Bijlage 5. Tijdelijke budgetten 2023

Totaal verloop en afwikkeling

Terug naar navigatie - Totaal verloop en afwikkeling
balans primitieve jaarovergang mutatie reserve jaarovergang balans
1-1-2023 begroting 2022-2023 gedurende 2023-2024 31-12-2023
2023
tijdelijk budget A 45.235.410 5.936.400 -4.712.679 -249.783 -782.172 45.427.176
tijdelijk budget B 55.693.120 9.621.200 -10.353.965 -22.656.035 968.617 33.272.938
reserve 157.176.727 8.012.500 -13.505.477 -8.721.008 10.144.953 153.107.695
258.105.258 23.570.100 -28.572.122 -31.626.825 10.331.399 231.807.809
Verloop reserve tijdelijke budgetten 2023
31-12-2022 1-1-2023 toevoeging onttrekking 31-12-2023
tijdelijk budget A 45.235.410 45.235.410 7.415.257 7.223.491 45.427.176
tijdelijk budget B 55.693.120 55.693.120 17.490.480 39.910.662 33.272.938
reserve 157.176.727 157.176.727 38.965.610 43.034.642 153.107.695
258.105.258 258.105.258 63.871.347 90.168.796 231.807.809
Afwikkeling reserve komende jaren
1-1-2024 2024 2025 2026 2027 2028 ev Eindsaldo
tijdelijk budget A 45.607.558 -21.910.228 -12.154.900 -6.616.000 -5.106.900 0 -180.471
tijdelijk budget B 33.272.938 -17.675.717 -2.042.800 -3.891.100 -1.500.000 -8.165.000 -1.680
reserve 151.630.681 -37.332.653 -38.174.700 2.865.300 -3.503.300 -3.489.300 71.996.028
230.511.177 -76.918.599 -52.372.400 -7.641.800 -10.110.200 -11.654.300 71.813.878

Tijdelijke budgetten 2023

Terug naar navigatie - Tijdelijke budgetten 2023

De tijdelijke budgetten zijn ingedeeld in twee categorieën namelijk:

Categorie A: Overeenkomsten met medeoverheden en andere partijen
Hierbij is een overeenkomst met derden gesloten waarbij is vastgelegd wat de gewenste resultaten zijn en wat de bijdragen van de verschillende partijen zijn.
Bij deze categorie blijven de begrote middelen beschikbaar voor deze projecten gedurende de looptijd van de overeenkomst. Eventueel niet bestede gelden gaat mee als budget naar het volgende jaar. Deze mutatie verloopt via de reserve tijdelijke budgetten.
In het geval dat er een overbesteding is na besteding dan zal de overbesteding ten laste komen van het volgende jaar. In dat geval wordt het budget van het volgende jaar afgeraamd ten gunste van de reserve tijdelijke budgetten.

Categorie B: Overige tijdelijke budgetten
Dit betreft tijdelijke budgetten waar geen overeenkomst met derden aan ten grondslag ligt.  Bij deze tijdelijke budgetten mogen meerjarige verplichtingen aangegaan worden. Bij de jaarovergang blijven alleen de in dat jaar nog openstaande subsidieplafonds en de subsidieverplichtingen die nog openstaan i.v.m. opschortende voorwaarden beschikbaar, mits het budget in dat jaar toereikend was. Overige niet bestede of verplichte gelden vallen vrij naar het rekeningsaldo.
In het geval dat er een overbesteding is na besteding dan zal de overbesteding ten laste komen van het volgende jaar. In dat geval wordt het budget van het volgende jaar afgeraamd ten gunste van de reserve tijdelijke budgetten.

Samenvatting tijdelijke budgetten
Hieronder wordt in hoofdlijnen het verloop van de tijdelijke budgetten in 2023 weergegeven, ter vergelijking zijn ook de cijfers over 2022 opgenomen:  

Toelichting x € 1 mln. Rekening Rekening
2022 2023
Begroting 81 82
Jaarovergang voorgaand jaar Betreft met name nog openstaande subsidieverplichtingen 23 16
Berap 2021 Kasritmewijziging 17 0
Berap 2022 Kasritmewijziging -26 26
Berap 2023 Kasritmewijziging 0 -27
Autorisatiemoment december 2023 Kasritmewijziging 0 -13
Overige wijzigingen 7 -9
Begroting na wijziging 101 74
Besteed 81 69
Openstaande subsidieverplichtingen Gaan mee met budget naar volgend jaar 2 1
Openstaande subsidieplafonds Gaan mee met budget naar volgend jaar 11 2
Saldo lasten 7 3
Saldo baten 2 0
Totaal saldo tijdelijke budgetten 9 3
Verrekening met volgend jaar Dit bedrag wordt toegevoegd aan het budget in het volgende jaar 1 -3
Vrijval in rekeningsaldo 8 6

Voortgang tijdelijke budgetten

Terug naar navigatie - Voortgang tijdelijke budgetten

Voortgang tijdelijke budgetten op detailniveau
Het overzicht tijdelijke budgetten geeft inzicht in zowel de inkomsten als uitgaven van de tijdelijke budgetten in 2023. Daarnaast worden de kasritmewijzigingen bij de bestuursrapportage en het autorisatiemoment december en de overige wijzigingen aangegeven. De toelichting op de tijdelijke budgetten is opgenomen bij de beleidsprogramma's zelf.

Categorie B eindig

Terug naar navigatie - Categorie B eindig
Tijdelijke budgetten 2023 (bedragen x € 1.000,-) Inkomsten Uitgaven
Bel.veld Naam Begroot Besteed Saldo Begroot voor wijziging Wijzigingen Begroot na wijziging Betaald Saldo voor OV en SP Opschortende voorwaarden OV Subsidie-plafond SP Saldo na OV en SP Uitgaven - Inkomsten Verrekening met 2024 Rekening-saldo
Eindig 2023 categorie B
V0024 B 1.1 It Steatekomitee Frysk 0 0 0 10 0 10 0 10 10 10 10
V0332 B 1.1 Statenverkiezingen 2023 0 0 0 150 0 150 128 22 22 22 22
V0352 B 1.1 Donatie slachtoffers aardbeving Turkije en Syrie 0 0 0 330 330 330 0 0 0 0
V0318 B 1.4 Aanpak ondermijning Friese gemeenten 0 2 2 21 21 22 -1 -1 1 1
V0342 B 1.5 Versterking duurzame en economische ontwikkelingen Waddengebied 0 0 0 150 0 150 150 0 0 0 0
V0189 B 2.1 Onbeveiligde overwegen 0 0 0 761 761 0 761 761 761 761
V0225 B 2.1 Verkeersveiligheid educatie 0 0 0 250 0 250 246 4 4 4 4
V0327 B 2.1 Rondweg Wanswerd 0 0 0 600 600 600 0 0 0 0
V0328 B 2.1 Innovatiebudget OV/Verkeersveiligheid 0 0 0 138 138 117 21 21 21 21
V0330 B 2.1 Verduurzaming emplacement Leeuwarden 0 0 0 1.000 0 1.000 1.002 -2 -2 -2 -2
V0277 B 2.3 Pilot voorkomen wildongevallen op provinciale wegen 0 0 0 100 98 198 190 8 8 8 8
V0319 B 2.4 Grote trein/busstations 0 0 0 343 343 294 49 49 49 49
V0320 B 2.4 Cofinanciering deelfietsen 0 0 0 90 90 101 -11 -11 -11 -11
V0322 B 2.4 Herinrichting/verplaatsen OV knooppunt Zurich 0 0 0 250 -250 0 0 0 0 0 0
V0034 B 3.1 Weidevogelbeleid 0 0 0 1.600 19 1.619 1.488 131 19 112 112 112
V0187 B 3.1 Reparatie rente en aflossing convenantsleningen Groenfonds 0 0 0 1.305 0 1.305 1.305 0 0 0 0
V0220 B 3.1 Biodiversiteit 0 0 0 1.028 -123 905 762 143 143 143 143
V0291 B 3.1 Weidevogels predatiebeheer 0 0 0 300 -113 187 130 57 57 57 57
V0106 B 3.2 Transitie natuurinclusieve landbouw 0 0 0 580 64 644 492 152 152 152 152
V0230 B 3.2 Landbouwagenda met Dairy Valley 0 0 0 250 590 840 459 381 381 381 381
V0192 B 3.4 Knelpunten geluidhinder provinciale wegen 0 0 0 0 0 3 -3 -3 -3 -3
V0266 B 3.4 IJsselmeeragenda 2050 0 0 0 100 0 100 71 29 29 29 29
V0288 B 3.4 Bestuurlijke overeenkomst (BOK) visserij 0 0 0 100 0 100 100 0 0 0 0
V0292 B 3.4 Gewasbeschermingsmiddelen onderzoek 0 0 0 75 -75 0 0 0 0 0 0
V0298 B 3.4 Een ton voor een regenton 0 0 0 50 50 100 97 3 3 3 3
V0343 B 3.4 Bestuursovereenkomst Blauwe Drager 0 19 19 0 -95 -95 -36 -59 -59 -40 -40
V0229 B 3.5 Energiecoaches 0 0 0 280 -48 232 197 35 35 35 35
V0211 B 4.2 Gebiedsontwikkeling WTC fase II 0 0 0 4.947 4.947 4.947 0 0 0 0
V0313 B 4.2 Ontwikkeling ondernemers 0 0 0 79 79 50 29 29 29 29
V0312 B 4.4 Gezondheidseconomie 0 0 0 405 405 413 -8 -8 -8 -8
V0249 B 4.5 Recreatie en toerisme 20 20 0 3.422 -495 2.927 2.796 131 131 131 131
V0290 B 4.5 Breed corona budget 2e pakket 0 0 0 830 830 830 0 0 0 0
V0337 B 4.5 Beleefcentra en rondgangen Friese bedrijven 0 0 0 750 0 750 28 723 723 723 723
V0218 B 5.1 Procesgelden DOM's 0 0 0 199 447 646 245 401 338 64 64 64
V0281 B 5.1 Flexibele inzet woningbouw 0 0 0 150 0 150 150 0 0 0 0
V0289 B 5.1 Cofinanciering rijksregeling volkshuisvestingsfonds 0 0 0 250 250 250 0 0 0 0
V0290 B 5.1 Breed corona budget 2e pakket 0 0 0 295 295 188 107 107 107 107
V0336 B 5.1 Skoalkeatsen 0 0 0 40 0 40 40 0 0 0 0
V0346 B 5.1 MFA Sexbierum Pietersbierum 0 0 0 150 150 150 0 0 0 0
V0347 B 5.1 Meer warme kamers in Fryslan 0 0 0 50 50 50 0 0 0 0
V0202 B 5.2 Museum Hindeloopen 0 0 0 500 500 500 0 0 0 0
V0290 B 5.2 Breed corona budget 2e pakket 0 0 0 50 0 50 50 0 0 0 0
V0227 B 6.2 Grondbank instrument 0 0 0 125 0 125 11 114 114 114 114
V0334 B 6.2 Digitaliseringsstrategie subsidiezaken 0 0 0 850 -850 0 0 0 0 0 0
V0351 B 6.2 Cyberweerbaarheid OKTT 0 0 0 67 67 43 24 24 24 24
V0290 B 7.6 Breed corona budget 2e pakket 0 0 0 175 -175 0 -4 4 4 4 4
Totaal eindig 2023 categorie B 20 41 21 13.338 8.900 22.238 18.984 3.255 19 338 2.898 2.919 0 2.919

Categorie A

Terug naar navigatie - Categorie A
Tijdelijke budgetten 2023 (bedragen x € 1.000,-) Inkomsten Uitgaven
Bel.veld Naam Begroot Besteed Saldo Begroot voor wijziging Wijzigingen Begroot na wijziging Betaald Saldo voor OV en SP Opschortende voorwaarden OV Subsidie-plafond SP Saldo na OV en SP Uitgaven - Inkomsten Verrekening met 2024 Rekening-saldo
Categorie A
V0155 A 1.5 Decentralisatie uitkering Waddenfonds 0 0 0 9.626 0 9.626 9.626 0 0 0 0
V0045 A 2.2 RSP concrete infraprojecten 295 296 1 4.000 1.390 5.390 5.263 127 127 128 128 0
V0073 A 2.2 Investeringsagenda Drachten - Heerenveen 0 0 0 63 63 63 0 0 0 0
V0309 A 2.4 Invoering ERTMS European Rail Traffic Management System 0 0 0 10.000 -16.707 -6.707 -111 -6.596 -6.596 -6.596 -6.596 0
V0043 A 3.1 Gebiedsontwikkeling Franekeradeel - Harlingen 0 0 0 290 0 290 240 50 50 50 50 0
V0213 A 3.2 Regiodeal Natuurinclusieve landbouw 0 6 6 392 223 615 6 609 609 615 615 0
V0377 A 3.3 Tussenstap Veenweideaanpak 2020-2029 790 399 -392 391 391 94 297 297 -95 -95 0
V0126 A 3.4 DU Deltaprogramma zoetwater 0 0 0 7 7 0 7 7 7 7 0
V0147 A 3.4 Kaderrichtlijn water 0 0 0 -242 -242 -278 37 37 37 37 0
V0191 A 3.4 Bestuursovereenkomst versterken Friese IJsselmeerkust 0 377 377 560 -346 214 -31 245 245 622 622 0
V0047 A 4.3 REP Wetsus fase 1 0 0 0 13 13 7 6 6 6 6 0
V0066 A 4.3 Innovatiecluster Drachten 0 0 0 149 149 0 149 149 149 149 0
V0079 A 4.3 Breedband 0 0 0 -9 -9 -9 0 0 0 0
V0073 A 4.5 Investeringsagenda Drachten - Heerenveen 0 0 0 1.896 1.896 271 1.626 1.626 1.626 1.626 0
V0037 A 5.1 REP Friese Meren Project 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V0082 A 5.1 Bestuursovereenkomst Lauwersmeer 150 150 0 50 193 243 168 74 74 74 74 0
V0214 A 5.1 Regiodeal NOF Versnellingsagenda 0 0 0 969 1 969 969 1 1 1 1 0
V0257 A 5.1 DU Regiodeal Holwerd aan zee 0 0 0 1.200 1.200 396 804 804 804 804 0
V0308 A 5.1 Agenda netwerk Noord Oost fase 3 152 152 0 249 106 355 210 144 144 144 144 0
V0175 A 5.2 LF2028 0 0 0 1.000 119 1.119 1.099 20 20 20 20 0
V0253 A 5.3 Dingtiid Orgaan voor de Friese taal 0 0 0 29 27 56 39 17 17 17 17 0
V0257 A 7.6 DU Regiodeal Holwerd aan zee 0 0 0 6.914 -6.914 0 0 0 0 0 0
V0377 A 7.6 Tussenstap Veenweideaanpak 2020-2029 0 0 0 1.000 250 1.250 0 1.250 1.250 1.250 1.250 0
Totaal categorie A 1.387 1.378 -9 35.079 -18.191 16.888 18.022 -1.134 0 0 -1.134 -1.143 -1.143 0

