Jierstikken 2022 yn ien eachopslach

Yn de jierstikken steane de útjeften en ynkomsten fan de provinsje Fryslân yn 2022. It giet om 409 miljoen oan ynkomsten en 524,7 miljoen oan útjeften. De ynkomsten kamen út it Provinsjefûns, de Opsinten motorreaubelesting en út Oare boarnen fan ynkomsten. De provinsje hat yn 2022 ynvestearre yn de Ynfrastruktuer, Omjouwing, Ekonomy, Mienskip, Bestjoer, Bedriuwsfiering en hie Oare útjeften. Troch de sterke sosjale struktueren, de sosjale gelikens en de leefberens fierder te stimulearjen, hat de provinsje bydroegen oan de brede wolfeart yn Fryslân. Yn dit dokumint wurde bedraggen in oantal resultaten útljochte.