Programma 6: Bedrijfsvoering

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het onderdeel bedrijfsvoering in deze begroting gaat over de bijdrage die de organisatie levert om de provinciale doelen te realiseren en te voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van informatieveiligheid etc. In het beleidsveld ‘mensen’ is het capaciteitsbudget ondergebracht, dat is opgebouwd uit de middelen voor het personeel met een vast- en tijdelijk dienstverband en de inhuur. Het beleidsveld ‘middelen’ gaat bijvoorbeeld over huisvesting, ICT en digitalisering. 

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

In een krappe arbeidsmarkt willen wij meer dan ooit inzetten op goed werkgeverschap. Dit doen wij als één overheid tezamen met onze Friese partners. Wij zetten in op behouden en aantrekken van medewerkers om de maatschappelijke opgaven en ambities van het provinciaal bestuur te realiseren. De reeds ingezette organisatieontwikkeling wordt voortgezet. Verder is de ambitie om de provinciale dienstverlening te vergroten, door bijvoorbeeld het aanvragen van subsidies eenvoudiger te maken en meer medewerkers in te zetten voor onze wettelijke taken. 

De doelen en resultaten op het gebied van bedrijfsvoering staan in dit programma. Een meer uitgebreide toelichting staat in de paragraaf bedrijfsvoering.

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij levert een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staan in paragraaf 5 van deze begroting.

  • Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO),  Den Haag

Overzicht van lasten en baten van programma 6 bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - Overzicht van lasten en baten van programma 6 bedrijfsvoering
Exploitatie- Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
6.1 Mensen 70.776 67.983 66.805 65.502 63.750
6.2 Middelen 22.273 23.997 23.544 22.896 20.143
Totaal lasten 93.049 91.979 90.349 88.398 83.893
Baten
6.1 Mensen 1.773 181 103 103 103
6.2 Middelen 195 195 195 195 195
Totaal baten 1.968 376 298 298 298
Saldo van lasten en baten 91.081 91.603 90.051 88.100 83.595

Toelichting
De toelichting op de grootste verschillen tussen de jaren staat bij de afzonderlijke beleidsvelden.

Beleidsveld 6.1. Mensen

Wat zien we?

Terug naar navigatie - Wat zien we?

De rol van de overheid verandert en dit is een proces dat al langer gaande is. Steeds vaker zijn we als overheid niet de partij die een meer ‘directieve’ rol heeft, maar zoeken we de samenwerking om gezamenlijk met onze partners ambities te formuleren en te realiseren of krijgen we een meer faciliterende rol (ontwikkeling is onder andere al beschreven door de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in de notitie: Sedimentatie in Sturing). 

Provinciale Staten maken de keuzes over de uitvoering van taken en de rol die de provincie daarbij inneemt. Landelijk worden die keuzes bijvoorbeeld ingegeven door het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de aanpak stikstof. De provinciale inzet op deze thema’s neemt toe en de rol van de provincie op deze terreinen verandert. Op basis van de notities ZBB (zero based budgetting), de benchmark provincies en SPP (strategische personeelsplanning) hebben Provinciale Staten inzicht gekregen in de uitvoering van het provinciale takenpakket en de inzet van de organisatie (notities zijn in juni 2022 behandeld  door Provinciale Staten). Op basis hiervan kunnen Provinciale Staten, nu en in de toekomst, keuzes maken en die keuzes zijn input voor de organisatie om gestructureerd en integraal uitvoering te geven aan het HR-beleid, met belangrijke instrumenten en thema's als SPP, leren en ontwikkelen, goed werkgeverschap en  in-, door- en uitstroom. 

Door een krappe arbeidsmarkt is het moeilijk om voor verschillende beleidsterreinen gekwalificeerd personeel te werven. Dit betekent dat er extra inzet nodig is op het werven en behouden van medewerkers. Ook vergt dit samenwerking met andere Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân. Er wordt bekeken hoe deze samenwerking kan worden uitgebouwd. Bijvoorbeeld op het terrein van beheer en onderhoud.  

Naast krapte op de arbeidsmarkt hebben we nog steeds te maken met een hoge inflatie, met als gevolg hogere structurele lasten. 

