Provinciebestuur en organisatie

Samenstelling Provinciale Staten

Terug naar navigatie - Samenstelling Provinciale Staten

Provinciale Statenverkiezingen worden één keer in de vier jaar gehouden, waarbij leden rechtstreeks door de stemgerechtigde inwoners van de provincie worden gekozen. Op 15 maart 2023 hebben Provinciale Statenverkiezingen plaats gevonden. Het aantal Statenleden van een provincie is afhankelijk van het aantal inwoners. Voor Fryslân is het aantal zetels vastgesteld op 43. De huidige samenstelling van Provinciale Staten (december 2023) is als volgt:

Partij Aantal zetels
Boer Burger Beweging (BBB) 14
Partij van de Arbeid (PvdA) 5
Christen Democratisch Appèl (CDA) 4
Fryske Nasjonale Partij (FNP) 4
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 3
GrienLinks 3
ChristenUnie 2
Partij voor de Vrijheid (PVV) 2
Forum voor Democratie (FvD) 1
Socialistische Partij 1
D66 1
Partij voor de Dieren 1
JA21 1
Provinciaal Belang Fryslân 1
Totaal 43

Statengriffie
Contact met Provinciale Staten als geheel loopt via de Statengriffie. De Statengriffie helpt Provinciale Staten bij het vervullen van haar controlerende, kaderstellende en vertegenwoordigende functie. De Statengriffie houdt zich bezig met secretariële, adviserende en procesmatige taken voor Provinciale Staten en de Statencommissies. De griffier van Provinciale Staten is A.G. Rosier.

Samenstelling Gedeputeerde Staten

Terug naar navigatie - Samenstelling Gedeputeerde Staten
drs. A.A.M. Brok, Commissaris van de Koning
Foto drs. A.A.M. Brok, Commissaris van de Koning

Portefeuille

 • Coördinatie interbestuurlijk toezicht
 • Communicatie
 • Coördinatie lobby
 • Rijkstaken
 • Integriteit
Gedeputeerde F. Douwstra (CDA)
Foto Gedeputeerde F. Douwstra (CDA)

Portefeuille

 • Economie, recreatie en toerisme
 • Europa
 • Water en bodem
 • Veenweide
 • IJsselmeer
 • Mijnbouw
 • BRZO
Gedeputeerde E. Folkerts (BBB)
Foto Gedeputeerde E. Folkerts (BBB)

Portefeuille

 • Financiën
 • Taal en taalonderwijs
 • Bedrijfsvoering
 • Kwaliteit openbaar bestuur
 • Bestuurlijke vernieuwing en participatie
 • Grondzaken
 • REC en FUMO
Gedeputeerde S. Knol (FNP)
Foto Gedeputeerde S. Knol (FNP)

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Energie-transitie
 • Cultuur
 • Leefbaarheid
Gedeputeerde M. de Vries (CU)
Foto Gedeputeerde M. de Vries (CU)

Portefeuille

 • Natuur
 • VTH
 • Infra
 • OV
 • Wadden
Gedeputeerde F. Wiersma (BBB)
Foto Gedeputeerde F. Wiersma (BBB)

Portefeuille

 • Landbouw
 • Coördinatie Fries Programma Landelijk Gebied
 • Sport, gezondheid en sociaal beleid
 • Luchtvaart
 • Erfgoed
 • IPO Bestuur

Algemeen directeur en Provinciesecretaris 

Jelmer Algra

Foto Algemeen directeur en Provinciesecretaris Jelmer Algra