Bijlage 5. Overzicht tijdelijke budgetten

De in dit overzicht opgenomen bedragen zijn de begrote budgetten in enig jaar voor zowel de lasten als de baten. Hierin is geen rekening gehouden met de al aangegane verplichtingen op deze budgetten.

Beleidsveld Voorstel PS GS tijdelijke budgetten Lasten 2023 Lasten 2024 Lasten 2025 Lasten 2026 Lasten 2027 Baten 2023 Baten 2024 Baten 2025 Baten 2026 Baten 2027
Eindig 2023
B0101 Donatie slachtoffers aardbeving Turkije en Syrie 329.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0101 It Steatekomitee Frysk 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0101 Statenverkiezingen 2023 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0104 Aanpak ondermijning Friese gemeenten 21.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0105 Versterking duurzame en economische ontwikkelingen Waddengebied 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0201 Innovatiebudget OV/Verkeersveiligheid 137.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0201 Onbeveiligde overwegen 761.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0201 Rondweg Wanswerd 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0201 Verduurzaming emplacement Leeuwarden 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0201 Verkeersveiligheid educatie 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0203 Pilot voorkomen wildongevallen op provinciale wegen 197.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0204 Cofinanciering deelfietsen 89.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0204 Grote trein/busstations 342.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0301 Biodiversiteit 905.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0301 Natuurinclusief verduurzamen gebouw soorten 505.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0301 Reparatie rente en aflossing convenantsleningen Groenfonds 1.305.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0301 Weidevogelbeleid 1.619.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0301 Weidevogels predatiebeheer 187.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0302 Landbouwagenda met Dairy Valley 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0302 Transitie natuurinclusieve landbouw 643.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0401 Cofinanciering rijksregeling volkshuisvestingsfonds 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0401 Demografische ontwikkelingen 165.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0401 Flexibele inzet woningbouw 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0402 Bestuurlijke overeenkomst (BOK) visserij 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0402 Bestuursovereenkomst Blauwe Drager -44.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0402 Een ton voor een regenton 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0402 IJsselmeeragenda 2050 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0403 De Saiter 1.076.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0404 Energiecoaches 232.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Gebiedsontwikkeling WTC fase II 4.947.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Gezondheidseconomie 405.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Investeringskader Waddengebied 101.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Ontwikkeling ondernemers 79.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0502 Beleefcentra en rondgangen Friese bedrijven 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0502 Breed corona budget 2e pakket 1.211.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0502 Recreatie en toerisme 3.421.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0503 Breed corona budget 2e pakket 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0503 Museum Hindeloopen 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0503 Skoalkeatsen 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0504 Breed corona budget 2e pakket 294.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0504 Demografische ontwikkelingen 745.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0504 Meer warme kamers in Fryslan 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0504 MFA Sexbierum Pietersbierum 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0504 Procesgelden DOM's 646.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0504 Transitiefonds leefbare fysieke omgeving 1.009.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0602 Aanpassing systemen voor omgevingswet 275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0602 Cyberweerbaarheid OKTT 66.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0602 Grondbank instrument 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotaal eindig 2023 27.041.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindig 2024
B0104 Bestuurlijke vernieuwing 187.000 237.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0201 BO Mirt Mobiliteitsgedrag 420.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0201 Lelylijn onderzoek 707.300 825.000 500.000 500.000 0 522.500 0 0 0 0
B0201 Opdracht proef batterijtrein 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0201 Verkeersveiligheidsgedrag 200.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0202 Openbaar vervoer Fryslân 300.000 1.151.400 0 0 0 0 0 0 0 0
B0203 Fryske Gruntafel 0 125.000 125.000 125.000 125.000 0 0 0 0 0
B0203 Project onrechtmatig gebruik 15.600 50.600 0 0 0 0 0 0 0 0
B0301 Invasieve exoten bestrijding 399.800 400.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0
B0301 Opkoop- en beeindigingsregeling 186.500 116.500 0 0 0 0 0 0 0 0
B0301 Programmateam Stikstof 250.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0301 Provinciale wolvenacties 73.000 131.100 0 0 0 50.000 131.100 0 0 0
B0302 Dutch Dairy Centre 60.400 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0401 Herbestemming gebouwen 973.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0402 Naar een schone en gezonde leefomgeving 30.000 259.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0403 Opruiming drugsafval 9.900 9.900 0 0 0 0 0 0 0 0
B0403 Versterking omgevingveiligheidsdiensten 26.000 26.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0404 Friese energietafel 341.600 341.600 0 0 0 341.600 341.600 0 0 0
B0501 Arbeidsmarkt/onderwijs en kennisinstellingen/bedrijfsleven 29.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Bijdrage Friese projectenmachine 576.500 473.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Koopstromen onderzoek 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0503 Beleidsbrief CTOS Mei hert, holle en hannen 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0503 Breedtesport 170.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0503 Cultuur continuering tijdelijke budgetten 3.705.900 2.956.600 0 0 0 0 0 0 0 0
B0503 Erfgoed continuering tijdelijke budgetten 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0503 Fries in het MBO 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0503 Friese musea 305.200 309.600 0 0 0 0 0 0 0 0
B0503 Sichtberens Frysk en streektalen 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0503 We the North 3.000 6.600 0 0 0 3.000 3.000 0 0 0
B0504 Monitoring aandachtsgebieden 9.700 23.400 0 0 0 0 0 0 0 0
B0504 Proceskosten Streekwurk 250.000 150.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0
B0504 Regenboogbeleid 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotaal eindig 2024 9.779.900 9.077.300 625.000 625.000 125.000 1.017.100 475.700 0 0 0
Eindig 2025 en verder
B0105 Decentralisatie uitkering Waddenfonds 9.626.000 9.626.000 9.626.000 9.626.000 0 0 0 0 0 0
B0201 Fietsveiligheid 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0
B0201 Knelpunten geluidhinder provinciale wegen 0 30.000 75.000 75.000 120.000 0 0 0 0 0
B0201 Preventie en voorlichting fiets 125.000 115.000 115.000 0 0 0 0 0 0 0
B0201 Bestrijding fietsonveiligheid 7.932.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0202 Investeringsagenda Drachten - Heerenveen 221.300 455.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0202 RSP concrete infraprojecten 6.255.600 5.170.000 500.000 5.800.000 5.000.000 295.000 0 0 0 0
B0204 Openbaar Vervoer 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0
B0204 Verduurzamen OV bus 0 500.000 500.000 500.000 500.000 0 0 0 0 0
B0204 Invoering ERTMS European Rail Traffic Management System 3.292.900 6.595.700 0 0 0 0 0 0 0 0
B0301 Vergroenen schoolpleinen 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0301 Natuur en landschap 0 1.625.000 1.625.000 0 0 0 0 0 0 0
B0301 Gebiedsontwikkeling Franekeradeel - Harlingen 290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0302 Potato valley 655.000 180.000 55.000 40.000 0 0 0 0 0 0
B0302 Landbouw 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0
B0302 Regiodeal Natuurinclusieve landbouw 615.100 272.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0401 Wonen 0 3.750.000 750.000 250.000 250.000 0 0 0 0 0
B0402 Decentralisatie uitkering bodemsanering 494.100 850.000 84.500 0 0 0 0 0 0 0
B0402 Veenweidevisie 3.842.600 3.011.300 3.000.000 2.843.200 0 0 0 0 0 0
B0402 Water en bodem 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0
B0402 Tussenstap Veenweideaanpak 2020-2029 371.000 333.900 333.800 338.800 338.800 0 0 0 0 0
B0402 Bestuursovereenkomst versterken Friese IJsselmeerkust 914.300 630.000 0 0 0 260.000 130.000 0 0 0
B0402 DU Deltaprogramma zoetwater 6.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0402 Kaderrichtlijn water 188.200 110.000 110.000 110.000 106.900 0 0 0 0 0
B0403 Legaliseren PAS-melders 76.600 201.000 201.000 0 0 108.800 222.400 222.400 0 0
B0404 Samenwerking energie een loket 57.000 57.000 55.000 0 0 0 0 0 0 0
B0404 Energie 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Clusters economie 1.628.400 2.088.400 440.000 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Governance 359.300 205.400 0 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Human capital 1.106.900 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Jaarplan circulair 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Kennisinfrastructuur 3.504.000 1.611.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Leef- en woonklimaat 136.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Ondernemerschap 3.456.800 220.500 0 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Procesgeld team Europa 59.900 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0
B0501 Economie 0 3.500.000 5.000.000 5.000.000 6.500.000 0 0 0 0 0
B0501 Breedband -8.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Innovatiecluster Drachten 149.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0501 REP Wetsus fase 1 12.500 50.000 50.000 75.000 0 0 0 0 0 0
B0502 Gastvrijheid 0 400.000 1.000.000 1.600.000 1.000.000 0 0 0 0 0
B0502 Investeringsagenda Drachten - Heerenveen 2.838.200 400.000 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0
B0503 Erfgoeddeal Greppellan 634.400 25.000 158.600 0 0 187.500 0 0 0 0
B0503 Taal 2.117.800 2.178.300 350.000 0 0 0 0 0 0 0
B0503 Cofinanciering rijksbijdrage monumenten 1.285.100 1.200.900 0 0 0 10.000 0 0 0 0
B0503 Cultuur 0 4.375.000 4.375.000 4.375.000 4.375.000 0 0 0 0 0
B0503 Erfgoed 0 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 0 0 0 0 0
B0503 Sport 0 540.000 540.000 540.000 540.000 0 0 0 0 0
B0503 Taal 0 1.500.000 3.000.000 3.000.000 2.500.000 0 0 0 0 0
B0503 Dingtiid Orgaan voor de Friese taal 56.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0503 LF2028 1.400.500 0 0 0 0 134.000 0 0 0 0
B0504 Gebiedsbudget 209.100 306.300 0 0 0 0 0 0 0 0
B0504 Iepen mienskipsfuns Fryslan categorie B 4.302.600 580.600 0 0 0 0 0 0 0 0
B0504 Projectsubsidie sociale leefbaarheid 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0504 Fase 2 gebiedsontwikkeling Centrale As 0 0 0 442.900 0 0 0 0 0 0
B0504 Netwerk mienskipsinitiatieven 0 320.000 320.000 397.000 0 0 0 0 0 0
B0504 Cofinanciering Regiodeals 0 400.000 1.000.000 1.000.000 1.600.000 0 0 0 0 0
B0504 Doarpswurk 0 677.600 677.500 677.500 677.500 0 0 0 0 0
B0504 DOM's 0 320.000 800.000 800.000 1.280.000 0 0 0 0 0
B0504 Gebiedsbudget 0 500.000 1.250.000 1.250.000 2.000.000 0 0 0 0 0
B0504 Leefbaarheid 0 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 0 0 0 0 0
B0504 Tsjukemar-Nannewiid 0 200.000 600.000 200.000 0 0 0 0 0 0
B0504 Agenda netwerk Noord Oost fase 3 446.000 248.900 248.900 0 0 138.200 138.200 138.200 0 0
B0504 Bestuursovereenkomst Lauwersmeer 342.500 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0
B0504 DU Regiodeal Holwerd aan zee 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0504 Regiodeal NOF Versnellingsagenda 969.200 968.800 0 0 0 0 0 0 0 0
B0504 REP Friese Meren Project -200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0602 Energieneutrale provinciale gebouwen 81.500 100.000 98.500 0 0 0 0 0 0 0
B0602 Digitalisering 2022-2026 2.730.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 0 0 0 0 0 0
B0602 Wet Open Overheid (WOO) 128.400 128.400 128.400 128.400 0 0 0 0 0 0
B0705 Weerbaar bestuur 75.000 200.000 125.000 0 0 0 0 0 0 0
B0705 Bijdrage aan provincie Zeeland 501.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0705 Tussenstap Veenweideaanpak 2020-2029 1.250.000 0 423.800 607.200 911.200 0 0 0 0 0
B0705 Veenweide funderingsaanpak 223.300 807.500 657.500 657.500 1.977.500 0 0 0 0 0
B0705 DU Regiodeal Holwerd aan zee 0 11.778.900 10.373.100 5.500 0 0 7.978.900 73.100 5.500 0
Subtotaal eindig 2025 en verder 66.808.300 81.743.400 61.096.600 49.189.000 35.426.900 1.308.500 8.469.500 433.700 5.500 0
Eindtotaal 103.629.500 90.820.700 61.721.600 49.814.000 35.551.900 2.325.600 8.945.200 433.700 5.500 0