Programma 1: Bestuur

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het omgaan met de groeiende complexiteit van de samenleving  vraagt een goede ambtelijke advisering en ondersteuning van het provinciebestuur. Dit programma gaat over de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning. Het gaat ook over de kwaliteit van ons eigen bestuur en hoe we dat verder willen verbeteren. Op die manier bouwen we aan het vertrouwen in de overheid. Tenslotte gaat het om onze wettelijke taak om zorg te dragen voor en toe te zien op de kwaliteit van het Friese lokaal bestuur.

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staan in paragraaf 5 van deze begroting.

 • Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO), Den Haag
 • Vereniging naar Belgisch recht Huis van de Nederlandse Provinciën, Brussel (België)
 • Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Groningen
 • Gemeenschappelijke Regeling Noordelijke Rekenkamer (NRK), Assen
 • Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds
 • Omgevingsberaad Waddengebied (OBW)
 • Regioboard Noordoost Fryslân

Overzicht lasten en baten programma 1 Bestuur

Terug naar navigatie - Overzicht lasten en baten programma 1 Bestuur
Exploitatie- Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
1.1 Provinciale Staten en Statengriffie 5.030 4.677 4.616 4.616 4.616
1.2 Gedeputeerde Staten 1.941 2.008 2.008 2.008 2.008
1.3 Commissaris van de Koning 342 356 356 356 356
1.4 Kwaliteit van het bestuur 583 345 108 108 108
1.5 Bestuurlijke samenwerking 12.771 14.170 14.619 14.672 5.046
Totaal lasten 20.666 21.556 21.706 21.760 12.134
Baten
1.1 Provinciale Staten en Statengriffie 17 17 17 17 17
1.2 Gedeputeerde Staten 5 5 5 5 5
1.3 Commissaris van de Koning 0 0 0 0 0
1.4 Kwaliteit van het bestuur 0 0 0 0 0
1.5 Bestuurlijke samenwerking 1.583 715 715 715 715
Totaal baten 1.605 737 737 737 737
Saldo van lasten en baten 19.061 20.819 20.969 21.023 11.397

Toelichting
De toelichting op de grootste verschillen tussen de jaren staat bij de afzonderlijke beleidsvelden.

Beleidsveld 1.1. Provinciale Staten en Statengriffie

Wat zien we?

Terug naar navigatie - Wat zien we?

In 2023 hebben de inwoners van Fryslân hun Provinciale Staten gekozen. Net als in de rest van Nederland betekende dit een grote verandering in de samenstelling van en dus ook van de machtsverhoudingen binnen de Staten. De BoerBurgerBeweging deed voor het eerst mee aan de verkiezingen en deze partij vormt ruim de grootste fractie binnen de Staten. In 2024, het eerste volle jaar binnen de nieuwe bestuursperiode, zal de financiële doorwerking van het nieuwe coalitieakkoord duidelijk worden.  Daarna zal in 2025 ook inzicht worden gegeven welke effecten de (financiële) keuzes hebben gehad.

Dit houdt in dat niet alleen het proces van begroting en verantwoording, maar ook de processen om te ondersteunen bij het maken van inhoudelijke keuzen door de Staten, aandacht vragen. Deze ondersteuning wordt ook in 2024 door de Statengriffie geleverd. Hiertoe heeft de griffie in 2023, in samenspraak met de werkgeverscommissie, een griffieplan voor de periode 2023 - 2027 opgesteld.

Taak- en rolvrijheid

Terug naar navigatie - Taak- en rolvrijheid

Taakvrijheid
De taken zijn voor een groot deel verplicht. Provinciale Staten stellen zelf het reglement van orde vast. 