De ontwikkelingen die hierboven zijn geschetst, hangen allemaal met elkaar samen en zijn ook urgent.  In 2022 is daarom een organisatie ontwikkeltraject gestart. Het doel is per 1 januari 2024 te gaan werken vanuit een nieuw organisatiemodel. De structuur van de organisatie wordt hiermee vereenvoudigd. Op het gebied van de cultuur in de organisatie gaat gewerkt worden aan thema’s als leiderschap, resultaatgerichtheid, bestuurlijke sensitiviteit etc.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 6.1.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 6.1.
  1. We willen dat medewerkers optimaal bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke opgaven, de realisatie van de ambities van het provinciaal bestuur en de uitvoering van onze wettelijke taken, binnen de daartoe gestelde kaders, zoals het capaciteitsbudget.
  2. We willen dat de verschillende ‘HR thema’s’, zoals goede werkgeverschap, diversiteit, leiderschap, leren en ontwikkelen en goed werkgeverschap, integraal en gestructureerd onderdeel uitmaken van de cultuur, processen en structuren binnen de organisatie

Doelindicatoren

Ambitie Indicator Doelwaarde 
Bijdragen aan provinciale opgaven en realiseren van bestuurlijke ambities Effectieve en efficiënte inzet van de medewerkers in de organisatie gericht op de uitvoering van het gehele provinciale takenpakket. De inzet van personeel is in overeenstemming met de door PS vastgestelde taken.

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen
Onderwerp Actie
Inzet van capaciteit We zorgen ervoor dat de inzet van personeel (vast, tijdelijk en inhuur), in balans zijn en blijven binnen het beschikbare capaciteitsbudget. 
Diversiteit We voldoen aan de verplichting in het kader van Banenafspraak aan het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Resultaatindicatoren

Terug naar navigatie - Resultaatindicatoren
Ambitie Indicator Doelwaarde 2024
Inzet van capaciteit We lichten dit toe in de paragraaf bedrijfsvoering  
Diversiteit Aantal wettelijk verplichte participatiebanen (in fta) 30

Wat mag het gaan kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het gaan kosten?
Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Totaal lasten 70.776 67.983 66.805 65.502 63.750
Totaal baten 1.773 181 103 103 103
Saldo van lasten en baten 69.003 67.802 66.702 65.399 63.648
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

De totale lasten in bovenstaande tabel nemen af. Dit heeft er mee te maken dat de omvang van de provinciale meerjarenbegroting ook afneemt. Deze meerjarenbegroting kan weer toenemen als de provincie bijvoorbeeld taken voor het Rijk gaat uitvoeren of werken voor derden, waardoor ook het capaciteitsbudget kan toenemen. Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf bedrijfsvoering met daarin een uitgebreide tabel met toelichting.

Onderstaande voorstellen uit het Bestuursakkoord zijn verwerkt in de bovenstaande tabel.

Voorstellen bestuursakkoord Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving 2024 2025 2026 2027
Lasten
Basiscapaciteit 3.000 3.000 3.000 3.000
Tijdelijke capaciteit uitvoering bestuursakkoord 1.000 3.500 3.500 2.000
Totaal lasten 4.000 6.500 6.500 5.000

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Lasten en baten Beleidsveld 6.1 Mensen
Onderwerp - Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
Mensen algemeen 70.776 67.983 66.805 65.502 63.750
Totaal lasten 70.776 67.983 66.805 65.502 63.750
Baten
Mensen algemeen 1.773 181 103 103 103
Totaal baten 1.773 181 103 103 103
Saldo van lasten en baten 69.003 67.802 66.702 65.399 63.648

Beleidsveld 6.2. Middelen en digitalisering

Wat zien we?

Terug naar navigatie - Wat zien we?

Informatievoorziening, digitalisering, data en innovatie

Data, digitalisering, informatievoorziening (IV) en innovatie worden steeds belangrijker voor overheidsorganisaties. De IV-keten is bezig met een professionaliseringsslag waardoor het de organisatie steeds beter en sneller kan bedienen. In het streven naar schaalvoordeel en het werken als één overheid zoeken overheden elkaar op het gebied van digitalisering steeds vaker op. De krapte op de arbeidsmarkt en het voldoen aan wetgeving op het gebied van digitale dienstverlening is een gedeeld vraagstuk en versterkt de urgentie om samen te werken. Verder raakt de burger in het dagelijks leven snel gewend aan een hoge mate van digitale dienstverlening. Overheden staan voor de uitdaging hierin niet achterop te raken. Ditzelfde geldt voor datagedreven werken: Beter kunnen sturen, adviseren en besluiten op basis van data. De Stikstofcrisis leert ons hoe belangrijk data is en hoe belangrijk het als overheidsorganisatie is hierin mee te kunnen komen. 

Digitalisering speelt een sleutelrol bij het realiseren van efficiënte bedrijfsvoering. Om dit te kunnen realiseren is een modern technisch fundament nodig. Diverse externe onderzoeken laten zien dat we op het gebied van digitalisering, informatievoorziening, informatieveilligheid en digitale dienstverlening op onderdelen onder de maat scoren. Het is daarom nodig om de basis op orde te krijgen. Hiervoor zijn extra middelen beschikbaar gesteld. We zullen onszelf moeten versterken door procesaanpassingen, systeemaanpassingen en een hogere mate van digitale volwassenheid.  

Met ingang van 2023 is het programma digitalisering gestart. We lichten dit programma verder toe in de paragraaf bedrijfsvoering.

Subsidies
Het aanvragen van subsidies wordt eenvoudiger gemaakt en het aantal regelingen wordt verminderd of samengevoegd. Ook zetten we in op een kortere verwerkingstijd. 

Huisvesting
Voor wat betreft de huisvesting richten wij ons niet alleen op de interne gebruikers, maar juist op de directe verbinding met de Mienskip. Op het gebied van flexibel werken, ontmoeten en vergaderen spelen er allerlei ontwikkelingen. Intern wordt hier stapsgewijs een programma voor uitgevoerd met als doel het provinciehuis sober en doelmatig in te richten voor ontmoeting en samenwerking.  

Daarnaast sluiten we aan bij alle ontwikkelingen om een ‘Energie-neutrale’ organisatie te worden en onze panden verder te verduurzamen. Energieneutraliteit betekent dat een organisatie in een jaar evenveel energie opwekt als verbruikt. Om energieneutraliteit te realiseren wordt er ingezet op energiebesparing en opwek van hernieuwbare energie. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 6.2.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 6.2.

1.    We willen met digitalisering, data en/of innovatie publieke waarde leveren
2.    We willen de randvoorwaarden creëren voor stabiele, duurzame en toekomstgerichte informatievoorziening 
3.    We willen dat onze huisvesting bijdraagt aan optimaal samenwerken aan opgaven in Fryslân.
4.    We willen een ‘Energie-neutrale’ organisatie zijn.

Doelindicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde
Publieke waarde Digitalisering, data en innovatie zijn succesvol ingezet bij het realiseren van organisatie- en opgaven-doelstellingen Organisatie behaalt aantoonbaar doelstellingen door inzet data, digitalisering en innovatie 
Randvoorwaarden informatievoorziening •    Digitale vaardigheid organisatie 
•    ICT basis op orde 
•    Voldoen aan wet- en regelgeving
•    Digitale vaardigheid organisatie is toegenomen 
•    De organisatie voldoet aan geldende wet- en regelgeving 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen
Onderwerp Actie
 Digitalisering
  1. Deelprogramma Fundament: Operationeel modern, efficiënt, schaalbaar en marktconform platform voor procesondersteuning. Nodig voor o.m. het subsidieproces en het beheren van klantgegevens. Snelle, efficiënte, transparante processen in het kader van een betrouwbare en rechtvaardige overheid. Procesgericht werken wordt technisch goed ondersteund. BIO-compliant (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en daarmee 27001-certificeerbaar. We zijn de betrouwbare organisatie die we moeten zijn.
  2. Deelprogramma KlantContactCentrum (KCC) (Digitale Dienstverlening):  Operationeel en ingericht platform inclusief proces gericht op het optimaal bedienen van de Mienskip, met hierin een integraal klantbeeld weten wat een aanvrager uit de Mienskip doet en wil.
  3. Deelprogramma Subsidies (Digitale Dienstverlening): Operationeel en ingericht platform inclusief proces om de provincie Fryslân in staat te stellen om een modern, efficiënt, duurzaam en door de Mienskip hoog gewaardeerd subsidie-proces uit te voeren. Wat voldoet aan de gestelde richtlijnen (ASV 2022) en geldende wettelijke kaders. 
Bovenstaande acties/resultaten maken onderdeel uit van het programma Digitalisering*)
Energie-neutrale organisatie We voeren de geplande energiebesparende maatregelen en duurzame opwek van energie uit in het provinciehuis, de provinciale steunpunten en provinciale gronden*)
Huisvesting We werken stapsgewijs verder aan de herinrichting van het provinciehuis, gebaseerd op de ervaringen met de pilots die nu draaien en op basis van de gewijzigde behoefte uit de dienst.

