Introductie op financiële begroting 2024

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is bepaald, dat de financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten en een uiteenzetting van de financiële positie met de daarbij behorende toelichtingen.

In onderdeel 3.2 schetsen we de ontwikkeling van het financieel kader vanaf de begroting 2023.

Onderdeel 3.3 bevat de baten, lasten en investeringen op basis waarvan Provinciale Staten het College autoriseren door het vaststellen van de begroting. Dit betreft twee overzichten. Het eerste overzicht betreft de exploitatie (baten en lasten) en het tweede overzicht betreft de nieuwe investeringen (uitgaven en inkomsten).

De uiteenzetting van de financiële positie staat in onderdeel 3.4 en bevat conform het BBV de volgende totaaloverzichten:

  • Bestaand versus nieuw beleid voor de meerjarenbegroting
  • Geprognosticeerde balans
  • Raming van het EMU saldo
  • Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
  • Stand van de investeringen
  • Financiering en beleggingen
  • Stand en verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva
  • Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd. 
  • De verwijzing naar de nadere uitwerkingen van deze overzichten is hierbij aangegeven.

Voor de beoordeling van de financiële positie zijn ook de bijlagen van belang. Dit betreft de volgende de bijlagen:
Bijlage 1    Onderhanden investeringen
Bijlage 2    Begrotingswijzigingen: van bestuursrapportage 2023 naar begroting 2024
Bijlage 3    Verloop vaste activa
Bijlage 4    Verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva 
Bijlage 5    Tijdelijke budgetten 
Bijlage 6    Raming EMU-saldo
Bijlage 7    Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
Bijlage 8    Uitgangspunten begroting 2024
Bijlage 9    Voorstellen Bestuursakkoord 2024
Bijlage 10 Verwerkte voorstellen Bestuursrapportage 2023

Overige bijlagen:
Bijlage 11    Subsidiestaat begroting 2024
Bijlage 12    Overzicht geraamde lasten en baten per BBV taakveld
Bijlage 13    Verplichte indicatoren in het kader van het BBV
Bijlage 14    Begrippenlijst
Bijlage 15    Trends Staat van Fryslân