Categorie B

Terug naar navigatie - Categorie B
Tijdelijke budgetten 2023 (bedragen x € 1.000,-) Inkomsten Uitgaven
Bel.veld Naam Begroot Besteed Saldo Begroot voor wijziging Wijzigingen Begroot na wijziging Betaald Saldo voor OV en SP Opschortende voorwaarden OV Subsidie-plafond SP Saldo na OV en SP Uitgaven - Inkomsten Verrekening met 2024 Rekening-saldo
Categorie B
V0272 B 1.4 Bestuurlijke vernieuwing 0 0 0 177 10 187 135 52 52 52 52
V0282 B 1.4 Weerbaar bestuur 0 0 0 22 22 16 6 6 6 6
V0190 B 2.1 Bestrijding fietsonveiligheid 0 0 0 1.357 1.357 1.159 198 198 198 198
V0224 B 2.1 Lelylijn onderzoek 523 522 0 607 607 614 -7 -7 -7 -7 0
V0299 B 2.1 Preventie en voorlichting fiets 0 0 0 125 0 125 124 1 1 1 1
V0323 B 2.1 BO Mirt Mobiliteitsgedrag 0 0 0 250 170 420 469 -49 -49 -49 -49 0
V0324 B 2.1 Fietsveiligheid 0 0 0 100 100 93 7 7 7 7
V0326 B 2.1 Opdracht proef batterijtrein 0 0 0 0 0 19 -19 -19 -19 -19 0
V0329 B 2.1 Verkeersveiligheidsgedrag 0 0 0 200 0 200 191 9 9 9 9
V0316 B 2.2 Openbaar vervoer Fryslân 0 0 0 500 -200 300 50 250 250 0 0 0
V0130 B 2.3 Project onrechtmatig gebruik 0 0 0 51 -35 16 13 2 2 2 2
V0321 B 2.4 Verduurzamen OV bus 0 0 0 1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0
V0285 B 3.1 Provinciale wolvenacties 50 6 -44 23 50 73 31 42 44 -2 -45 -45 0
V0297 B 3.1 Vergroenen schoolpleinen 0 0 0 75 125 200 200 0 0 0 0
V0304 B 3.1 Programmateam Stikstof 0 5 5 100 80 180 166 14 14 19 19
V0306 B 3.1 Opkoop- en beeindigingsregeling 0 0 0 117 -30 87 4 82 82 82 82
V0344 B 3.1 Invasieve exoten bestrijding 50 50 0 343 343 70 273 250 23 23 23
V0349 B 3.1 Natuurinclusief verduurzamen gebouw soorten 0 0 0 71 71 48 23 23 23 23
V0261 B 3.2 Potato valley 0 0 0 250 405 655 697 -42 -42 -42 -42 0
V0314 B 3.2 Dutch Dairy Centre 0 0 0 60 60 31 30 30 30 30
V0108 B 3.3 Veenweidevisie 0 40 40 3.000 -957 2.043 4.011 -1.969 -1.969 -1.929 -1.929 0
V0011 B 3.4 Decentralisatie uitkering bodemsanering 0 50 50 1.050 -725 325 187 138 138 189 189
V0077 B 3.4 De Saiter 0 0 0 26 26 23 4 4 4 4
V0279 B 3.4 Versterking omgevingveiligheidsdiensten 0 14 14 26 0 26 14 12 12 26 26
V0283 B 3.4 Opruiming drugsafval 0 0 0 10 0 10 10 0 0 0 0
V0305 B 3.4 Legaliseren PAS-melders 109 0 -109 137 -60 77 6 71 71 -38 -38 0
V0228 B 3.5 Samenwerking energie een loket 0 0 0 57 0 57 60 -3 -3 -3 -3 0
V0124 B 4.1 Arbeidsmarkt/onderwijs en kennisinstellingen/bedrijfsleven 0 0 0 36 -7 30 23 6 6 0 0 0
V0182 B 4.1 Jaarplan circulair 0 11 11 400 -150 250 181 69 69 81 81
V0231 B 4.1 Clusters economie 0 0 0 640 440 1.080 1.071 9 9 9 9
V0235 B 4.1 Ondernemerschap 0 0 0 900 408 1.308 1.300 8 8 8 8
V0241 B 4.1 Governance 0 0 0 120 11 131 141 -10 -10 -10 -10 0
V0243 B 4.1 Leef- en woonklimaat 0 0 0 391 -300 91 93 -2 -2 -2 -2 0
V0235 B 4.2 Ondernemerschap 0 0 0 1.300 849 2.149