Programma 1: Bestuur

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staan in paragraaf 5 van deze begroting.

 • Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO), Den Haag
 • Vereniging naar Belgisch recht Huis van de Nederlandse Provinciën, Brussel (België)
 • Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Groningen
 • Gemeenschappelijke Regeling Noordelijke Rekenkamer (NRK), Assen
 • Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds
 • Omgevingsberaad Waddengebied (OBW)

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Doelstellingen programma 1

Terug naar navigatie - Doelstellingen programma 1

Dit programma gaat over de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning. Het gaat ook over de kwaliteit van ons eigen bestuur en hoe we dat verder willen verbeteren, en om onze wettelijke taak om zorg te dragen voor en toe te zien op de kwaliteit van het lokaal bestuur. 

1.1 Provinciale Staten en Statengriffie

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

1.2 Gedeputeerde Staten

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

1.3 Commissaris van de Koning

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

1.4 Kwaliteit van het bestuur

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

1.5 Bestuurlijke samenwerking

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Beleidsveld 1.1. Provinciale Staten en Statengriffie

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 1.1.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 1.1.
 1. We willen bereiken dat Provinciale Staten als geheel en de Statenleden individueel in staat zijn om hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol zo goed mogelijk uit te voeren. De Statengriffie ondersteunt, adviseert en informeert Provinciale Staten hierbij.
 2. We willen de drempel tussen Provinciale Staten en de inwoners van Fryslân verlagen en zorgen dat het werk van Provinciale Staten meer bekendheid krijgt in Fryslân.
 3. We streven naar een evenwichtig samenspel tussen PS en GS, waarbij de griffie en de ambtelijke organisatie (met respect voor elkaars rollen) Provinciale Staten optimaal bedienen.

De griffie verzorgt in 2023 een introductie- en opleidingsprogramma voor de nieuwe Staten

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We betrekken jongeren actief bij de politiek

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We brengen provinciale politiek onder de aandacht

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We dragen bij aan de ontwikkeling van het provinciale beleidsproces

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We laten inwoners kennis maken met de politiek

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We maken alle relevante Stateninformatie digitaal toegankelijk

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We noteren alle moties, toezeggingen, en aanbevelingen van de NRK

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We verbeteren, waar mogelijk, provinciaal beleid en planning- en controlproducten

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Wij verzorgen de verstrekking en de afrekening van de subsidies aan de Provinciale Statenfracties

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Resultaat indicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023  Realisatie 2023
Ondersteuning door Statengriffie
 
Introductie- en opleidingsprogramma voor de nieuwe Staten Uitgevoerd Uitgevoerd

Tijdige aanlevering van stukken volgens Reglement van Orde, tijdige afhandeling van besluiten/ingekomen stukken en informeren van PS over afhandelingstermijn moties en toezeggingen

95% Gerealiseerd (geen meetgegevens)
Samenspel PS en GS
 
Doorvoeren nieuwe opzet van de begroting en doorvertaling naar andere PenC producten PS stellen gewijzigde PenC producten vast. Vastgesteld
Beleidsvoorstellen lopen via proces en formats van startnotities en beleidsbrieven/nota’s 95% Gerealiseerd (geen meetgegevens)

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2022 Begroting 2023 na wijziging Rekening 2023 Saldo begroting en rekening
Totaal lasten 3.632 5.030 4.666 363
Totaal baten 143 17 138 -121
Saldo van lasten en baten 3.490 5.013 4.529 484

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel

 

 

Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Ambitie omschrijving Realisatie 2022 Begroting 2023 na wijziging Rekening 2023 Saldo begroting en rekening
Lasten
Provinciale Staten en Statengriffie algemeen 3.762 4.540 4.208 331
Structurele budgetten 3.762 4.540 4.208 331
Provinciale Staten en Statengriffie algemeen 0 490 458 32
Tijdelijke budgetten 0 490 458 32
Provinciale Staten en Statengriffie algemeen -130 0 0 0
Reserves -130 0 0 0
Totaal lasten 3.632 5.030 4.666 363
Baten
Provinciale Staten en Statengriffie algemeen 143 17 138 -121
Structurele budgetten 143 17 138 -121
Totaal baten 143 17 138 -121
Saldo van lasten en baten 3.490 5.013 4.529 484
Mutatie reserves 130 0 0 0
Mutatie tijdelijke budgetten 0 0 0 0
Mutatie structurele budgetten 0 0 0 0
Resultaat van lasten en baten 3.620 5.013 4.529 484
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

Per saldo is er een resultaat van € 484.000 op dit beleidsveld. Dit is als volgt te verklaren:

Structurele budgetten
De lagere last van € 331.000 bestaat voor € 200.000 aan onderbesteding op het budget Fractieondersteuning. Het budget Inter-activiteit heeft een onderbesteding van € 61.000. Ook dit jaar zijn hiervoor minder kosten gemaakt. Hardware aanschaffingen (laptops) worden meegenomen in de vervangingen voor de gehele provinciale organisatie en verantwoord in programma 6. De stelpost kapitaallasten in dit beleidsveld is niet benut voor enige andere investeringen. Dit zorgt voor een onderbesteding op het budget Staten informatiesysteem van € 55.000. Het budget Provinciale Staten geeft een overbesteding van € 105.000. Per maart 2023 ontvangen Statenleden € 200 per maand meer als vergoeding, de begroting is hier niet volledig op aangepast. Dit zorgt voor een last van € 48.000. Verder is er een overbesteding van € 60.000 op vergaderkosten en catering. Dit heeft een relatie met de onderbesteding bij het tijdelijke budget Statenverkiezingen 2023.  Aan studie en opleiding is € 34.000 minder uitgegeven. De Statengriffie heeft een onderbesteding van € 119.000, voornamelijk toe te schrijven aan het niet invullen van vacatures gedurende het jaar. 

De hogere baten van € 121.000 zijn voor € 110.000 het gevolg van de eindafrekening van de fractiebudgetten 2022.

Tijdelijke budgetten
De lagere last van € 32.000 is, zoals bij de structurele budgetten al aangegeven, voor € 22.000 veroorzaakt door een onderbesteding op het budget Statenverkiezingen 2023. Het budget Steatekomitee Frysk is voor € 10.000 niet besteed, omdat de lasten verantwoord zijn binnen de budgetten van de Statengriffie. 

Beleidsveld 1.2. Gedeputeerde Staten

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 1.2.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 1.2.

1. Een effectief en efficiënt functionerend college van Gedeputeerde Staten.

Er komt een ‘Eindbalans’ over de bestuursperiode 2019-2023: ‘Lok op1’.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Er komt een overdrachtsdossier en inwerkprogramma voor het nieuwe college.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Gedeputeerde Staten zorgen ervoor dat Provinciale Staten hun kaderstellende en controlerende rol goed kunnen uitvoeren.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Resultaat indicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023 Realisatie 2023
1.1 Samenwerking met PS Gedeputeerde Staten dragen zorg voor goede samenwerking met Provinciale Staten door stukken voor de Staten tijdig aan te leveren, moties en toezeggingen tijdig af te handelen en statenvragen binnen 30 dagen te beantwoorden. Tijdigheid 95% Tijdigheid 84%
1.2 Opstellen eindbalans Gedeputeerde Staten maken voor de verkiezingen 2023 een eindbalans over de bestuursperiode 2019-2023: ‘Lok op 1’. Uitgevoerd Uitgevoerd
1.3 Opstellen overdrachtsdossier en inwerkprogramma Het college krijgt een overdrachtsdossier aangereikt en de ambtelijke dienst zorgt voor een inwerkprogramma. Uitgevoerd Uitgevoerd

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2022 Begroting 2023 na wijziging Rekening 2023 Saldo begroting en rekening
Totaal lasten 1.869 1.941 1.990 -49
Totaal baten 2.361 5 7 -2
Saldo van lasten en baten -492 1.936 1.983 -47

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Ambitie omschrijving Realisatie 2022 Begroting 2023 na wijziging Rekening 2023 Saldo begroting en rekening
Lasten
Gedeputeerde Staten algemeen 1.687 1.941 1.876 66
Structurele budgetten 1.687 1.941 1.876 66
Gedeputeerde Staten algemeen 182 0 114 -114
Voozieningen 182 0 114 -114
Totaal lasten 1.869 1.941 1.990 -49
Baten
Gedeputeerde Staten algemeen 1 5 7 -2
Structurele budgetten 1 5 7 -2
Gedeputeerde Staten algemeen 2.359 0 0 0
Voozieningen 2.359 0 0 0
Totaal baten 2.361 5 7 -2
Saldo van lasten en baten -492 1.936 1.983 -47
Mutatie reserves 0 0 0 0
Mutatie tijdelijke budgetten 0 0 0 0
Mutatie structurele budgetten 0 0 0 0
Resultaat van lasten en baten -492 1.936 1.983 -47
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

Per saldo is er een negatief resultaat van € 47.000 op dit beleidsveld. Dit is als volgt te verklaren.

