Bijlage 9. Voorstellen Bestuursakkoord 2024

Programma Voorstel Totaal 2023-2027 2023 2024 2025 2026 2027
Bedragen x € 1.000,-
1 Bestuur
Coördinatiefunctie Werelderfgoed Wadden 50 0 13 13 13 13
Integraal beheerplan Waddenzee beheerautoriteit Waddenzee 80 0 20 20 20 20
2 Infrastructuur
Lelylijn 1.000 0 0 500 500 0
Scenario 1 Geluidsanering gebouwen langs provinciale wegen 68 dB 300 0 30 75 75 120
Mobiliteit en infrastructuur hoofdfietsroutes provinciaal 233 0 0 33 100 100
Sluis Kornwerderzand 4.500 0 0 4.500 0 0
Energielasten provincie provinciale waterstaat 1.665 333 333 333 333 333
Fryske Grûntafel 500 0 125 125 125 125
Groot onderhoud Turfroute 1.600 0 400 400 400 400
Onderhoud en beheer bak Súd Ie 200 0 50 50 50 50
Onderhoud en beheer vismigratierivier 2.000 0 500 500 500 500
Onderhoud oevers 1.800 0 450 450 450 450
Openbaar vervoer 4.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
3 Natuur en Landbouw
Natuur en landschap 3.250 0 1.625 1.625 0 0
Landbouw 2.000 0 1.000 1.000 0 0
4 Ruimte en Klimaat
Wonen 5.000 0 3.750 750 250 250
Water en bodem 3.000 0 1.500 1.500 0 0
Energie 2.000 0 1.000 1.000 0 0
5 Economie en Mienskip
Economie 20.000 0 3.500 5.000 5.000 6.500
Gastvrijheid 4.000 0 400 1.000 1.600 1.000
Cultuur 17.500 0 4.375 4.375 4.375 4.375
Erfgoed 5.000 0 1.250 1.250 1.250 1.250
Sport 2.160 0 540 540 540 540
Taal 10.000 0 1.500 3.000 3.000 2.500
Cofinanciering regiodeals 4.000 0 400 1.000 1.000 1.600
Doarpswurk 2.033 0 169 508 678 678
DOM's 3.200 0 320 800 800 1.280
Gebiedsbudget Noord Oost Fryslân 1.000 0 100 250 250 400
Gebiedsbudget Noord West Fryslân 1.000 0 100 250 250 400
Gebiedsbudget Wadden 1.000 0 100 250 250 400
Gebiedsbudget Zuid Oost Fryslân 1.000 0 100 250 250 400
Gebiedsbudget Zuid West Fryslân 1.000 0 100 250 250 400
Leefbaarheid 14.000 0 3.500 3.500 3.500 3.500
Tsjukemar/Nannewiid 1.000 0 200 600 200 0
6 Bedrijfsvoering
Basiscapaciteit 12.000 0 3.000 3.000 3.000 3.000
Tijdelijke capaciteit uitvoering bestuursakkoord 10.000 0 1.000 3.500 3.500 2.000
Energielasten provincie provinciehuis 835 167 167 167 167 167
Informatiebeveiliging 3.200 0 800 800 800 800
Informatievoorziening 4.800 0 1.200 1.200 1.200 1.200
7 Provinciefinanciën
Cofinancieringsbudget EFRO-EZ 5.000 0 500 1.250 1.250 2.000
Gemeenschappelijk Landbouw Beleid cofinanciering 16.000 0 0 0 2.500 13.500
Totaal voorstellen 172.906 500 35.117 46.614 39.425 51.250