Rolvrijheid
Bij het invullen van de vastgelegde taken hebben Provinciale Staten vrij veel vrijheden. Hierbij kan gedacht worden aan de commissiestructuur; vergaderlocatie, vergaderfrequentie, wijze van ondersteuning door de griffie, wijze van ondersteuning per fractie, keuze voor Statenakkoorden, coalitieakkoorden of samenlevingsakkoorden en dergelijke. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 1.1.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 1.1.
 1. Provinciale Staten en de Statenleden zijn in staat om hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol zo goed mogelijk uit te voeren. De Statengriffie ondersteunt, adviseert en informeert Provinciale Staten hierbij.
 2. De drempel tussen Provinciale Staten en de inwoners van Fryslân wordt lager en het werk van Provinciale Staten krijgt meer bekendheid in Fryslân.
 3. Er is een evenwichtig samenspel tussen PS en GS, waarbij de griffie en de ambtelijke organisatie (met respect voor elkaars rollen) Provinciale Staten optimaal bedienen. Hierbij is  in de cultuur van werken manifest is dat de politiek het primaat heeft.

Voor deze doelen zijn geen doelindicatoren beschikbaar.

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen
Onderwerp Acties
Ondersteuning PS door Statengriffie  We versterken het kwaliteitskader voor Statenstukken verder (zie ook evenwichtig samenspel tussen PS en GS).
 We maken gebundelde kennis toegankelijk door het verkennen van mogelijkheden voor een kennisbank (zie ook evenwichtig samenspel tussen PS en GS).
We maken alle relevante Stateninformatie digitaal toegankelijk en verbeteren continu de digitale dienstverlening.
We verbeteren de introductie voor tussentijdse instromers van de Staten.
Drempel verlagen tussen PS en inwoners Fryslân We brengen provinciale politiek onder de aandacht en laten inwoners en met name jongeren kennismaken met de politiek
We laten inwoners kennis maken met de politiek, door diverse activiteiten te organiseren zoals het statenspel, het Fries jeugdparlement en de Gast van de Staten.
We betrekken jongeren actief bij de politiek vanuit een integraal plan rondom jongerenparticipatie. 
Wanneer dit passend is bij het hoofdonderwerp op de agenda vergaderen de Staten ook buiten het provinciehuis.
Evenwichtig samenspel tussen PS en GS Wij streven in samenspraak met de dienst naar het steeds beter voorzien in de vraag naar relevante informatie van de Staten, bijvoorbeeld door het blijven doorontwikkelen van het format voor de Statenstukken.
Wij bevorderen een  cultuur van werken waarin het samenspel tussen PS en GS helder is en waarbij het manifest is dat Provinciale Staten het primaat hebben.

Wat mag het gaan kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het gaan kosten?
Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Totaal lasten 5.030 4.677 4.616 4.616 4.616
Totaal baten 17 17 17 17 17
Saldo van lasten en baten 5.013 4.660 4.599 4.599 4.599
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

De begrote lasten betreffen alle met Provinciale Staten gemoeide middelen, o.a. voor de griffie, fracties en het onderhoud en de afschrijving van ICT-middelen. De begroting van 2024 is lager dan die van 2023, doordat in 2023 een donatie slachtoffers aardbeving Turkije & Syrië is gedaan van € 300.000 en er in 2023  Statenverkiezingen waren begroot voor € 150.000.

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Lasten en baten beleidsveld 1.1 Provinciale Staten en Statengriffie
Onderwerp - Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
Provinciale Staten en Statengriffie algemeen 5.030 4.677 4.616 4.616 4.616
Totaal lasten 5.030 4.677 4.616 4.616 4.616
Baten
Provinciale Staten en Statengriffie algemeen 17 17 17 17 17
Totaal baten 17 17 17 17 17
Saldo van lasten en baten 5.013 4.660 4.599 4.599 4.599

Beleidsveld 1.2. Gedeputeerde Staten

Wat zien we?

Terug naar navigatie - Wat zien we?

We staan nog aan het begin van een nieuwe bestuursperiode. Het jaar 2024 staat in het teken van de verdere uitwerking van het bestuursakkoord. Dit gebeurt door samen met Provinciale Staten en de Friese mienskip beleid te vormen en plannen uit te werken. Tegelijk brengt deze tijd grote vraagstukken met zich mee, die op ons provinciebestuur af komen. Dit vraagt om een goede ambtelijke ondersteuning van Gedeputeerde Staten.

Taak-, en rolvrijheid

Terug naar navigatie - Taak-, en rolvrijheid

Taakvrijheid
De taken zijn voor een groot deel verplicht. Gedeputeerde Staten stellen zelf het reglement van orde vast. 

Rolvrijheid
Het verschilt per beleidsterrein, maar binnen de vastgelegde taken van GS, kunnen er keuzes gemaakt worden. Bijvoorbeeld in een meer of minder actieve (spil)functie als samenwerkend bestuurder, participatief of meer regulerend, etc.

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen
Onderwerp Acties
Contacten met de mienskip en mede-overheden GS vergadert 8x per jaar op externe locaties, gekoppeld aan werkbezoek of bestuurlijk overleg.
PS in staat stellen hun rol goed te vervullen 90% van de PS-voorstellen worden zes weken voor de PS-vergadering toegezonden.
95% van de schriftelijke vragen van PS worden binnen 30 dagen beantwoord.

Wat mag het gaan kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het gaan kosten?
Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Totaal lasten 1.941 2.008 2.008 2.008 2.008
Totaal baten 5 5 5 5 5
Saldo van lasten en baten 1.936 2.003 2.003 2.003 2.003
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

De begrote lasten betreffen de salariskosten van de gedeputeerden, uitkeringen voor oud leden van Gedeputeerde Staten, representatiekosten en overige met het college gemoeide kosten.

Het gaat vooral over structurele budgetten die aan wettelijke taken zijn verbonden, namelijk de vergoeding van de leden en oud-leden van Gedeputeerde Staten en hun ondersteuning. Daarnaast is er het budget voor de veteranendag, dat beleidsmatig is vastgelegd. Er zijn geen tijdelijke budgetten.

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Lasten en baten beleidsveld 1.2 Gedeputeerde Staten
Onderwerp - Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
Gedeputeerde Staten algemeen 1.941 2.008 2.008 2.008 2.008
Totaal lasten 1.941 2.008 2.008 2.008 2.008
Baten
Gedeputeerde Staten algemeen 5 5 5 5 5
Totaal baten 5 5 5 5 5
Saldo van lasten en baten 1.936 2.003 2.003 2.003 2.003

Beleidsveld 1.3. Commissaris van de Koning als rijksorgaan

Wat zien we?

Terug naar navigatie - Wat zien we?

De commissaris van de Koning (CvdK) is naast voorzitter van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten ook rijksorgaan. De CvdK vertegenwoordigt de regering in de provincie Fryslân. In zijn rol als rijksorgaan heeft de CvdK verschillende taken die zijn uitgewerkt in een ambtsinstructie. We zorgen ervoor dat de CvdK deze rijkstaken goed kan uitvoeren. De CvdK krijgt hiertoe ondersteuning van zijn eigen kabinet en een communicatieadviseur.

Taak- en rolvrijheid

Terug naar navigatie - Taak- en rolvrijheid

Taakvrijheid
De taken van deze taakvelden kennen een grotendeels verplichtend karakter. De wettelijke taken van de CvdK bevinden zich vooral op de terreinen van openbare orde en veiligheid en van de kwaliteit van het openbaar bestuur in algemene zin. De commissaris bevordert de bestuurlijke integriteit, bevordert een goede samenwerking tussen overheden en in de provincie werkzame rijksambtenaren, bevordert een zorgvuldige behandeling van klachten en heeft een toezichthoudende rol richting de veiligheidsregio.

Rolvrijheid
De driedubbelrol van de CvdK (rijksorgaan, voorzitter PS, voorzitter en lid GS) vertaalt zich in een reeks aan wettelijke voorschriften. De rolvrijheid is daarom beperkt.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 1.3.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 1.3.
 1. We willen bereiken dat de CvdK zijn taken als rijksorgaan goed kan uitvoeren. 
 2. Er wordt ingezet op het versterken van de weerbaarheid van het decentraal bestuur en de preventieve aanpak van ondermijning en het beperken van integriteitsrisico’s.
 3. De CvdK zet zich in voor het bevorderen van interbestuurlijke samenwerking, waarbij ‘horizontaal besturen’ en het benadrukken van de kracht van Fryslân als regioprovincie centraal staan.

Omdat de CvdK over de uitvoering van zijn rijkstaken enkel verantwoording aflegt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, volgen hieronder geen specifieke doelindicatoren.

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen
Onderwerp Acties
Aanpak ondermijning De CvdK bevordert, met als uitgangspunt de in 2022 ondertekende Intentieverklaring Friese Norm, de samenwerking met gemeenten en ketenpartners in de aanpak van ondermijning.
Interbestuurlijke samenwerking binnen Fryslân De CvdK stimuleert de Friese samenwerking middels de bestuurlijke overleggen tussen provincie, Wetterskip Fryslân, Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) en gemeente Leeuwarden.
Interbestuurlijke samenwerking buiten Fryslân De CvdK geeft een vervolg aan het bestuurlijk arrangement met de provincie Zeeland en het ministerie van BZK en bevordert daarbij de deelname van andere overheden.

Wat mag het gaan kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het gaan kosten?
Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Totaal lasten 342 356 356 356 356
Totaal baten 0 0 0 0 0
Saldo van lasten en baten 342 356 356 356 356

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Lasten en baten beleidsveld 1.3 Commissaris van de Koning als rijksorgaan
Onderwerp - Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
Commissaris van de Koning algemeen 342 356 356 356 356
Totaal lasten 342 356 356 356 356
Baten
Totaal baten 0 0 0 0 0
Saldo van lasten en baten 342 356 356 356 356

Beleidsveld 1.4. Kwaliteit bestuur

Wat zien we?

Terug naar navigatie - Wat zien we?

Dit betreft één van de kerntaken van de provincie. Als provincie vinden we de kwaliteit van het openbaar bestuur in Fryslân van essentieel belang: een goed openbaar bestuur is belangrijk voor onze democratie en samenleving.  Zo werken wij aan het vertrouwen in de overheid.

Wij streven een publieke waarden na zoals integriteit, vertrouwen, toegankelijkheid en legitimiteit. Deze zijn geformuleerd in de Code goed openbaar bestuur.  De waarden worden concreet in de wijze waarop we de maatschappelijke opgaven aanpakken in een sterk bestuurlijk regionaal ecosysteem. Dit doen we zowel zelfstandig als gezamenlijk met anderen (gemeenten, Vereniging van Friese Gemeenten, Wetterskip Fryslân, maatschappelijk initiatief). Uitgangspunt is om vanuit de eigen verantwoordelijkheden elkaars kracht en kennis te benutten. Daarbij proberen we ons in Fryslân waar mogelijk als één overheid (horizontaal bestuur) te organiseren. 

Participatiebeleid en democratische vernieuwing
Naast en niet tegenover de burger staan, is onze belangrijkste werkhouding. Dit vraagt heldere uitgangspunten voor participatie, nieuwe werkwijzen en inzet op samen leren. In de beleidsbrief participatie (2023) is uitgewerkt hoe de provincie  Fryslân hier invulling aan geeft. In 2024 gaan nieuwe wetten in, te weten de Omgevingswet en de wet Versterking participatie op decentraal niveau.  Die moeten de betrokkenheid van inwoners bij beleid en uitvoering verder versterken en verankeren.

Financiële positie gemeenten
De financiële positie van de Friese gemeenten is op de lange termijn kwetsbaar. Specifiek zijn er voor de gemeentelijke financiën veel onzekerheden vanaf 2026. In het Regeerakkoord is namelijk afgesproken dat na 2025 de financiering van de decentrale overheden anders zal worden ingericht. De provincie ondersteunt de gemeenten waar mogelijk, ook in de Haagse lobby.

Interbestuurlijk toezicht (IBT)
Binnen het IBT wordt gewerkt aan het verder vormgeven van risicogericht maatwerktoezicht. Dit gebeurt in lijn met het beleidskader IBT 2023-2026 en de Uitvoeringsagenda IBT 2023-2024.  Door middel van toezichtgesprekken (dialoog) en thema-onderzoeken identificeren we gezamenlijk uitvoeringsrisico's. Daarnaast ondersteunen we gemeenten en Wetterskip Fryslân door middel van best-practices.  Een opvallende ontwikkeling die we zien, is een toename van toezichtstaken als gevolg van nieuwe wetgeving op diverse terreinen. We monitoren deze ontwikkeling en passen het IBT zo nodig hierop aan.

Weerbaar bestuur
Het is belangrijk om voortdurend te werken aan een weerbaar bestuur en ambtelijke organisatie, vooral in een tijd van grote maatschappelijke uitdagingen. Zo is er bezorgdheid over toenemende verruwing, het gevoel van niet gehoord worden en ongepaste invloed op politieke ambtsdragers, bestuurders en ambtenaren. Dit heeft impact op de democratische waarden in onze rechtsstaat. Het kabinet zet zich in om de weerbaarheid van het bestuur te versterken als onderdeel van de strijd tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Naast het vergroten van persoonlijke en organisatorische weerbaarheid, is in onze aanpak samenwerking met gemeenten en andere partners van cruciaal belang.

Taak- en rolvrijheid

Terug naar navigatie - Taak- en rolvrijheid

Taakvrijheid

Onder dit thema vallen:

 • Enkele verplichte toezichthoudende taken ten aanzien van: wijzigingen in de gemeentelijke indeling, de financiële gezondheid van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen van gemeenten alsmede de Wet Revitalisering Generiek Toezicht;
 • Enkele optionele wettelijke taken (Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) en Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr));
 • Vrijwel volledige taakvrijheid voor vernieuwen Friese bestuur.

Rolvrijheid

 • Minimaal voor verplichte toezichthoudende en wettelijke taken;
 • Maximaal voor vernieuwen Friese bestuur en samenwerking.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 1.4.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 1.4.
 1. We willen een goed functionerende overheidsorganisatie zijn die weerbaar, vernieuwend en toegankelijk is, die (als één overheid) goed met anderen samenwerkt en die aansluit bij ontwikkelingen en ideeën in de samenleving. 
 2. We willen zorgen voor toegankelijke en heldere participatieprocessen. We willen bevorderen dat inwoners  ervaren dat zij zeggenschap hebben over hun leefomgeving.
 3. We willen bevorderen dat de Friese gemeenten toekomstbestendig, financieel gezond en weerbaar zijn.

Voor deze doelen zijn geen doelindicatoren beschikbaar. 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen
Onderwerp  
Kwaliteit openbaar bestuur Provincie, Friese gemeenten en VFG stemmen de gezamenlijke inzet op de interbestuurlijke opgaven optimaal op elkaar af, dit in navolging van het onderzoek naar een bestuurlijk regionaal ecosysteem.
Door effectieve inzet van beschikbare personele capaciteit bij de Friese overheidspartijen vergroten we de afzonderlijke en gezamenlijke uitvoeringskracht.
Participatiebeleid en democratische vernieuwing We realiseren 2 tot 4 pilots/experimenten op het terrein van (jongeren)participatie, gericht op het vergroten van directe betrokkenheid, invloed en eigenaarschap van inwoners.
We bouwen een gezamenlijk kennisnetwerk democratie & participatie, aansluitend bij bestaande netwerken in Fryslân, en we organiseren een serie dialoogsessies.
We ontwikkelen een ondersteunend intern leertraject rond participatief werken.
We leveren de evaluatie op van het digitaal participatieplatform Stim fan Fryslân.
Financiële positie gemeenten We bevorderen een gezonde financiële situatie bij Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân.
Interbestuurlijk toezicht We voeren toezichtgesprekken met gemeenten en Wetterskip om risico’s te identificeren bij de uitvoering van medebewindstaken. Hierdoor kunnen zij hun taken goed blijven uitvoeren en kan de mienskip erop vertrouwen dat dit beschermd en geborgd is.
Weerbaar bestuur We richten ons op verdere bewustwording van de medewerkers en het versterken van processen, o.a. op het gebied van het verstrekken van vergunningen en subsidies, vastgoed- en grondtransacties en aanbestedingen.
We werken aan het intensiveren van de inzet van het bestuursrechtelijk instrument Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur).
We verminderen het risico op het onbewust faciliteren van ondermijnende activiteiten door de informatiepositie te versterken. Dit doen we middels het werken met een provinciaal informatie overleg en een intern meldpunt.