Structurele budgetten
De lagere lasten van € 66.000 betreffen onder andere het budget Gedeputeerde Staten (€ 52.000) en lagere lasten van € 115.000 voor de uitkering aan oud leden GS doordat het aantal oud leden is afgenomen. Hiertegenover staat een overbesteding op de representatiekosten van € 101.000 wat veroorzaakt wordt door bezoek Koning en Koningin en de BES-eilanden aan de Wadden voor € 80.000 en de Frisobokaal voor € 21.000. Het Ministerie van BZK heeft voor de  ontvangst van de BES-eilanden een bijdrage gedaan van € 6.000.

Voorziening
Door een dotatie is er een last van € 114.000 op de voorziening Waardeoverdracht pensioenen GS leden. Oorzaak is een  aanpassing als gevolg van mutaties in de samenstelling van GS.  Dit bedrag wordt jaarlijks aan het eind van het jaar berekend op basis van informatie van de Algemene Pensioen Groep (APG).

Beleidsveld 1.3. Commissaris van de Koning als rijksorgaan

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 1.3.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 1.3.
 1. Er wordt ingezet op het versterken van de weerbaarheid van het decentraal bestuur en de preventieve aanpak van ondermijning en het beperken van integriteitsrisico’s. 
 2. Verder zet de CvdK zich in voor het bevorderen van interbestuurlijke samenwerking, waarbij ‘horizontaal besturen’ en het benadrukken van de kracht van Fryslân als regioprovincie centraal staan. 

Omdat de CvdK over de uitvoering van zijn rijkstaken enkel verantwoording aflegt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, volgen hieronder geen specifieke doelindicatoren. Wel wordt inzage gegeven in de algemene taken die de CvdK uitvoert:

 • De CvdK ziet toe op een ordelijk verloop van procedures voor benoeming, herbenoeming en ontslag van burgemeesters.
 • De CvdK brengt periodiek ambtsbezoeken aan de gemeenten in Fryslân.
 • De CvdK adviseert over de voorstellen voor het verlenen van Koninklijke onderscheidingen, predicaten Koninklijk en Hofleverancier en Koninklijke erepenningen.
 • De CvdK onderhoudt contacten met het Koninklijk Huis. Hij ontvangt en begeleid leden van het Koninklijk Huis als deze Fryslân bezoeken en geleidt verzoeken door.
 • De CvdK bevordert de samenwerking van de besturen van de provincie, gemeenten en het waterschap met rijksambtenaren en de krijgsmacht. Daarnaast bemiddelt hij bij problemen op het gebied van (inter)bestuurlijke verhoudingen.
 • De CvdK houdt bestuurlijk toezicht op de Veiligheidsregio Fryslân.
 • De CvdK rapporteert aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitvoering van zijn rijkstaken. Hij kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan de regering of individuele ministers.
 • De CvdK verricht representatieve taken ten behoeve van de provincie.

De CvdK brengt 4 ambtsbezoeken aan gemeenten.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

De CvdK stimuleert de Friese samenwerking middels de bestuurlijke overleggen tussen provincie, Wetterskip Fryslân, Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) en gemeente Leeuwarden.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

De CvdK voert 7 klankbordgesprekken met burgemeesters.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

De CvdK ziet toe op het ordelijk verloop van minimaal 5 procedures voor benoeming, herbenoeming en ontslag van burgemeesters.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

De jaarlijkse Friese ondermijningsconferentie vindt plaats.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Er vindt minimaal één bestuurlijke bijeenkomst plaats in het kader van het bestuurlijk arrangement met Zeeland en het ministerie van BZK.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Er wordt, met als uitgangspunt de in 2022 ondertekende Intentieverklaring Friese Norm, langs twee sporen samengewerkt met gemeenten en ketenpartners in de aanpak van ondermijning.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Naar verwachting worden er, op basis van voorgaande jaren, 150 Koninklijke waarderingen verleend.

Beleid

O

Beleid (toelichting)

Het aantal Koninklijke waarderingen wisselt jaar in jaar uit, afhankelijk van het aantal aanvragen en toekenningen. In 2023 zijn er minder aanvragen voor Koninklijke waarderingen binnengekomen dan eerder was verwacht op basis van het langjarig gemiddelde. Daardoor viel het aantal verleende Koninklijke waarderingen lager uit.

Tijd

G

Geld

G

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Resultaat indicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023 Realisatie 2023
1. Klankbordgesprekken burgemeesters Aantal gesprekken 7 8
2. Procedures burgemeesters  Aantal procedures (benoeming, herbenoeming en ontslag) 5 8
3. Ambtsbezoeken gemeenten  Aantal ambtsbezoeken 4 5
4. Rapportage aan ministerie BZK Aantal rapportages 1 1
5. Weerbaarheid en integriteit Aantal conferenties 1 1
6. Interbestuurlijke samenwerking   Aantal bijeenkomsten i.h.k.v. ‘Friese samenwerking van overheden’ 4 4
Aantal bijeenkomsten i.h.k.v. bestuurlijk arrangement Zeeland en BZK 1 1
7.  Koninklijke waarderingen Aantal verleende Koninklijke waarderingen (onderscheidingen, predicaten en erepenningen) 150 130
Terug naar navigatie - Toelichting r.i.

Toelichting

7. Het aantal Koninklijke waarderingen wisselt jaar in jaar uit, afhankelijk van het aantal aanvragen en toekenningen. In 2023 zijn er minder aanvragen voor Koninklijke waarderingen binnengekomen dan eerder was verwacht op basis van het langjarig gemiddelde. Daardoor viel het aantal verleende Koninklijke waarderingen lager uit.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2022 Begroting 2023 na wijziging Rekening 2023 Saldo begroting en rekening
Totaal lasten 330 342 332 10
Totaal baten 0 0 0 0
Saldo van lasten en baten 330 342 332 10

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Ambitie omschrijving Realisatie 2022 Begroting 2023 na wijziging Rekening 2023 Saldo begroting en rekening
Lasten
Commissaris van de Koning algemeen 330 342 332 10
Structurele budgetten 330 342 332 10
Totaal lasten 330 342 332 10
Baten
Totaal baten 0 0 0 0
Saldo van lasten en baten 330 342 332 10
Mutatie reserves 0 0 0 0
Mutatie tijdelijke budgetten 0 0 0 0
Mutatie structurele budgetten 0 0 0 0
Resultaat van lasten en baten 330 342 332 10

Beleidsveld 1.4. Kwaliteit bestuur

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 1.4.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 1.4.
 1. We willen een goed functionerende bestuurslaag zijn, die weerbaar, vernieuwend en toegankelijk is, die met andere overheden samenwerkt als één overheid en die aansluit bij ontwikkelingen en ideeën in de samenleving.
 2. We willen het bestuurlijk ‘eco-systeem’ in Fryslân versterken.
 3. We willen bevorderen dat de Friese gemeenten duurzaam, financieel gezond en bestuurskrachtig zijn.

Voor deze doelen zijn geen doelindicatoren beschikbaar.

We gaan van start met nieuwe werkwijzen voor regionale samenwerking.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We geven met een uitvoeringsparagraaf/werkwijze bij de beleidsbrief grote maatschappelijke initiatieven praktisch invulling aan het faciliteren van maatschappelijke initiatieven.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We vergroten de weerbaarheid van onze eigen medewerkers en werkprocessen.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We voeren de beleidsbrief participatie uit.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We voeren dialooggesprekken met gemeenten en wetterskip.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We voeren gesprekken met onze partners in het Friese bestuurlijk regionale ecosysteem.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Resultaat indicatoren

 

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023 Realisatie 2023
Versterken weerbaarheid openbaar bestuur We stimuleren dat alle gemeenten en wetterskip uitvoering geven aan de opgenomen ambities van de Intentieverklaring Friese Norm. 18x + 1x tenminste 1 gesprek Behaald
Versterken kwaliteit openbaar bestuur We zijn actief met partners in het Friese bestuurlijk regionale ecosysteem in gesprek om het werken als één overheid verder te ontwikkelen en te versterken. 18x tenminste 1 gesprek Behaald
Wij hebben periodiek overleg met het bestuur van de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) over zaken van gemeenschappelijk belang. 4 overleggen Behaald

Financieel toezicht

We hebben periodiek (ambtelijk en bestuurlijk) overleg met gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en Wetterskip Fryslân, onder andere op basis van de beleidsambities op het terrein van bestuur en gemeentefinanciën. 21x tenminste 1 overleg Behaald
Interbestuurlijk toezicht Alle gemeenten en Wetterskip Fryslân zijn minimaal eenmaal bezocht in 2023, waarbij risico’s die mogelijk van invloed zijn op de uitvoering van medebewindstaken in beeld zijn gebracht en risico-ontwikkelingen zijn gemonitord.  18x + 1x tenminste 1 bezoek Ten dele behaald 
Terug naar navigatie - Toelichting r.i.

Toelichting (interbestuurlijk toezicht)

We hebben in 2023 geen integrale ronde langs alle toezichtontvangers gemaakt; vanuit het IBT lag de nadruk op themaonderzoek(en) en het afhandelen van IBT-gerelateerde meldingen en klachten. We passen maatwerk toe op de verschillende toezichtdomeinen. Dat betekent dat we contact zoeken met onze toezichtontvangers indien hier aanleiding toe bestaat of wij dit nodig achten. Wel zijn we via de uitgevoerde themaonderzoeken met alle gemeenten in contact geweest. Op basis van de uitkomsten is besloten met welke gemeenten we verder hebben gesproken. In 2023 zijn er meerdere contactmomenten geweest met Wetterskip Fryslân, waaronder enkele bezoeken.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2022 Begroting 2023 na wijziging Rekening 2023 Saldo begroting en rekening
Totaal lasten 385 605 476 128
Totaal baten 21 0 2 -2
Saldo van lasten en baten 365 605 474 131

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Ambitie omschrijving Realisatie 2022 Begroting 2023 na wijziging Rekening 2023 Saldo begroting en rekening
Lasten
Kwaliteit bestuur algemeen 365 374 303 72
Structurele budgetten 365 374 303 72
Kwaliteit bestuur algemeen 20 230 174 57
Tijdelijke budgetten 20 230 174 57
Totaal lasten 385 605 476 128
Baten
Kwaliteit bestuur algemeen 21 0 2 -2
Tijdelijke budgetten 21 0 2 -2
Totaal baten 21 0 2 -2
Saldo van lasten en baten 365 605 474 131
Mutatie reserves 0 0 0 0
Mutatie tijdelijke budgetten -56 -254 -254 0
Mutatie structurele budgetten 0 0 0 0
Resultaat van lasten en baten 308 351 221 131
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

Per saldo is er een resultaat van € 131.000 op dit beleidsveld. Dit is als volgt te verklaren: 

Structurele budgetten
De lagere last bij kwaliteit bestuur van € 72.000 betreft het budget voor digitale participatie waaronder de ontwikkeling en inzet van digitaal platform Stim fan Fryslân.  In 2023 lag de focus op kennisdeling en deskundigheidsbevordering.  In 2023 zijn geen middelen ingezet voor de daadwerkelijke (technische) realisatie van een digitale burgerpeiling. Een burgerpeiling (over erfgoed/monumenten) die was voorzien voor 2023 is verplaatst naar begin 2024. Deze peiling sluit aan bij een landelijk project, het tijdpad van de partners is hierdoor leidend. 

Tijdelijke budgetten
De lagere last van € 57.000 wordt voor € 6.000 bepaald door een onderbesteding op het budget weerbaar bestuur.  Als verklaring daarvoor geldt dat de ondermijningsconferentie van 10 november 2023 financieel scherper gerealiseerd kon worden.  Op het budget bestuurlijke vernieuwing is € 51.000 onderbesteding. Er is rekening is gehouden met de uitvoering van een of meerdere burgerberaden. De voorbereiding en uitvoering van deze burgerberaden nam meer tijd in beslag dan verwacht, uitvoering heeft niet in 2023 plaatsgevonden.

Beleidsveld 1.5. Bestuurlijke samenwerking

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 1.5.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 1.5.
 1. We streven naar een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap. 
 2. We streven we naar een veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied.
 3. We willen ons netwerk in Europa uitbreiden en versterken om te komen tot meer en betere projecten, waarmee we Europese middelen naar Fryslân kunnen halen. Dit draagt bij aan versterking van de brede welvaart in onze regio, waar Fryslân op inzet.
 4. Beleidsdoelen samen met gemeenten, waterschap en regio’s tot uitvoering brengen.
 5. We willen functioneren als één overheid ten aanzien van de diepe ondergrond.
 6. We willen de samenwerking met Wetterskip Fryslân optimaliseren.
 7. Versterken van de ambtelijke en bestuurlijke contacten tussen Fryslân, Noord-Nederland en 
  Den Haag, om daarmee bij te dragen aan de versterking van de brede welvaart in Fryslân / het profileren van Fryslân/Noord-Nederland in Den Haag (public affairs).

Voor deze doelen zijn geen doelindicatoren beschikbaar.

Bestuurlijke samenwerking in Noord Nederland op het gebied van Public Affairs / lobby wordt ambtelijk ondersteund door de dienst.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Deelname aan de European Week of Regions and Cities (EWRC) in Brussel

Beleid

G

Beleid (toelichting)

In 2023 is er in het kader van de EWRC geen apart Noord-Nederlands programma  georganiseerd, maar een landelijk programma van het Huis van de Nederlandse Provincies, gericht op nieuwe Statenleden en bestuurders.  Fryslân heeft meegedaan aan het landelijke programma.

