Sitemap

Jaarstukken 2022 Blz. 1
Jaarstukken 2022 Blz. 2
Programma's Blz. 3
Jierstikken 2022 yn ien eachopslach Blz. 4
De Friese infographic Blz. 5
Jaarstukken 2022 in één oogopslag Blz. 6
Infographic Blz. 7
Gearfetting Blz. 8
Wat diene wy yn 2022? Blz. 9
Enerzjyk Fryslân Blz. 10
Grien Fryslân Blz. 11
Agrarysk Fryslân Blz. 12
Undernimmend Fryslân Blz. 13
Leefber Fryslân Blz. 14
Bestimming Fryslân Blz. 15
Fryslân 2028 Blz. 16
Gearwurkjend Fryslân Blz. 17
Betelber Fryslân Blz. 18
Samenvatting Blz. 19
Wat deden we in 2022? Blz. 20
Energyk Fryslân Blz. 21
Groen Fryslân Blz. 22
Agrarisch Fryslân Blz. 23
Ondernemend Fryslân Blz. 24
Leefbaar Fryslân Blz. 25
Bestemming Fryslân Blz. 26
Fryslân 2028 Blz. 27
Samenwerkend Fryslân Blz. 28
Betaalbaar Fryslân Blz. 29
Provinciebestuur en organisatie Blz. 30
Samenstelling Provinciale Staten Blz. 31
Samenstelling Gedeputeerde Staten Blz. 32
Trends Staat van Fryslân Blz. 33
Trends Staat van Fryslân Blz. 34
Leeswijzer Blz. 35
Jaarstukken Blz. 36
Beleidsprogramma 1: Bestuur Blz. 37
Portefeuillehouders Blz. 38
Vastgestelde beleidsnotities Blz. 39
Verbonden partijen Blz. 40
Wat wilden we bereiken? Blz. 41
Doelstellingen programma 1 Blz. 42
1.1 Provinciale Staten Blz. 43
1.2 Gedeputeerde Staten Blz. 44
1.3 Commissaris van de Koning Blz. 45
1.4 Bestuurlijke organisatie Blz. 46
1.5 Bestuurlijke samenwerking Blz. 47
Beleidsveld 1.1 Provinciale Staten en Statengriffie Blz. 48
Wat wilden we bereiken? Blz. 49
Doelstellingen beleidsveld 1.1 Blz. 50
De griffie werkt volgens een door het Presidium vastgesteld werkplan Blz. 51
We betrekken jongeren actief bij de politiek vanuit een integraal plan rondom jongerenparticipatie. Hierbij werken we ook samen met andere overheden (o.a. de provincie Zeeland) Blz. 52
We brengen de provinciale politiek onder de aandacht van zoveel mogelijk inwoners van Fryslân Blz. 53
We geven een vervolg aan het introductie- en opleidingsprogramma voor Statenleden, waarbij kennisbehoefte van Statenleden leidend is Blz. 54
We laten inwoners kennis maken met de politiek, door diverse activiteiten te organiseren zoals het statenspel, het Fries jeugdparlement en de gast van de staten Blz. 55
We leggen verbindingen en onderhouden contacten binnen de ambtelijke organisatie (bijvoorbeeld door periodiek overleg tussen Statenadviseurs en belangrijkste contactpersonen binnen de opgaventeams) Blz. 56
We maken alle relevante Stateninformatie digitaal toegankelijk en verbeteren continu de digitale dienstverlening. Blz. 57
We noteren alle moties, toezeggingen, en aanbevelingen van de NRK en bewaken de tijdige afhandeling er van Blz. 58
We stimuleren het gebruik van startnotities. Blz. 59
We verbeteren, waar mogelijk, provinciaal beleid en planning- en controlproducten. We maken deze (digitaal) toegankelijker en transparanter. In 2022 verwerken we de uitkomsten van de hiervoor gestarte pilot Blz. 60
We werken volgens een (jaar-)kalender en stemmen deze periodiek af met GS. Blz. 61
Wij brengen de werkzaamheden van de griffie en Provinciale Staten actief onder de aandacht bij de ambtelijke organisatie (bijvoorbeeld door het organiseren van de cursus ‘politieke sensitiviteit’) Blz. 62
Wij verzorgen de verstrekking en de afrekening van de subsidies aan de Provinciale Statenfracties volgens de verordening ondersteuning Statenfracties 2017 Blz. 63
Prestatie-indicatoren Blz. 64
Toelichting indicator Blz. 65
Wat heeft het gekost? Blz. 66
Toelichting Blz. 67
Uitgebreide financiële tabel Blz. 68
Beleidsveld 1.2 Gedeputeerde Staten Blz. 69
Wat wilden we bereiken? Blz. 70
Doelstellingen beleidsveld 1.2 Blz. 71
‘Geluk op 1’ is de centrale ambitie in ons bestuursakkoord. Om dat te bereiken streven we naar het vergroten van de brede welvaart in Fryslân. We lagen in 2021 op koers, maar corona en de aanpak daarvan stellen ons voor grote uitdagingen. Blz. 72
De bestuursadviseurs en communicatieadviseur ondersteunen de gedeputeerden en de Commissaris van de Koning met perswoordvoering, het voorbereiden van publieke optredens en geven algemene advisering. Blz. 73
De Commissaris van de Koning krijgt ondersteuning van het kabinet en een communicatie¬adviseur Blz. 74
Elke gedeputeerde heeft een bestuursadviseur en secretaresse Blz. 75
Het college van Gedeputeerde Staten werkt zo veel mogelijk digitaal Blz. 76
Prestatie-indicatoren Blz. 77
Toelichting Blz. 78
Wat heeft het gekost? Blz. 79
Toelichting Blz. 80
Uitgebreide financiële tabel Blz. 81
Beleidsveld 1.3 Commissaris van de Koning Blz. 82
Wat wilden we bereiken? Blz. 83
Doelstellingen beleidsveld 1.3 Blz. 84
De CdK adviseert over de voorstellen voor het verlenen van Koninklijke onderscheidingen (lintjes), over predicaten Koninklijk en Hofleverancier, en ook over Koninklijke erepenningen Blz. 85
De CdK bevordert de samenwerking van de besturen van provincie, gemeente en waterschap met rijksambtenaren en met de krijgsmacht. Daarnaast bemiddelt hij bij problemen op het gebied van (inter)bestuurlijke verhoudingen Blz. 86
De CdK brengt met regelmaat bezoeken aan de gemeenten in de provincie Blz. 87
De CdK heeft een belangrijke representatieve functie Blz. 88
De CdK houdt bestuurlijk toezicht op de Veiligheidsregio Fryslân Blz. 89
De CdK onderhoudt de contacten met het Koninklijk Huis. Hij ontvangt de Koning wanneer deze Fryslân bezoekt en geleidt verzoeken aan het Koninklijk Huis door Blz. 90
De CdK rapporteert aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitvoering van zijn rijkstaken. Hij kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan de regering of de ministers Blz. 91
De CdK ziet toe op een ordelijk verloop van procedures voor benoemingen, herbenoemingen en ontslag van burgemeesters Blz. 92
Prestatie-indicatoren Blz. 93
Toelichting Blz. 94
Wat heeft het gekost? Blz. 95
Toelichting Blz. 96
Uitgebreide financiële tabel Blz. 97
Beleidsveld 1.4 Kwaliteit van het bestuur Blz. 98
Wat wilden we bereiken? Blz. 99
Doelstellingen beleidsveld 1.4 Blz. 100
IBT is voor het eerst in 2022 risicogericht en afgestemd op de betreffende gemeenten en Wetterskip (maatwerk) Blz. 101
Met (samenwerkende clusters van) gemeenten hebben we periodiek bestuurlijk overleg, op basis van beleidsambities op terrein van bestuur en financiën, ook in relatie tot Covid en in het licht van de raadsverkiezingen/nieuwe bestuursperiode. Blz. 102
Tevens hebben wij periodiek overleg met het bestuur van de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) over zaken van gemeenschappelijk belang Blz. 103
We gaan van start met de nieuwe werkwijze(n) voor regionale samenwerking Blz. 104
We versterken de weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit verder in onze eigen werkprocessen en we geven samen met onze ketenpartners een impuls aan het blijvend versterken van de Friese overheidsketen. Blz. 105
We voeren de nieuwe werkwijze voor omgang met grote integrale maatschappelijke initiatieven in Blz. 106
We voeren een aantal pilots op het terrein van bestuurlijke vernieuwing uit, alleen of (bij voorkeur) in samenwerking met onze bestuurlijke en andere partners Blz. 107
Prestatie-indicatoren Blz. 108
Wat heeft het gekost? Blz. 109
Toelichting Blz. 110
Uitgebreide financiële tabel Blz. 111
Beleidsveld 1.5 Bestuurlijke samenwerking Blz. 112
Wat wilden we bereiken? Blz. 113
Doelstellingen beleidsveld 1.5 Blz. 114
In 2022 gaan we bij meerdere vraagstukken de bevolking betrekken via het Fries digitaal platform en/of de meningspeilingen van het Friese sociaal Planbureau Blz. 115
In 2022 gaan we een voortvarende start maken als provincie waarin geëxperimenteerd wordt met vernieuwend samenwerken, dit volgens de overeenkomst daarover met Zeeland en BZK Blz. 116
In 2022 is in alle vijf regio’s de bestuurlijke samenwerking operationeel en zoeken daarbij de verbinding met de parallelle processen De Friese Aanpak en Bestuurlijk overleg Friese samenwerking van overheden Blz. 117
In 2022 organiseren we mee en nemen we deel aan het Noord-Nederlandse programma van de European Week of Regions and Cities (EWCR) Blz. 118
In 2022 wordt aan uw Staten nieuw participatiebeleid voorgelegd ter besluitvorming Blz. 119
Via het Programma Rijke Waddenzee draagt de provincie bij aan de duurzame ontwikkeling van het Waddengebied Blz. 120
We leveren in 2022 inzet voor het functioneren van het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) en gebruiken het orgaan om de ontwikkelingen in het Waddengebied te bespreken Blz. 121
We organiseren in 2022 een Fryslândei in Brussel Blz. 122
Prestatie-indicatoren Blz. 123
