Bijlage 3. EMU-saldo

In de onderstaande tabel staat de raming en de realisatie van het EMU-saldo 2023. 

Bedragen x € 1.000 Begroting 2023 Rekening 2023
volgens begroting 2023
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -90.556 -33.672 +
2. Mutatie (im)materiële vaste activa -23.955 16.563 -
3. Mutatie voorzieningen 250 -20 +
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 1758 -
5. Boekwinst bij verkoop effecten en boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa en ook de afwaardering van de financiële vaste activa +
Raming/realisatie EMU-saldo -66.351 -52.013

Toelichting

De EMU-tekortnorm decentrale overheden voor 2023 bedraagt 0,4% van het bruto binnenlands product. In de Septembercirculaire Provinciefonds 2022 is een onderverdeling naar gemeenten, provincies en waterschappen vastgesteld. Voor de provincie Fryslân bedraagt de referentiewaarde voor 2023 € 53,0 mln. (tekort). Bij de Jaarstukken 2023 bedraagt het EMU-saldo van de provincie Fryslân € 52 mln. negatief. Met de gerealiseerde waarde van € 52 mln. negatief blijven we dus binnen de norm zoals vastgelegd in de Septembercirculaire Provinciefonds 2022.
Overigens dient te worden opgemerkt dat een individuele EMU-referentiewaarde geen harde waarde is, maar een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft.