Wat zien we?

Terug naar navigatie - Wat zien we?

Algemeen:
De gastvrijheidssector is een sector die verweven is met vele andere opgaven en de afgelopen jaren heeft aangetoond veerkrachtig en flexibel te zijn. Het bewustzijn dat toerisme niet langer een doel op zich is (met economische waarde en aantal bezoekers als dominant uitgangspunt) maar een middel om brede welvaart te realiseren (1) groeit: de missie waar we in 2020 mee gestart zijn (“Friese inwoners hebben profijt van een slimme groei van het toerisme in onze provincie”) wordt steeds breder gedragen, zowel binnen als buiten Fryslân. 

Ontwikkelingen:

 • Het aantal bezoekers in Fryslân groeit nog steeds, ondanks een kleine dip in 2020 en 2021 i.v.m. de wereldwijde uitbraak van corona, en is inmiddels weer op het peil van de jaren voor corona (2). Naar verwachting zal in de komende jaren het aantal bezoekers blijven groeien. Ook verwachten we verschuivingen in de samenstelling van de doelgroep, onder andere door vergrijzing en veranderend reisgedrag (3).
 • Het aantal bezoekers uit eigen land is sterk gegroeid in 2021 (vs. 2020) (2). De herontdekking van eigen land (onder invloed van de coronapandemie) in combinatie met de opkomst van vliegschaamte en een verschuivingen van maatschappelijke waarden kunnen ervoor zorgen dat Nederlanders in de toekomst meer in eigen land zullen verblijven. Ook groeit het belang van mogelijkheden voor Friezen om in hun eigen omgeving te kunnen recreëren (4).
 • Door deze druk op ruimte en landschap wordt bestemmingsmanagement des te belangrijker (5). Actief sturen op bestemmingen zorgt er voor dat de druk van bezoekers op een locatie acceptabel blijft.
 • De sector is gevoelig voor conjunctuurschommelingen en het herstel na de coronamaatregelen is broos, onder andere door inflatie en stijgende bedrijfskosten. Er is een grote ambitie tot verduurzaming en vitaler maken van de sector maar de mogelijkheden voor investeringen in innovatie en verduurzaming zijn op korte termijn beperkt (7).
 • De komende jaren is sprake van toenemende druk op de beschikbare ruimte. De gastvrijheidssector kan hier als ambassadeur en “mede-mogelijkmaker” van belevingskwaliteit een belangrijke rol in spelen (6). Hiervoor is het nodig om huidige voorzieningen op peil en breed beschikbaar te houden. Daarnaast is het belangrijk dat de recreatieve & toeristische belangen en de kansen die de sector biedt integraal meegewogen worden bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. De Gebruiksvisie Waterrecreatie Fryslân 2050 vormt hierbij al een praktisch en waardevol instrument.
 • De druk op arbeidsmarkt blijft groot en tekorten zullen blijven bestaan (7), onder andere door vergrijzing, gebrekkige ontwikkelmogelijkheden, aard en imago van de sector. Het blijven opleiden en vasthouden van werknemers in de sector vraagt continue aandacht. 
 • Er is groeiende aandacht voor toegankelijke toerisme- & recreatiemogelijkheden en het bereikbaar houden van voorzieningen voor de bevolking met kleinere beurs en beperkingen

1)    Zie landelijke visie Perspectief 2030 van NBTC (Nederlandse Bond voor Toerisme en Congressen)
2)    Bezoekersmonitor Gastvrij Fryslân, data afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), uit de Statistiek Logiesaccommodaties (SLA).
3)    Rapport ‘Cijfers internationale bezoekers Nederland – maart 2022’, NBTC
4)    Rapportage ‘Maatschappelijke waarde van toerisme en recreatie’, CELTH
5)    ‘Leidraad Bestemmingsmanagement’, NBTC
6)    Inspiratienota ‘Elk landschap in Overijssel is óók een vrijetijdslandschap!’ – in opdracht van provincie Overijssel en Gastvrij Overijssel
7)    Rapportage ‘Gastvrijheidssector Friesland in maatschappelijke context’, Fries Sociaal Planbureau, maart 2023

Taak-, en rolvrijheid

Terug naar navigatie - Taak-, en rolvrijheid

Taakvrijheid:
Binnen het gastvrijheidsdomein is de taakvrijheid groot. Voor het stimuleren van toerisme en recreatie door provincies bestaat geen wettelijk kader en is daardoor volledig autonoom beleid.  De activiteiten binnen gastvrijheidseconomie worden wel als provinciale kerntaak gezien en zijn een mix van smalle en brede kerntaken. Binnen de ‘smalle’ kerntaken vallen taken en/of (co)financiering van van netwerkvorming, innovatie & verduurzaming, het completeren van dagrecreatieve netwerken en het ruimtelijk mogelijk maken van waterrecreatie, verblijfsaccommodaties en dagrecreatie. Het promoten van het toeristisch bezoek aan Fryslân is een onomstreden kerntaak, alsmede deelname aan de GR “Recreatieschap Marrekrite”. Eveneens wordt gezorgd voor toegankelijke en betrouwbare data om bovenstaande activiteiten te ondersteunen en monitoren. 

