Programma 4: Ruimte en Klimaat

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Ruimte en klimaat zijn twee brede en integrale thema's. 

In 2020 is de Provinciale Omgevingsvisie (hierna POVI) vastgesteld 'De Romte Diele'. Hierin is het provinciale omgevingsbeleid opgenomen en zijn vier urgente opgaven benoemd die vragen om een integrale en gezamenlijke aanpak. Het gaat om  Leefbaar, vitaal en bereikbaar;  Energietransitie; Klimaatadaptatie;  Versterken biodiversiteit.

De Omgevingsvisie wordt uitgewerkt in programma's zoals het Volkshuisvestingsprogramma, het programma Landschap, het Regionaal Waterprogramma, het Energieprogramma 2022-2025. Het Rijk vraagt van ons te werken aan de Nationale Omgevingsvisie Extra, de NOVEX. Door middel van de NOVEX brengen we de provinciale ruimtelijke opgaven in kaart. Hiermee agenderen we deze opgaven om ze vervolgens, samen met inwoners, gemeenten en andere Friese stakeholders, te vertalen in de actualisatie van de provinciale Omgevingsvisie. We starten deze actualisatie in 2024.  Het is aan Provinciale Staten om de geactualiseerde Omgevingsvisie  vast te stellen.  

Daarbij zetten we in op ruimtelijke kwaliteit of omgevingskwaliteit en het zoveel mogelijk benutten van functiecombinaties, zodat we zorgvuldig omgaan met onze ruimte.

We zien toe op de doorwerking van ons omgevingsbeleid dat is vastgelegd in de Omgevingsverordening.

Middels de Wet versterking Regie Volkshuisvesting worden de taken van de provincie uitgebreid.  De provincie wordt mee verantwoordelijk voor de realisatie van voldoende betaalbare woningen.  Wij hebben in Fryslân 17.500 woningen te bouwen voor 2030. Dit hebben wij afgesproken in de regionale woondeals. Alle kernen in onze provincie moeten de mogelijkheid krijgen om naar aard, schaal en karakter bij te bouwen. Samen met de Friese partners gaan wij hier aan werken.  Wij onderstrepen het belang van voldoende woonvormen voor ouderen. Dit is ook nodig vanwege de ontwikkeling dat mensen zolang mogelijk zelfstandig moeten kunnen wonen.

Wij zien dat het klimaat verandert. Weersextremen nemen toe. De bodem daalt. Dit vergroot de kans op zaken als droogteschade, hittestress en wateroverlast.  Fryslân moet zich hierop voorbereiden.  De gevolgen van de klimaatverandering raken de hele samenleving: wonen, drinkwatervoorziening, bedrijvigheid, landbouw en natuur.  Het gaat o.a. om neerslagtekorten, natuurbranden en overstromingen als gevolg van extreem weer. Dit kan leiden tot acute onzekerheid op het gebied van onder andere voedsel en drinkwater. De impact van klimaatverandering elders in de wereld zullen ook in Nederland/Fryslân merkbaar zijn, bijvoorbeeld in de vorm van vluchtelingenstromen of via internationale handel.  

Dit vraagt enerzijds om maatregelen die de effecten van de klimaatverandering beperken en anderzijds om maatregelen die de klimaatverandering zelf beperken.  Het gaat hierbij om een toekomstbestendig water- en bodemsysteem en hoe we daar mee omgaan en om de transitie naar duurzame energie. 

Een gezonde bodem, schoon en voldoende zoet water en een veilig watersysteem zijn van groot belang om nu en in de toekomst goed te kunnen wonen en werken in onze provincie, en is daarmee van belang voor onze brede welvaart en welzijn. Via vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) zien we er op toe dat we wat schoon is ook schoon houden.  

Om een bijdrage te leveren aan de landelijke klimaatdoelen willen we in 2050 onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. We doen dit o.a. via de energietransitie.  

Meer schone energie uit eigen provincie is noodzakelijk. Het maakt ons minder afhankelijk van olie en gas en het kan zorgen voor betaalbare energie.  

Zon en wind in onze provincie zijn van iedereen. Als wij daar energie en opbrengsten uit halen, moet iedereen daarvan kunnen profiteren. 

Iedereen moet de mogelijkheid hebben om te verduurzamen. Daarom maken we de subsidieregelingen op energiegebied simpeler. Voor inwoners, bedrijven en organisaties. Of het nu gaat om het isoleren van een woning, de activiteiten van een lokale energiecoöperatie of het vergroenen van bedrijven. Samen met gemeenten gaan we werken aan één provinciaal loket waar iedereen terecht kan.

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

Ambitie Provinciale Omgevingsvisie (POVI):

Brede welvaart in een vitaal, veerkrachtig, karakteristiek en gezond Fryslân. Dat is de hoofdambitie van de provincie Fryslân voor de Friese leefomgeving. Met de leefomgeving bedoelen we: de gedeelde ruimte waarin de mensen in de provincie samenleven. Fryslân is van alle mensen die er wonen, werken of te gast zijn.

Ambities Landschap:

 • Friese landschapstypen en hun ontstaansgeschiedenis blijven herkenbaar.
 • Een karakteristiek Fryslân waarin het  Friese Landschap een fundament is voor leefbaarheid, biodiversiteit, recreatie, landbouw en zo mogelijk ook voor andere opgaven en benut wordt als ontwerpbasis voor nieuwe opgaven en ontwikkelingen.

Ambitie wonen:

Een toekomstbestendige woningvoorraad en aantrekkelijke leefomgeving voor alle (toekomstige) inwoners van  Fryslân.

We ambiëren dat Fryslân in 2050  waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht en een goede bodem- en waterkwaliteit heeft. Met ‘waterrobuust’ bedoelen wij dat de waterhuishoudkundige inrichting van gebieden ook zonder acuut menselijk ingrijpen bestand is tegen extreem natte omstandigheden of juist extreme droogte. Fryslân blijft beschermd tegen overstromingen, zowel vanuit het hoofd-, als in het regionaal watersysteem. Door zowel technische als ruimtelijke maatregelen zijn en blijven we in staat om de weersextremen op te vangen. Afwenteling op andere watersystemen of toekomstige generaties vinden we hierbij onwenselijk. 