Wat heeft het gekost? Blz. 124
Toelichting Blz. 125
Uitgebreide financiële tabel Blz. 126
Wat heeft het programma gekost? Blz. 127
Toelichting Blz. 128
Uitgebreide financiële tabel Blz. 129
Balanspost reserves Blz. 130
Toelichting Blz. 131
Balanspost voorzieningen Blz. 132
Toelichting Blz. 133
Balanspost overlopende passiva Blz. 134
Toelichting Blz. 135
Beleidsprogramma 2: Infrastructuur Blz. 136
Portefeuillehouder Blz. 137
Vastgestelde beleidsnotities Blz. 138
Verbonden partijen Blz. 139
Wat wilden we bereiken? Blz. 140
Doelstellingen programma 2 Blz. 141
2.1 Algemeen beleid en verkeersveiligheid Blz. 142
2.2 Verbetering infrastructuur Blz. 143
2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur Blz. 144
2.4 Openbaar vervoer Blz. 145
Beleidsveld 2.1 Algemeen beleid en verkeersveiligheid Blz. 146
Wat wilden we bereiken? Blz. 147
Doelstellingen beleidsveld 2.1 Blz. 148
Het meetnet voor wegverkeer uitbreiden zodat invulling gegeven wordt aan de implementatie van de nieuwe Europese geluidswetgeving (SWUNG 2) geluidhinder Blz. 149
Met het programma Doortrappen zetten we maximaal in op de veiligheid van de combinatie 70+ verkeersdeelnemer op een (elektrische) fiets. We doen dat ook hier samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties Blz. 150
Samen met de Friese gemeenten, andere provincies en het Rijk geven we uitvoering aan het Regionaal Mobiliteitsprogramma Blz. 151
Samen met onze partners voeren we de afspraken in het kader van de BO MIRT uit. Ook maken we nieuwe afspraken voor de komende jaren. Blz. 152
Voor de speerpunten Snelheid en Alcohol/Drugs is in 2021 in de Kerngroep Verkeershandhaving een radarplan en een controleplan besproken dat moet leiden tot verdubbeling van het aantal controles (peiljaar 2017) Blz. 153
We brengen in het kader van RAL de kansen voor snelladen, logistiek laden en laden van pleziervaart in beeld en samen met gemeenten starten we met plaatsen met laadinfrastructuur in de publieke ruimte. Blz. 154
We gebruiken de zogenoemde “Basispakketten PVE (permanente verkeerseducatie)” om extra inzet te plegen op de doelgroep jongeren (in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs) Blz. 155
Prestatie-indicatoren Blz. 156
Toelichting Blz. 157
Wat heeft het gekost? Blz. 158
Toelichting Blz. 159
Uitgebreide financiële tabel Blz. 160
Beleidsveld 2.2 Verbetering infrastructuur Blz. 161
Wat wilden we bereiken? Blz. 162
Doelstellingen beleidsveld 2.2 Blz. 163
Bekend is welke vier snelfietsroutes in Fryslân gerealiseerd gaan worden (resultaat 41). De voorbereidingen hiervoor zijn in ieder geval opgestart en zo mogelijk vindt (een deel van de) uitvoering al in 2022 plaats Blz. 164
Het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de N354 tussen Sneek en Leeuwarden is afgerond (resultaat 35) en heeft tot helderheid geleid hoe verkeersveiligheid en doorstroming verbeterd kan worden op deze verbinding Blz. 165
Met het rijk leggen we het convenant afkoopsom eenmalige vervanging Tsjerk Hiddessluizen voor in heb BO Mirt. Er is overeenstemming over het definitieve constructieplan voor de bochtverruiming Franeker Blz. 166
Vanuit het gebiedsproces Hegewarren is duidelijkheid gegeven of er synergie is tussen de vaarweg Drachten en andere ontwikkelingen in de Hegewarren, alsmede of een verbetering van de vaarweg daardoor haalbaar geacht wordt Blz. 167
We werken verder aan de opwaardering van het Van Harinxmakanaal (resultaat 37) en voeren de geplande werkzaamheden voor 2022 uit. Blz. 168
We zijn in gesprek met het Rijk over de bruggen bij Skarster Rien en Bolsward en agenderen deze voor het BO-MIRT Blz. 169
Toelichting Blz. 170
Prestatie-indicatoren Blz. 171
Toelichting Blz. 172
Wat heeft het gekost? Blz. 173
Toelichting Blz. 174
Uitgebreide financiële tabel Blz. 175
Beleidsveld 2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur Blz. 176
Wat wilden we bereiken? Blz. 177
Doelstellingen beleidsveld 2.3 Blz. 178
We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen Blz. 179
We gaan door met het afhandelen van de oorspronkelijk ruim 1700 geïdentificeerde dossiers van oneigenlijk gebruik van provinciale eigendommen die in 2024 opgelost moeten zijn Blz. 180
We nemen een besluit over de herverdeling van de steunpunten, en starten met de uitvoering van de herverdeling en het energieneutraal maken van de steunpunten conform het implementatieplan energieneutrale provinciale organisatie Blz. 181
We voeren binnen het meerjarenprogramma ‘Kunstwerken’ renovaties en vervangingen uit volgens de planning in het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2022’ Blz. 182
We werken verder aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de al in bedrijf genomen bediencentrale (in de tijdelijke huisvesting) en realiseren een definitieve bediencentrale i.c.m. een steunpunt Blz. 183
We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen en professionaliseren de integrale samenwerking met politie en andere handhavende diensten Blz. 184
Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur conform het door PS vastgestelde onderhoudsniveau en gaan door met het verder professionaliseren van ons assetmanagementsysteem (inclusief rapportage) Blz. 185
Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart door middel van het op professionele wijze bedienen van provinciale bruggen en sluizen gelegen over de vaarwegen in Fryslân Blz. 186
Toelichting Blz. 187
Prestatie-indicatoren Blz. 188
Toelichting Blz. 189
Wat heeft het gekost? Blz. 190
Toelichting Blz. 191
Uitgebreide financiële tabel Blz. 192
Beleidsveld 2.4 Openbaar vervoer Blz. 193
Wat wilden we bereiken? Blz. 194
Doelstellingen beleidsveld 2.4 Blz. 195
Afspraken over stappen ten aanzien van de realisatie van de Lelylijn als vervolg op het nieuwe Regeerakkoord en het validatie-onderzoek Deel B van het Deltaplan Noordelijk Nederland Blz. 196
Er vindt een start van het besluitvormingtraject plaats over de inhoudelijke richting met bijbehorende financiële middelen waar het gaat om de nieuwe busconcessie (2024-2034) Blz. 197
We betrekken de resultaten 42 – 49 uit het bestuursakkoord bij het borgen van de continuïteit van het OV. Er vindt implementatie plaats van de overbruggingsconcessie (2022-2023) Blz. 198
We zorgen dat de concessies beheerd worden en worden uitgevoerd overeenkomstig met hetgeen is vastgelegd in de concessies Blz. 199
Wij werken aan afspraken met het Rijk en andere partners over de verduurzaming van het Openbaar Vervoer Blz. 200
Wij willen een goed toegankelijk en beschikbaar Openbaar Vervoer in Fryslân en waar mogelijk willen we dat verbeteren Blz. 201
Wij willen zoveel mogelijk de continuïteit van het OV borgen. Daarbij zijn wij afhankelijk van de na te leven maatregelen als gevolg van de coronacrisis. De financiële gevolgen hiervan zijn nu nog niet te overzien Blz. 202
Prestatie-indicatoren Blz. 203
Toelichting Blz. 204
Wat heeft het gekost? Blz. 205
Toelichting Blz. 206
Uitgebreide financiële tabel Blz. 207
Wat heeft het programma gekost? Blz. 208
Toelichting Blz. 209
Uitgebreide financiële tabel Blz. 210
Investeringen Blz. 211
Toelichting Blz. 212
Balanspost reserves Blz. 213
Toelichting Blz. 214
Balanspost overlopende passiva Blz. 215
Toelichting Blz. 216
Beleidsprogramma 3: Omgeving Blz. 217
Portefeuillehouders Blz. 218
Vastgestelde beleidsnotities Blz. 219
Verbonden partijen Blz. 220
Wat wilden we bereiken? Blz. 221
Doelstellingen programma 3 Blz. 222
3.1 Natuur en landschap Blz. 223
3.2 Landbouw Blz. 224
3.3 Veenweide Blz. 225
3.4 Water en Milieu Blz. 226
3.5 Energietransitie Blz. 227
3.6 Transitie omgevingswet/-visie Blz. 228
Beleidsveld 3.1 Natuur en landschap Blz. 229
Wat wilden we bereiken? Blz. 230
Doelstellingen beleidsveld 3.1 Natuur Blz. 231
De stikstofdepositie daalt in de 11 stikstofgevoelige natuurgebieden. De te bereiken doelstelling hierin is uitgewerkt, zo ook de werkwijze Blz. 232
Een strategische nota grond natuuropgave Blz. 233
Een vastgestelde aanpak voor invasieve exoten Blz. 234
Evaluatie en nieuw aanbod van Natuer mei de Mienskip vanuit provincie inbrengen in PS Blz. 235
Ganzenschade 5-10% lager dan het gemiddelde van de voorgaande twee jaren Blz. 236
Herstelprogramma biodiversiteit aantal voorbeeld projecten is uitgevoerd Blz. 237
Herstelprogramma biodiversiteit de uitvoering van de agenda herstel biodiversiteit samen met de stakeholders is vormgegeven Blz. 238
Herstelprogramma biodiversiteit een eerste jaarplan voor de uitvoering van de agenda biodiversiteit is in uitvoering genomen Blz. 239