Toelichting 

Kwaliteit openbaar bestuur 1: Om de gedeelde inzet op de interbestuurlijke opgaven te bevorderen, heeft de provincie Fryslân in 2022 initiatief genomen richting gemeenten. In deze bestuursperiode (gemeentelijk: 2022-2026, provinciaal: 2023-2027) willen we deze opgaven optimaal op elkaar te laten aansluiten, en de daarvoor benodigde uitvoeringskracht organiseren. Dit initiatief zal gezamenlijk verder worden vormgegeven. Door middel van bestuurlijk overleg wordt de voortgang besproken. 
De aanpak sluit aan bij de uitkomsten van het BRE-onderzoek Fryslân (onderzoek naar het bestuurlijk regionale ecosysteem in Fryslân).

Interbestuurlijk toezicht: Doel van de gesprekken is om uitvoeringsrisico's te identificeren en (eventuele) beheersmaatregelen te bespreken. We zien dat de risico's zich met name bevinden op het vlak van (voldoende) kennis, middelen en het vinden en binden van gekwalificeerd personeel bij toezichtontvangers. Ook gesprekken als gevolg van de uitkomsten van thema-onderzoeken zijn onderdeel van de dialoog. Gemaakte afspraken worden opgenomen in het toezichtverslag.

Weerbaar bestuur 3: Met deze inzet wordt preventief en actief gewerkt aan het voorkomen van een faciliterende rol waar het gaat om criminele ondermijnende activiteiten. Met de gezamenlijke aanpak van georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit (Friese Norm) in Fryslân zijn goede stappen gezet in de afgelopen periode. We blijven ons actief inzetten in deze samenwerking met de Friese gemeenten en Wetterskip.

Wat mag het gaan kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het gaan kosten?
Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Totaal lasten 583 345 108 108 108
Totaal baten 0 0 0 0 0
Saldo van lasten en baten 583 345 108 108 108
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

De begroting  betreft hier een structureel en een tijdelijk budget voor het onderwerp bestuurlijke vernieuwing. Het tijdelijk budget is tot en met 2024 in de begroting opgenomen.

Structureel
Het structurele budget bestuurlijke vernieuwing (€104.000) is bestemd voor digitale participatie, voor het gebruik, beheer en de (technische) realisatie van peilingen via het platform Stim fan Fryslân.  

Tijdelijk 
De beschikbare tijdelijke middelen voor democratische vernieuwing bedragen € 424.000, bestemd voor de uitvoering van de beleidsbrief participatie. De helft van deze middelen wordt ingezet in 2023 (€ 187.000) en de andere helft in 2024 (€ 237.000). Deze middelen zijn - zoals beschreven in de beleidsbrief - bestemd voor externe pilots op het terrein van (jongeren)participatie, inclusie en burgerschap en voor leren en dialoog (themabijeenkomsten, werksessies, netwerkopbouw) rond democratie en participatie.

Via de septembercirculaire 2022 van het Provinciefonds heeft het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in de vorm van een doeluitkering een incidente financiële bijdrage (€ 400.000,-) aan elke provincie toegekend. Het doel van dit toegekende budget is om de komende jaren een impuls te geven aan het versterken van de weerbaarheid tegen ondermijnende invloeden bij gemeenten. In de brief van BZK van 13 oktober 2022 aan de commissaris van de Koning is de uitkering bevestigd en toegelicht. Het budget van € 400.000 is vrijgevallen in het rekeningsaldo 2022. Het voorstel Resultaatbestemming Impulsgelden weerbaar bestuur BZK is bij de behandeling van de jaarrekening in PS op 28 juni weer beschikbaar gesteld vanaf 2023.

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Lasten en baten beleidsveld 1.4 Kwaliteit bestuur
Onderwerp - Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
Kwaliteit van het bestuur algemeen 583 345 108 108 108
Totaal lasten 583 345 108 108 108
Baten
Totaal baten 0 0 0 0 0
Saldo van lasten en baten 583 345 108 108 108

Beleidsveld 1.5. Bestuurlijke samenwerking

Wat zien we?

Terug naar navigatie - Wat zien we?

Maatschappelijke opgaven zijn niet (langer) het exclusieve domein van één overheidslaag. Opgaven overstijgen bestuurlijke grenzen en betreffen vaak ook meerdere beleidssectoren. Dit maakt dat wij als provincie het liefst, als één overheid, samenwerken om gezamenlijke doelen te realiseren. Dat doen we bijvoorbeeld samen met de Friese gemeenten, het Wetterskip Fryslân, regionaal verband en  in Noordelijk landsdelig verband (Samenwerkingsverband Noord-Nederland, SNN). Daarbij sturen we ook op de lobby in Den Haag en Brussel, alsmede als partner in de uitvoering van Europese projecten en programma's.  Voor het Waddengebied willen we vasthouden aan de koers om te komen tot minder bestuurlijke drukte. Zo willen we het beschikbare geld zoveel mogelijk inzetten voor het Waddengebied en haar bewoners.

In 2022 is de Friese mijnbouwtafel opgericht om gezamenlijk bestuurlijk een eenduidig geluid te laten horen. Partijen aan de tafel zijn Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en het ministerie van EZK. We bespreken actuele thema's welke betrekking hebben op de diepe ondergrond.

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) behartigt de belangen van de 12 provincies in Den Haag en Brussel. In opdracht van het IPO-bestuur is daarom onderzoek uitgevoerd naar de slagvaardigheid van de samenwerking in IPO-verband. In het rapport  wordt geconcludeerd dat het IPO zijn functies ten aanzien van slagvaardigheid maar ten dele adequaat weet te vervullen. Daardoor wordt zijn potentiële meerwaarde onvoldoende benut. Het IPO-bestuur, het IPO-bureau en de Algemene Vergadering gaan in deze bestuursperiode  aan de slag met de praktische uitwerking.

Verwezen wordt ook naar paragraaf 10 Samenwerkingsverbanden.

Taak- en rolvrijheid

Terug naar navigatie - Taak- en rolvrijheid

Taakvrijheid
Er vallen een aantal wetten met een optioneel karakter (waaronder de Wet gemeenschappelijke regelingen) onder dit thema. Optioneel betekent dat aan provincies zelf de keuze is wel of niet tot samenwerking, al dan niet via gemeenschappelijke regelingen over te gaan. Indien dat gebeurt is er een redelijke mate van vrijheid in het ‘hoe’.

Rolvrijheid
Samenwerking is de kern van dit thema.  Niet geheel verrassend spelen onze bezigheden hier zich dan ook af in het kwadrant samenwerkende overheid. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 1.5.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 1.5.
 1. We streven naar een duurzame bescherming en ontwikkeling van het Waddengebied. We stimuleren daartoe de bestuurlijke samenwerking en spelen hierin een proactieve, verbindende rol.
 2. We brengen samen met gemeenten, waterschap, regio's, in landsdelig verband en met het Rijk beleidsdoelen tot uitvoering.
 3. We versterken de ambtelijke en bestuurlijke contacten tussen Fryslân, Noord-Nederland, de provincies, het Rijk en Europa. Dit doen we om de Friese belangen te behartigen en Fryslân te profileren.

Voor deze doelen zijn geen doelindicatoren beschikbaar.

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen
Onderwerp Actie
Samenwerking met het Waddengebied We geven mede uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 van Rijk en regio, aan het Integraal Beheerplan Waddenzee van Rijk en regio en aan het interprovinciaal Investeringskader Waddengebied 2016-2026.
 We leveren een bijdrage aan het Omgevingsberaad Waddengebied en nemen hieraan deel.
Regionale samenwerking We werken vanuit bestuurlijke samenwerking aan uitvoering van de Samenwerkingsagenda Leeuwarden, de Regio Deals voor de regio’s ZO, NO, NW en Wadden en de gebiedsagenda/aanvraag Regio Deal voor de regio ZW.
Friese mijnbouwtafel We nemen deel aan de bestuurlijke mijnbouwtafel van Friese overheden en het ministerie van EZK.
Belangenbehartiging We behartigen de Friese belangen in Den Haag in wisselende coalities, via het IPO en vooral via Noordelijke Samenwerking. We nemen bestuurlijk en via onze Noordelijke PA-functionarissen deel in het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel.
We nemen deel aan de European Week of Regions and Cities (EWRC) in Brussel. We nemen deel aan de Grensoverschrijdende Samenwerking Niedersachsen-Nederland.
We organiseren jaarlijks de Fryske borrel, een netwerkbijeenkomst voor Friese ambtenaren en bestuurders in Den Haag. We organiseren jaarlijks de Fryslândei in Brussel.

Toelichting

Belangenbehartiging: We werken in Noord-Nederland samen op het gebied van Public Affairs en stemmen de lobbyactiviteiten op elkaar af.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Totaal lasten 12.771 14.170 14.619 14.672 5.046
Totaal baten 1.583 715 715 715 715
Saldo van lasten en baten 11.188 13.455 13.904 13.957 4.331
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

De begrote lasten betreft met name de bijdrage aan het Waddenfonds (looptijd tot en met 2026). Met ingang van 2021 ontvangen de deelnemende provincies ieder een deel via haar eigen provinciefonds, voor Fryslân betekent dit nu € 9,6 mln. 
De overige lasten en baten betreffen de bijdragen voor deelname aan hiervoor genoemde samenwerkingsverbanden en de BTW-compensatie die wij uit deze deelnames retour krijgen. Voor de jaren 2023 en 2024 is de deelnemersbijdrage SNN tijdelijk verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door toename rente inkomsten bij het SNN. Per 2024 is de IPO bijdrage in zijn totaliteit structureel verantwoord op dit beleidsveld voor € 2,3 mln.  Dit verklaart de toename in de begroting ten opzichte van 2023. Het samenwerkingsverband IKW staat tot en met 2023 in de begroting. De provincie ontvangt voor de uitvoering van de samenwerking IKW bijdragen van de provincies Groningen en Noord Holland. Na 2023 zijn deze bijdragen van de deelnemers niet meer in de begroting opgenomen, dit verklaart de halvering van de baten.

 Onderstaande voorstellen uit het bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen bestuursakkoord Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving 2024 2025 2026 2027
Lasten
Coördinatiefunctie Werelderfgoed Wadden 13 13 13 13
Integraal beheerplan Waddenzee beheerautoriteit Waddenzee 20 20 20 20
Totaal lasten 33 33 33 33

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Lasten en baten beleidsveld 1.5 Bestuurlijke samenwerking
Onderwerp - Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
Bestuurlijke samenwerking algemeen 125 2.410 2.459 2.512 2.512
Samenwerking Wadden 1.781 596 596 596 596
Waddenfonds 9.626 9.626 9.626 9.626 0
SNN 1.238 1.538 1.938 1.938 1.938
Totaal lasten 12.771 14.170 14.619 14.672 5.046
Baten
Bestuurlijke samenwerking algemeen 61 61 61 61 61
Samenwerking Wadden 1.296 428 428 428 428
SNN 226 226 226 226 226
Totaal baten 1.583 715 715 715 715
Saldo van lasten en baten 11.188 13.455 13.904 13.957 4.331