Karakteristiek en gezond watersysteem. We willen een goede bodem- en waterkwaliteit. Grond- en oppervlaktewater dient van een goede kwaliteit te zijn om gebruikt te kunnen worden voor alle functies zoals drinkwater, natuur, landbouw, industrie en overige (economische) toepassingen en zwemmen; het drinken van water uit de kraan dient veilig te zijn, nu en in de toekomst. Vervuiling - een slechte toestand en verslechtering van de toestand- wordt voorkomen en/of verholpen. Afwenteling op andere watersystemen of toekomstige generaties is onwenselijk. Het samenhangende waterstelsel Waddenzee en eilanden, kustzone, IJsselmeer, binnenmeren en waterplassen, kanalen en beken is karakteristiek voor onze provincie. Dit willen we in de toekomst behouden. Bij alle maatregelen voor een toekomstbestendig watersysteem worden ook kansen voor versterking van (recreatieve) beleving, identiteit en gezondheid benut.
Het Friese oppervlakte- en grondwater hebben een nauwe onderlinge relatie. Vanuit het Drents plateau stroomt grondwater in westelijke richting, dat via kwel in het Veenweidegebied bovenkomt en als oppervlaktewater naar de Waddenzee wordt afgevoerd. We willen dit water graag hoogwaardig gebruiken (met name voor drinkwater) en daarmee in de toekomst waardevol zuiver grondwater minder afvoeren naar de Waddenzee. De doorlevering van oppervlaktewater naar de buurprovincies Groningen en Drenthe via de sluis in Gaarkeuken blijft uiteraard behouden. Belangrijk instrumenten om het waterbeleid uitvoering te geven zijn het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de NOVEX. Het uitvoeringsprogramma NPLG is één van de Rijksprogramma’s die doorwerken in onze provincie en ook voor het beleidsveld Water relevant zijn.  De uitgangspunten en leidende principes uit de Kamerbrief 'Water en bodem sturend in de ruimtelijke inrichting' (november 2022) zijn voor onze provincie vertaald in de visie 'Fryslân Klimaatbestendig 2050+'. Deze vormen voor het provinciale NOVEX-vraagstuk de 'tafel waarop wordt gepuzzeld'. Op het moment van schrijven van deze begroting zit de vaststelling van de visie in het besluitvormingstraject.

De ambitie voor Milieu is het uitvoeren van de wettelijke taken vergunningverlening, toezicht en handhaving en het leveren van een bijdrage aan een duurzame leefomgeving.

Ambitie Energietransitie: 

We werken aan de energietransitie via de 5 programmalijnen uit het Energieprogramma 2022-2025. Hierin zijn de volgende ambities geformuleerd:

 • We stimuleren en faciliteren inwoners en lokale initiatieven
 • We zetten in op een Fries plan voor energiebesparing
 • We stimuleren de opwek van energie uit hernieuwbare bronnen
 • We bereiden ons voor op de warmtetransitie met een bijzondere aandacht voor de rol van aquathermie
 • Samen met de netwerkbeheerder werken we aan een robuust energienetwerk.   

Vastgestelde beleidsnotities

Terug naar navigatie - Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Vanuit Water en Bodem geen verbonden partijen.

vanuit VTH-Milieu:

 • Fryske Útfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO), Grou
 • Stichting Nazorg Ouwsterhaule
 • Fonds Nazorg Stortplaatsen

vanuit Energietransitie:

 • Fûns Skjinne Fryske Enerzjy BV (FSFE)
 • Fryslân Hurde Wyn BV (FHW)

Overzicht van lasten en baten programma 4 Ruimte en Klimaat

Terug naar navigatie - Overzicht van lasten en baten programma 4 Ruimte en Klimaat
Exploitatie- Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
4.1 Ruimtelijke ordening en wonen 2.263 4.346 1.697 846 846
4.2 Water en bodem 19.350 20.668 8.219 4.977 2.216
4.3 Milieu 11.474 10.584 10.276 10.075 10.075
4.4 Energietransitie 13.983 8.724 4.303 1.430 0
Totaal lasten 47.069 44.322 24.495 17.329 13.138
Baten
4.1 Ruimtelijke ordening en wonen 150 0 0 0 0
4.2 Water en bodem 8.760 11.742 2.231 726 811
4.3 Milieu 637 754 754 532 532
4.4 Energietransitie 2.486 2.263 1.560 774 0
Totaal baten 12.032 14.759 4.544 2.031 1.342
Saldo van lasten en baten 35.037 29.563 19.951 15.298 11.796

Toelichting

De toelichting op de grootste verschillen tussen de jaren staat bij de afzonderlijke beleidsvelden beschreven.

Beleidsveld 4.1. Ruimtelijke ordening en wonen

Wat zien we?

Terug naar navigatie - Wat zien we?

We zien de terugkeer van het rijk op het terrein van de ruimtelijke ordening.  Het Rijk constateert dat er meer sturing moet plaatsvinden op de uitvoering van Rijksprogramma's  (zoals bodem en water, energie en economie, wonen, landbouw en natuur). Deze beleidsterreinen vloeien onder andere voort uit de Nationale  Omgevingsvisie (NOVI) en dienen op provinciaal niveau een doorvertaling te krijgen in de provinciale omgevingsvisie De romte diele. 

Als provincie staan we voor een uitdagende puzzel in ons ruimtelijk domein: het rijk vraagt van ons om uitvoerbare plannen aan te leveren op sectorale terreinen, die samenkomen in het ruimtelijk domein. Het rijk vraagt ons ook om samen met hen de regiefunctie in het ruimtelijk domein op te pakken. Met het fundament voor de nieuwe Omgevingswet hebben we een basis voor het leggen van de ruimtelijke puzzel. Dit werken we samen met partners uit. 

In alle gevallen bouwen wij verder op de kenmerken en kwaliteit van het Friese landschap. Wij gaan zoveel mogelijk combineren: dwarsverbanden maken, meervoudig gebruik van de ruimte. De belangrijke ontwikkelingen in Fryslân, zoals de samenstelling van onze bevolking, nemen wij hierin mee.

Met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 en het daarbij behorende digitale stelsel (DSO) vindt er een verdere doorontwikkeling plaats van de Omgevingsplannen. De wet brengt grote veranderingen mee voor de werkwijze met betrekking tot beleid en VTH van alle overheidslagen. Het accent ligt op meer sturing aan de voorkant (voorkantsamenwerking) waarbij gemeenten vroegtijdig partijen, waaronder de provincie, betrekken in omgevingsprocessen. 

Door het nieuwe Rijksbeleid, zoals onder andere vastgelegd in de Nationale Bouw- en Woonagenda, krijgt de provincie een zwaardere rol in het domein wonen. In de Provinciale Woningbouwafspraken en de Regionale Woondeals zijn hierover al inspanningsafspraken vastgelegd. In de nieuwe Wet versterking regie volkshuisvesting worden de nieuwe provinciale taken vastgelegd. Deze zullen niet alleen betrekking hebben op het fysieke domein maar op de volle breedte van de volkshuisvesting, waaronder wonen en zorg en voldoende betaalbare woningen. Van de provincie wordt gevraagd de regie te nemen op de versnelling van de realisatie van voldoende geschikte woningen. Hierbij betrekken we de demografische ontwikkelingen.  

Een van de onderdelen van de ruimtelijke afweging is de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving. Het landschap en z’n cultuurhistorie, archeologie en de stedenbouw vertellen in samenhang het verhaal van Fryslân. Ze vormen een onderdeel van de Friese identiteit en geven de provincie een herkenbaar profiel. Het levert een belangrijke bijdrage aan  leefbaarheid, omgevingskwaliteit en biodiversiteit.  We zien het landschap op verschillende plekken in Fryslân veranderen.  Daarnaast zien we dat urgente opgaven zoals klimaatadaptatie, het verminderen van stikstofdepositie, ruimte voor wonen, de transitie naar hernieuwbare energie, een natuurinclusieve landbouw ruimte vragen en impact hebben op het landschap. En daarmee zien we de noodzaak om bij die ontwikkelingen oog te houden voor de bescherming van belangrijke landschapselementen. 

Dit doen we middels het opstellen van een Programma Landschap, dat we parallel lopen aan de actualisatie van de Omgevingsvisie. Het Programma Landschap is naar verwachting in 2024 gereed.

Taak- en rolvrijheid

Terug naar navigatie - Taak- en rolvrijheid

Taakvrijheid
Op basis van de Omgevingswet (inwerkingtreding 1 januari 2024) hebben overheden een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te werken aan het passend toedelen van functies. De provincie heeft vooral een coördinerende rol in het ruimtelijk spoor en moet zorgen voor samenhang tussen alle plannen van diverse overheden. In Fryslân  werken wij op een informele manier samen met onze partners, de gemeenten en het Wetterskip en worden plannen en projecten in een vroegtijdig stadium met elkaar gedeeld. Hierbij geven wij  uitvoering aan de Omgevingsvisie en de Verordening Romte Fryslân en de Omgevingsverordening in voorkantsamenwerking met onze partners en zetten indien nodig of wenselijk ons wettelijk ruimtelijk instrumentarium in. 
Wij borgen de omgevingskwaliteit op een wijze die aansluit bij de reikwijdte van het begrip en bij de principes van de Omgevingswet, o.a. via de zorgplicht ‘Eenieder draagt voldoende zorg voor de fysieke leefomgeving.’  Met de voorgenomen wetswijziging Versterking Regie Volkshuisvesting krijgt de provincie meer taken op dit gebied.  In het wetsvoorstel is onder andere een verplicht Volkshuisvestingsprogramma opgenomen. Daarnaast worden in het wetsvoorstel de toezichthoudende taken van de provincie jegens gemeenten uitgebreid. 

Rolvrijheid
Op deze beleidsterreinen treedt de provincie voornamelijk op als netwerkende overheid. Met de invoering van de Omgevingswet komen de provinciale belangen eerder in de ruimtelijke processen aan bod en wordt de samenwerking met de partners aan de voorkant van de processen nog belangrijker. 
Onze zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit en landschap willen we borgen door het opstellen van een programma Landschap. 
Voor wat betreft wonen en het opstellen van woningbouwprogramma’s zijn gemeenten primair aanzet.  De provincie kan een faciliterende rol aannemen door gezamenlijk onderzoek en kennisdeling te stimuleren, door het bevorderen van herbestemming en transformatie en door het ondersteunen van lokale initiatieven. Ter ondersteuning van gemeenten om woningbouwplannen te versnellen kan de provincie eigen middelen inzetten. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 4.1

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 4.1
 1. Wij werken samen met gemeenten en Wetterskip aan de ruimtelijke inrichting van Fryslân en ondersteunen hen bij de omslag naar de Omgevingswet. Daarnaast borgen wij de uitvoering van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening in voorkantsamenwerking met onze partners en zetten indien nodig of wenselijk ons wettelijk ruimtelijk instrumentarium in. 
 2. Een toekomstbestendige woningvoorraad met voldoende betaalbare woningen, aansluitend op de (toekomstige) (zorg)vraag van inwoners en van mensen die zich in Fryslân willen vestigen, waarbij de doorstroom wordt bevorderd. 
 3. Zorgvuldig ruimtegebruik door optimale benutting van woningbouwmogelijkheden binnen bestaand bebouwd gebied en door herbestemming en tijdelijke woonvormen. 
 4. Wij houden de Omgevingsvisie (POVI) en Omgevingsverordening actueel en werken aan een actualisatie van de POVI met de bijbehorende keuzes voor de ruimtelijke inpassing van diverse urgente opgaven (zoals klimaatadaptatie, energietransitie, landbouwtransitie, herstel biodiversiteit, woningbouw en circulaire bedrijven) staat voor 2024 op het programma. 
 5.  Samen met onze partners een programma Landschap opstellen waarin we gezamenlijk uitvoering kunnen geven aan de opgaven voor het landschap

Doelindicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde
1.  Voorkantsamenwerking bevorderen Deelname participatietrajecten en omgevingstafels Actieve betrokkenheid 25
2.  Aanpak huidige woningtekort Gerealiseerde nieuwe woningen in 2030 (gebaseerd op beleid 2021) 14.000 woningen
3.  Tevredenheid met de woning en de woonomgeving Waardering Fries panel van Planbureau Fryslân Waardering is 8

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen
Onderwerp Acties
Een goede ruimtelijke ordening  We werken zelf en met onze partners aan een soepele invoering van de Omgevingswet. De Omgevingswet en de transities vragen de komende jaren om herziening van de POVI en -verordening. Om het beleid uit te voeren, werken we via voorkantsamenwerking samen met partners. Waar nodig zetten wij wettelijke instrumenten in zoals zienswijze en aanwijzingen. 
Programma Landschap gereed in 2024 Inzet op Landschap (behoud, herstel en versterking) is gerealiseerd (sturing, middelen, organisatie)
Handvatten gereed om ruimtelijke kwaliteit te integreren in ruimtelijke opgaven en ontwikkelingen (analyse en redeneerlijn op basis waarvan keuzes kunnen worden gemaakt)
Een geactualiseerd Grutsk op ‘e Romte (onderdeel van Programma Landschap)

Resultaatindicatoren

Terug naar navigatie - Resultaatindicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2024
Omgevingswet Samenwerking en betrokkenheid bij strategische complexe projecten 100%
Programma Landschap Gedragen programma i.s.m. partners en geactualiseerd Grutsk op 'e Romte 100%
Versnelling woningbouw Weggenomen geïnventariseerde knelpunten Omgevingsverordening 100%
Tevredenheid woonomgeving en woning Plan voor de aanpak van de bestaande woningvoorraad 1
Herijken woondeals Aantal actuele regionale woondeals 6

Wat mag het gaan kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het gaan kosten?
Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Totaal lasten 2.263 4.346 1.697 846 846
Totaal baten 150 0 0 0 0
Saldo van lasten en baten 2.113 4.346 1.697 846 846
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

De structurele budgetten van beleidsveld 4.1 bedragen per 2024 jaarlijks € 596.000,- en bestaan voor € 536.000,- uit budgetten voor Ruimtelijke ordening, waaronder de boekjaarsubsidies aan Landschapsbeheer Fryslân (€ 293.000,-) en enkele kleinere instellingen (€ 113.000,-). Er is budgetvrijheid bij het structurele budget WRO zaken inclusief windenergie (€ 120.000,-). De andere € 61.000,- is bestemd voor o.a. de jaarlijkse monitoring van de woningmarkt- en woningbouwontwikkelingen.

Daarnaast zijn er in 2023 nog tijdelijke middelen met budgetvrijheid voor de Herbestemmingsregeling (€ 1.138.000,-) en Provinciale cofinanciering voor het volkshuisvestingsfonds van het Rijk (€ 250.000,-). Ook zijn er in 2023 (€ 300.000,-) en 2025 (€ 350.000,-) rijksmiddelen (SPUK) inclusief verplichte provinciale cofinanciering begroot voor de Flexpoolregeling 1e fase. In 2024 vervallen voorgenoemde tijdelijke middelen. Vanuit het bestuursakkoord komt er, cf. onderstaande tabel, in 2024 € 3.750.000,- beschikbaar voor dit beleidsveld. De rijksmiddelen (SPUK's) voor opstellen en uitvoering van de Woondeals (€ 280.000,-) en voor de Flexpoolregeling 2e fase (€ 702.000,-) staan begroot op de balans in afwachting van besteding.

 Onderstaande voorstellen uit het bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen bestuursakkoord Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving 2024 2025 2026 2027
Lasten
Wonen 3.750 750 250 250
Totaal lasten 3.750 750 250 250

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Lasten en baten beleidsveld 4.1 Ruimtelijke ordening en wonen
Onderwerp - Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
Ruimtelijke ordening 516 536 536 536 536
Wonen 1.747 61 412 61 61
Ruimtelijke ordening en wonen GS voorwaardelijk 0 3.750 750 250 250
Totaal lasten 2.263 4.346 1.697 846 846
Baten
Wonen 150 0 0 0 0
Totaal baten 150 0 0 0 0
Saldo van lasten en baten 2.113 4.346 1.697 846 846

Beleidsveld 4.2. Water en Bodem

Wat zien we?

Terug naar navigatie - Wat zien we?

Klimaatverandering vergroot de kans op zaken als droogteschade, hittestress en wateroverlast. Fryslân moet zich hierop voorbereiden. Een gezonde bodem, schoon en voldoende zoet water en een veilig watersysteem zijn daarbij van groot belang.

De afgelopen decennia hebben we gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater en dat zien we terug. De kwaliteit is verbeterd. We beschermen de drinkwaterwingebieden. Toch zijn we er nog niet: de ecologische kwaliteit moet nog verder worden verbeterd. Het grondwater, vooral het ondiepe, vergrijst (dat wil zeggen dat we er steeds meer chemische stoffen in terug vinden), en ook in oppervlaktewater meten we deze stoffen. Klimaatverandering zorgt er ook voor dat de kwaliteit onder druk komt te staan. Zo is het lastig de kwaliteit van zwemwaterlocaties goed te houden, ook doordat het water steeds warmer wordt. 

Wij maken in Fryslân onze eigen afwegingen hoe wij met deze uitdagingen omgaan. Dit doen wij samen met Wetterskip Fryslân en met gemeenten. De zorg voor landbouw en voedselproductie en voor natuurbehoud betekent dat overheden samen inzetten op het duurzaam behoud van landbouwgrond en natuurgebieden. Het waterbeleid is daarin ondersteunend.

Bij keuzes in wat in een gebied mogelijk is, kijken wij steeds naar wat de waterhuishouding en de bodem aankunnen. Dit blijk ook uit de brief ‘Water en bodem sturend in de ruimtelijke inrichting’, die de Minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Dit beleid van het Rijk raakt andere omgevingsprogramma’s en toekomstige investeringen. Zoals verkeer en vervoer en nieuwbouwlocaties, de IJsselmeerkust en de waterpeilen in het veenweidegebied en op de hogere zandgronden. Binnen het waterbeheer onderscheiden wij in Fryslân vier gebieden met ieder hun eigen opgaven: Wadden, klei, veen en zand. Elk van deze gebieden kent zijn eigen fysieke kenmerken, opgaven en sociaaleconomische structuur. Via gebiedsgericht werken geven wij samen met Wetterskip Fryslân daar lokale invulling aan met behoud  van de samenhang in het watersysteem. Hierbij zetten wij onder meer in op het vasthouden van meer zoet water en het verstandig gebruik van IJsselmeerwater.

De Omgevingswet vraagt een breder bodembeleid van de provincies. Niet alleen ligt er een focus op de bodemverontreiniging. Maar wij hebben ook aandacht voor het duurzaam en efficiënt beheren en gebruiken van de bodem. Voor de verbetering van de kwaliteit van de landbouwbodems is het Nationaal Programma landbouwbodems opgezet. De doelstelling is een duurzaam beheer van de landbouwbodems. In Fryslân hebben wij dit vertaald in het streven naar een goede bodemkwaliteit en vruchtbare landbouwgronden. Gemiddeld genomen is dit in Fryslân al op orde. De bodemdaling in veengebieden, verzilting op de klei en verzuring in de zandregio’s vragen om nader onderzoek. Met zo nodig een eigen aanpak. Wij doen dit via een lokale aanpak en het water- en bodembeleid.

Het Veenweideprogramma is inhoudelijk onderdeel van dit beleidsveld (zie paragraaf Grote Projecten). 

Voor het winnen van grondwater voor drinkwater zijn wij als provincie het bevoegd gezag. Vanuit die rol blijven we  de beschikbaarheid van voldoende en schoon drinkwater voor onze inwoners garanderen. Dit doen wij samen met onder andere Vitens en het Wetterskip. Daarbij houden wij rekening met de hiervoor genoemde uitdagingen. Net als met het effect van drinkwaterwinning op de omgeving. 

Tegelijkertijd zien wij dat het gebruik van drinkwater de afgelopen jaren flink is toegenomen. Wij vragen onze inwoners om spaarzaam met ons kostbare drinkwater om te gaan. Zodat wij minder water verspillen.

Taak- en rolvrijheid

Terug naar navigatie - Taak- en rolvrijheid

Taakvrijheid
De provincie heeft verschillende wettelijke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van water, waterkwaliteit en bodem zoals de uitvoering van: de KRW, de Zwemwaterrichtlijn, de Waterwet (o.a. grondwaterbescherming en verdroging), de Wet natuurbescherming (verdroging), de Drinkwaterrichtlijn (drinkwaterwinning uit grondwater, zorgplicht), de Wet bodembescherming. Deze zal vanaf de invoering van de Omgevingswet (OW), opgaan in het Aanvullingsbesluit bodem onder de OW. Het is een wettelijke verplichting om deze taken uit te voeren.  Het  Water en Bodem Sturend (WaBoS) beleid is (nog) niet direct juridisch bindend, maar wel indirect als gebruik wordt gemaakt van incidentele instrumenten om doorwerking af te dwingen.

Rolvrijheid
Bij water en bodem ligt de nadruk sterk op onze rol als rechtmatige overheid. Kaderstelling, vergunningverlening, toezicht, zijn belangrijke taken op deze beleidsvelden. Waar water en milieu ook andere onderwerpen raken (bv. landbouw, recreatie, wonen) speelt ook het functioneren als samenwerkende overheid een rol. Voorbeelden hiervan zijn de veenweideproblematiek en klimaat. Maar ook bij een taak als het versterken van waterkeringen worden waar mogelijk andere functies (natuur, recreatie, landschap) meegenomen en wordt ‘werk met werk’ gemaakt. Zowel water als bodem zijn ook beleidsvelden die vaak en meer en meer als aspect van andere beleidsterreinen worden meegenomen en van daaruit meer opereren als samenwerkende overheid noodzakelijk maken.  Van meer rechtmatige, toetsende rollen naar veel meer activistisch bodem als instrument inzetten, stimuleren, innoveren.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 4.2

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 4.2
 1. Waterveiligheid: De inwoners van Fryslân en de Friese economie zijn goed beschermd tegen overstromingen en wateroverlast. We werken met  het principe van meerlaagsveiligheid, dit is verwoord in het Friese provinciale waterprogramma (Regionaal Water Programma).  Meerlaagsveiligheid is het principe dat wordt gebruikt om voorbereid te zijn op extreme situaties. Het bestaat uit drie lagen: preventie (met waterkeringen en ruimtelijke reserveringszones), ruimtelijke inrichting en locatiekeuze, en calamiteitenbeheersing. Preventie omvat het beschermen van het achterland tegen overstromingen. Ruimtelijke inrichting en locatiekeuze spelen een rol bij het voorkomen van schade en wateroverlast. Calamiteitenbeheersing omvat het hebben van een plan voor noodsituaties .
 2. Voldoende water: Het watersysteem is in balans waarbij droogte en verzilting zoveel mogelijk beperkt zijn en de voeten droog blijven. 
 3. Schoon water: Het bewaken en herstellen van kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater. Zoals verwoord in het Friese provinciaal waterprogramma en de KRW-nota. Dit houdt in dat de kwaliteit van het  grond- en oppervlaktewater voldoet aan specifieke ecologische en chemische normen die voortvloeien uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en Zwemwaterrichtlijn. We voldoen aan de doelstellingen van de drinkwaterrichtlijn.

Doelindicatoren.

Onderwerp Indicator Doelwaarde
1. Waterveiligheid en klimaatadaptatie Het systeem van regionale keringen is in goede staat en er is invulling gegeven aan meerlaagse veiligheid. 100%  
2. Voldoende water De KRW kwantitatieve toestand grondwater voldoet in 2027 aan de daarbij behorende normen. 100%
3. Schoon water De KRW kwaliteit voor grond- en oppervlaktewater is in 2027 op orde. 100%
De leveringszekerheid van het Friese drinkwater is op orde. Nu en t/m 2050. 100%

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen
Onderwerp Acties
Algemeen We voeren onze wettelijke taken uit op grond van o.a. de EU Kaderrichtlijn water, de Zwemwaterrichtlijn, de Waterwet, Wet natuurbescherming, de Drinkwaterrichtlijn en de wettelijke bodemtaken in relatie tot het overgangsrecht in de Omgevingswet.
Waterveiligheid We voeren de acties uit op het gebied van de 3 lagen van meerlaagsveiligheid (preventie van overstromingen en wateroverlast, ruimtelijke inrichting en locatiekeuze en calamiteitenbeersing).
Voldoende water We brengen in beeld de nog benodigde maatregelen en de effecten voor de Natura2000 gebieden.
De aanvullende strategische grondwatervoorraden gaan we borgen in Omgevingsverordening
Voor een deel van de  natura2000-gebieden  brengen we de hydrologische toestand, maatregelen en effect op de doelen in beeld.
Schoon water We rapporteren aan Provinciale Staten over de voortgang en resultaten waterkwaliteit  aan de hand van de zogenoemde midterm review.
Bodem De ambities en doelen  omtrent het ontwikkelingsbeleid voor bodemvitaliteit zullen in  lijn met de startnotitie ter besluitvorming worden voorgelegd aan PS. 

