Bijlage 7. Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Voor verplichtingen die aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten van een vergelijkbaar volume zijn verbonden schrijft het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) voor, dat een structurele begrotingspost wordt opgenomen. Dit heeft erin geresulteerd, dat voor de volgende verplichtingen een structurele begrotingspost is opgenomen:

  • Wachtgelden en reeds ingegane pensioenen Gedeputeerde Staten leden en hun nabestaanden: € 596.000 en is opgenomen in programma 1 beleidsveld 1.2 Gedeputeerde Staten. 
  • Lasten voormalig personeel. De structurele begrotingspost bedraagt € 309.000 en is opgenomen in programma 6, beleidsveld 6.1 Mensen.
  • Frictiepost personeel. De structurele begrotingspost bedraagt € 268.000 en is opgenomen in programma 6, beleidsveld 6.1 Mensen.

De bovengenoemde bedragen zijn inclusief de indexering die over 2024 is toegepast. 

We kennen een voorziening voor waardeoverdracht pensioenen GS leden. Gedeputeerden die na 1 januari 1998 afgetreden zijn, hebben het recht om hun opgebouwde pensioen over te dragen aan een pensioenfonds. Op pensioenoverdrachten kan ook een beroep worden gedaan door gedeputeerden die voor 1 januari 1998 zijn afgetreden. Waardeoverdracht van pensioen is niet meer mogelijk wanneer het pensioen is ingegaan. Jaarlijks wordt een herberekening gemaakt voor de op handen zijnde overdracht van de pensioenen aan het ABP. De omvang van de voorziening bedraagt per 31 december 2022 € 5.968.500.

Hieronder staan de structureel in de begroting opgenomen bedragen. 

Bedragen x € 1.000,- 2023 2024 2025 2026 2027
Wachtgelden en pensioenen Gedeputeerde Staten 579 596 596 596 596
Wachtgelden voormalig personeel 300 309 309 309 309
Frictiepost personeel 255 268 268 268 268