Indienen van een LIFE aanvraag voor optimalisatie en duurzaam behoud weidevogelbiotoop Blz. 240
Opstellen van het Natuurbeheerplan 2023 Blz. 241
Uitvoeren van de maatregelen in de Natura 2000 beheerplannen Blz. 242
Uitvoeren van de maatregelen in het uitvoeringsprogramma Natuur Blz. 243
Uitvoeren van de SNL en ANLb regelingen Blz. 244
Uitvoeren van minimaal twee openstellingstranches SKNL Blz. 245
Vaststellen 2e beheerplanperiode Natura 2000 beheerplan Groote Wielen Blz. 246
Vaststellen van de evaluatiedocumenten Natura 2000 beheerplannen Blz. 247
Zorgen voor extra beheermiddelen voor de uitvoering van het Aanvalsplan Grutto Blz. 248
Doelstellingen beleidsveld 3.1 Stikstof Blz. 249
Wij hebben afspraken gemaakt met de landbouw sector over hoe de stikstofdoelen in Fryslân gerealiseerd worden Blz. 250
Wij hebben afspraken gemaakt met de piekbelasters uit de industrie over emissiereductie en maatregelen Blz. 251
Wij hebben beleid vastgesteld over hoe wordt omgegaan met de latente ruimte Blz. 252
Wij hebben contact met de piekbelasters uit de landbouw en afspraken gemaakt over bronmaatregelen, of verplaatsing Blz. 253
Wij hebben de voorverkenning van de gebiedsgerichte aanpak in de randzones afgerond en hebben een begin gemaakt met de voorbereiding in het gebied Blz. 254
Wij stellen het uitvoeringsprogramma op waarin concreet is uitgewerkt wat de stikstofdoelstelling is voor de provincie Fryslân en hoe deze gerealiseerd gaat worden Blz. 255
Doelstellingen beleidsveld 3.1 Landschap en ruimtelijke kwaliteit Blz. 256
Via cofinanciering van het Europese programma POP, onderdeel niet productieve investeringen voor landschap, subsidiëren wij projecten voor het herstel van landschap en in samenhang daarmee voor herstel van natuur en biodiversiteit. Blz. 257
Via Panorama2028/DeUitkijkers vergroten we de maatschappelijke aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en het Friese landschap door ontwerpend onderzoek Blz. 258
We komen, via de inzet van het ruimtelijk kwaliteitsteam, in overleg met partijen, gezamenlijk tot goede oplossingen voor het landelijk gebied. Hierbij maken wij gebruik van werkwijzen zoals De Nije Pleats en de Sinnetafel Blz. 259
We stellen een Programma Landschap op waarin we de in de Startnotitie Programma Landschap ingezette koers voor een provinciale rol verder uitwerken. Ook stellen we hierbij een uitvoeringsagenda op om de koers ook daadwerkelijk in het veld zichtbaar Blz. 260
We subsidiëren de Nationale Landschappen (Noardlike Fryske Wâlden en Stichting Mar en Klif) en Landschapsbeheer Fryslân (LBF) met als doel behoud, beheer en ontwikkeling van de landschappen Blz. 261
We zoeken de samenwerking met LF2028 – Arcadia (BOSK) om onze beleidsdoelen op een vernieuwende manier onder de aandacht van de Mienskip te brengen, ook als opmaat naar de Landschapstriënnale 2023 Blz. 262
Prestatie-indicatoren natuur Blz. 263
Toelichting natuur Blz. 264
Prestatie-indicatoren stikstof Blz. 265
Toelichting stikstof Blz. 266
Prestatie-indicatoren landschap en ruimtelijke kwaliteit Blz. 267
Wat heeft het gekost? Blz. 268
Toelichting Blz. 269
Uitgebreide financiële tabel Blz. 270
Beleidsveld 3.2 Landbouw Blz. 271
Wat wilden we bereiken? Blz. 272
Doelstellingen beleidsveld 3.2 Blz. 273
De aanpak van stikstof wordt voor de komende jaren een belangrijk thema. Het opgaventeam Landbouw krijgt hier een belangrijke rol in. Zoveel mogelijk met externe partijen, de sector en partners (in en extern) wordt bedacht hoe dit te organiseren Blz. 274
In navolging van 2021 formuleren met inbreng van stakeholders een integrale landbouwagenda Blz. 275
Naast de concrete aandacht voor de landbouwagenda zoeken we ook de verbindingen met andere beleidsthema’s en -velden gekoppeld aan de landbouw. Ook vanuit de vraagkant vanuit deze beleidsthema’s zal landbouw betrokken zijn Blz. 276
Openstellen van maatregelen uit het POP3 Transitieprogramma voor 2022 Blz. 277
Potato Valley is een toegankelijk en essentieel kenniscentrum geworden op het gebied van zilte teelt en biedt ondernemers perspectief op nieuwe verdienmodellen Blz. 278
Verbinding zoeken met andere beleidsthema’s kan er ook toe leiden dat gezamenlijk naar financiering van de gekoppelde doelen kan worden gezocht Blz. 279
We leveren in 2022 inbreng en lobby’en voor het Nationaal Strategisch Plan, dat op rijksniveau opgesteld wordt, zodat nieuwe GLB-regelingen optimaal inzetbaar zijn voor Fryslân. Blz. 280
We stellen de maatregel Jonge Boeren regeling in het POP3 programma (vanaf eind 2020) open Blz. 281
We voeren de regiodeal Noord Nederland natuurinclusieve Landbouw uit via drie pijlers: 1. een gebiedsgerichte aanpak, 2. het ontwikkelen van instrumentarium, 3. inzet op netwerk en communicatie Blz. 282
We werken samen met de partners in de Agro Agenda aan het kwaliteits-/streefbeeld 2030 Blz. 283
Prestatie-indicatoren Blz. 284
Toelichting Blz. 285
Wat heeft het gekost? Blz. 286
Toelichting Blz. 287
Uitgebreide financiële tabel Blz. 288
Beleidsveld 3.3 Veenweide Blz. 289
Wat wilden we bereiken? Blz. 290
Doelstellingen beleidsveld 3.3 Blz. 291
De eerste herijking van het Veenweideprogramma 2021-2030 vindt plaats en wordt ter besluitvorming aangeboden. In deze herijking wordt in ieder geval ingegaan op drie onderdelen, namelijk: Blz. 292
De reductiedoelstelling voor het Friese veenweidegebied op basis van de landelijke verdeling van de opgave om in de veenweidegebieden 1 megaton CO2 equivalenten te verminderen Blz. 293
Er wordt een vervolg gegeven aan de ontwikkeling van technische innovatie in de gebiedsprocessen. Komend jaar vinden pilots, demonstraties en praktijkproeven plaats om de veenoxidatie, bodemdaling en CO2-emissie te reduceren. Blz. 294
Eventuele aanvullende vormen van ondersteuning en de toekomstige inrichting van hoogwatercircuits voor de funderingsproblematiek Blz. 295
In de uitvoering hebben we het programma in 2021 ingericht op basis van programmalijnen (PL) en dit bouwen we verder uit Blz. 296
Of de veengebieden met een veenpakket dunner dan 80 cm (inclusief moerige gronden) en de veengebieden met een dik kleidek (dikker dan 40 cm) ook een bijdrage moeten leveren aan de taakstelling die is afgesproken in het klimaatakkoord, Blz. 297
PL 1: Waterbeheer en klimaatadaptatie Blz. 298
PL 2: Bodem en grondgebruik Blz. 299
PL 3: It Nije Buorkjen Blz. 300
PL 4: Leefomgeving, natuur en biodiversiteit Blz. 301
PL 5: Integrale gebiedsaanpak Blz. 302
PL 6: Onderzoek en monitoring Blz. 303
Voor Bodem en grondgebruik richten we proefvelden en demonstratievelden in voor het overlagen van veen en het keren van veenprofielen. Ook willen we een proeftuin bodem inrichten en andere bodemproeven uitvoeren en kunnen demonstreren Blz. 304
Voor het ontwikkelgebied Aldeboarn-De Deelen wordt het gebiedsplan vastgesteld en wordt verder ingezet op het doen van grondaankopen vooruitlopend op het gebiedsplan Blz. 305
Voor het ontwikkelgebied Hegewarren wordt een besluit genomen over de toekomstige inrichting, het vervolgproces en afspraken gemaakt over de manier waarop verschillende partijen hierin gaan samenwerken Blz. 306
Voor het vormgeven van It Nije Buorkjen zullen we het uitgewerkte flankerend beleid voor het eerst testen in Aldeboarn – De Deelen. In samenwerking met de landbouwadviespool werken we daarnaast aan opleiding/begeleiding van adviseurs die de boeren Blz. 307
Voor leefomgeving, natuur en biodiversiteit ligt de focus op het uitwerken van een funderingsaanpak en de mogelijkheden om natuurgebieden versneld te vernatten Blz. 308
Voor waterbeheer en klimaatadaptatie werken we aan proeven en demonstraties, zoals HAKLAM, Boeren Meten Water en greppelinfiltratie om de grondwaterspiegel te verhogen Blz. 309
Prestatie-indicatoren Blz. 310
Toelichting Blz. 311
Wat heeft het gekost? Blz. 312
Toelichting Blz. 313
Uitgebreide financiële tabel Blz. 314
Beleidsveld 3.4 Water en milieu Blz. 315
Wat wilden we bereiken? Blz. 316
Doelstellingen beleidsveld 3.4 Water Blz. 317
We zien erop toe dat het Wetterskip 25 km regionale boezemkaden op hoogte brengt en dat deze waar mogelijk natuurvriendelijk worden ingericht of andere functies integraal zijn meegenomen Blz. 318
Doelstellingen beleidsveld 3.4 Voldoende water Blz. 319
Samen met Wetterskip Fryslân en andere partijen voeren wij vijf projecten uit om water vast te houden op de hogere zandgronden van Fryslân. Dit is in lijn met de doelstelling voor “wateropvang” uit bestuursopdracht 13 Blz. 320
We stellen samen met Wetterskip Fryslân een lange termijnverkenning op voor de Friese Boezem Blz. 321
We treffen maatregelen om de verdroging te bestrijden voor 250 ha in met name de Natura 2000 gebieden Blz. 322
We zien erop toe dat het Wetterskip jaarlijks gemiddeld 150 ha inricht ter voorkoming van wateroverlast. Dit is in lijn met de doelstelling voor “waterretentie” uit bestuursopdracht 13 Blz. 323
Doelstellingen beleidsveld 3.4 Schoon water Blz. 324
Bij de bestaande zwemwaterlocaties in oppervlaktewater zien wij in 2022 erop toe dat de aangewezen zwemplaatsen voldoen aan de eisen Blz. 325
De kwaliteit van het grondwater dient goed te zijn. Humane invloed (chemische stoffen) die de kwaliteit verslechtert dient vermeden te worden Blz. 326
De provincie heeft een rol in de bescherming van niet-KRW wateren (bebouwd gebied, natuur en landelijk gebied). In de periode 2022-2025 regelen we deze bescherming. We monitoren de als indicator voor hoeveel gemeenten dit voor het bebouwde gebied Blz. 327
Grondwater dat voor drinkwater wordt gebruikt wordt beschermd Blz. 328
In 2022 gaan we samen Wetterskip Fryslân verder met de uitvoering van het maatregelenpakket KRW zoals we dat ons voorgenomen hebben in de KRW-nota. Blz. 329
In bebouwd gebied leiden gemeenten en wetterskip samen doelen af en formuleren zij maatregelen. De provincie heeft een faciliterende rol. Per jaar wordt dit proces voor ca. 4 gemeenten opgestart Blz. 330
In landelijk gebied werken we aan het formuleren van doelen/streefbeelden en het promoten van natuurvriendelijk inrichten en onderhouden Blz. 331
Voor de natuurwateren zijn de doelen helder, maar ontbreekt nog inzicht in knelpunten en maatregelen. In 2023 en 2024 werken we dat voor een selectie van de gebieden uit Blz. 332
We stellen de Bkl-normen voor KRW-wateren ook vast als richtwaarde voor overig water Blz. 333
Doelstellingen beleidsveld 3.4 VTH - milieu en natuur Blz. 334
Afspraken gemaakt over het bodembeleid tussen Rijk, IPO en VNG voor de periode 2022-2026 waaronder de buitenproportionele bodemopgaven (o.a. nieuwe stoffen, bodemgezondheid en klimaatadaptatie). De Omgevingsvisie is daarbij de leidraad. Blz. 335
Beoordelen hoe het reguliere stikstoftoezicht en handhaving verder wordt ingevuld, op basis van de resultaten van een project in 2021 bij provinciale bedrijven en een pilot gecombineerde WABO/ Wnb controle bij agrarische bedrijven. Blz. 336
De provincie verzorgt het (bestuurlijk) voorzitterschap en het secretariaat van het ambtelijk en bestuurlijk VTH-overleg. De provincie neemt het initiatief tot het driemaal per jaar houden van het ambtelijk en bestuurlijk overleg. Blz. 337
De provincie zorgt met de deelnemers van het VTH-overleg voor een jaarlijks VTH uitvoeringsprogramma, aan de hand van het meerjarenprogramma, en coördineert de samenwerking; resultaten jaarschijf 2022 worden eind 2021 geformuleerd. Blz. 338
Een werkwijze voor de inzet van actieve publicatie; prestatie-indicatoren voor VTH-taken en eenduidige meetbare registratie van naleving VTH taken. Hiervoor is een onderzoek naar de verbetering BIG-8 beleidscyclus uitgevoerd. Blz. 339
Uitvoeren Actieplan Geluid 2018-2022: resultaten jaarschijf 2022. Blz. 340
Uitvoeren monitoring meetnet zoutwinning onder de Waddenzee, voor de periode 2019-2049, voor het vaststellen of er bodemdaling plaatsvindt door de zoutwinning. Blz. 341
Uitvoeren van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving a.d.h.v. het VTH beleid 2019-2023 en het VTH Jaarwerkprogramma 2022, die behoren tot dit beleidsveld door de provincie, FUMO en ODG. Blz. 342
Uitvoeren van de Wet Natuurbescherming (Houtopstanden, Stikstof, Soorten en Gebied) door aanvragen t.a.v. afhandeling vergunningen, ontheffingen en adviezen te verwerken. Ook voeren we taken voor de Natuurschoonwet en de Wadloopverordening uit. Blz. 343
Vaststellen startnotitie bodembeleid (voorjaar 2022) en verder invulling geven aan het transitieprogramma kennis- en innovatie bodem en ondergrond. De overdracht realiseren van de locaties bodemverontreiniging naar de gemeenten voor start Ow. Blz. 344
Voorbereiden en vaststellen nazorgplannen voor Trijehus, Ald Dwinger en Garyperhoeke. Uitvoeren nazorgbeheer en actualiseren van nazorgplannen voor Skinkeskans en Leeuwarden. Actualiseren van nazorgplannen De Wierde en de stort nabij Ouwsterhaule. Blz. 345
Prestatie-indicatoren water Blz. 346
Prestatie-indicatoren voldoende water Blz. 347
Toelichting voldoende water Blz. 348
Prestatie-indicatoren schoon water Blz. 349
Toelichting schoon water Blz. 350
Prestatie-indicatoren VTH - milieu en natuur Blz. 351
Toelichting VTH - milieu en natuur Blz. 352
Wat heeft het gekost? Blz. 353
Toelichting Blz. 354
Uitgebreide financiële tabel Blz. 355
Beleidsveld 3.5 Energietransitie Blz. 356
Wat wilden we bereiken? Blz. 357
Doelstellingen beleidsveld 3.5 Blz. 358
Energie besparen: We dragen bij aan de provinciale ambitie van 25% energiebesparing door aan te sluiten bij een aantal financiële regelingen Blz. 359
Energie infrastructuur: Ten behoeve van de capaciteitsproblemen op het Energienetwerk werken we in 2022 samen met gemeenten en netbeheerders (verder) aan de Systeemstudie Fryslân en de Uitvoeringsanalyse Netimpact Blz. 360
Energie opwekken: We voeren de gezondheidsmonitor ten behoeve van windpark Nij Hiddum-Houw uit. Verder gaan we aan de slag met een ‘windmolenmakelaar’ Blz. 361
Klimop is een door het rijk gefinancierd programma dat de eigenaren van (klein) maatschappelijk vastgoed scans aanbiedt die inzicht geven in energiebesparende maatregelen. Tevens helpt het programma bij het sluitend krijgen van businesscases Blz. 362
Warmtetransitie: We zetten stevig in op aquathermie en worden de ‘wetterwaarmte’-provincie door koplopers te ondersteunen bij het binnenhalen van (landelijke en Europese) erkenning en financiering. Blz. 363
Prestatie-indicatoren Blz. 364
Toelichting Blz. 365
Wat heeft het gekost? Blz. 366
Toelichting Blz. 367
Uitgebreide financiële tabel Blz. 368
Beleidsveld 3.6 Transitie omgevingswet/ - visie Blz. 369
Wat wilden we bereiken? Blz. 370
Doelstellingen beleidsveld 3.6 Blz. 371
De Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Blz. 372
De provinciale organisatie kan de omgevingsdocumenten digitaal ontsluiten via het DSO Blz. 373
De provinciale organisatie kan digitale vergunningaanvragen en meldingen uit het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontvangen Blz. 374
De provinciale organisatie kan vergunningaanvragen en meldingen ontvangen uit het Omgevingsloket en is in staat om de beslistermijn van 26 weken te hanteren tenzij wettelijk anders bepaald Blz. 375
De provinciale organisatie kan werken met de instrumenten uit de Omgevingswet Blz. 376
Prestatie-indicatoren Blz. 377
Wat heeft het programma gekost? Blz. 378
Toelichting Blz. 379
Uitgebreide financiële tabel Blz. 380
Investeringen Blz. 381
Toelichting Blz. 382
Balanspost reserves Blz. 383
Toelichting Blz. 384
Balanspost voorzieningen Blz. 385
Toelichting Blz. 386
Balanspost overlopende passiva Blz. 387
Toelichting Blz. 388
Beleidsprogramma 4: Economie Blz. 389
Portefeuillehouders Blz. 390
Vastgestelde beleidsnotities Blz. 391
Verbonden partijen Blz. 392
Wat wilden we bereiken? Blz. 393
Doelstellingen programma 4 Blz. 394
4.1 Innovatie en circulaire economie Blz. 395
4.2 Versterking (internationaal) ondernemerschap en vestigingsklimaat Blz. 396
4.3 Economische structuurversterking Blz. 397
4.4 Noordelijke/landelijke/Europese samenwerking en lobby Blz. 398
4.5 Toerisme en recreatie Blz. 399
Beleidsveld 4.1 Innovatie en circulaire economie Blz. 400
Wat wilden we bereiken? Blz. 401
Doelstellingen beleidsveld 4.1 Blz. 402
Daarnaast gaan we in 2022 ook dergelijke innovatieve circulaire projecten opstarten met het Friese MKB, vanuit het Lectoraat Kunststof, FACT, WAC en/of het Testcentrum Circulaire plastics Blz. 403
Op het gebied van circulaire economie gaan we in 2022 een monitoringssysteem introduceren t.b.v. de doelstelling om steeds meer circulair in te kopen. Tot slot werken we aan de regeling Circulaire Economie en de MKB-Voucherregeling Blz. 404
Op het gebied van innovatie gaan we in 2022 aan de slag met het startersproject Founded in Fryslân. Vanuit dit project willen we nieuwe innovatieve start-ups in de circulaire economie begeleiden Blz. 405
Verder geven we een vervolg aan het project Start-up In Residence, waarin we als provincie de launching customers willen zijn voor duurzame en innovatieve experimenten Blz. 406
Prestatie-indicatoren Blz. 407
Toelichting Blz. 408
Wat heeft het gekost? Blz. 409
Toelichting Blz. 410
Uitgebreide financiële tabel Blz. 411