Tijd

G

Geld

G

Friese deelname aan de Grensoverschrijdende Samenwerking Niedersachsen- Nederland

Beleid

G

Beleid (toelichting)

Fryslân neemt bestuurlijk en ambtelijk deel aan de GROS Niedersachsen-Nederland

Tijd

G

Geld

G

Fryske borrel: eenmaal per jaar organiseert de provincie Fryslân een netwerkbijeenkomst voor Friese ambtenaren en bestuurders in Den Haag

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Het organiseren van de jaarlijkse Fryslândei in Brussel

Beleid

R

Beleid (toelichting)

De Fryslândei is in 2023 niet georganiseerd. Door de PS-verkiezingen was het evenement niet meer relevant voor de oude statenleden, daar het  na hun aftreden zou plaatsvinden. Voor de nieuwe Staten was de tijd te kort om nog invloed op het programma van een Fryslândei te kunnen uitoefenen. 

Tijd

R

Tijd (toelichting)

Zie bij  beleid. 

Geld

G

Geld (toelichting)

Er is geen geld gebruikt omdat het evenement niet heeft plaatsgevonden.

In 2023 werken we verder aan de opvolging van de aanbevelingen voor samenwerking met Wetterskip Fryslân. We voeren regie op de samenwerking in 4 bestuurlijke bijeenkomsten.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We doen vanuit bestuurlijke samenwerking regiodeal aanvragen voor de regio’s Wadden en NW.

Beleid

G

Beleid (toelichting)

De aanvragen voor de Regiodeal Wadden en  Noordwest  Frl. zijn beide toegekend vanuit het ministerie BZK.  

Tijd

G

Geld

G

We faciliteren de integrale gebiedsontwikkeling met de uitvoering van het Fries Programma Waddenkust

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We geven samen met de provincies Noord-Holland en Groningen uitvoering aan het Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied 2021 en verder

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We geven vanuit bestuurlijke samenwerking inhoud aan de gezamenlijk afgesproken opgaven voor de regio’s NO en ZO.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We geven vanuit bestuurlijke samenwerking uitvoering aan de Samenwerkingsagenda Leeuwarden.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We leveren een bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van het Integraal Beheerplan Waddenzee

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We leveren een bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We leveren een bijdrage aan het Omgevingsberaad Waddengebied en nemen hieraan deel

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We nemen vier keer deel aan een bestuurlijke mijnbouwtafel.

Beleid

O

Beleid (toelichting)

Er zijn 3 mijnbouwtafels gepland en maar 2 gehouden, door bestuurlijke afzeggingen.

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Zie bij beleid.

Geld

G

We stellen vanuit bestuurlijke samenwerking de gebiedsagenda voor de regio ZW op.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Resultaat indicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023 Realisatie 2023
Wadden Integraal Beheerplan Waddenzee Vaststellen Vastgesteld met inspanningsverplichting
Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 Vaststellen Vastgesteld
Fries Programma Waddenkust Uitvoeren Uitvoering loopt
Europa Noord-Nederlands programma in de Europese Week van Regio's en Steden (EWRC) Vindt plaats Heeft niet plaatsgevonden
Fryslândei Vindt plaats Heeft niet plaatsgevonden
Gebiedsgericht werken Uitvoering Samenwerkingsagenda   uitgevoerd met gemeente Leeuwarden Verkenning en vertaling bestuursakkoord naar Samenwerkingsagenda  loopt door in 2024.
Gebiedsagenda opstellen Uitgevoerd in 1 regio (ZW) Uitgevoerd, tevens regio deal aangevraagd. (zie ook paragraaf 10)
Regiodeal aanvragen vanuit bestuurlijke samenwerking Uitgevoerd in 2 regio’s (Wadden, NW) Uitgevoerd.
Inhoud geven aan gezamenlijk afgesproken opgaven Deels uitgevoerd in 2 regio’s (NO, ZO) Uitgevoerd, (zie ook paragraaf 10)
Mijnbouw Aantal Friese mijnbouwtafels 4 2
Publieke zaken Fryske Borrel Den Haag Vindt plaats Heeft plaatsgevonden
Terug naar navigatie - Toelichting r.i.

Toelichting

Noord-Nederlands programma: heeft niet plaatsgevonden omdat in HNP-verband (Huis van de Nederlandse Provincies) is gekozen voor een landelijk evenement tijdens de EWRC gericht op nieuwe Statenleden en bestuurders. De stand van zaken Resultaten, boven de tabel, is groen, omdat er wel is deelgenomen aan het landelijke evenement.

Fryslândei: heeft niet plaatsgevonden omdat betrokkenheid van PS door de Statenverkiezingen niet goed was te realiseren (oude Staten gingen niet meer over een evenement na hun aftreden, nieuwe Staten waren druk met inwerken waardoor de voorbereiding van de Fryslândei niet tijdig kon plaatsvinden). Fryslân heeft zich overigens wel gemanifesteerd in Brussel tijdens de EWRC via een groot evenement georganiseerd door EuropaPact Fryslân .

Mijnbouwtafel: Er zijn 3 mijnbouwtafels gepland en 2 gehouden, door bestuurlijke afzeggingen.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2022 Begroting 2023 na wijziging Rekening 2023 Saldo begroting en rekening
Totaal lasten 12.846 12.771 12.399 371
Totaal baten 1.348 1.583 1.462 121
Saldo van lasten en baten 11.498 11.188 10.937 250

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Ambitie omschrijving Realisatie 2022 Begroting 2023 na wijziging Rekening 2023 Saldo begroting en rekening
Lasten
Bestuurlijke samenwerking algemeen 4 5 -148 153
Samenwerking Wadden 258 335 331 4
SNN 1.962 1.238 1.278 -39
Structurele budgetten 2.224 1.579 1.461 118
Samenwerking Wadden 147 150 150 0
Waddenfonds 9.626 9.626 9.626 0
Tijdelijke budgetten 9.773 9.776 9.776 0
Samenwerking Wadden 951 1.296 1.043 253
Overlopende passiva 951 1.296 1.043 253
Bestuurlijke samenwerking algemeen -102 120 120 0
Overhead -102 120 120 0
Totaal lasten 12.846 12.771 12.399 371
Baten
Bestuurlijke samenwerking algemeen 139 61 138 -77
SNN 258 226 281 -55
Structurele budgetten 397 287 419 -132
Samenwerking Wadden 951 1.296 1.043 253
Overlopende passiva 951 1.296 1.043 253
Totaal baten 1.348 1.583 1.462 121
Saldo van lasten en baten 11.498 11.188 10.937 250
Mutatie reserves 0 0 0 0
Mutatie tijdelijke budgetten 5 0 0 0
Mutatie structurele budgetten 0 0 0 0
Resultaat van lasten en baten 11.503 11.188 10.937 250
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

Per saldo is er een resultaat van € 250.000 op dit beleidsveld. Dit is als volgt te verklaren: 

Structurele budgetten
De lagere lasten van € 153.000 voor bestuurlijke samenwerking algemeen betreffen de afrekening van het IPO secretariaat 2022. De hogere baten betreffen € 77.000 aan extra declaratie bij het BTW-compensatiefonds voor de doorgeschoven BTW voor IPO.  De lagere last van € 4.000 op samenwerking Wadden betreffen lagere bestedingen voor Interwad en een lagere bijdrage provinciale bijdrage aan de Stuurgroep Waddenprovincies. Door hogere rentebaten bij SNN viel de deelnemersbijdrage € 12.000 lager uit. Hiertegenover staat dat op de doorgeschoven BTW de bestedingen € 51.000 hoger waren dan begroot.  De hogere baten  SNN betreffen € 55.000 aan extra declaratie bij het BTW-compensatiefonds voor de doorgeschoven BTW voor SNN.  

Overlopende passiva
Op het OP-budget Stuurgroep Waddenprovincie is een positief resultaat geboekt van € 35.000. Dit is grotendeels veroorzaakt doordat er in de begroting van de Stuurgroep rekening is gehouden met de organisatie van het Waddendiner, maar deze kosten pas in 2024 in rekening gebracht konden worden. Het restant budget wordt doorgeschoven naar 2024.  Op het OP-budget Omgevingsberaad Waddengebied is een positief resultaat geboekt van € 32.000. Dit is veroorzaakt doordat verschillende voorgenomen werkzaamheden wachtten op de aanstelling van een nieuwe directeur-secretaris. Aangezien dit wat meer tijd heeft gevraagd, zijn niet alle middelen tot besteding gekomen. Budget wordt doorgeschoven naar 2024.  Op het OP-budget Investeringskader Waddengebied (IKW) is een positief resultaat geboekt van € 186.000. Dit is grotendeels veroorzaakt doordat enkele voorgenomen acties (proceskosten) niet in 2023 gestart c.q. afgerond konden worden, onder andere door een afwijzing van een Europese subsidieaanvraag. De hieraan gekoppelde middelen zijn doorgeschoven naar 2024. Er was ook een onderbesteding op personele kosten doordat de werving van een tijdelijke adviseur vertraging opliep.

Wat heeft het programma gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het programma gekost?
Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2022 Begroting 2023 na wijziging Rekening 2023 Saldo begroting en rekening
Lasten
Beleidsveld 1.1 Provinciale Staten en Statengriffie 3.632 5.030 4.666 363
Beleidsveld 1.2 Gedeputeerde Staten 1.869 1.941 1.990 -49
Beleidsveld 1.3 Commissaris van de Koning 330 342 332 10
Beleidsveld 1.4 Kwaliteit bestuur 385 605 476 128
Beleidsveld 1.5 Bestuurlijke samenwerking 12.846 12.771 12.399 371
Totaal lasten 19.062 20.688 19.864 824
Baten
Beleidsveld 1.1 Provinciale Staten en Statengriffie 143 17 138 -121
Beleidsveld 1.2 Gedeputeerde Staten 2.361 5 7 -2
Beleidsveld 1.3 Commissaris van de Koning 0 0 0 0
Beleidsveld 1.4 Kwaliteit bestuur 21 0 2 -2
Beleidsveld 1.5 Bestuurlijke samenwerking 1.348 1.583 1.462 121
Totaal baten 3.871 1.605 1.609 -4
Saldo van lasten en baten 15.191 19.083 18.255 828
Mutatie reserves 130 0 0 0
Mutatie tijdelijke budgetten -51 -254 -254 0
Mutatie structurele budgetten 0 0 0 0
Resultaat van lasten en baten 15.270 18.830 18.002 828

Toelichting
De toelichting op de grootste verschillen tussen de jaren staat bij de afzonderlijke beleidsvelden.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Bedragen x € 1.000 Stand per 1-1-2023 uitgaven bijdragen derden Stand per 31-12-2023
Onderhanden werken 0 0 0 0
Opgeleverde werken 0 0 0 0
Afgerekende werken 0 83 0 83
Totaal 0 83 0 83

Toelichting

Reserve fractieondersteuning
Fracties hebben personeel in dienst en de hoogte van de subsidie die een fractie ontvangt is gebaseerd op de fractiegrootte. Door een nieuwe samenstelling van PS op basis van de verkiezingsuitslag kan de omvang van de fracties wijzigen. Sommige fracties hebben dan niet meer voldoende budget om (al) het fractiepersoneel in dienst te houden. De medewerkers hebben dan recht op ontslag- of transitievergoeding. Om te voorkomen dat fracties in de financiële problemen komen als er na verkiezingen personeel ontslagen moet worden, worden middelen die niet benut worden voor fractieondersteuning in een reserve gezet om eventuele vergoedingen te betalen. De reserve is op een dusdanig niveau dat er geen middelen aan toegevoegd zijn in 2023. Zolang er geen gebruik gemaakt wordt van de reserve, wordt het huidige niveau in stand gehouden.

Toelichting

Voorziening Waardeoverdracht pensioenen GS leden
Dit betreft de voorziening voor pensioenen van (voormalige) GS-leden. De toelichting op de toevoeging aan deze voorziening staat bij beleidsveld 1.2

Balanspost overlopende passiva

Terug naar navigatie - Balanspost overlopende passiva
Bedragen x € 1.000 Stand per 1-1-2023 toevoeging aanwending Stand per 31-12-2023
OP Omgevingsberaad Waddengeb diverse reserveringen 11 370 338 43
OP Samenwerkingsverband IKW 68 788 661 195
OP SCW Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies 84 78 43 119
Totaal 163 1.236 1.043 357

Toelichting

OP Omgevingsberaad Waddengebied diverse reserveringen
De provincie Fryslân is kassier voor het Omgevingsberaad Waddengebied, waar naast Fryslân ook Groningen, Noord-Holland, de waddengemeenten, waterschappen en het Rijk aan bijdragen.

OP Samenwerkingsverband IKW
De provincie Fryslân is kassier voor het Samenwerkingsverband t.a.v. de uitvoeringskosten Investeringskader Waddengebied (IKW). Hieraan dragen naast Fryslân ook de provincies Groningen en Noord-Holland aan bij.

OP SCW Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
De provincie Fryslân is tevens kassier voor het Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies waar naast Fryslân ook Groningen en Noord-Holland deelnemen.