4. Bijlagen

4.1 Structurele en niet structurele lasten en baten

Terug naar navigatie - 4.1 Structurele en niet structurele lasten en baten
structurele budgetten niet structurele budgetten
x € 1.000 Begroting 2023 na wijziging Rekening 2023 Afwijking begroting rekening Begroting 2023 na wijziging Rekening 2023 Afwijking begroting rekening
Lasten
1 Bestuur 10.192 9.342 850 10.496 10.522 -26
2 Infrastructuur 92.388 93.037 -649 17.187 20.383 -3.196
3 Omgeving 74.144 73.606 537 68.358 53.653 14.705
4 Economie 3.137 2.995 142 36.183 28.077 8.106
5 Mienskip 36.854 36.198 656 35.874 25.060 10.814
6 Bedrijfsvoering 89.528 89.399 130 1.724 1.444 279
7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.920 1.653 267 15.002 9.037 5.965
Begrotingssaldo 32.812 0 32.812
Totaal lasten 340.975 306.230 34.745 184.823 148.176 36.648
Totaal structurele en niet structurele 525.799 454.405 71.393
Baten
1 Bestuur 1.605 1.607 -2 0 2 -2
2 Infrastructuur 3.578 3.510 67 4.847 4.747 100
3 Omgeving 5.075 5.984 -910 38.564 31.529 7.035
4 Economie 393 413 -19 4.746 4.017 728
5 Mienskip 17 33 -16 1.649 1.622 27
6 Bedrijfsvoering 2.232 2.621 -389 0 0 0
7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 329.609 330.256 -647 32.454 34.393 -1.940
Totaal baten 342.508 344.424 -1.916 82.259 76.310 5.949
Totaal structurele en niet structurele 424.767 420.734 4.033
Structurele budgetten zijn budgetten die voor jaarlijks terugkerende activiteiten en taken in de (meerjaren)begroting zijn opgenomen.
Niet structurele budgetten zijn budgetten voor projecten die voor een bepaalde (eindige) periode in de begroting zijn opgenomen. Zowel de baten als de lasten die met deze projecten zijn gemoeid worden als tijdelijk aangemerkt.

4.2 Overzicht Gewaarborgde geldleningen

Terug naar navigatie - 4.2 Overzicht Gewaarborgde geldleningen
Nr. Door wie de lening Doel van de geldlening Oorspronkelijk Percentage Datum en nummer Goedkeurings- Einddatum Rente- Restant- Totaalbedrag v.d. Restantbedrag
is aangegaan bedrag van de lening besluit Provinciale besluit borgstelling % bedrag van gewone en buiten- gewaarborgd
die door de Staten c.q. CdK de geldlening gewone aflossing door de provincie
provincie wordt per 1-1-2023 in 2023 per 31-12-2023
gewaarborgd
in € in € in € in €
1 Stichting Groenfonds Voorfinanciering subsidie particulier natuurbeheer 9.252.025 100% 11-12-07, nr. n.b. 11-12-07, nr. n.b. 31-12-2043 8.966.324 327.623 8.638.700
TOTAAL 8.966.324 327.623 8.638.700

4.3 Specifieke uitkeringen (SiSa-verantwoording)

Terug naar navigatie - 4.3 Specifieke uitkeringen (SiSa-verantwoording)

Sinds 2006 is voor de verantwoording van de bestedingen van specifieke uitkeringen van het rijk aan provincies en gemeenten de zogenoemde SiSa-audit ingevoerd: Single Information, Single Audit. Deze werkwijze is in 2008 in de Financiële verhoudingswet verplicht gesteld. Dit heeft tot gevolg dat de verantwoording van de besteding van specifieke uitkeringen via de zogenoemde Sisa-bijlage bij de jaarrekening verloopt. Deze bijlage is opgesteld volgens een door het rijk voorgeschreven format. De controle van deze bijlage wordt meegenomen in de accountantscontrole van de jaarrekening. De accountant meldt vervolgens per specifieke uitkering zijn bevindingen in het accountantsverslag (rapport van bevindingen). 
In de jaarrekening 2023 gaat het om 38 verschillende regelingen. Het aantal specifieke uitkeringen is de afgelopen jaren sterk toegenomen (38 regelingen in 2023 tegenover 3 regelingen in 2019). Deze toename is het gevolg van een opmerking van de Algemene Rekenkamer in het Verantwoordingsonderzoek 2018. De Algemene Rekenkamer heeft opgemerkt dat het Rijk in bepaalde gevallen bestuurlijke voorwaarden stelt bij de toekenning van een decentralisatie-uitkering, die de beleids- en bestedingsvrijheid van decentrale overheden beperken. Om die reden worden de uitkeringen nu getoetst om zo te beoordelen welke uitkeringsvorm passend is. In veel gevallen is nu gekozen voor een specifieke uitkering, waarbij de verantwoording via de SiSa-bijlage verloopt. 
 
Het doel van SiSa was en is dat provincies (en ook gemeenten) minder vaak en maar op één moment verantwoordingsinformatie aan het Rijk hoeven te verstrekken over de besteding van specifieke uitkeringen. De controle op rechtmatigheid van de bestedingen geldt voor de specifieke uitkeringen waarover in het kader van Sisa verantwoording afgelegd moet worden. Daartoe is in de Sisa-bijlage een aparte kolom “aard controle “ opgenomen. In aanvulling op de in de Sisa-bijlage gevraagde informatie mogen de Ministeries nog (beperkt en zeker niet jaarlijks) enige beleidsinformatie vragen. Hiervoor is geen afzonderlijke accountantsverklaring meer nodig. 
 
SiSa Medeoverheden 
In juli 2008 is in een wijziging van de Financiële Verhoudingswet geregeld dat SiSa met ingang van de jaarstukken 2008 ook van toepassing is op door de provincies naar andere provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen doorverdeelde rijksmiddelen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de SiSa-bijlage daartoe uitgebreid met speciaal voor de relatie gemeente-provincie ontwikkelde formats. 
Bij de provincie Fryslân is de zogenoemde SiSa-medeoverheden onder andere van toepassing op de bestedingen van de Regeling Specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw (C41), de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur (E15) en de regeling tijdelijke impuls Klimaatadaptatie (E44).
Ook past de provincie voor een aantal eigen subsidiebeschikkingen SiSa-verantwoording toe, bijvoorbeeld de stimulering kleine maatschappelijke initiatieven Iepen Mienskipsfuns en het incidentele subsidieproject proeftuin Wetterskip Fryslân.
Daarnaast legt de provincie als medeoverheid via SiSa verantwoording af aan gemeente Opsterland (regiokassier) over de bestedingen voor de Regiodeal Zuidoost Friesland (C75B) en aan provincie Groningen over de Regiodeal Natuur Inclusieve Landbouw (GRO06C).
 
Concurrentie-gevoelige informatie
Om te voorkomen dat concurrentie-gevoelige informatie beschikbaar komt, zijn de SiSa-gegevens voor de regeling Specifieke uitkering Beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2022 (regeling E86) in de SiSa-bijlage bij de jaarrekening niet per concessie maar in zijn totaliteit verantwoord.  Aan het CBS wordt de volledige versie verstrekt. 

SiSa-bijlage

4.4 Gerealiseerde lasten en baten per taakveld

Terug naar navigatie - 4.4 Gerealiseerde lasten en baten per taakveld
Taakveld Lasten Baten
x € 1.000,-
0.1 Uitkering provinciefonds 0 244.322
0.2 Opbrengst provinciale belastingen 0 72.889
0.3 Geldleningen en uitzettingen 6.070 21.273
0.4 Deelnemingen 66 21.840
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten -284 98
0.6 Overhead 44.629 3.900
0.8 Mutaties reserves 97.583 170.332
0.9 Resultaat 39.077 0
1.1 Provinciale Staten 4.639 138
1.2 Gedeputeerde Staten 2.322 7
1.4 Bestuurlijke organisatie 552 0
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio 536 0
1.6 Openbare orde en veiligheid 47 2
1.9 Bestuur, overige baten en lasten 4.737 2.013
2.1 Landwegen 40.740 2.393
2.2 Waterwegen 12.384 1.506
2.3 Openbaar vervoer 68.766 4.723
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten 11.452 7
3.1 Waterkeringen 6.214 2.554
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater 7.305 2.380
3.3 Kwantiteit grondwater 850 726
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater 1.303 0
3.5 Kwaliteit grondwater 2.457 2.000
3.9 Water, overige baten en lasten 1.182 629
4.1 Bodembescherming 629 95
4.3 Geluidhinder 44 0
4.4 Vergunningverlening en handhaving 11.880 215
4.5 Ontgronding 0 46
4.6 Duurzaamheid 9.851 6.889
4.9 Milieu, overige baten en lasten 1.357 0
5.1 Natuurontwikkeling 11.710 3.780
5.2 Beheer natuurgebieden 53.597 11.605
5.3 Beheer flora en fauna 20.490 2.008
5.9 Natuur, overige baten en lasten 303 0
6.1 Agrarische aangelegenheden 7.092 1.831
6.3 Kennis en innovatie 21.116 1.844
6.4 Recreatie en toerisme 10.438 1.818
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten 19.792 5.274
7.1 Cultuur 42.497 968
7.2 Maatschappij 12.232 0
8.1 Ruimtelijke ordening 13.724 863
8.2 Volkshuisvesting 828 101
8.3 Stedelijke vernieuwing 525 0
8.9 Ruimte, overige baten en lasten 336 0
591.066 591.066
0

4.5 Taakveld BBV verdeling per programma

Terug naar navigatie - 4.5 Taakveld BBV verdeling per programma
x € 1.000,- 2023
Programma Omschrijving taakveld U Begroot U Besteed U Saldo I Begroot I Besteed I Saldo U-I Saldo
0.6 Overhead 120 120 0 0 0 0 0
0.8 Mutaties reserves 53 53 0 307 307 0 0
1.1 Provinciale Staten 5.011 4.639 372 17 138 -121 493
1.2 Gedeputeerde Staten 2.283 2.322 -39 5 7 -2 -37
1.4 Bestuurlijke organisatie 333 212 121 0 0 0 121
1.6 Openbare orde en veiligheid 21 22 -1 0 2 -2 1
1.9 Bestuur, overige baten en lasten 3.295 2.923 371 1.583 1.462 121 250
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten 9.626 9.626 0 0 0 0 0
P01 Bestuur 20.742 19.917 824 1.912 1.916 -4 828
0.8 Mutaties reserves 30.788 25.633 5.155 30.199 28.195 2.004 3.151
1.9 Bestuur, overige baten en lasten 243 330 -87 318 395 -77 -10
2.1 Landwegen 38.632 35.000 3.632 4.321 2.374 1.947 1.685
2.2 Waterwegen 6.054 5.398 656 482 758 -277 933
2.3 Openbaar vervoer 57.080 66.181 -9.101 3.267 4.723 -1.456 -7.645
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten 7.566 6.511 1.055 37 7 30 1.024
3.1 Waterkeringen 0 0 0 0 0 0 0
P02 Infrastructuur 140.363 139.053 1.309 38.623 36.452 2.171 -862
0.3 Geldleningen en uitzettingen 12 10 1 15 13 2 0
0.8 Mutaties reserves 21.947 20.135 1.812 57.119 48.455 8.663 -6.851
1.9 Bestuur, overige baten en lasten 150 169 -20 113 133 -20 0
2.2 Waterwegen 3.100 3.365 -265 583 583 0 -265
3.1 Waterkeringen 10.031 6.214 3.817 6.370 2.554 3.816 1
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater 4.677 6.453 -1.776 2.518 2.380 139 -1.914
3.3 Kwantiteit grondwater 893 850 43 726 726 -1 44
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater 915 808 107 0 0 0 107
3.5 Kwaliteit grondwater 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 0
3.9 Water, overige baten en lasten 662 241 421 105 629 -524 945
4.1 Bodembescherming 438 273 166 30 79 -49 215
4.3 Geluidhinder 0 3 -3 0 0 0 -3
4.4 Vergunningverlening en handhaving 8.986 8.893 93 83 215 -132 226
4.5 Ontgronding 0 0 0 86 46 39 -39
4.6 Duurzaamheid 10.510 8.752 1.758 6.246 6.889 -643 2.401
4.9 Milieu, overige baten en lasten 1.120 730 390 27 0 27 363
5.1 Natuurontwikkeling 8.648 7.460 1.188 3.300 3.780 -480 1.668
5.2 Beheer natuurgebieden 58.841 51.953 6.888 17.310 11.605 5.705 1.183
5.3 Beheer flora en fauna 19.724 18.961 763 2.397 1.465 932 -169
5.9 Natuur, overige baten en lasten 303 303 0 0 0 0 0
6.1 Agrarische aangelegenheden 9.417 6.241 3.176 1.725 1.831 -106 3.282
6.3 Kennis en innovatie 1.259 277 982 0 0 0 982
6.4 Recreatie en toerisme 35 35 0 0 0 0 0
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten 444 2.931 -2.487 6 2.586 -2.580 93
8.9 Ruimte, overige baten en lasten 336 336 0 0 0 0 0
P03 Omgeving 164.448 147.394 17.054 100.757 85.969 14.788 2.266
0.8 Mutaties reserves 5.199 7.964 -2.765 17.775 14.651 3.124 -5.889
2.2 Waterwegen 1.896 271 1.626 0 0 0 1.626
4.6 Duurzaamheid 114 9 106 0 0 0 106
5.3 Beheer flora en fauna 0 0 0 0 0 0 0
6.3 Kennis en innovatie 22.010 19.690 2.319 1.431 1.844 -412 2.732
6.4 Recreatie en toerisme 9.332 7.493 1.839 1.607 1.661 -54 1.893
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten 5.967 3.609 2.358 2.101 926 1.175 1.183
P04 Economie 44.518 39.036 5.483 22.914 19.081 3.833 1.649
0.8 Mutaties reserves 4.937 10.218 -5.281 27.022 22.712 4.310 -9.590
5.1 Natuurontwikkeling 0 0 0 0 0 0 0
6.4 Recreatie en toerisme 4.394 2.012 2.382 150 150 0 2.382
7.1 Cultuur 42.062 39.075 2.987 1.008 968 40 2.947
7.2 Maatschappij 12.939 10.794 2.145 0 0 0 2.145
8.1 Ruimtelijke ordening 12.463 8.577 3.886 507 436 71 3.814
8.2 Volkshuisvesting 309 363 -54 0 101 -101 46
8.3 Stedelijke vernieuwing 563 438 126 0 0 0 126
P05 Mienskip 77.666 71.476 6.190 28.687 24.366 4.321 1.870
0.6 Overhead 42.580 43.207 -627 2.132 2.598 -466 -161
0.8 Mutaties reserves 2.989 3.842 -853 1.494 1.145 349 -1.202
1.2 Gedeputeerde Staten 0 0 0 0 0 0 0
1.4 Bestuurlijke organisatie 324 340 -16 0 0 0 -16
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio 545 536 9 0 0 0 9
1.6 Openbare orde en veiligheid 34 25 9 0 0 0 9
1.9 Bestuur, overige baten en lasten 1.609 1.315 294 100 23 77 216
2.1 Landwegen 5.814 5.720 93 0 0 0 93
2.2 Waterwegen 3.238 3.185 52 0 0 0 52
2.3 Openbaar vervoer 2.627 2.585 42 0 0 0 42
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten 5.022 4.941 81 0 0 0 81
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater 866 852 14 0 0 0 14
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater 503 495 8 0 0 0 8
3.5 Kwaliteit grondwater 464 457 7 0 0 0 7
3.9 Water, overige baten en lasten 956 941 15 0 0 0 15
4.1 Bodembescherming 346 340 6 0 0 0 6
4.3 Geluidhinder 42 41 1 0 0 0 1
4.4 Vergunningverlening en handhaving 3.036 2.988 49 0 0 0 49
4.6 Duurzaamheid 1.108 1.090 18 0 0 0 18
4.9 Milieu, overige baten en lasten 637 626 10 0 0 0 10
5.1 Natuurontwikkeling 4.319 4.249 69 0 0 0 69
5.2 Beheer natuurgebieden 1.671 1.644 27 0 0 0 27
5.3 Beheer flora en fauna 1.001 985 16 0 0 0 16
6.1 Agrarische aangelegenheden 865 851 14 0 0 0 14
6.3 Kennis en innovatie 1.167 1.149 19 0 0 0 19
6.4 Recreatie en toerisme 906 891 15 0 0 0 15
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten 1.276 1.255 20 0 0 0 20
7.1 Cultuur 3.478 3.423 56 0 0 0 56
7.2 Maatschappij 1.461 1.438 23 0 0 0 23
8.1 Ruimtelijke ordening 4.797 4.720 77 0 0 0 77
8.2 Volkshuisvesting 473 465 8 0 0 0 8
8.3 Stedelijke vernieuwing 89 88 1 0 0 0 1
P06 Bedrijfsvoering 94.241 94.685 -444 3.726 3.766 -40 -404
0.1 Uitkering provinciefonds 0 0 0 244.322 244.322 0 0
0.2 Opbrengst provinciale belastingen 0 0 0 72.447 72.889 -442 442
0.3 Geldleningen en uitzettingen 8.699 6.060 2.639 19.970 21.260 -1.290 3.929
0.4 Deelnemingen 90 66 24 21.736 21.840 -104 128
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten 98 -284 382 61 98 -37 419
0.6 Overhead 696 1.302 -606 696 1.302 -606 0
0.8 Mutaties reserves 28.478 29.737 -1.259 61.509 54.867 6.642 -7.901
1.1 Provinciale Staten 0 0 0 0 0 0 0
1.4 Bestuurlijke organisatie 0 0 0 0 0 0 0
2.1 Landwegen 24 19 4 24 19 4 0
2.2 Waterwegen 193 164 28 193 164 28 0
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater 1.235 0 1.235 0 0 0 1.235
3.9 Water, overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0
4.1 Bodembescherming 15 16 -1 15 16 -1 0
4.6 Duurzaamheid 0 0 0 0 0 0 0
5.3 Beheer flora en fauna 278 543 -265 278 543 -265 0
6.1 Agrarische aangelegenheden 309 0 309 50 0 50 259
6.3 Kennis en innovatie 371 0 371 0 0 0 371
6.4 Recreatie en toerisme 7 7 1 7 7 1 0
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten 3.708 2.370 1.338 1.064 1.762 -698 2.036
8.1 Ruimtelijke ordening 1.200 427 773 1.200 427 773 0
P07 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 45.400 40.427 4.974 423.572 419.516 4.055 918
0.9 Resultaat 32.812 39.077 -6.265 0 0 0 -6.265
P99 Financieel kader 32.812 39.077 -6.265 0 0 0 -6.265
Totaal 620.190 591.066 29.124 620.190 591.066 29.124 0