Beleidsveld 4.2 Versterking (internationaal) ondernemerschap en vestigingsklimaat Blz. 412
Wat wilden we bereiken? Blz. 413
Doelstellingen beleidsveld 4.2 Blz. 414
Daarnaast werken we in 2022 aan het ontwikkelen van een investeringsprogramma toekomstbestendige bedrijventerreinen, en een programmering naar aanleiding van het onderzoek ruimtelijke economische visie en grootschalige ruimtebehoefte Blz. 415
Op het gebied van het Friese vestigingsklimaat willen we met behulp van de Friese acquisitiestrategie ervoor zorgen dat er een aantal (inter)nationale bedrijven naar Fryslân komen dan wel hier blijven Blz. 416
Ten behoeve van het (internationaal) ondernemerschap gaan we in 2022 de nieuwe exportregeling Internationalisering openstellen en gaan we, naar aanleiding van evaluaties, het ecosysteem internationalisering door ontwikkelen Blz. 417
Tot slot willen we via Ynbusiness het gesprek aan gaan met het Friese bedrijfsleven, om op die manier ondernemers te helpen met eerstelijns vraagstukken en eventueel door te verwijzen naar andere organisaties en instrumenten Blz. 418
Via de FOM gaan we een aantal leningen/participaties verstrekken. Dit alles met het doel dat er in 2022 meer exporterende Friese bedrijven zijn dan het afgelopen Blz. 419
We gaan verder aan de slag met het TopDutch programma en het actie-/investeringsprogramma bedrijventerreinen Blz. 420
Prestatie-indicatoren Blz. 421
Toelichting Blz. 422
Wat heeft het gekost? Blz. 423
Toelichting Blz. 424
Uitgebreide financiële tabel Blz. 425
Beleidsveld 4.3 Economische structuurversterking Blz. 426
Wat wilden we bereiken? Blz. 427
Doelstellingen beleidsveld 4.3 Blz. 428
In 2022 leveren we onze bijdrage om de Friese Dairy sector verder door te ontwikkelen. Zo komen we met een plan om Dairy Valley internationaal onderscheidend te laten worden Blz. 429
In 2022 leveren we onze bijdrage om de RUG Campus Fryslân verder door te ontwikkelen. Dit doen we door mee te werken binnen het Friese Onderwijsakkoord Blz. 430
In 2022 leveren we onze bijdrage om de WaterCampus verder door te ontwikkelen. Dit doen we door het project Water Circulair in combinatie met ons lidmaatschap van Water4all te gaan ontwikkelen Blz. 431
In 2022 werken we verder aan het vormgeven van HTSM / Innovatiecluster Drachten 2.0 Blz. 432
In 2022 willen we een aantal Friese bedrijven koppelen aan te ontwikkelen Europese projecten op het gebied van circulaire plastics / NTCP Blz. 433
Op het gebied van digitaliseren werken we in 2022 aan een plan van aanpak voor de crossover koppeling tussen digitalisering en de clusters op het gebied van AI Blz. 434
Prestatie-indicatoren Blz. 435
Toelichting Blz. 436
Wat heeft het gekost? Blz. 437
Toelichting Blz. 438
Uitgebreide financiële tabel Blz. 439
Beleidsveld 4.4 Noordelijke/landelijke/Europese samenwerking en lobby Blz. 440
Wat wilden we bereiken? Blz. 441
Doelstellingen beleidsveld 4.4 Blz. 442
In 2022 bevorderen we graag een aantal eligible projecten op het gebied van circulaire economie Blz. 443
In 2022 werken we verder aan het EFRO programma Noord-Nederland 2021-2027 en willen we ervoor zorgen dat dit programma goedgekeurd wordt door de Europese Commissie Blz. 444
Ten aanzien van de verwerving van Europese middelen streven we naar een hoog Fries aandeel in de goedgekeurde projecten Blz. 445
Tot slot willen we ervoor zorgen dat in 2022 de Friese Projectenmachine volledig operationeel is Blz. 446
Prestatie-indicatoren Blz. 447
Toelichting Blz. 448
Wat heeft het gekost? Blz. 449
Toelichting Blz. 450
Uitgebreide financiële tabel Blz. 451
Beleidsveld 4.5 Toerisme en recreatie Blz. 452
Wat wilden we bereiken? Blz. 453
Doelstellingen beleidsveld 4.5 Blz. 454
De bezoekersmonitor is in uitvoering en er is een plan van aanpak voor de bewoners- en bedrijvenmonitor Blz. 455
Samen met Innovatiepact Fryslân (IPF) starten we met de uitvoering van de (meerjarige) innovatieagenda Blz. 456
Samen met partners uit het onderwijs, ondernemers en overheid werken we aan de uitvoering van het uitvoeringsprogramma ‘Toekomstbestendige Banen’ Blz. 457
We beginnen met de uitvoering van het actieplan ‘Gastvrij Fryslân circulair’ Blz. 458
We delen de kennis afkomstig van monitoring met gemeenten en ondernemers, zodat zij goed geïnformeerd keuzes maken voor een vitaal, competitief en veerkrachtig bedrijf, (sub)sector of regio Blz. 459
We leveren een bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Marrekrite Blz. 460
We leveren een bijdrage aan en zijn (samen met ondernemers, branches, gemeenten, Ynbusiness, TAF) partner in de uitvoering van het Actieplan ‘Vitale Logies Fryslân. Blz. 461
We leveren een bijdrage aan en zijn (samen met ondernemers, regio's, terrein beherende organisaties, gemeenten, TAF) partner in de uitvoering van het programma Dagrecreatieve Netwerken Blz. 462
We leveren een bijdragen aan het vergroten van de veiligheid en verduurzaming op het water en we stellen een integrale gebruiksvisie van de Friese wateren op Blz. 463
We vergroten de zichtbaarheid en beleefbaarheid van Fryslân als waterrecreatieve bestemming door (doelgroepen)onderzoek en communicatie & marketing Blz. 464
We verlenen een bijdrage aan Friesland Convention Partners voor de uitvoering van de meerjarige aanpak stimulering zakelijk toerisme Blz. 465
We verlenen een bijdrage aan IPF voor de Toerisme Alliantie Fryslân (TAF) als kennisplatform voor ondernemers gericht op innovatie en het stimuleren van het organiserend vermogen Blz. 466
We verlenen een meerjarige subsidie aan Merk Fryslân voor het verzorgen van de toeristische marketing. Cultuurtoerisme (met specifieke aandacht voor Arcadia) en de merken ‘Friesland’ en ‘De Wadden’ worden in deze marketing in de etalage gezet Blz. 467
We werken samen met Marrekrite, Wandelnet, Landschapsbeheer Fryslân en grondeigenaren aan een nieuwe subsidieregeling voor boerenlandpaden en kerkenpaden Blz. 468
We werken verder aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de tijdelijke huisvesting van de bedieningscentrale. Daarnaast realiseren we een definitieve centrale (zie ook programma 2.3) Blz. 469
Wij stellen voor drie beoogde icoonprojecten procesmiddelen beschikbaar voor de nadere uitvoering Blz. 470
Prestatie-indicatoren Blz. 471
Toelichting Blz. 472
Wat heeft het gekost? Blz. 473
Toelichting Blz. 474
Uitgebreide financiële tabel Blz. 475
Wat heeft het programma gekost? Blz. 476
Toelichting Blz. 477
Uitgebreide financiële tabel Blz. 478
Investeringen Blz. 479
Toelichting Blz. 480
Balanspost reserves Blz. 481
Toelichting Blz. 482
Balanspost overlopende passiva Blz. 483
Toelichting Blz. 484
Beleidsprogramma 5: Mienskip Blz. 485
Portefeuillehouders Blz. 486
Vastgestelde beleidsnotities Blz. 487
Verbonden partijen Blz. 488
Wat wilden we bereiken? Blz. 489
Doelstellingen programma 5 Blz. 490
5.1 Leefomjouwing Blz. 491
Pilot 5.2a Cultuur Blz. 492
5.2b Erfgoed Blz. 493
5.3 Taal, media, onderwijs en letteren Blz. 494
Beleidsveld 5.1 Leefomjouwing Blz. 495
Wat wilden we bereiken? Blz. 496
Doelstellingen beleidsveld 5.1 Leefbaarheidsbeleid Blz. 497
Aanvullend aan het Iepen Mienskipfûns kunnen in de regio’s Noordoost en Noordwest initiatieven worden ondersteund vanuit het Budget Lokale Innovaties (BLI) en de LEADER-aanpak als onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Blz. 498
In 2022 is in alle vijf regio’s de bestuurlijke samenwerking operationeel en zoeken we daarbij de verbinding met de parallelle processen De Friese Aanpak en Bestuurlijk overleg Friese samenwerking van overheden Blz. 499
In 2022 stellen we het Transitiefonds fysieke leefomgeving open voor het onderdeel particuliere woningvoorraad Blz. 500
Vanuit de regeling het Iepen Mienskipsfûns stimuleren wij initiatieven uit de Mienskip die inspelen op de leefbaarheid en ‘iedereen doet mee’-gedachte. Daarbij worden meerdere doelen en opgaven bediend zoals bv. ontmoetingsplekken, landschap Blz. 501
We delen en leveren kennis over (de gevolgen van) demografische veranderingen en leefbaarheid Blz. 502
We faciliteren gemeenten provincie breed om de DorpsOntwikkelMaatschapijen (DOMs) verder te ontwikkelen. Op basis van deze kennis stimuleren we gemeenten in de hele provincie om via het DOM-principe (clusters van) dorpen Blz. 503
Wij faciliteren het Netwerk ondersteuning Mienskipsinitiatieven Blz. 504
Doelstellingen beleidsveld 5.1 Wonen Blz. 505
Op grond van de Huisvestingswet 2014 houden wij toezicht op 14 Friese gemeenten met een wettelijke taakstelling op de huisvesting van statushouders/verblijfsgerechtigden Blz. 506
Ruimtelijke woningbouwplannen worden versneld door de “Regeling flexibele inzet woningbouw” Blz. 507
Samen met de woonpartners zetten we een Friese woningbouwmonitor op Blz. 508
We stimuleren zorgvuldig ruimtegebruik door optimale benutting van woningbouwmogelijkheden in bestaand bebouwd gebied, door herbestemming, tijdelijke woonvormen, herstructurering, sloop (eventueel met vervangende nieuwbouw) en transformatie Blz. 509
We voeren onderzoek uit de naar de investeringsopgave die er ligt om te komen tot een toekomstbestendige woningvoorraad Blz. 510
We volgen de demografische ontwikkelingen en onderzoeken de effecten van de coronapandemie en de druk op de woningmarkt in de Randstad Blz. 511
Doelstellingen beleidsveld 5.1 Sociaal beleid Blz. 512
In de Stellingwerven gaan we samen met de beide gemeenten door met het project ‘Aandachtsgebieden Stellingwerven’ (2014-2023). We subsidiëren nieuwe deelprojecten die gericht zijn op een daling van de werkloosheid, een stijging van het gemiddelde Blz. 513
Via het aanjaagplan ‘Bloeizone Fryslân’ willen we zoveel mogelijk bloeizones in Fryslân (laten) ontstaan en deze steeds breder laten floreren Blz. 514
We bieden maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om op projectbasis een bijdrage te leveren aan het verminderen van eenzaamheid Blz. 515
We maken de uitvoering van het project ‘Sûnens en Mienskip/ Fryslân gaat voor de 10’ mogelijk. Dit project richt zich op maatschappelijke thema’s als gezondheid, participatie, inclusie en het tegengaan van discriminatie Blz. 516
Doelstellingen beleidsveld 5.1 Sportbeleid Blz. 517
Via het project IIs for Fryslân’ van Sport Fryslân ondersteunen we het schoolschaatsen Blz. 518
We bevorderen het bestaan en de beoefening van Fryske cultuursporten door Friese sportbonden te subsidiëren en de Friese sporten in het onderwijs te verankeren via het project Fryske sport yn dyn Klasse Blz. 519
We leveren een bijdrage aan de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten Blz. 520
We reiken de oeuvreprijs voor Sport uit Blz. 521
We stellen twee fondsen in om innovatie en inclusiviteit in de sport in Fryslân te bevorderen: het Fonds Inclusiviteit Sport en het Innovatiefonds Sport. Beide fondsen worden opengesteld voor allerlei initiatieven vanuit de Mienskip Blz. 522
We zetten in op het binnenhalen van internationale sportevenementen Blz. 523
Prestatie-indicatoren leefbaarheidsbeleid Blz. 524
Toelichting leefbaarheidsbeleid Blz. 525
Prestatie-indicatoren wonen Blz. 526
Toelichting wonen Blz. 527
Prestatie-indicatoren sociaal beleid Blz. 528
Toelichting sociaal beleid Blz. 529
Prestatie-indicatoren sportbeleid Blz. 530
Toelichting sportbeleid Blz. 531
Wat heeft het gekost? Blz. 532
Toelichting Blz. 533
Uitgebreide financiële tabel Blz. 534
Beleidsveld 5.2a Cultuur Blz. 535
Pilot Blz. 536
Wat zien we / wat willen we bereiken Blz. 537
Doel-indicatoren Blz. 538
Wat wilden we bereiken? Blz. 539
Ambitie 1 - Grut en Grutsk LF2028 – Arcadia Blz. 540
LF 2028 brengt in 2022 de eerste editie van de triënnale Arcadia Blz. 541
We continueren de ticketrisicoregeling Blz. 542
We zetten in onze opdracht aan Merk Fryslân ook specifiek in op de cultuurtoerist Blz. 543
Ambitie 2 - Ynnovaasje & eksperimint Blz. 544
We nemen deel aan We the North Blz. 545
We voeren de nieuwe Stimuleringsregeling Ontwikkeling en Innovatie uit Blz. 546
We werken aan versterking van de programmalijnen met Rijk en Rijksfondsen Blz. 547
Ambitie 3 - Kultuer yn ‘e Mienskip Blz. 548
Halverwege de beleidsperiode 21-24 evalueren wij samenwerking Fers en doen wij onderzoek naar cultuurparticipatie Blz. 549
Via het Iepen Mienskipsfûns en een regeling Iepenloftspullen leveren wij een bijdrage aan het stimuleren van actieve cultuurparticipatie en faciliteren wij het amateurkunstklimaat in Fryslân Blz. 550
We matchen de OCW-bijdrage aan KEK3, ondersteunen iepenloftspullen en stimuleren verbindingen tussen cultuurparticipatie en zorg Blz. 551
We subsidiëren onze steuninstellingen voor amateurkunst (Keunstwurk) en bibliotheken (Fers) Blz. 552
Ambitie 6 - Sterke kunstinfrastructuur als basis voor een bloeiend artistiek klimaat Blz. 553
We evalueren de voor het eerst gevoerde procedure met inzet van een adviescommissie Blz. 554
Wij dragen actief bij aan het plan van de vijf Friese theaters in het Frysk Field Lab Blz. 555
Wij ontwikkelen accounthouderschap naar partnerschap met onze instellingen die meerjarige financiële steun van ons krijgen Blz. 556
Resultaat-indicatoren Blz. 557
Wat heeft het gekost? Blz. 558
Toelichting Blz. 559
Uitgebreide financiële tabel Blz. 560
Beleidsveld 5.2b Erfgoed Blz. 561
Wat wilden we bereiken? Blz. 562
Doelstellingen beleidsveld 5.2b Blz. 563
Via de Friese musea en Friese erfgoedinstellingen vertellen wij nieuwe aspecten van het Ferhaal fan Fryslân Blz. 564
Via de subsidieregeling monumenten en het Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân ondersteunen we de restauratie en herbestemmingsplannen van monumenten en karakteristieke bouwwerken Blz. 565
Via onze subsidies aan een aantal instellingen en netwerken op het gebied van erfgoed en monumenten (onder andere kerken) en archeologie zorgen wij voor het beheer en behoud van ons erfgoed Blz. 566
Wij adviseren gemeenten en andere partijen over het behoud en de ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed in hun plannen, op basis van de doorwerking van de thematische structuurvisie Grutsk op’e Romte, FAMKE en de Cultuurhistorische Kaart Blz. 567
Wij stimuleren publieksvoorlichting over archeologisch erfgoed via de archeologische steunpunten en onderzoeken en behouden het o.a. via het Noordelijk Archeologisch Depot Nuis Blz. 568
Wij zetten ons in voor behoud van cultuurhistorie via projecten uit de Erfgoeddeal: de Campagne ‘Kusten van het IJsselmeer’ en K(l)eigoed, het project voor de herbestemming van leegstaande of verwaarloosde karakteristieke panden Blz. 569
Prestatie-indicatoren Blz. 570
Toelichting Blz. 571
Wat heeft het gekost? Blz. 572
Toelichting Blz. 573
Uitgebreide financiële tabel Blz. 574
Beliedsfjild 5.3 Taal, media, ûnderwiis en letteren Blz. 575
Wat wilden we bereiken? Blz. 576
Doelstellingen beliedsfjild 5.3 Blz. 577
As útfiering fan de rol fan Taalskipper bringe wy bestjoerders fan gemeenten, Wetterskip Fryslân en de Veiligheidsregio Fryslân byinoar en stimulearje wy dat se aktyf mei it útfieren fan it Fryske taalbelied Blz. 578
Ofhinklik fan de fuortgong fan it lanlike projekt Curriculum.nu sette wy útein mei de realisaasjefaze fan de fernijing fan kearndoelen foar it fak Frysk fia it projekt Kurrikulum.frl Blz. 579
De útkomsten fan it provinsjaal ûndersyk ‘Frysk yn ‘e ekonomy’ sette wy om nei belied. Mei ynsichtlike do’s en don’ts kinne bedriuwen wêr’t dat it bêste past, ienfâldiger mei it Frysk oan ‘e slach gean. Blz. 580
Troch it meidwaan oan it European Charter Classroom Activities (ECCA-projekt) stimulearje wy útwikseling fan Fryske skoallen mei skoallen yn Europeeske regio’s mei in minderheidstaal Blz. 581
Troch it subsidiearjen fan Omrop Fryslân soargje wy derfoar dat it Frysk op ‘e radio, telefyzje en online in fanselssprekkende stevige posysje hâldt. Blz. 582
Yn it skoaljier 2021-2022 slute wy de 1-mjitting fan it Taalplan Frysk 2030 ôf. Dêrby hifkje wy it taalprofyl fan skoallen yn it primêr en fuortset ûnderwiis en befreegje harren op harren ambysje en de trochgeande learline Frysk. Blz. 583
Yn gearwurking mei de ûnderwiisynspeksje fersterkje wy it tafersjoch op it fak Frysk yn it primêr en fuortset ûnderwiis Blz. 584
Om it aktyf gebrûk fan it Frysk yn de nije media / it digitale domein te stimulearjen en de kwaliteit fan it (skreaune) Frysk te ferheegjen, soargje wy, mei ús partners, foar it fierder ûntwikkeljen fan de ‘Digitale Helpmiddels’ Blz. 585
Ek skoallen yn de ûnderwiissektoaren dêr’t it oanbieden fan it fak Frysk net wetlik ferplichte is (foarskoalske opfang, middelber beropsûnderwiis, heger beropsûnderwiis, wittenskiplik ûnderwiis en spesjaal ûnderwiis) wurde oanmoedige Blz. 586
Foar it útfieren fan it Taalplan Frysk 2030 subsidiearje wy fia de regeling ‘Frysk foar no en letter’ skoallen yn alle ûnderwiissektoaren om de kwaliteit fan it fak Frysk te ferbetterjen en it profesjonalisearjen fan learkrêften Blz. 587
Fia it programma ‘Jong Frysk sjoernalistyk talint foar de takomst’ stimulearje wy it ferbetterjen fan it brûken fan de Fryske taal en de kennis oer Fryske kultuer by de Fryske media Blz. 588
Fia ús subsydzjeregelingen en ús prizebelied stimulearje wy de sichtberens en it brûken fan it Frysk Blz. 589