*) De programma’s  Digitalisering en Energie neutrale organisatie, inclusief de bijbehorende acties worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering

Resultaatindicatoren

Terug naar navigatie - Resultaatindicatoren
Ambitie Indicator Doelwaarde 2024
Digitalisering 1.    Deelprogramma Fundament: Operationeel modern, efficiënt, schaalbaar en marktconform platform voor procesondersteuning. Nodig voor o.m. het subsidieproces en het beheren van klantgegevens. Snelle, efficiënte, transparante processen in het kader van een betrouwbare en rechtvaardige overheid. Procesgericht werken wordt technisch goed ondersteund. BIO-compliant (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en daarmee 27001-certificeerbaar. We zijn de betrouwbare organisatie die we moeten zijn./td> Platform voor procesondersteuning is gereed
2.    Deelprogramma KCC (Digitale Dienstverlening):  Operationeel en ingericht platform inclusief proces gericht op het optimaal bedienen van de Mienskip, met hierin een integraal klantbeeld: weten wat een aanvrager uit de Mienskip doet en wil.  Platform KCC is ingericht en operationeel; gericht op klantvragen Mienskip
3.    Deelprogramma Subsidies (Digitale Dienstverlening): Operationeel en ingericht platform inclusief proces om de provincie Fryslân in staat te stellen om een modern, efficiënt, duurzaam en door de Mienskip hoog gewaardeerd subsidie-proces uit te voeren. Wat voldoet aan de gestelde richtlijnen (ASV 2022) en geldende wettelijke kaders.  Platform subsidies is ingericht en operationeel dat voldoet aan richtlijnen en kaders en hoog wordt gewaardeerd door de Mienskip.
Energie-neutrale organisatie bouwkundige en installatietechnische maatregelen Het monumentale deel van het Provinsjehûs is voorzien van glas isolatie
verduurzaming wegensteunpunten,  door bouwkundige en installatietechnische maatregelen en voorzien daken van zonnepanelen Al onze  primaire steunpunten zijn verduurzaamd

Wat mag het gaan kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het gaan kosten?
Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Totaal lasten 22.273 23.997 23.544 22.896 20.143
Totaal baten 195 195 195 195 195
Saldo van lasten en baten 22.078 23.802 23.349 22.701 19.948
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

Bovenstaand betreft budgetten voor de bedrijfsvoering (excl. capaciteitsbudget) van de provinciale organisatie. Dit zijn onder andere budgetten voor automatisering, huisvesting, opleiding, reiskosten, etc. 
De middelen voor de Digitaliseringstrategie zijn tot en met 2026 in de begroting opgenomen voor € 2,6 mln. per jaar. Dit verklaart voor een deel de daling in de lasten naar 2027. Het groot onderhoud voor het provinciehuis staat in kasritme voor de periode 2023 tot en met 2025, na 2025 daalt hiervoor de last met € 550.000,-. 

 Onderstaande voorstellen uit het bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen bestuursakkoord Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten
Energielasten provincie provinciehuis 167 167 167 167 167
Informatiebeveiliging 0 800 800 800 800
Informatievoorziening 0 1.200 1.200 1.200 1.200
Totaal lasten 167 2.167 2.167 2.167 2.167

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Lasten en baten Beleidsveld 6.2 Middelen en digitalisering
Onderwerp - Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
Middelen algemeen 22.273 23.997 23.544 22.896 20.143
Totaal lasten 22.273 23.997 23.544 22.896 20.143
Baten
Middelen algemeen 195 195 195 195 195
Totaal baten 195 195 195 195 195
Saldo van lasten en baten 22.078 23.802 23.349 22.701 19.948