Resultaatindicatoren

Terug naar navigatie - Resultaatindicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2024
Waterveiligheid De acties op het gebied van de 3 lagen van meerlaagsveiligheid (preventie van overstromingen en wateroverlast, ruimtelijke inrichting en locatiekeuze en calamiteitenbeheersing) zijn uitgevoerd. 100%
Voldoende water

Aantal natura2000-gebieden  waarvoor de hydrologische toestand, maatregelen en effect op de doelen in beeld is gebracht.    50%
% Aanvullende strategische grondwatervoorraden geborgd in Omgevingsverordening. 100%

Wat mag het gaan kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het gaan kosten?
Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Totaal lasten 19.350 20.668 8.219 4.977 2.216
Totaal baten 8.760 11.742 2.231 726 811
Saldo van lasten en baten 10.591 8.925 5.988 4.252 1.405
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
De begrote lasten in 2024 zijn voor een klein deel opgebouwd uit structurele budgetten, onder andere voor het Regionaal Waterhuishoudingsprogramma (€ 0,6 mln.) en het uitvoeren van de Grondwaterwet (€ 0,7 mln.). Verder zijn er tijdelijke budgetten beschikbaar (in totaal € 5,1 mln. in 2024) voor onder andere onderwerpen als de Veenweidevisie, Veenweide Funderingsaanpak, Versterken Friese IJsselmeerkust, Bodemconvenant en Naar een schone en gezonde leefomgeving. Verder staan er op het gebied van Veenweide in 2024 Rijksmiddelen begroot vanuit de Impulsgelden (€ 3,2 mln.), het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (€ 3,4 mln.) en de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw (€ 1,5 mln.). De begrote baten hebben voor het grootste gedeelte betrekking op deze Rijksinkomsten en daarnaast € 0,7 mln. vanuit de voorziening Grondwaterwet. Deze voorziening wordt gevoed vanuit de inkomsten van de grondwaterbelasting die de provincie heft.

 Onderstaande voorstellen uit het bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen bestuursakkoord Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving 2024 2025 2026 2027
Lasten
Water en bodem 1.500 1.500 0 0
Totaal lasten 1.500 1.500 0 0

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Lasten en baten beleidsveld 4.2 Water en Bodem
Onderwerp - Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
Bodem 551 909 143 59 59
Schoon water 363 1.693 290 290 287
Veenweide/gebiedsprocessen 9.811 11.427 3.334 3.182 339
Voldoende water 3.318 3.924 2.624 1.224 1.309
Waterveiligheid 5.001 832 203 98 98
Water en bodem overig 306 383 124 124 124
Water en bodem GS voorwaardelijk 0 1.500 1.500 0 0
Totaal lasten 19.350 20.668 8.219 4.977 2.216
Baten
Veenweide/gebiedsprocessen 5.597 8.082 0 0 0
Voldoende water 2.726 3.426 2.126 726 811
Waterveiligheid 437 235 105 0 0
Totaal baten 8.760 11.742 2.231 726 811
Saldo van lasten en baten 10.591 8.925 5.988 4.252 1.405

Beleidsveld 4.3. Milieu

Wat zien we?

Terug naar navigatie - Wat zien we?

De wettelijke kaders waarbinnen vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) taken worden uitgevoerd zijn vastgelegd in wetgeving onder andere de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet milieubeheer, de Wet luchtvaart, en de Wet natuurbescherming (Wnb). Het merendeel van deze wetgeving wordt opgenomen in de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking zal treden. Daarnaast heeft de provincie een aantal autonome taken waarbij de kaders zijn vastgelegd in verordeningen, zoals de verordening Wet natuurbescherming, de Wadloopverordening en de Provinciale milieuverordening. Deze verordeningen gaan grotendeels op in de Omgevingsverordening die in werking treedt als de Omgevingswet van kracht wordt. De wettelijke taken worden in paragraaf 8 VTH taken nader toegelicht. 

De belangrijkste ontwikkelingen die we bij de Wet Natuurbescherming zien zijn de volgende:

 • De komende vier jaar zal het aantal Wnb-dossiers voor zowel vergunningverlening als voor toezicht en handhaving, niet alleen in aantal, maar ook in complexiteit, bestuurlijke gevoeligheid en maatschappelijke in aandacht groeien. Dit komt onder andere door  Frysk Programma Landelijk Gebied; het uitvoeringsprogramma stikstof en de gebiedsgerichte aanpak . Ook de toenemende polarisatie in de mienskip speelt hierbij een grote rol. Voorbeelden van deze onderwerpen zijn zorgplicht weidevogels, stikstof en het evenementenbeleid in relatie tot de Wnb. De belangen op deze dossiers zijn groot en vaak tegenstrijdig, dit zal de komende jaren naar verwachting alleen maar toenemen en regelmatig resulteren in bestuurlijke dilemma’s.  
 • De Wnb is een onderwerp dat dichtbij de mienskip staat, we merken dat het onderwerp leeft en dat er veel vragen zijn. Ook zien we een polarisatie in de mienskip met als gevolg dat we meer handhavingsverzoeken, WOO-verzoeken, persvragen en bezwaar- en beroepsprocedures hebben. Daarnaast zien we in de praktijk dat op een aantal onderwerpen uitvoeringsbeleid ontbreekt en dat we met vergunningen/ontheffingen beleid maken. De dienstverlening moet beter, meer openheid voorkomt achterdocht. Er moeten vaste contactpersonen zijn. 

De belangrijkste ontwikkelingen die we bij Milieu zien zijn de volgende:

 • De Omgevingswet vraagt om een nieuwe, efficiënte manier van samenwerken tussen gemeenten, provincies en omgevingsdiensten en brengt veranderingen met zich mee in de uitvoering door wijzigingen in bevoegdheden en takenpakketten. Bij regelingen en vergunningen staat eenvoud en doeltreffendheid voorop. Met minder loketten die wel simpeler te bereiken zijn. 
 • Het is voor de omgevingsdiensten FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) en ODG (Omgevingsdienst Groningen) steeds moeilijker om gekwalificeerd personeel te werven. Tegelijkertijd worden de opgaven in de uitvoeringspraktijk groter en complexer, waardoor de VTH-taken in omvang toenemen. Dit kan zorgen voor hogere kosten of maken keuzes in de uitvoering noodzakelijk (bijvoorbeeld minder diepgaande controles).
 • De aanbevelingen van de Commissie Van Aartsen zijn uitgewerkt in het zogenaamde Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel (IBP). Dit is gericht op het vernieuwen van het VTH-stelsel en versterking van de omgevingsdiensten. In  Fryslân zijn al de nodige stappen gezet voor het versterken van het VTH-stelsel (de FUMO heeft voor de uitvoering ook een specifieke uitkering ontvangen) maar dit zal de komende jaren de nodige aandacht vragen.
 • Ontwikkelingen als de overgang naar een duurzamere energievoorziening en de noodzaak tot het hergebruiken van grond- en hulpstoffen komen ook terug in de uitvoering van VTH-taken. Het Rijk zet hier stevig op in met de ambitie om in 2050   helemaal circulair te zijn. Bedrijven moeten in 2030 minimaal 50% minder mineralen, metalen en fossiele grondstoffen en metalen gebruiken. Dit maakt dat circulaire economie ook een belangrijk onderwerp is waar in de uitvoering van de VTH-taken aandacht wordt gegeven.                                                                                       

Taak- en rolvrijheid

Terug naar navigatie - Taak- en rolvrijheid

Taakvrijheid
Veel taken op het gebied van dit beleidsveld liggen vast in wet- en regelgeving, zo ligt de uitvoering van de Wet natuurbescherming wettelijk bij de provincie. Ook is de provincie aangewezen als bevoegd gezag op gebied van milieu voor bepaalde categorieën van bedrijven. Deels gelden wettelijke voorschriften voor de uitvoering voor de taak, deels heeft GS eigen beleidsvrijheid. Een groot deel van de wettelijke taken moet door een gezamenlijke omgevingsdienst met gemeenten worden uitgevoerd (in Fryslân de FUMO) en voor de BRZO bedrijven in Fryslân moeten de VTH-taken worden uitgevoerd door de ODG.

Rolvrijheid
De uitvoering van de VTH-taken wordt nu uitgevoerd met minimale inzet. Er is geen ruimte  om meer rolvrijheid te nemen dan de wettelijke taak.  De nadruk binnen dit beleidsveld ligt sterk op onze rol als rechtmatige overheid: kaderstelling, vergunningverlening, toezicht. Maar waar ook andere onderwerpen worden geraakt speelt ook het functioneren als samenwerkende overheid een rol, milieu wordt dan als aspect van andere beleidsterreinen meegenomen wat het opereren als samenwerkende overheid noodzakelijk maakt.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 4.3

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 4.3
 1. Versterking en borging van de VTH beleids- en operationele cyclus
 2. Een bijdrage leveren aan verduurzaming, waaronder een circulaire economie, vanuit de VTH-taken aan een circulaire economie door aandacht te vragen bij provinciale inrichtingen (op het gebied van afval) voor dit onderwerp
 3. Stikstof vergunningen verlenen die er voor zorgen dat er uitvoering gegeven kan worden aan het  FPLG en het uitvoeringsprogramma stikstof 

Doelindicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde
VTH taken Aantal afgehandelde PAS-melder dossiers 220 dossiers

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen
Onderwerp Actie
Wet natuurbescherming We gaan onze wettelijke taken uitvoeren op grond van o.a Wet natuurbescherming en Algemene wet bestuursrecht. Vergunningverleners worden geattendeerd op het belang van tijdigheid en er zal gestuurd worden op het tijdig verstrekken van vergunningen. 
VTH-cyclus Voor de uitvoering van de VTH-taken wordt een VTH-jaarprogramma en een VTH-jaarverslag opgesteld. Het huidige VTH beleid 2019-2023 (en de onderliggende risicoanalyses) wordt tot eind 2024 verlengd omdat het Omgevingswetproof wordt gemaakt.  
Uitvoeren van het opdrachtgeverschap van de VTH-taken die bij de FUMO en de ODG zijn neergelegd.
Circulaire economie Om een bijdrage te leveren aan circulaire economie vanuit de VTH-taken worden de provinciale inrichtingen door de FUMO benaderd om te inventariseren waar kansen en wensen liggen op dit gebied. Mogelijk zal dit in 2024  leiden tot een vervolgproject voor de FUMO. 
Vergunningen De  PAS-melders dossiers (circa 220) zullen in meerdere jaren worden afgerond. Voor 2024 is dat naar verwachting 10. 

Resultaatindicatoren

Terug naar navigatie - Resultaatindicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2024
Wet natuurbescherming Percentage tijdig verleende vergunningen en ontheffingen 95%
Circulaire economie Percentage provinciale inrichtingen waarbij inventarisatie is uitgevoerd 95%
Vergunningen Aantal PAS-melders dossiers 10

Toelichting
Wet natuurbescherming; dit percentage is exclusief stikstofaanvragen, omdat de vergunningverlening van stikstof aan constante wijzigingen onderhevig is, als gevolg van voortschrijdend inzicht (o.a. jurisprudentie). Dit zorgt voor vertraging bij de lopende aanvragen en een vertekend beeld in het grote geheel.

Wat mag het gaan kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het gaan kosten?
Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Totaal lasten 11.474 10.584 10.276 10.075 10.075
Totaal baten 637 754 754 532 532
Saldo van lasten en baten 10.837 9.830 9.523 9.544 9.544
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
De begrote lasten in 2024 bedragen met name de structurele bijdragen aan de FUMO (€ 7 mln.) en aan de Omgevingsdienst Groningen (€ 1,1 mln.) en  VTH- en milieubudgetten (€ 2 mln.) voor het uitvoeren van de wettelijke VTH-taken. De begrote baten bedragen voor het grootste gedeelte de legesinkomsten op het gebied van milieu en vanuit de wet natuurbescherming. 

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Lasten en baten beleidsveld 4.3 Milieu
Onderwerp - Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
VTH-cyclus 11.092 10.431 10.123 9.922 9.922
Milieu overig 382 153 153 153 153
Totaal lasten 11.474 10.584 10.276 10.075 10.075
Baten
VTH-cyclus 524 638 638 415 415
Milieu overig 113 116 116 116 116
Totaal baten 637 754 754 532 532
Saldo van lasten en baten 10.837 9.830 9.523 9.544 9.544

Beleidsveld 4.4. Energietransitie

Wat zien we?

Terug naar navigatie - Wat zien we?

De behoefte van de Friese overheden en verschillende maatschappelijke organisaties om de samenwerking uit te bereiden en te bestendigen heeft inmiddels geleid tot de vorming van de Friese Energietafel. Daarbinnen bekijken we gezamenlijk op welke uitvoeringsonderwerpen verder kan worden samengewerkt. Voor 2024 zijn met name de Energievisie,  een provinciaal meerjaren investeringsprogramma energie en klimaat (pMIEK) en de gezamenlijke isolatieopgave van belang. Daarnaast worden koppelkansen benut met andere provinciale beleidsdoelen, zoals op het gebied van groen gas (Energie, Landbouw, FPLG) en verduurzaming woningvoorraad (Energie, Wonen, Biodiversiteit).

Verzwaring van het elektriciteitsnet is nodig. Het net loopt nu tegen zijn grenzen aan. Dat zet niet alleen de rem op de opwekking van meer schone energie. Maar ook op de uitbreiding van bedrijven. Binnen de Friese Energie Tafel wordt daarom ook gewerkt aan het integraal programmeren van de energieinfrastructuur. De prioritering van o.a. de onderstations maakt hier onderdeel vanuit. De provincie krijgt hierbij een regierol. Daarnaast zien we dat met het verder op slot gaan van het elektriciteitsnetwerk innovatieve oplossingen voor de korte termijn noodzakelijk worden.

Hoewel de energiemarkt iets minder gespannen is ligt het prijspeil nog hoger dan voor 2021. De betaalbaarheid van energie voor huishoudens en bedrijven staat nog steeds onder druk. In samenwerking met gemeenten en het Energieteam Fryslân worden de acties uit het Energieprogramma gericht op energiebesparing daarom, met voorrang opgepakt.  Daarbij richten wij ons vooral op mensen die nu geen geld hebben om hun huis op duurzame wijze zuiniger te maken. 

Taak- en rolvrijheid

Terug naar navigatie - Taak- en rolvrijheid

Taakvrijheid
Op het vlak van energietransitie is de provincie niet aan wettelijke kaders gebonden en heeft dus een grote mate van beleidsvrijheid. Er is sprake van een autonome taak.

Rolvrijheid
Als provincie krijgen we een regierol bij het programmeren van de energie-infrastructuur. Daarnaast is samenwerking met andere overheden en maatschappelijke partijen op dit thema noodzakelijk. We hebben de volledige set aan rollen van de overheidsparticipatietrap tot onze beschikking: reguleren (waar wel en niet duurzame energieopwekking toestaan), regisseren, stimuleren (onder ander via het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy), faciliteren en loslaten.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 4.4.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 4.4.

Binnen het programma Energie werkt de Provincie Fryslân aan drie doelen: 

 1. in 2030 wekken we 33% van de energie die we gebruiken zelf op
 2. in 2030 besparen we 25% energie t.o.v. 2010
 3. in 2050 zijn we onafhankelijk van fossiele brandstoffen

Deze doelen zijn de basis voor het Energieprogramma dat in 2022 is vastgesteld.  Voor de uitvoering van het energieprogramma stellen GS jaarlijks een jaarplan vast. Dit wordt ter informatie naar Provinciale Staten gestuurd cf de afspraken met PS hierover.

Doelindicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 
Energiebesparing    Percentage Energieverbruik  25% besparen in 2030 tov 2010
Opwekken energie uit duurzame bronnen Percentage  hernieuwbaar opgewekte energie in Fryslân  25% in 2025; 33% in 2030
Reductie emissie broeikasgassen Bijdrage aan landelijke reductiedoelstelling  Landelijke 55% reductie in 2030

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?
Onderwerp Acties
Besparen Uitvoeren regeling  extra gelden uit Windpark Fryslân (WPF) gelden, ten behoeve van het isoleren van woningen
We voering de landelijke SPUK regeling verduurzaming bedrijfsmatig vastgoed uit. We zetten een ondersteuningsstructuur voor het MKB op o.a. via  het bedrijvenloket Ynbusiness. 
Opwek Overleg met gemeenten (via Friese Energie Tafel) en initiatiefnemers om initiatieven voor de opwek van energie verder te helpen. 
Warmte Uitvoering van de Missy Wetterwaarmte  en ondersteuning van projecten

Resultaatindicatoren

Terug naar navigatie - Resultaatindicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2024
Besparen Aantal woningen dat m.b.v. WPF gelden is geïsoleerd  1000 woningen
Aantal bedrijven dat advies van energiecoach heeft gekregen 50 bedrijven
Opwek Aantal gerealiseerde monomestvergisters  25 mestvergisters
Aantal MegaWatt zonneveld gerealiseerd   50 MV zon
Warmte Aantal woningen aangesloten op een warmtenet  500 woningen

Wat mag het gaan kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het gaan kosten?
Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Totaal lasten 13.983 8.724 4.303 1.430 0
Totaal baten 2.486 2.263 1.560 774 0
Saldo van lasten en baten 11.497 6.461 2.743 656 0
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

De afname van de begroting per 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door de in 2023 in de begroting opgenomen regelingen verduurzamen (maatschappelijk) vastgoed en isoleren woningen en het aflopen van de tijdelijke budgetten van De Nieuwe Afsluitdijk. In 2024 en 2025 wordt cf. onderstaande tabel de begroting verhoogd met € 1.000.000,- vanuit het bestuursakkoord. Verder bestaat de begroting na 2023 enkel nog uit de budgetten behorende bij het Energieprogramma 2022-2025 en de regeling isoleren woningen.

 Onderstaande voorstellen uit het bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen bestuursakkoord Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving 2024 2025 2026 2027
Lasten
Energie 1.000 1.000 0 0
Totaal lasten 1.000 1.000 0 0

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Lasten en baten beleidsveld 4.4 Energietransitie
Onderwerp - Bedragen x € 1.000,- Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
Energiebesparing 1.325 0 0 0 0
Energietransitie algemeen 1.071 320 125 0 0
Opwek duurzame bron 11.587 7.404 3.178 1.430 0
Energietransitie GS voorwaardelijk 0 1.000 1.000 0 0
Totaal lasten 13.983 8.724 4.303 1.430 0
Baten
Energiebesparing 1.072 0 0 0 0
Energietransitie algemeen 70 98 0 0 0
Opwek duurzame bron 1.343 2.165 1.560 774 0
Totaal baten 2.486 2.263 1.560 774 0
Saldo van lasten en baten 11.497 6.461 2.743 656 0