Wy befoarderje en fasilitearje fia ús bydrage oan it programma foar Leeuwarden City of Literature en ús besteande subsydzjeregelingen de Fryske literatuer Blz. 590
Wy bringe it Frysk as Europeeske regionale taal yn posysje troch aktyf lid te wêzen fan it Network to promote linguistic diversity (NPLD) en fia Mercator Blz. 591
Wy fiere de fisy op de sichtberens fan it Frysk út yn ôfstimming mei it Ryk en de Fryske bestjoersorganen as ûnderdiel fan de langetermynaginda Frysk Blz. 592
Prestaasje-yndikatoaren Blz. 593
Taljochting Blz. 594
Wat hat it koste? Blz. 595
Taljochting Blz. 596
Uitgebreide financiële tabel Blz. 597
Beleidsveld 5.3 Taal, media, onderwijs en letteren Blz. 598
Wat wilden we bereiken? Blz. 599
Doelstellingen beleidsveld 5.3 Blz. 600
Afhankelijk van de voortgang van het landelijke project Curriculum.nu starten we met de realisatiefase van de vernieuwing van kerndoelen voor het vak Frysk via het project Kurrikulum.frl Blz. 601
Als uitvoering van de rol van Taalskipper brengen wij bestuurders van gemeenten, Wetterskip Fryslân en de Veiligheidsregio Fryslân bij elkaar en stimuleren we dat ze actief met het uitvoeren van het Friese taalbeleid Blz. 602
De uitkomsten van het provinciaal onderzoek ‘Frysk yn de ekonomy’ zetten we om naar beleid. Met inzichtelijke do’s en don’ts kunnen bedrijven waar dat het beste past, eenvoudiger met het Frysk aan de slag gaan Blz. 603
Door het subsidiëren van Omrop Fryslân zorgen we dat het Frysk op de radio, televisie en online een vanzelfsprekende stevige positie houdt Blz. 604
In het schooljaar 2021-2022 ronden we de 1-meting van het Taalplan Frysk 2030 af waarbij we het taalprofiel van scholen in het primair en voortgezet onderwijs toetsen en waarbij we hun bevragen op hun ambitie en de doorgaande leerlijn Frysk Blz. 605
In samenwerking met de onderwijsinspectie versterken we het toezicht op het vak Frysk in het primair en voortgezet onderwijs Blz. 606
Om het actief gebruik van het Fries in de nieuwe media/ het digitale domein te stimuleren en de kwaliteit van het (geschreven) Fries te verhogen, zorgen wij, met onze partners, voor de doorontwikkeling van de ‘Digitale Helpmiddels’ Blz. 607
Ook scholen in de onderwijssectoren waar het aanbieden van het vak Frysk niet wettelijk verplicht is (voorschoolse opvang, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs en speciaal onderwijs) worden aangemoedigd Blz. 608
Ter uitvoering van het Taalplan Frysk 2030 subsidiëren we via de regeling ‘Frysk foar no en letter’ scholen in alle onderwijssectoren om de kwaliteit van het vak Frysk te verbeteren en het professionaliseren van leerkrachten Blz. 609
Via deelname aan het European Charter Classroom Activities (ECCA-project) stimuleren wij uitwisseling van Friese scholen met scholen in Europese regio’s met een minderheidstaal Blz. 610
Via het programma ‘Jong Frysk sjoernalistyke talint foar de takomst’ stimuleren we het verbeteren van het gebruik van de Friese taal en de kennis over Friese cultuur bij de Friese media Blz. 611
Via onze subsidieregelingen en ons prijzenbeleid stimuleren wij de zichtbaarheid en het gebruik van het Frysk Blz. 612
We promoten en faciliteren via onze bijdrage aan het programma voor Leeuwarden City of Literature en onze bestaande subsidieregelingen de Friese literatuur Blz. 613
Wij positioneren het Frysk als Europese regionale taal door actief lid te zijn van het Network to promote linguistic diversity (NPLD) en via Mercator Blz. 614
Wij voeren de visie op de zichtbaarheid van het Fries uit in afstemming met het Rijk en de Friese bestuursorganen als onderdeel van de langetermijnagenda Frysk Blz. 615
Prestatie-indicatoren Blz. 616
Toelichting Blz. 617
Wat heeft het gekost? Blz. 618
Toelichting Blz. 619
Wat heeft het programma gekost? Blz. 620
Toelichting Blz. 621
Uitgebreide financiële tabel Blz. 622
Investeringen Blz. 623
Balanspost reserves Blz. 624
Toelichting Blz. 625
Balanspost voorzieningen Blz. 626
Toelichting Blz. 627
Balanspost overlopende passiva Blz. 628
Toelichting Blz. 629
Beleidsprogramma 6: Bedrijfsvoering Blz. 630
Portefeuillehouder Blz. 631
Vastgestelde beleidsnotities Blz. 632
Verbonden partijen Blz. 633
Wat wilden we bereiken? Blz. 634
Doelstellingen programma 6 Blz. 635
6.1 Mensen Blz. 636
6.2 Middelen Blz. 637
Beleidsveld 6.1 Mensen Blz. 638
Wat wilden we bereiken? Blz. 639
Doelstellingen beleidsveld 6.1 Blz. 640
Balans tussen de benodigde ruimte voor personeel en de inzet van vaste/tijdelijke medewerkers en inhuur (kwantitatief en kwalitatief) Blz. 641
Er is een start gemaakt met twee projecten van gedeeld werkgeverschap / shared services in de zin van resultaat 60 Bestuursakkoord Blz. 642
Het ziekteverzuimpercentage is maximaal 4% Blz. 643
In 2022 kent onze organisatie 28 participatiebanen Blz. 644
We investeren in jong talent door het aannemen van 10 trainees Blz. 645
Prestatie-indicatoren Blz. 646
Toelichting Blz. 647
Wat heeft het gekost? Blz. 648
Toelichting Blz. 649
Beleidsveld 6.2 Middelen Blz. 650
Wat wilden we bereiken? Blz. 651
Doelstellingen beleidsveld 6.2 Blz. 652
Het bewustwordingsniveau van alle medewerkers op het gebied van security, cybercriminaliteit en gerelateerde risico’s is sterk verhoogd Blz. 653
Het programma “Implementatie Wetgeving” zorgt ervoor dat de provincie voldoet aan de eisen vanuit het rijk op het gebied van tijdige en kwalitatief voldoende implementatie van diverse wetten Blz. 654
Het provinciehuis is ingericht volgens het principe “activiteitgericht werken”. Eind 2022 is de inrichting gereed. Met ruimte voor meer samenwerking met externe partijen en creatieve en innovatieve processen. Blz. 655
In 2022 wordt een nieuwe documentgenerator ingevoerd. De archivering wordt gemoderniseerd en DocBase komt op read-only Blz. 656
Prestatie-indicatoren Blz. 657
Toelichting Blz. 658
Wat heeft het gekost? Blz. 659
Toelichting Blz. 660
Wat heeft het gekost? Blz. 661
Toelichting Blz. 662
Investeringen Blz. 663
Toelichting Blz. 664
Balanspost reserves Blz. 665
Toelichting Blz. 666
Balanspost voorzieningen Blz. 667
Toelichting Blz. 668
Balanspost overlopende passiva Blz. 669
Toelichting Blz. 670
Beleidsprogramma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 671
Portefeuillehouder Blz. 672
Verbonden partijen Blz. 673
Beleidsveld 7.1 Provinciefonds Blz. 674
Provinciefonds Blz. 675
Wat heeft het opgeleverd? Blz. 676
Toelichting Blz. 677
Beleidsveld 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 678
Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 679
Wat heeft het opgeleverd? Blz. 680
Opcenten Blz. 681
Toelichting Blz. 682
Beleidsveld 7.3 Dividenden Blz. 683
Dividenden Blz. 684
Wat heeft het opgeleverd? Blz. 685
Toelichting Blz. 686
Beleidsveld 7.4 Financieringsrente Blz. 687
Financieringsrente Blz. 688
Wat heeft het gekost en opgeleverd? Blz. 689
Toelichting Blz. 690
Beleidsveld 7.5 Interne financiering Blz. 691
Interne financiering Blz. 692
Wat heeft het opgeleverd? Blz. 693
Toelichting Blz. 694
Beleidsveld 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 695
Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 696
Wat heeft het gekost? Blz. 697
Toelichting Blz. 698
Beleidsveld 7.7 Werken voor derden Blz. 699
Werken voor derden Blz. 700
Wat heeft het gekost? Blz. 701
Beleidsveld 7.8 Onvoorzien Blz. 702
Onvoorzien Blz. 703
Wat heeft het gekost? Blz. 704
Toelichting Blz. 705
Wat heeft het programma gekost? Blz. 706
Uitgebreide tabel Blz. 707
Toelichting Blz. 708
Investeringen Blz. 709
Toelichting Blz. 710
Balanspost reserves Blz. 711
Toelichting Blz. 712
Balanspost voorzieningen Blz. 713
Toelichting Blz. 714
Balanspost overlopende passiva Blz. 715
Toelichting Blz. 716
Paragrafen Blz. 717
Paragraaf 1 Provinciale heffingen Blz. 718
Inleiding Blz. 719
1 - Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 720
Opbrengsten 2022 Blz. 721
Opbrengst per punt Blz. 722
2 - Grondwaterbelasting Blz. 723
3 - Leges Blz. 724
Legesbaten 2022 Blz. 725
Toelichting Blz. 726
Kostendekkendheid tarieven Blz. 727
Kostendekkendheid vervolg Blz. 728
Paragraaf 2 Weerstandsvermogen Blz. 729
Inleiding Blz. 730
2.1 Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 731
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 732
Reserves Blz. 733
Toelichting Blz. 734
2.2 Benodigde weerstandscapaciteit Blz. 735
Benodigde weerstandscapaciteit Blz. 736
Toelichting Blz. 737
2.3 Weerstandsvermogen Blz. 738
Weerstandsvermogen Blz. 739
Toelichting Blz. 740
2.4 Mutatie risico's Blz. 741
Mutaties risico's Blz. 742