Rolvrijheid:
Vanwege het volledig autonome karakter van onze bemoeienissen met de gastvrijheidseconomie is ook de rolvrijheid in principe groot. Echter, door Europese wetgeving en subsidieregelingen en de marktmeestertaak van Rijk en Europa liggen sommige provinciale rollen (bijvoorbeeld medefinancier, ondersteuning projectontwikkeling) meer voor de hand dan andere. 
Momenteel vervullen we een stimulerende rol door enkele instellingen structureel te ondersteunen. Daarnaast is sprake van een faciliterende en uitvoerende rol, waarin we de sector bijeen brengen in een innovatief samenwerkingsverband (triple helix-netwerk) om gezamenlijk uitvoering te geven aan de opgaven uit het uitvoeringsprogramma. Tot slot vervullende we een toetsende en kaderstellende rol als het gaat om het ruimtelijk mogelijk maken van initiatieven op het gebied van recreatie & toerisme. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 5.2.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 5.2.
 1. We willen dat de gastvrijheidssector bijdraagt aan een prettige en gezonde woon- en leefomgeving door in te zetten op slimme groei i.p.v. op economische groei. Waarbij we laten zien dat deze sector er voor elke inkomensgroep is.
 2. Zowel onze inwoners als bezoekers gebruiken het landschap om te verblijven en recreëren. Wij willen dat recreatieve & toeristische belangen en de kansen die de sector biedt worden meegewogen en waar mogelijk worden geborgd bij ruimtelijke ontwikkelingen.  
 3. Ons doel is een vitale en duurzame gastvrijheidssector, die zorgt voor toekomstbestendige banen in Fryslân. Daarom werken we samen met een breed netwerk (triple helix) van partners in en buiten de gastvrijheidssector aan een uitvoeringsprogramma. 

Doelindicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 
Slimme groei ipv economische groei %  van de inwoners dat niet eens is met stelling “toerisme vermindert de leefbaarheid van mijn woonomgeving”  >68% van de inwoners in 2028
Positie in ruimtelijke transities / gebiedsontwikkelingen  Aantal omgevingsvisies/gebiedsprocessen in Fryslân waarin de rol van Recreatie en Toerisme is geborgd  60% in 2028
Uitvoeringsprogramma samen met het netwerk  Aantal projecten/programma’s dat binnen beschikbare tijd & budget de gewenste  doelstelling behaalt.  Minimaal 12 projecten/programma’s voor de gehele periode 2024-2027

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen
Onderwerp Actie
1. Toeristische marketing t.b.v. Slimme groei  We verlenen subsidie aan Merk Fryslân voor het verzorgen van de toeristische marketing activiteiten gericht op slimme groei. 
2. Bijdrage aan beheer en onderhoud van de wandel- en fietsinfrastructuur in Fryslân We dragen (financieel) bij aan het beheer en onderhoud van de wandel- en fietsinfrastructuur (incl. routes) in Fryslân door deel te nemen aan samenwerkingsverbanden zoals Wandelnet en stichting Landelijk Fietsplatform 
3. Afronden en borgen huidig uitvoeringsprogramma  We ronden projecten uit het huidige uitvoeringsprogramma (2020-2023) af en borgen deze waar mogelijk binnen bestaande andere structuren
4. Bijdrage aan IPF voor de TAF als aanjager en denktank voor het netwerk. We verlenen een bijdrage aan Innovatie Pact Fryslân voor de Toerisme Alliantie Fryslân (TAF) als aanjager en denktank voor het netwerk.
5. Bijdrage aan beheer en ontwikkeling van monitors t.b.v. gastvrijheidssector We dragen (financieel) bij aan het beheer en waar mogelijk verrijken en up-to-date houden van verschillende monitors ten behoeve van de gastvrijheidssector. 

Resultaatindicatoren

Terug naar navigatie - Resultaatindicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2024
1. Toeristische marketing t.b.v. Slimme groei  Aantal marketing activiteiten/projecten gericht op verbreden seizoen en spreiding door provincie 1
2. Bijdrage aan beheer en onderhoud van de wandel- en fietsinfrastructuur in Fryslân Aantal samenwerkingsverbanden waarin we (financieel) deelnemen, zoals wandelnet en fietsplatform 2
3. Afronden en borgen huidig uitvoeringsprogramma  Aantal projecten dat afgerond is en geborgd is binnen een andere structuur 1
4. Bijdrage aan IPF voor de TAF als aanjager en denktank voor het netwerk. Aantal door de TAF georganiseerde (netwerk)activiteiten  4
5. Bijdrage aan beheer en ontwikkeling van monitors t.b.v. gastvrijheidssector Aantal monitors dat beheerd wordt, publiek toegankelijk en waar mogelijk verrijkt is 4

Wat mag het gaan kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het gaan kosten?
Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Totaal lasten 12.985 5.105 4.605 5.205 4.105
Totaal baten 2.341 372 372 276 276
Saldo van lasten en baten 10.645 4.732 4.232 4.929 3.829
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

De budgetten van beleidsveld 5.2 bestaan vanaf 2024 voor € 3,0 mln. uit structurele budgetten, waaronder budgetten zonder budgetvrijheid voor de gemeenschappelijke regeling Marrekrite (€ 0,8 mln.) en de budgetsubsidie aan Merk Fryslân (€ 0,8 mln.). Er is budgetvrijheid op de structurele budgetten voor Slimme groei (€ 1,2 mln.) en Data (€ 0,1 mln.).

De tijdelijke middelen van beleidsveld 5.2 bestaan in 2023 voor € 3,4 mln. uit middelen die gekoppeld zijn aan beleidsnota-periode t/m 2023, waaronder een tijdelijke verhoging van de budgetsubsidie aan Merk Fryslân (€ 1,3 mln.), Slimme groei (€ 0,8 mln.), Vitale waterrecreatie (€ 0,6 mln.), Dagrecreatieve netwerken (€ 0,5 mln.) en Data op orde (€ 0,2 mln.). Vanaf 2024 zijn deze middelen niet meer beschikbaar. Vanuit het bestuursakkoord komt er, cf. onderstaande tabel, in de periode 2024-2027 € 4,0 mln. beschikbaar voor dit beleidsveld.

De overige € 7,1 mln. in 2023 zijn middelen gekoppeld aan specifieke projecten met elk hun eigen looptijd. Vanwege overeenkomsten met derden is er geen budgetvrijheid op deze budgetten: Investeringsagenda Oostelijke poort merengebied (€ 1,5 mln. alleen nog in 2023), Investeringsagenda Oudega (€ 1,3 mln. in 2023 aflopend naar € 0 in 2027), Actieplan vitale logiesaccommodaties (€ 1,3 mln. alleen nog in 2023) en Beleefcentrum Afsluitdijk (€ 1 mln. in 2023, € 1,4 mln. in 2024 en vanaf 2025 € 0,2 mln.). Ook is er door openstaande subsidieplafonds geen budgetvrijheid op de budgetten Structuurversterking gastvrijheidssector (€ 0,7 mln. coronabudget, alleen nog in 2023) en Verduurzaming groepsaccommodaties (€ 0,5 mln. deels coronabudget, alleen nog in 2023). Er is nog wel budgetvrijheid op het tijdelijke budget Beleefcentra en rondgangen Friese bedrijven (€ 0,8 mln. alleen nog in 2023).

 Onderstaande voorstellen uit het bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen bestuursakkoord Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving 2024 2025 2026 2027
Lasten
Gastvrijheid 400 1.000 1.600 1.000
Totaal lasten 400 1.000 1.600 1.000

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Lasten en baten beleidsveld 5.2 Gastvrijheid
Onderwerp - Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
Slimme groei 1.503 1.220 1.220 1.220 1.220
Destinatiemanagement 2.738 768 768 768 768
Vitale waterrecreatie 1.362 836 836 836 836
Vitale logiesaccommodaties 1.872 0 0 0 0
Dagrecreatieve netwerken compleet 482 0 0 0 0
Toeristische data op orde 362 131 131 131 131
IDH/Oudega aan het water 2.838 400 500 500 0
Afsluitdijk Wadden Center 951 1.350 150 150 150
Gastvrijheid overig 878 0 0 0 0
Gastvrijheid GS voorwaardelijk 0 400 1.000 1.600 1.000
Totaal lasten 12.985 5.105 4.605 5.205 4.105
Baten
Vitale waterrecreatie 317 272 272 176 176
Vitale logiesaccommodaties 3 0 0 0 0
Afsluitdijk Wadden Center 2.021 100 100 100 100
Totaal baten 2.341 372 372 276 276
Saldo van lasten en baten 10.645 4.732 4.232 4.929 3.829

Beleidsveld 5.3. Taal, cultuur, erfgoed en sport

Wat zien we?

Terug naar navigatie - Wat zien we?

Een bloeiend cultureel leven dat zorgt voor beweging in de Friese samenleving. "Yn strjitten, op pleinen, yn greiden, op marren, yn tsjerken, teäters, skoallen en musea litte wy sjen hokker moaie ferhalen Fryslân herberget". 

Taal
Er is een nieuwe Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK) afgesloten met het Rijk voor de periode 2024-2028. In de BFTK zijn de afspraken en ambities vastgelegd voor de Friese taal en cultuur en onderwijs. De overkoepelde doelstelling is om de vitaliteit van het Fries te versterken. Het gebruik van het Fries door de inwoners, Friese organisaties en in de openbare ruimte neemt (zichtbaar) toe. Taalplan Frysk 2030 zorgt voor verbetering van het aanbod Friese taal en cultuur op de scholen waardoor in 2030 alle scholen in het Friese taalgebied die onder de WPO en WVO vallen de kerndoelen (verstaan, spreken, lezen en schrijven) op voldoende niveau aanbieden. Daarnaast wordt een doorgaande leerlijn Frysk gecreëerd om leerlingen van pjut oant promovendus in aanraking te laten komen met de Fryske taal en cultuur.  Leeuwarden UNESCO City of Literature en Taalproductiehuis stimuleren het literaire klimaat in Fryslân waardoor aantrekkelijke literatuur voor jong tot oud, in nieuwe en traditionele vormen wordt ontwikkeld om ontlezing en laaggeletterdheid tegen te gaan.

Cultuur 
De ontwikkelingen die in de gehele maatschappij spelen raken de culturele wereld extra hard.  Door de energiecrisis, de noodzaak tot verduurzaming, de krapte op de arbeidsmarkt en – meer algemeen – de stijgende inflatie krijgen culturele organisaties  te maken met stijgende productiekosten. Desondanks zien we veerkracht bij instellingen, professionele en amateurmakers. Steeds meer (nieuwe) bezoekers weten de weg terug te vinden.  

Wij willen inzetten op een robuuste basisinfrastructuur. We willen meer geld uit landelijke en Europese fondsen en subsidieregelingen naar Fryslan halen. 

Erfgoed
Ons erfgoed bepaalt in hoge mate de kwaliteit van onze leefomgeving en onze identiteit, draagt zo bij aan brede welvaart, leefbaarheid, recreatie en toerisme. Of het nu archieven, musea, geschiedenisonderzoek, terpen, monumenten, dorpsgezichten, archeologie of cultuurlandschappen zijn: samen vertellen zij het Ferhaal fan Fryslân.

Erfgoed krijgt een steeds grotere rol in het ruimtelijke domein.  Via de Omgevingsvisie De Romte Diele is erfgoed op verschillende manieren geborgd en zal het nog verder geborgd moeten worden. Erfgoed is één van de leidende principes voor de grote ruimtelijke transities die eraan komen, namelijk als onderdeel van het principe “omgevingskwaliteiten als ontwerpbasis”. Via het spoor van de NOVEX zal de omgevingsvisie worden aangepast. Via het Programma Landschap (4.1) zal de uitvoering verder worden uitgewerkt.

Ook de erfgoedsector wordt hard geraakt door de energiecrisis, de inflatie en tekorten aan bouwmaterialen en (technisch) personeel. Daardoor lopen de kosten en de uitvoeringstijd van onderhoud, restauratie en herbestemming op. Tot slot zien we in de nasleep van corona dat de ontkerkelijking sneller gaat dan voorspeld. Met name de middelgrote kerken komen daardoor versneld leeg te staan. Deze kerken zijn doorgaans te groot voor herbestemming van woonhuizen (zoals met 80% van kleinere kerken al gebeurd is). Dit vraagt extra inzet van de provincie omdat er een groter beroep wordt gedaan op onze laagrentelening en subsidieregeling monumenten. De transitie van de landbouw, schaalvergroting en bevolkingskrimp en de stikstofcrisis, gecombineerd met de onderhoudstoestand maakt ook de boerderij tot een kwetsbare categorie. Iedere maand komen er acht boerderijen leeg te staan.  

Sport
Het sportbeleid van de provincie is gericht op breedtesport, Fryske Sporten, talentontwikkeling en topsport. We willen bereiken dat iedereen die dat wil de mogelijkheid heeft om te bewegen en te sporten. We streven daarbij een veilig en inclusief sportklimaat na: ongeacht opvattingen en afkomst moet iedereen zich welkom voelen om mee te doen met sporten/ bewegen, al of niet in verenigingsvorm.  

Steeds meer Friezen die graag sporten doen dat minder vaak via de sportvereniging. Er is steeds meer sprake van een on-demand-cultuur waarin mensen zelf bepalen wanneer, waar en met wie ze sporten. De sportbranche en de gezondheidszorg groeien steeds mee naar elkaar toe. Digitale technologieën worden steeds belangrijker bij sport. 

Thialf

De provincie draagt als grootaandeelhouder jaarlijks bij aan de exploitatie van Thialf. Daarnaast zet de provincie zich met andere betrokkenen in om Thialf langjarig als (top)sportlocatie voor het schaatsen en andere ijssporten te behouden. In 2024 zal de energiehub van Thialf volledig operationeel zijn. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekostigt deze voorziening die de energiekosten laag houdt. De provincie heeft in 2023 gezorgd voor de voorfinanciering.

Taak- en rolvrijheid

Terug naar navigatie - Taak- en rolvrijheid

Taakvrijheid
De inzet van de provincie Fryslân op het gebied van Friese taal en cultuur is een wettelijke taak, onder andere gebaseerd op de afspraken die vastgelegd zijn in het Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden, het Kaderverdrag voor de bescherming van nationale minderheden en de Wet Gebrûk Fryske Taal. Het  is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Rijk en de provincie om de Friese taal en cultuur te beschermen en te bevorderen. 

De inzet van de provincie Fryslân op gebied van erfgoed behelst wettelijke taken en IPO kerntaken smal. Verder liggen er diverse bestuursovereenkomsten met OC&W en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Zowel de taak- als rolvrijheid is daarmee beperkt.

Sportbeleid is autonoom beleid. We hebben geen wettelijke taken op dit terrein. Omdat ondersteuning van sport niet als provinciale kerntaak wordt gezien, zijn vrijwel alle activiteiten op dit terrein onder een brede opvatting van kerntaken geplaatst. De enige uitzondering hierop vormt de ondersteuning van de Friese cultuursporten (keatsen, fierljeppen, Frysk damjen en skûtsjesilen).  

De provinciale taakvrijheid op het vlak van cultuur is groot. Op basis van de Wet stelsel openbare blibliotheekvoorzieningen hoort de provincie te zorgen voor een provinciale ondersteuningsinstelling voor de bibliotheken. Voor Fryslân is dit Fers.  Verder is het provinciaal cultuurbeleid autonoom beleid, waarbij cultuur wel is aangemerkt als een provinciale kerntaak. Daarbinnen zijn provincies met name verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van een culturele infrastructuur van (boven)provinciaal belang. Dan gaat het om de grotere culturele instellingen die voor een aantrekkelijk regionaal voorzieningenniveau cruciaal zijn. Daarnaast worden provincies een taak toegedicht bij het waarborgen van diversiteit en spreiding van cultureel aanbod. 

Rolvrijheid 
De rolvrijheid voor de Friese taal is beperkt omdat de provincie bovengenoemde afspraken moet nakomen.
De rolvrijheid voor erfgoed is beperkt, zie de tekst bij taakvrijheid.
De rolvrijheid voor Sport is beperkt, zie de tekst bij taakvrijheid. 

Over de rolverdeling tussen verschillende overheidslagen is voor kunst en cultuur weinig wettelijk vastgelegd. Dat zorgt ervoor dat er verschillen bestaan in rolopvatting tussen diverse provincies. Om meer houvast te hebben, heeft het IPO in 2022 het adviesrapport De rol van de provincie in het culturele bestel laten opstellen. Daarin worden negen rollen onderscheiden die provincies op het gebied van cultuur in kunnen nemen. Ze variëren van een zeer beperkte rolopvatting (als uitvoerder van wettelijke taken) naar een zeer ruime (bv. als ‘durfinvesteerder’ in grote nieuwe initiatieven). De provincie Fryslân neemt op dit moment al deze rollen in meerdere of mindere mate op zich en heeft dus een brede rolopvatting.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 5.3.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 5.3.

De ambities en doelstellingen voor 2024 zijn vastgelegd in de nota Nij Poadium. Voor de langere termijn beoogt het beleid het volgende:

Taal
De provincie wil de vitaliteit van het Fries versterken. Door de afspraken en ambities uit de BFTK 2024-2028 en Taalplan Frysk 2030 na te komen gaat dat lukken.  Het gebruik van het Fries neemt toe en in 2030 bieden alle scholen in het Friese taalgebied de kerndoelen verstaan, spreken, lezen en schrijven op voldoende niveau aan. De doorgaande leerlijn Frysk fan pjut oant promovendus is gecreëerd. Fryslân heeft een bloeiend meertalig literair klimaat en is internationaal een inspirerend voorbeeld voor andere meertalige regio's.  Door een aantrekkelijk literair aanbod voor jong tot oud in traditionele en nieuwe vormen te stimuleren willen we laaggeletterdheid en ontlezing tegengaan.

Cultuur
De provincie wil het culturele veld in Fryslân, inclusief de musea, in gelegenheid stellen zich te blijven ontwikkelen. Niet alleen in de kwaliteit van de voorstellingen, tentoonstellingen en andere producties, maar ook waar het gaat om professionaliteit, toegankelijkheid en duurzaamheid. Een steeds grotere diversiteit aan bezoekers weet de producties te vinden en te waarderen.

Bij deze doelstelling is op dit moment nog geen meetbare doelindicator te geven. In 2023 is een nulmeting opgeleverd voor een Fryske Kultuermonitor. Met dit meetinstrument hopen we in de toekomst belangrijke trends in het Friese cultuurveld inzichtelijk te maken. Dat moet het ook makkelijker maken om gevolgen van gevoerd beleid te meten.

Erfgoed 
Via onze afspraken met instellingen en netwerken op het gebied van erfgoed,  en diverse regelingen, zorgen wij voor het beheer en behoud  en doorontwikkeling van ons erfgoed (archeologie, monumenten en cultuurhistorische landschappen) en zorgen we voor verankering van erfgoed in de omgevingswet en -visie en in de Novex. 

Sport
We willen dat iedereen die dat wil de mogelijkheid heeft om te bewegen en sporten en streven een veilig en inclusief sportklimaat na.
We richten ons op de verdere ontwikkeling en beoefenen van de Fryske sporten, de talentontwikkeling en topsport.
We zetten ons in om de toegang tot digitale sport technologieën te verhogen.

Thialf
We werken verder aan het behoud van Thialf als (top)sportaccommodatie voor het schaatsen en andere ijssporten. 

Doelindicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde
1. Beschermen en bevorderen Friese taal Het uitvoeren van de afspraken en behalen van de ambities vastgelegd in de BFTK 2024-2028. 100% in 2029
2. Taalplan Frysk 2030 Scholen in het Friese taalgebied bieden alle kerndoelen op voldoende niveau aan. 100% in 2030
3. Bloeiend literair klimaat De positie van Fryslân als het gaat om lezen en laaggeletterdheid verbetert ten opzichte van andere provincies, door vergroten aanbod aan (Fryske) literatuur voor jong en oud in traditionele en nieuwe vormen. In landelijke top 3 in 2030
4. In stand houden van de basisinfrastructuur van erfgoed Het stimuleren van de basisinfrastructuur via regelingen, projecten en basisinstellingen.  5 basisinstellingen worden ondersteund.
  Tenminste 1 voortgangsgesprek per jaar. 
  1 subsidieregeling voor monumenten is uitgevoerd
  1 subsidieregeling voor boerderijdaken is uitgevoerd
5. Breedtesport Aantal gemeenten dat aangesloten is op het platform Fryslân Yn Beweging. 12 gemeenten in 2024 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen
Onderwerp Acties
Taal 1: Beschermen en bevorderen Friese taal We geven uitvoering aan de afspraken en ambities die in de BFTK 2024-2028 zijn vastgelegd.
Taal 2: Taalplan Frysk 2030 We voeren structureel overleg met de betrokken organisaties rondom Taalplan Frysk 2030 om het aanbod Frysk in het onderwijs te verbeteren. Met behulp van skoalstipers ondersteunen we scholen om een goed aanbod voor de Fryske taal en cultuur lessen te kunnen bieden.
Taal 3: Fryske literatuur Actie 1: We ondersteunen instellingen en initiatieven met structurele en incidentele subsidies op het gebied van Fryske literatuur die gericht zijn op innovaties en samenwerking met podiumkunsten, performance en andere creatieve uitingen.
Actie 2: We stellen regelingen open om het schrijven, uitgeven, vertalen, promoten en herdrukken van Fryske literatuur te stimuleren en mogelijk te maken.
Cultuur: Innovatie en experiment in de culturele sector  We stellen verschillende onderdelen van de Stimuleringsregeling Cultuur weer open. Via deze regeling ondersteunen we cursussen, onderzoeken, pilotprojecten en grotere culturele producties. 
Cultuur: Kultuer yn 'e Mienskip  We ontwikkelen samen met Keunstwurk  een methode om bij een representatief 'panel' van belanghebbenden hun tevredenheid te meten over de uitvoering van steunfuncties voor zowel de amateurkunst als de kunsteducatie.
Cultuur: Musea en Kunstinfrastructuur  We financieren 7 musea en 27 kunstinstellingen via de Regeling Musea en Kunstinfrastructuur. Een aantal culturele instellingen krijgt buiten die regeling om subsidie. Vanuit de ambitie om te ontwikkelen van accounthouderschap naar partnerschap, steken we ook in 2024 tijd en energie in de relatie met de culturele instellingen. 
4. In stand houden van de basisinfrastructuur van erfgoed Stimuleren van de basisinfrastructuur erfgoed en het opzetten van diverse subsidieregelingen en projecten.
5. Fryske Sporten Wij stimuleren het project “Fryske Sport yn dyn Klasse”.
6. Breedtesport Wij hebben het fonds inclusie Sport in het leven geroepen.
Wij subsidiëren het project "Schoolschaatsen". 
7. Thialf Exploitatiebijdrage voor instandhouding Thialf

Resultaatindicatoren

Terug naar navigatie - Resultaatindicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2024
Innovatie en experiment in de culturele sector  Aantal innovatieve en/of experimentele projecten dat via de Stimuleringsregeling Cultuur ondersteund wordt. 20 verleende subsidies
Fryslân as taalproduksjehûs Aantal ondersteunde instellingen en initiatieven  Minstens 5 verschillende instellingen en initiatieven, en minimaal 5 verschillende regelingen 
Musea en Kunstinfrastructuur  Gevoerde inhoudelijke voortgangsgesprekken. Minimaal 1 gesprek per instelling.

Fanselssprekkend plak Frysk yn it ûnderwiis

Aantal bezoeken van skoalstipers om scholen te ondersteunen hun aanbod voor de lessen Friese taal en cultuur te verbeteren en vergroten. Gemiddeld 2 schoolbezoeken per jaar

Fanselssprekkend plak fan it Frysk yn itiepenbiere libben en frije tiid. 

Er wordt uitvoering gegeven aan afspraken en ambities in de nieuwe BFTK (2024-2028)  Gemiddeld 20% voortgang
Erfgoed ûntwikkele - cultuurhistorie     Aantal projecten uit de Erfgoeddeal en De Fryske Pleats  5
Aantal basisinstellingen erfgoed
Aantal gerestaureerde en herbestemde monumenten (subsidieregeling) 35
Erfgoed ûntwikkele - archeologie    Aantal bij te houden waardenkaarten 3
Aantal archeologische steunpunten 11
Fryske Sporten Aantal scholen dat gebruik maakt van het aanbod van "Fryske sport yn dyn Klasse". 100
Breedtesport Aantal projecten via Sport Fryslân bij sportverenigingen gericht op inclusie. 50
Aantal kinderen dat gebruik maakt van mogelijkheid schoolschaatsen. 9.000

Wat mag het gaan kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het gaan kosten?
Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Totaal lasten 53.102 49.628 43.054 40.999 40.499
Totaal baten 1.142 20 17 17 17
Saldo van lasten en baten 51.960 49.608 43.037 40.983 40.483
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

De budgetten van beleidsveld 5.3 bestaan voor € 32,6 mln. uit structurele budgetten. Vanaf 2026 is er een daling van € 1,6 mln. Dit  betreft de Stelpost brede kunstinfrastructuur/Fries vanuit Zero Based Budgetting. Deze moet nog nader ingevuld worden. De € 32,6 mln. kent vanwege budgetinstellingen en subsidieplafonds weinig budgetvrijheid en valt uiteen in:

 • € 14,7 mln. voor Taal, waaronder de bijdrages aan Tresoar, Fryske Akademy (incl. rijksbijdrage) en Omrop Fryslân en de middelen voor de taalinfrastructuur, Fries in het onderwijs en taalregelingen.
 • € 12,9 mln. voor Cultuur, waaronder de bijdrages aan Fers, Keunstwurk en de middelen voor de musea- en kunstinfrastructuur.
 • € 3,3 mln. voor Erfgoed, waaronder de bijdrage aan het archeologisch depot Nuis en de middelen voor de erfgoedinfrastructuur en de monumentenregeling.
 • € 1,3 mln. voor Sport, waaronder de bijdrages aan Sport Fryslân en de instellingen Fryske sporten.
 • € 0,4 mln. overig, waaronder de bijdrage aan Tresoar i.v.m. de decentralisatie van de provinciale archieven.

(NB. De € 0,6 mln. compensatie voor Thialf voor de Dienst van Algemeen Economisch Belang die Thialf is opgelegd staat begroot in programma 7, Provinciefinanciën).

De tijdelijke middelen voor deze vier onderwerpen zijn gekoppeld aan de beleidsnota's Nij Poadium (Taal, Cultuur, Erfgoed) en Altyd Priis (Sport), beide met een looptijd t/m 2024. Deze middelen dalen van € 18,2 mln. in 2023 naar € 9,4 mln. in 2024 en naar € 0 in 2025. Dit betreffen de budgetten met budgetvrijheid o.a. Sichtberens fan it Frysk, Taalplan 2030, de tijdelijke cofinanciering bij de rijksmiddelen voor de monumentenregeling en breedtesport. En de budgetten zonder budgetvrijheid o.a. LF2028, de tijdelijke dekking van een deel van de kunstinfrastructuur, de stimuleringsregeling cultuur, rijksmiddelen (SPUK) Verbreding en vernieuwing cultuur,  Erfgoeddeal K(l)eigoed en Zwembad De Welle. In 2025 is er nog € 0,35 mln. begroot met budgetvrijheid voor de kerndoelen Frysk (vertraagd vanwege de koppeling met het opstellen van de landelijke kerndoelen, waar ook vertraging is) en zonder budgetvrijheid € 0,15 mln. voor de Erfgoeddeal Greppellân. Vanuit het bestuursakkoord komt er, cf. onderstaande tabel, in de jaren 2025-2028 € 34,7 mln. beschikbaar voor dit beleidsveld.

 Onderstaande voorstellen uit het bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen bestuursakkoord Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving 2024 2025 2026 2027
Lasten
Cultuur 4.375 4.375 4.375 4.375
Erfgoed 1.250 1.250 1.250 1.250
Sport 540 540 540 540
Taal 1.500 3.000 3.000 2.500
Totaal lasten 7.665 9.165 9.165 8.665

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Lasten en baten beleidsveld 5.3 Taal, cultuur, erfgoed en sport
Onderwerp - Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
Taal 17.631 17.279 15.461 15.182 15.182
Cultuur 17.384 15.859 12.864 12.864 12.864
Erfgoed 7.896 4.478 3.410 3.252 3.252
Sport 7.566 4.037 1.837 1.837 1.837
Taal, cultuur, erfgoed en sport overig 2.625 850 856 -761 -761
Taal, cultuur, erfgoed en sport GS voorwaardelijk 0 7.125 8.625 8.625 8.125
Totaal lasten 53.102 49.628 43.054 40.999 40.499
Baten
Taal 6 6 6 6 6
Cultuur 3 3 0 0 0
Erfgoed 206 8 8 8 8
Taal, cultuur, erfgoed en sport overig 928 3 3 3 3
Totaal baten 1.142 20 17 17 17
Saldo van lasten en baten 51.960 49.608 43.037 40.983 40.483

Beleidsveld 5.4. Leefbaarheid

Wat zien we?

Terug naar navigatie - Wat zien we?

De aandacht voor de regionale leefbaarheid is met het rapport 'Elke regio telt' van de drie adviesraden Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) versterkt in 2023.  Op basis hiervan zien we kansen om zaken als het ontschotten van rijksbudgetten bespreekbaar te maken om de kansengelijkheid op het platteland te vergroten. Ook is er in het rapport van de WUR (Leefbaarheid op het platteland: uiteenlopen van idylles en werkelijkheden, Wageningen University & Research) over de leefbaarheid op het platteland aandacht gegeven aan een ontwikkeling die wij ook signaleren. De achteruitgang van leefbaarheid op het platteland ontstaat soms door een keten van effecten na het sluiten van een voorziening. Denk bijvoorbeeld aan het verdwijnen van een (basis-) school die gevestigd is in een multifunctioneel centrum. Dit kan uiteindelijk ook leiden tot sluiting van het MFC. Hiermee verdwijnt niet alleen een ontmoetingsruimte, maar ook werkgelegenheid in een dorp.

We zien hiermee een politieke trend die aantoont dat het rijk wordt uitgedaagd om (1) bij kabinetsbeslissingen meer rekening te houden met de maatschappelijke consequenties voor de regio die met deze beslissingen gepaard gaan en (2) de investeringsongelijkheid tussen Randstad en regio ongedaan te maken.  Op basis hiervan kunnen we concluderen dat we meer vanuit een integrale blik naar toekomstbestendige voorzieningen moeten kijken.

Het is goed dat die aandacht er nu is, want we zien dat de leefbaarheid onder druk staat. Dit wordt mede veroorzaakt door de dubbele vergrijzing en ontgroening. Er is bijvoorbeeld een afname van het aantal vrijwillige mantelzorgers. Maar ook op de arbeidsmarkt zie je de eerste effecten van personeelstekorten in bepaalde beroepsgroepen.  Om die leefbaarheid op peil te houden is het belangrijk dat maatschappelijke voorzieningen bereikbaar blijven. Ook is het goed om een goede regionale spreiding van deze voorzieningen te realiseren en/of vast te houden. 

Naast deze vergrijzing en ontgroening, zien wij aan de andere kant een andere demografische ontwikkeling; De migratie is sinds de jaren 70 nog nooit zo hoog geweest. Van bevolkingskrimp is in die zin geen sprake meer. Maar de aandachtspunten die de krimp aan onze provincie als regio gaf zijn onverminderd actueel. Het zorgt wel voor andere uitdagingen waar de provincie een coördinerende en faciliterende rol kan en moet spelen. Deze migratie heeft bijvoorbeeld ook effect op de leefomgeving en de eisen die daaraan gesteld worden op het gebied van inclusie en participatie. We krijgen regelmatig signalen uit de samenleving dat de LHBT mienskip extra aandacht vraagt. Bovendien raakt leefbaarheid nauw aan het thema wonen, waar het gaat om de kwaliteit van de leefomgeving, de zogenaamde zachte kant van wonen.

De veranderde tijdsgeest zorgt ook dat we zien dat mensen steeds meer zaken zelf op willen pakken, initiatieven van onderop. Maar ook de 'right to challenge' zal vaker gehanteerd worden. Het is belangrijk dat we hier als provincie op aan blijven sluiten en helder hebben welke rol we daarin willen en kunnen hebben. Daarbij moeten we oog hebben voor het gat dat er tussen leef- en systeemwereld bestaat. De ondersteuning doen we onder andere ook door een bijdrage te leveren aan de lopende en nieuwe regiodeals. Zie hiervoor ook paragraaf 10 Samenwerkingsverbanden.

Taak- en rolvrijheid

Terug naar navigatie - Taak- en rolvrijheid

Taakvrijheid
Op het terrein van leefomgeving/leefbaarheid kent de provincie een aanzienlijke taakvrijheid. Los van de bestuurstafel Seker en Sûn die een antwoord is op de wettelijke taak om te zorgen voor een raad van de volksgezondheid, zijn de taken voor het overige leefbaarheidsbeleid vooral autonoom.

Rolvrijheid
Op het terrein van leefbaarheid werken we intensief samen met gemeenten  in o.a regiodeals. We blijven investeren in de leefbaarheid van dorpen, buurten en wijken in onze provincie. Voor de ondersteuning komt één loket dat makkelijk te vinden en te bereiken is.  Daarnaast zetten we het  Iepen Mienskipsfûns voort waarbij we aandacht hebben voor  'Lytse Mienskipsinisjativen',  evenementen en festivals. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 5.4.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 5.4.
 1. In aansluiting op de behoeften van de Mienskip nemen wij de rol van wakkerschudder, inzichtgever, gespreksaanjager en perspectiefschetser aan om de leefbaarheid in Fryslân hoog te houden met oog voor de lange lijn en participatie en inclusie van al haar inwoners. Daarbij streven we, door tijdig te anticiperen op demografische ontwikkelingen en door regionaal de krachten te bundelen, een toekomstbestendig en bereikbaar voorzieningenniveau na in een inclusieve samenleving. 
 2. In het omgaan met initiatieven vanuit de Mienskip ondersteunen we deze door middel van LEADER, met participatie volgens de DOM-methode (Dorpsontwikkelingsmaatschappijen) en maatwerk voor grote maatschappelijke initiatieven. 
 3. De provincie faciliteert het brede en integrale gesprek over de toekomst van de zorg in Fryslân om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor alle inwoners. 

Doelindicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 
Spreidingsniveau voorzieningen hoog houden  Waardering bereikbaarheid voorzieningen  8
Betaalbaarheid en toegankelijkheid zorg Aantal te organiseren bestuurstafels om gesprek over toegankelijke en betaalbare zorg te faciliteren 4
Faciliteren regionale samenwerking Aantal regio's waarin we participeren in de samenwerking 5

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen
Onderwerp Actie
Organiseren inspiratiesessie en masterclasses    

We organiseren op basis van actuele thema’s masterclasses en inspiratiesessies voor ambtenaren, bestuurder en maatschappelijk organisaties. Te denken valt aan brede thema’s zoals wonen, mobiliteit en toekomstbestendige voorzieningen 
Prognoses uitvoeren over bevolking, huishoudens en migratie   We maken in aanvulling op de gegevens die CBS en Planbureau Fryslân leveren in eigen huis prognoses over bevolkingsontwikkeling, huishoudenssamenstelling en migratie om op basis hiervan ons beleid te vormen en als input voor het delen van kennis in de inspiratiesessies. 
Elke regio heeft een accounthouder voor gesprek over bereikbaarheid van voorzieningen    We zijn betrokken bij de verschillende vormen van regionale samenwerking (ANNO, Regiodeals, …) en zorgen dat voor elke regio een aanspreekpunt beschikbaar is, die bekend is in het regionale netwerk.
Per regio een netwerk voor ondersteuning voor initiatieven opzetten Na de pilots die in Regio's Zuidwest en Wadden zijn gedaan voor het vormen van het netwerk voor de ondersteuning van initiatieven breiden we dit netwerk uit met minimaal 2 andere regio’s. 
Grote maatschappelijke initiatieven op basis van maatwerk ondersteunen Op basis van (de evaluatie van de) beleidsbrief Grote Maatschappelijke Initiatieven ondersteunen we bestaande en eventueel nieuwe initiatieven met maatwerk. 
Aantal gehonoreerde Leaderaanvragen  We ondersteunen initiatiefnemers met het doen van een aanvraag voor Leadermiddelen. 
Aantal bestuurstafels Seker en sûn   Om onze wettelijke taak uit te voeren op het gebied van volksgezondheid organiseren we zogenaamde bestuurstafels waarin we het gesprek over toegankelijke en betaalbare zorg faciliteren

Resultaatindicatoren

Terug naar navigatie - Resultaatindicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2024
Kennisniveau ontwikkelen Organiseren inspiratiesessie en masterclasses 5
Prognoses uitvoeren over bevolking, huishoudens en migratie 3
Ondersteunen initiatieven vanuit de mienskip Per regio een netwerk voor ondersteuning voor initiatieven opzetten 4
Grote maatschappelijke initiatieven op basis van maatwerk ondersteunen 2
Aantal gehonoreerde Leaderaanvragen 24
Gesprek faciliteren over toegankelijke en betaalbare zorg Aantal bestuurstafels Seker en sûn 4

Wat mag het gaan kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het gaan kosten?
Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Totaal lasten 20.113 10.486 10.807 10.413 10.931
Totaal baten 494 534 696 316 58
Saldo van lasten en baten 19.619 9.952 10.111 10.097 10.873
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

De budgetten van beleidsveld 5.4 bestaan voor € 1,8 mln. uit structurele budgetten zonder budgetvrijheid voor de budgetsubsidies aan het Fries Sociaal Planbureau (€ 1,8 mln.) en het Bevrijdingsfestival (€ 49.000,-).

De tijdelijke middelen voor mienskipsinitiatieven (€ 8,9 mln.) eindigen na 2023, waaronder IMF, Leader, DOM's en werkbudget Holwerd aan Zee (de overige middelen voor Holwerd aan Zee zijn voorwaardelijk opgenomen in programma 7). Vanwege openstaande subsidieplafonds en afspraken met derden is er op deze budgetten weinig budgetvrijheid. De middelen voor Regionale samenwerking dalen van € 7,6 mln. in 2023 naar € 1,7 mln. in 2024. In 2026 zijn hiervoor de laatste middelen beschikbaar (€ 0,2 mln.). Hieronder vallen de budgetten zonder budgetvrijheid voor de cofinanciering van het Interregproject GoCore en voor de overeenkomsten Versnellingsagenda Noordoost Fryslân,  Súd Ie, afrondende werkzaamheden Centrale As, ANNO Organisatiekosten en Stuurgroep Lauwersmeer. Van de laatste twee samenwerkingsverbanden zijn wij penvoerder en daarom hebben wij ook de bijdrages van de andere partijen in onze begroting staan. Tot slot is er budgetvrijheid op de budgetten voor Zorg en Spreidingsniveau voorzieningen (€ 1,9 mln. alleen nog in 2023) en voor het in oprichting zijnde Netwerk mienskipsinitiatieven (€ 0,3 mln. in de jaren t/m 2026).  Vanuit het bestuursakkoord komt er, cf. onderstaande tabel, in de jaren 2024-2027 € 29,2 mln. beschikbaar voor dit beleidsveld.

 Onderstaande voorstellen uit het bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen bestuursakkoord Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving 2024 2025 2026 2027
Lasten
Cofinanciering regiodeals 400 1.000 1.000 1.600
Doarpswurk 169 508 678 678
DOM's 320 800 800 1.280
Gebiedsbudget Noord Oost Fryslân 100 250 250 400
Gebiedsbudget Noord West Fryslân 100 250 250 400
Gebiedsbudget Wadden 100 250 250 400
Gebiedsbudget Zuid Oost Fryslân 100 250 250 400
Gebiedsbudget Zuid West Fryslân 100 250 250 400
Leefbaarheid 3.500 3.500 3.500 3.500
Tsjukemar/Nannewiid 200 600 200 0
Totaal lasten 5.089 7.658 7.428 9.058

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Lasten en baten beleidsveld 5.4 Leefbaarheid
Onderwerp - Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
Spreidingsniveau voorzieningen 3.449 1.764 1.764 1.764 1.764
Mienskipsinitiatieven 8.616 2.546 2.995 2.407 2.018
Zorg en sociaal 140 53 0 0 0
Regionale samenwerking 7.568 2.074 1.249 1.443 1.600
Leefbaarheid overig 341 49 49 49 49
Leefbaarheid GS voorwaardelijk 0 3.500 3.500 3.500 3.500
Leefbaarheid PS voorwaardelijk 0 500 1.250 1.250 2.000
Totaal lasten 20.113 10.486 10.807 10.413 10.931
Baten
Mienskipsinitiatieven 156 396 558 316 58
Regionale samenwerking 338 138 138 0 0
Totaal baten 494 534 696 316 58
Saldo van lasten en baten 19.619 9.952 10.111 10.097 10.873