2.5 De risico's Blz. 743
De risico's Blz. 744
2.6 Financiële kengetallen Blz. 745
Financiële kengetallen Blz. 746
Toelichting Blz. 747
Toelichting Blz. 748
Toelichting Blz. 749
Toelichting Blz. 750
Toelichting Blz. 751
Toelichting Blz. 752
Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 753
Algemeen Blz. 754
3.1 Onderhoud infrastructuur Blz. 755
Onderhoud en planning infrastructuur Blz. 756
3.2 Onderhoud gebouwen Blz. 757
Onderhoud gebouwen Blz. 758
3.3 Middelen kapitaalgoederen Blz. 759
Middelen kapitaalgoederen Blz. 760
Paragraaf 4 Financiering en beleggingen Blz. 761
Inleiding Blz. 762
4.1 Ontwikkeling financieringssaldo Blz. 763
Ontwikkeling financieringssaldo Blz. 764
4.2 Financiering en beleggingen Blz. 765
Financiering en beleggingen Blz. 766
4.3 Revolverende middelen Blz. 767
Revolverende middelen Blz. 768
Risicobuffer Blz. 769
4.4 Toerekening van rente Blz. 770
Toerekening van rente Blz. 771
4.5 Risicobeheer Treasury Blz. 772
Risicobeheer Treasury Blz. 773
4.6 Ontwikkeling financiële markten Blz. 774
Ontwikkeling financiële markten Blz. 775
Paragraaf 5 Verbonden partijen Blz. 776
5.1 Inleiding Blz. 777
Inleiding Blz. 778
5.2 Overzicht verbonden partijen Blz. 779
Inleiding Blz. 780
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 781
Categorie 1: Gemeenschappelijke regelingen Blz. 782
Vennootschappen en coöperaties Blz. 783
Categorie 2: Vennootschappen en coöperaties Blz. 784
Stichtingen en verenigingen Blz. 785
Categorie 3: Stichtingen en verenigingen Blz. 786
Overige verbonden partijen Blz. 787
Categorie 4: Overige verbonden partijen Blz. 788
Financiële risico's provincie Blz. 789
Financiële risico’s provincie Blz. 790
Paragraaf 6 Grondbeleid Blz. 791
6.1 Samenvatting grondbezit Blz. 792
6.2 Grondaankopen per beleidsprogramma Blz. 793
6.3 Risico's Blz. 794
Paragraaf 7 Bedrijfsvoering Blz. 795
Inleiding Blz. 796
1. Ontwikkeling en organisatie Blz. 797
Ontwikkeling organisatie Blz. 798
Wat wilden we bereiken? Blz. 799
De organisatie werkt opgavengestuurd Blz. 800
De organisatie werkt opgavengestuurd Blz. 801
2. Mensen Blz. 802
Wat wilden we bereiken? Blz. 803
Verhouding vast en flexibel personeel Blz. 804
Balans tussen de benodigde ruimte voor personeel en de inzet van vaste/tijdelijke medewerkers en inhuur (kwantitatief en kwalitatief). Blz. 805
Samenwerking Blz. 806
Er is een start gemaakt met twee projecten van gedeeld werkgeverschap / shared services in de zin van resultaat 60 Bestuursakkoord Blz. 807
Inclusief en kansen bieden Blz. 808
In 2022 kent onze organisatie 28 participatiebanen Blz. 809
We investeren in jong talent door het aannemen van 10 trainees Blz. 810
Strategische personeelsplanning (SPP) Blz. 811
Het management development programma is onder andere gericht op de uitvoering van de strategische personeelsplanning Blz. 812
We bieden een gericht programma op het gebied van leren en ontwikkelen. Blz. 813
We vertalen de meerjarige capaciteitsraming naar de strategische personeelsplanning Blz. 814
3. Informatie en huisvesting Blz. 815
Wat wilden we bereiken? Blz. 816
Energieneutrale organisatie Blz. 817
In 2025 is de provinciale organisatie energieneutraal. Het project loopt op planning Blz. 818
Huisvesting in de toekomst Blz. 819
Dit programma gaat onder meer over de inrichting van het provinciehuis, waarbij extra aandacht is voor optimaal samenwerken met de mienskip, door ontmoetingen en het fysiek/hybride en online vergaderen beter te faciliteren Blz. 820
Informatiemanagement Blz. 821
Innovatie. We continueren de projecten waarvoor we in 2021 subsidie hebben ontvangen Blz. 822
Invoering Omgevingswet. De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld, waardoor ook in 2022 de voorbereiding van de implementatie centraal staat, o.a. het digitaal stelsel omgevingswet (DSO). Blz. 823
Informatieveiligheid en privacy Blz. 824
De provincie is in control op security en privacy Blz. 825
Wetgeving Blz. 826
Een voldoende beoordeling van de provincie-archivaris Blz. 827
Invoering van de WOO en een start van het programma Wetgeving Blz. 828
4. Financien Blz. 829
Financien Blz. 830
Toelichting Blz. 831
Capaciteitsbudget Blz. 832
Capaciteitsbudget vervolg Blz. 833
Toelichting Blz. 834
Bezetting Blz. 835
Flexibele schil Blz. 836
Toedeling bedrijfsvoeringskosten aan BBV taakvelden Blz. 837
5. Fraude en onregelmatigheden Blz. 838
Fraude en onregelmatigheden Blz. 839
6. Rechtmatigheid Blz. 840
Rechtmatigheidsverantwoording Blz. 841
Paragraaf 8 VTH Blz. 842
VTH Blz. 843
Paragraaf 9 Grote projecten Blz. 844
0. Overzicht grote projecten Blz. 845
Inleiding Blz. 846
1. Spoorprojecten (programma infrastructuur) Blz. 847
Wat wilden we bereiken? Blz. 848
Spoorprojecten (programma infrastructuur) Blz. 849
Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Sneek Blz. 850
Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle Blz. 851
Spoorprojecten Blz. 852
2. Thialf (Heerenveen, stad van Sport) (programma mienskip) Blz. 853
Wat wilden we bereiken? Blz. 854
Thialf (Heerenveen, stad van Sport) (programma mienskip) Blz. 855
Thialf Blz. 856
Thialf vervolg Blz. 857
4. De Nieuwe Afsluitdijk (programma’s infrastructuur, omgeving en economie) Blz. 858
Inleiding Blz. 859
4a. Programma De Nieuwe Afsluitdijk Blz. 860
Wat wilden we bereiken? Blz. 861
Programma De Nieuwe Afsluitdijk Blz. 862
Programma De Nieuwe Afsluitdijk Blz. 863
Programma De Nieuwe Afsluitdijk Blz. 864
4b. Vismigratierivier Blz. 865
Wat wilden we bereiken? Blz. 866
Vismigratierivier Blz. 867
Vismigratierivier Blz. 868
Vismigratierivier Blz. 869
4c. De bruggen en de sluis Kornwerderzand Blz. 870
Wat wilden we bereiken? Blz. 871
De bruggen en de sluis Kornwerderzand Blz. 872
De bruggen en de sluis Kornwerderzand Blz. 873
De bruggen en sluis Kornwerderzand Blz. 874
7. Uitvoering natuuropgave Blz. 875
Wat wilden we bereiken? Blz. 876
Uitvoering natuuropgave Blz. 877
Uitvoering natuuropgave Blz. 878
Uitvoering natuuropgave Blz. 879
Uitvoering natuuropgave vervolg Blz. 880
Uitvoering natuuropgave vervolg 2 Blz. 881
Paragraaf 10 Samenwerkingsverbanden Blz. 882
Samenwerkingsverbanden Blz. 883
Bijlagen Blz. 884
Bijlage 1 Financieel kader Blz. 885
Inleiding Blz. 886
1.1 Onze uitgangspunten Blz. 887
1.2 Ontwikkeling begrotingssaldo Blz. 888
1.3 Vrij Aanwendbare Reserve (VAR) Blz. 889
Toelichting Blz. 890
Bijlage 2 Begrotingshistorie Blz. 891
Begrotingshistorie Blz. 892
Beleidsprogramma 1 – Bestuur Blz. 893
Beleidsprogramma 2 - Infrastructuur Blz. 894
Beleidsprogramma 3 - Milieu Blz. 895
Beleidsprogramma 4 - Economie Blz. 896
Beleidsprogramma 5 - Mienskip Blz. 897
Beleidsprogramma 6 - Bedrijfsvoering Blz. 898
Programma 7 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 899
Bijlage 3 EMU saldo Blz. 900
EMU-saldo Blz. 901
Toelichting Blz. 902
Bijlage 4 Begrippenlijst Blz. 903
Begrippenlijst Blz. 904
Bijlage 5 Investeringen 2022 Blz. 905
Totaaltabel Blz. 906
Uitgebreide tabellen Blz. 907
Bijlage 6 Prestatie Indicatoren BBV Blz. 908
Prestatie indicatoren BBV Blz. 909
Jaarrekening Blz. 910
1. Inleiding Blz. 911
Inleiding Blz. 912
2. Balans en exploitatie Blz. 913
2.1 Balans Blz. 914
2.2 Overzicht van lasten en baten in de jaarrekening Blz. 915
2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 916
2.4 Toelichting op de balans Blz. 917
2.5 Gebeurtenis na balansdatum Blz. 918
2.6 WNT-verantwoording 2022 Provincie Fryslân Blz. 919
2.6.2 WNT verantwoording 2022 Provincie Fryslân Blz. 920
2.6.3 WNT verantwoording 2022 Provincie Fryslân Blz. 921
2.7 Begrotingsonrechtmatigheid Blz. 922
2.7 Begrotingsonrechtmatigheid vervolg Blz. 923
2.8 Toelichting op het rekeningresultaat Blz. 924
2.9 Berekening benutting drempelbedrag SKB Blz. 925
2.9 Berekening benutting drempelbedrag SKB vervolg Blz. 926
3. Tijdelijke budgetten Blz. 927
3. Totaal tijdelijke budgetten 2022 Blz. 928
Tijdelijke budgetten 2022 Blz. 929
Voortgang tijdelijke budgetten Blz. 930
Categorie B eindig Blz. 931
Toelichting eindige tijdelijke budgetten categorie B Blz. 932
Categorie A Blz. 933
Toelichting tijdelijke budgetten categorie A Blz. 934
Categorie B Blz. 935
Toelichting tijdelijke budgetten categorie B Blz. 936
4. Controle verklaring Blz. 937
Controle verklaring Blz. 938
5. Bijlagen Blz. 939
5.1 Structurele en niet structurele lasten en baten Blz. 940
5.2 Overzicht Gewaarborgde geldleningen Blz. 941
5.3 Specifieke uitkeringen (Sisa-verantwoording) Blz. 942
5.4 Gerealiseerde lasten en baten per taakveld Blz. 943
5.5 Taakveld BBV verdeling per programma Blz. 944
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap