Sitemap

Begroting 2023 Blz. 1
Programma's Blz. 2
Begrutting 2023 yn ien opsjoch Blz. 3
De Friese infographic Blz. 4
Begroting 2023 in één oogopslag Blz. 5
Infographic Blz. 6
Inleiding Blz. 7
Inleiding Blz. 8
Gearfetting Blz. 9
Enerzjyk Fryslân Blz. 10
Grien Fryslân Blz. 11
Agrarysk Fryslân Blz. 12
Undernimmend Fryslân Blz. 13
Leefber Fryslân Blz. 14
Bestimming Fryslân Blz. 15
Fryslân 2028 Blz. 16
Gearwurkjend Fryslân Blz. 17
Betelber Fryslân Blz. 18
Samenvatting Blz. 19
Energiek Fryslân Blz. 20
Groen Fryslân Blz. 21
Agrarisch Fryslân Blz. 22
Ondernemend Fryslân Blz. 23
Leefber Fryslân Blz. 24
Bestemming Fryslân Blz. 25
Fryslân 2028 Blz. 26
Samenwerkend Fryslân Blz. 27
Betaalbaar Fryslân Blz. 28
Programma 1: Bestuur Blz. 29
Portefeuillehouders Blz. 30
Ambities Blz. 31
Vastgestelde beleidsnotities Blz. 32
Verbonden partijen Blz. 33
Lasten en baten programma 1 Bestuur Blz. 34
Toelichting Blz. 35
Uitgebreide financiële tabel Blz. 36
Beleidsveld 1.1. Provinciale Staten en Statengriffie Blz. 37
Wat zien we? Blz. 38
Taak-, rol- en budgetvrijheid Blz. 39
Wat willen we bereiken? Blz. 40
Doelstelling beleidsveld 1.1. Blz. 41
De griffie verzorgt in 2023 een introductie- en opleidingsprogramma voor de nieuwe Staten Blz. 42
We maken alle relevante Stateninformatie digitaal toegankelijk Blz. 43
We noteren alle moties, toezeggingen, en aanbevelingen van de NRK Blz. 44
Wij verzorgen de verstrekking en de afrekening van de subsidies aan de Provinciale Statenfracties Blz. 45
We brengen provinciale politiek onder de aandacht Blz. 46
We laten inwoners kennis maken met de politiek Blz. 47
We betrekken jongeren actief bij de politiek Blz. 48
We verbeteren, waar mogelijk, provinciaal beleid en planning- en controlproducten Blz. 49
We dragen bij aan de ontwikkeling van het provinciale beleidsproces Blz. 50
Resultaat indicatoren Blz. 51
Wat mag het gaan kosten? Blz. 52
Toelichting Blz. 53
Voorstellen kadernota Blz. 54
Uitgebreide financiële tabel Blz. 55
Beleidsveld 1.2. Gedeputeerde Staten Blz. 56
Wat zien we? Blz. 57
Taak-, rol- en budgetvrijheid Blz. 58
Wat willen we bereiken? Blz. 59
Doelstelling beleidsveld 1.2. Blz. 60
Gedeputeerde Staten zorgen ervoor dat Provinciale Staten hun kaderstellende en controlerende rol goed kunnen uitvoeren. Blz. 61
Er komt een ‘Eindbalans’ over de bestuursperiode 2019-2023: ‘Lok op1’. Blz. 62
Er komt een overdrachtsdossier en inwerkprogramma voor het nieuwe college. Blz. 63
Resultaat indicatoren Blz. 64
Wat mag het gaan kosten? Blz. 65
Toelichting Blz. 66
Uitgebreide financiële tabel Blz. 67
Beleidsveld 1.3. Commissaris van de Koning als rijksorgaan Blz. 68
Wat zien we? Blz. 69
Taak-, rol- en budgetvrijheid Blz. 70
Wat willen we bereiken? Blz. 71
Doelstelling beleidsveld 1.3. Blz. 72
De CvdK ziet toe op het orderlijk verloop van minimaal 5 procedures voor benoeming, herbenoeming en ontslag van burgemeesters. Blz. 73
De CvdK voert 7 klankbordgesprekken met burgemeesters. Blz. 74
De CvdK brengt 4 ambtsbezoeken aan gemeenten. Blz. 75
Er wordt, met als uitgangspunt de in 2022 ondertekende Intentieverklaring Friese Norm, langs twee sporen samengewerkt met gemeenten en ketenpartners in de aanpak van ondermijning. Blz. 76
De jaarlijkse Friese ondermijningsconferentie vindt plaats. Blz. 77
De CvdK stimuleert de Friese samenwerking middels de bestuurlijke overleggen tussen provincie, Wetterskip Fryslân, Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) en gemeente Leeuwarden. Blz. 78
Er vindt minimaal één bestuurlijke bijeenkomst plaats in het kader van het bestuurlijk arrangement met Zeeland en het ministerie van BZK. Blz. 79
Naar verwachting worden er, op basis van voorgaande jaren, 150 Koninklijke waarderingen verleend. Blz. 80
Resultaat indicatoren Blz. 81
Wat mag het gaan kosten? Blz. 82
Toelichting Blz. 83
Uitgebreide financiële tabel Blz. 84
Beleidsveld 1.4. Kwaliteit bestuur Blz. 85
Wat zien we? Blz. 86
Taak-, rol- en budgetvrijheid Blz. 87
Wat willen we bereiken? Blz. 88
Doelstelling beleidsveld 1.4. Blz. 89
We voeren de beleidsbrief participatie uit. Blz. 90
We geven met een uitvoeringsparagraaf/werkwijze bij de beleidsbrief grote maatschappelijke initiatieven praktisch invulling aan het faciliteren van maatschappelijke initiatieven. Blz. 91
We vergroten de weerbaarheid van onze eigen medewerkers en werkprocessen. Blz. 92
We voeren gesprekken met onze partners in het Friese bestuurlijk regionale ecosysteem. Blz. 93
We gaan van start met nieuwe werkwijzen voor regionale samenwerking. Blz. 94
We voeren dialooggesprekken met gemeenten en wetterskip. Blz. 95
Resultaat indicatoren Blz. 96
Wat mag het gaan kosten? Blz. 97
Toelichting Blz. 98
Uitgebreide financiële tabel Blz. 99
Beleidsveld 1.5. Bestuurlijke samenwerking Blz. 100
Wat zien we? Blz. 101
Taak-, rol- en budgetvrijheid Blz. 102
Wat willen we bereiken? Blz. 103
Doelstelling beleidsveld 1.5. Blz. 104
We leveren een bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van het Integraal Beheerplan Waddenzee Blz. 105
We leveren een bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 Blz. 106
We geven samen met de provincies Noord-Holland en Groningen uitvoering aan het Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied 2021 en verder Blz. 107
We leveren een bijdrage aan het Omgevingsberaad Waddengebied en nemen hieraan deel Blz. 108
We faciliteren de integrale gebiedsontwikkeling met de uitvoering van het Fries Programma Waddenkust Blz. 109
Deelname aan de European Week of Regions and Cities (EWRC) in Brussel Blz. 110
Het organiseren van de jaarlijkse Fryslândei in Brussel Blz. 111
Friese deelname aan de Grensoverschrijdende Samenwerking Niedersachsen- Nederland Blz. 112
We geven vanuit bestuurlijke samenwerking uitvoering aan de Samenwerkingsagenda Leeuwarden. Blz. 113
We stellen vanuit bestuurlijke samenwerking de gebiedsagenda voor de regio ZW op. Blz. 114
We doen vanuit bestuurlijke samenwerking regiodeal aanvragen voor de regio’s Wadden en NW. Blz. 115
We geven vanuit bestuurlijke samenwerking inhoud aan de gezamenlijk afgesproken opgaven voor de regio’s NO en ZO. Blz. 116
We nemen vier keer deel aan een bestuurlijke mijnbouwtafel. Blz. 117
In 2023 werken we verder aan de opvolging van de aanbevelingen voor samenwerking met Wetterskip Fryslân. We voeren regie op de samenwerking in 4 bestuurlijke bijeenkomsten. Blz. 118
Fryske borrel: eenmaal per jaar organiseert de provincie Fryslân een netwerkbijeenkomst voor Friese ambtenaren en bestuurders in Den Haag Blz. 119
Bestuurlijke samenwerking in Noord Nederland op het gebied van Public Affairs / lobby wordt ambtelijk ondersteund door de dienst. Blz. 120
Resultaat indicatoren Blz. 121
Wat mag het kosten? Blz. 122
Toelichting Blz. 123
Uitgebreide financiële tabel Blz. 124
Programma 2: Infrastructuur Blz. 125
Portefeuillehouder Blz. 126
Ambities Blz. 127
Vastgestelde beleidsnotities Blz. 128
Verbonden partijen Blz. 129
Lasten en baten programma 2 infrastructuur Blz. 130
Toelichting Blz. 131
Uitgebreide financiële tabel Blz. 132
Beleidsveld 2.1. Algemeen beleid & verkeersveiligheid Blz. 133
Wat zien we? Blz. 134
Taak-, rol- en budgetvrijheid Blz. 135
Wat willen we bereiken? Blz. 136
Doelstelling beleidsveld 2.1. Blz. 137
We maken een uitvoeringsprogramma voor het Regionale Mobiliteitsprogramma voor de komende 2 tot 5 jaar Blz. 138
We voeren, binnen het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2023, gedragscampagnes uit. Blz. 139
We maken in de Kerngroep Verkeershandhaving afspraken over intensivering van het aantal Alcohol/Drugs controles. Blz. 140
We maken afspraken met gemeenten over de realisatie van (delen van) hoofdfietsroutes over langere afstand. Blz. 141
We verbeteren de hoofdfietsroutes in provinciaal beheer. Blz. 142
We voeren het programma “Doortrappen” uit (veiliger fietsen tot je 100ste”) Blz. 143
Resultaat indicatoren Blz. 144
Wat mag het gaan kosten? Blz. 145
Toelichting Blz. 146
Uitgebreide financiële tabel Blz. 147
Beleidsveld 2.2. Verbetering infrastructuur Blz. 148
Wat zien we? Blz. 149
Taak-, rol- en budgetvrijheid Blz. 150
Wat willen we bereiken? Blz. 151
Doelstelling beleidsveld 2.2. Blz. 152
We maken met het Rijk afspraken in het MIRT-overleg. Blz. 153
We werken volgens planning aan de programmering in het uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (MPI, KIP, RYP 1.0 en 2.0). Blz. 154
We realiseren een deel van de hoofdfietsroutes langs provinciale infrastructuur (danwel minimaal in voorbereiding). Blz. 155
Realisatie van de resterende NABO’s Blz. 156
Het (financieel) afronden van aantal van de grote infraprojecten, zoals De Centrale As en Knooppunt Joure Blz. 157
We werken aan de Vismigratierivier en verruiming van de Sluis Kornwerderzand Blz. 158
Resultaat indicatoren Blz. 159
Wat mag het gaan kosten? Blz. 160
Toelichting Blz. 161
Uitgebreide financiële tabel Blz. 162
Beleidsveld 2.3. Instandhouding provinciale infrastructuur Blz. 163
Wat zien we? Blz. 164
Taak-, rol- en budgetvrijheid Blz. 165
Wat willen we bereiken? Blz. 166
Doelstelling beleidsveld 2.3. Blz. 167
Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur Blz. 168
Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart Blz. 169
We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen en professionaliseren de integrale samenwerking met politie en andere handhavende diensten. Blz. 170
We breiden het aantal bruggen uit dat wordt aangesloten op de al in bedrijf genomen bediencentrale. Blz. 171
We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen. Blz. 172
We werken aan het afhandelen van de oorspronkelijk ruim 1700 geïdentificeerde dossiers van oneigenlijk gebruik van provinciale eigendommen in 2023. Blz. 173
We starten met de uitvoering van de herverdeling en daaraan gekoppeld het energieneutraal maken van de te handhaven steunpunten Blz. 174
Resultaat indicatoren Blz. 175
Wat mag het gaan kosten? Blz. 176
Toelichting Blz. 177
Uitgebreide financiële tabel Blz. 178
Beleidsveld 2.4. Openbaar vervoer Blz. 179
Wat zien we? Blz. 180
Taak-, rol- en budgetvrijheid Blz. 181
Wat willen we bereiken? Blz. 182
Doelstelling beleidsveld 2.4. Blz. 183
We starten de aanbesteding van de concessie voor het busvervoer in Fryslan en willen deze gunnen Blz. 184
Wij willen de concessieverlening van de sprinterdienst tussen Leeuwarden-Zwolle decentraliseren (bestuursakkoord resultaat 47). Blz. 185
Wij willen afspraken maken over de overdracht van de concessieverlening voor de Waddenveren naar Fryslân (bestuursakkoord resultaat 48). Blz. 186
Wij onderzoeken en ontwikkelen nieuwe/innovatieve concepten van (kleinschalig) openbaar vervoer en andere mobiliteitsoplossingen (MaaS/deelmobiliteit) in samenspraak met gemeenten en vervoerders. Blz. 187
Voor wat betreft de treinconcessie zetten wij de gesprekken tot een mogelijke herijking van de treinconcessie voort met de huidige vervoerder. Blz. 188
We werken mee aan het vervolg op het landelijke programma ‘Toekomstbeeld OV’. Blz. 189
We voeren met het Rijk en de provincies Groningen en Drenthe het MIRT-onderzoek uit naar de Lelylijn. Blz. 190
We voeren met het Rijk afspraken uit om de bestaande spoorverbinding naar de Randstad te verbeteren. Blz. 191
We hebben middelen gereserveerd voor de vervanging en het jaarlijkse beheer en onderhoud van de HRMK-spoorbrug. Blz. 192
We laten de overweg in de Hogeweg bij Den Horn (provincie Groningen) aanpassen. Blz. 193
Wij bereiden samen met het programmabureau, ProRail en de provincie Groningen de uitrol van het nieuwe treinbeveiligingsysteem voor op de noordelijke regionale spoorlijnen. Blz. 194
Wij onderzoeken de haalbaarheid van een eigen busstalling in Leeuwarden. Blz. 195
We realiseren Dynamische Reisigersinformatiesystemen (DRIS) op drukke bushaltes, nieuwe bushaltes aan de hoodstructuur en upgraden busstations en ketenknooppunten. Blz. 196
Via de nieuwe aanbesteding van het openbaar busvervoer in Fryslân willen wij meer zero-emissie bussen voorschrijven. Blz. 197
Wij onderzoeken samen met het Rijk, ProRail en de vervoerder de haalbaarheid om in de huidig lopende regionale treinconcessie met batterijtreinen te gaan rijden op Leeuwarden-Harlingen Haven. Blz. 198
Resultaat indicatoren Blz. 199
Wat mag het gaan kosten? Blz. 200
Toelichting Blz. 201
Uitgebreide financiële tabel Blz. 202
Programma 3: Omgeving Blz. 203
Portefeuillehouders Blz. 204
Inleiding Blz. 205
Vastgestelde beleidsnotities Blz. 206
Verbonden partijen Blz. 207
Wat mag het gaan kosten? Blz. 208
Toelichting Blz. 209
Uitgebreide financiële tabel Blz. 210
Beleidsveld 3.1. Natuur en landschap Blz. 211
Onze Ambities voor het landelijk gebied Blz. 212
Wat zien we in beleidsveld natuur Blz. 213
Taak-, rol- en budgetvrijheid Blz. 214
Wat willen we bereiken? Blz. 215
Doelstelling beleidsveld 3.1. Blz. 216
In het kader van het herstelprogramma biodiversiteit werken we toe naar de volgende resultaten: Blz. 217
Voor alle andere natuurgerelateerde onderwerpen (ontwikkelopgave NNN, beheer (agrarische) natuurgebieden, soorten, N2000, Nationale Parken) Blz. 218
Programma Stikstof Blz. 219
Wat zien we in programma Stikstof Blz. 220
Wat willen we bereiken? Blz. 221
Doelstelling Programma Stikstof Blz. 222
Wij hebben een plan gemaakt met de landbouw sector over hoe de stikstofdoelen in Fryslân gerealiseerd worden. Blz. 223
Wij hebben een plan gemaakt met de industrie en de bouw over hoe de stikstofdoelen in Fryslân gerealiseerd worden. Blz. 224
De stikstofbank is volledig operationeel en kent een aantal doelenbanken Blz. 225
Voorbereiding van de gebiedsgerichte aanpak in het gebied is gestart Blz. 226
Realisatie pilot meten en monitoren binnen de gebiedsgerichte aanpak Blz. 227
Resultaat indicatoren Blz. 228
Landschap en ruimtelijke kwaliteit Blz. 229
Wat zien we? Blz. 230
Wat willen we bereiken? Blz. 231
Doelstelling Landschap en ruimtelijke kwaliteit Blz. 232
Wij zorgen ervoor dat Fryslân mooi blijft. Blz. 233
We werken samen met gemeenten, Wetterskip, organisaties die zich bezig houden met landschapsbehoud en beheer, experts, belangengroeperingen, boeren en burgers. Blz. 234
Fryslân mooi houden doen we ook door inzet van het ruimtelijk ‘kwaliteitsteam’. Blz. 235
Via Panorama2028/DeUitkijkers vergroten we de maatschappelijke aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en het Friese landschap door ontwerpend onderzoek. Blz. 236
We werken samen met LF2028 en de Landschapstriënnale 2023 om onze beleidsdoelen op een vernieuwende manier onder de aandacht van de Mienskip te brengen en de dialoog aan te gaan. Blz. 237
We subsidiëren de Nationale Landschappen (Noardlike Fryske Wâlden en Stichting Mar en Klif) en Landschapsbeheer Fryslân (LBF) met als doel behoud, beheer en ontwikkeling van de landschappen. Blz. 238
We organiseren in 2023 samen met de partners een Friese Landschapstriënnale. Blz. 239
Via het Europese programma POP, onderdeel niet productieve investeringen voor landschap, subsidiëren wij projecten voor het herstel van landschap en in samenhang daarmee voor herstel van natuur en biodiversiteit. Blz. 240
Resultaat indicatoren Blz. 241
Wat mag het gaan kosten? Blz. 242
Toelichting Blz. 243
Resultaat indicatoren Blz. 244
Uitgebreide financiële tabel Blz. 245
Beleidsveld 3.2. Landbouw Blz. 246
Ambitie Blz. 247
Wat zien we in beleidsveld Landbouw Blz. 248
Taak-, rol- en budgetvrijheid Blz. 249
Wat willen we bereiken? Blz. 250
Doelstelling beleidsveld 3.2. Blz. 251
We voeren de landbouwagenda uit Blz. 252
We voeren de Regiodeal Natuur-inclusieve landbouw uit Blz. 253
We faciliteren de oprichting van een kenniscluster verzilting, Living Lab Fryslân, Potato Valley, de Agrofoodsector/Dairy Valley. Blz. 254
Resultaat indicatoren Blz. 255
Wat mag het gaan kosten? Blz. 256
Toelichting Blz. 257
Uitgebreide financiële tabel Blz. 258
Beleidsveld 3.3. Veenweide Blz. 259
Wat zien we Blz. 260
Taak-, rol- en budgetvrijheid Blz. 261
Wat willen we bereiken? Blz. 262
Wat gaan we daarvoor doen in 2023? Blz. 263
Resultaat indicatoren Blz. 264
Wat mag het gaan kosten? Blz. 265
Toelichting Blz. 266
Uitgebreide financiële tabel Blz. 267
Beleidsveld 3.4. Water en Milieu Blz. 268
Water - algemeen Blz. 269
Wat zien we? Blz. 270
Ambities Blz. 271
Taak-, rol- en budgetvrijheid Blz. 272
Wat willen we bereiken? Blz. 273
Doelstelling Water - algemeen Blz. 274
De Blauwe Drager wordt opgeleverd en we nemen de leidende principes mee in de herziening van de Provinciale Omgevingsvisie en planvorming rondom het NPLG. Blz. 275
Verder werken we aan hydrologische maatregelen en KRW doelen als belangrijk onderdeel van de planvorming in het NPLG. Blz. 276
We vragen Wetterskip Fryslân om samen met ons en de natuurbeheerders afspraken te maken over de manier van inzet van natuurgebieden voor waterberging Blz. 277
Met het oog op wateroverlast vragen wij Wetterskip Fryslân om in de periode 2023-2024 een maatregelenpakket op te stellen om waar nodig en gewenst situaties met wateroverlast te voorkomen. Blz. 278
We werken met onze partners aan het ontwerp-gebiedsplan Dongeradielen. Blz. 279
We werken samen met Wetterskip Fryslân verder aan de uitvoering van het maatregelenpakket KRW voor oppervlaktewater, op basis van de programmering per waterlichaam. Blz. 280
We werken in de periode 2022-2025 de doelen en bescherming van niet-KRW oppervlaktewater verder uit. Blz. 281
We voeren de maatregelen uit gericht op de kwaliteit van het grondwater, zoals opgenomen in de KRW-Nota Fryslân 2022-2027. Blz. 282
Voor drinkwater gaan we de maatregelen uitvoeren die voor 2023 gepland zijn, zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers drinkwater, voor bescherming wingebieden. Blz. 283
We werken aan de herziening/ herijking van het beschermingsbeleid Drinkwater. Blz. 284
We willen ten aanzien van verzilting een scherper beeld krijgen van zowel de hydrologische aspecten als de consequenties voor de landbouwkundige productie Blz. 285
Bij de bestaande zwemwaterlocaties in oppervlaktewater zien wij erop toe dat de aangewezen zwemplaatsen voldoen aan de eisen Blz. 286
Resultaat indicatoren Blz. 287
VTH - Milieu en Natuur Blz. 288
Wat zien we Blz. 289
Wat willen we bereiken? Blz. 290
Doelstelling VTH - Milieu en Natuur Blz. 291
De uitvoering van de continue wettelijke taken die primair bij de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) liggen. Blz. 292
De coördinatie van de samenwerking. Blz. 293
Op basis van de door Provinciale Staten vastgestelde startnotitie bodembeleid, werken we het bodembeleid verder uit en leggen dat voor aan Provinciale Staten. Blz. 294
Resultaat indicatoren Blz. 295
Wat mag het gaan kosten? Blz. 296
Toelichting Blz. 297
Uitgebreide financiële tabel Blz. 298
Beleidsveld 3.5. Energietransitie Blz. 299
Wat zien we? Blz. 300
Taak-, rol- en budgetvrijheid Blz. 301
Wat willen we bereiken? Blz. 302
Doelstelling beleidsveld 3.5. Blz. 303
Onderstaande acties/resultaten voeren we uit, gebaseerd op het Energieprogramma 2022-2025 en vertaling naar het jaarplan 2023 (eind 2022 ontvangen Provinciale Staten het jaarplan voor 2023): Blz. 304
We bereiden een nieuwe opdracht voor het FSFE voor en leggen deze voor aan Provinciale Staten Blz. 305
Samen met de RES partners stellen we de RES 2.0 op en leggen deze voor aan Provinciale Staten Blz. 306
Resultaat indicatoren Blz. 307
Wat mag het gaan kosten? Blz. 308
Toelichting Blz. 309
Uitgebreide financiële tabel Blz. 310
Beleidsveld 3.6. Transitie Omgevingswet Blz. 311
Wat zien we? Blz. 312
Taak-, rol- en budgetvrijheid Blz. 313
Wat willen we bereiken? Blz. 314
Doelstelling beleidsveld 3.6. Blz. 315
Voor de implementatie van de Omgevingswet zetten we een tijdelijk programmateam in. Blz. 316
We coördineren het opstellen van de programma’s onder de Omgevingswet. Blz. 317
We zorgen bij de overgang voor de benodigde tijdelijke maatregelen en voor implementatie van het DSO in de bedrijfsvoering. Blz. 318
We zorgen voor integrale en provincie brede monitoring voor omgevingswaarden. Blz. 319
We zorgen voor verdere actualisatie van de Omgevingsverordening. Blz. 320
We lossen knelpunten op die ontstaan direct na de inwerkingtreding van de OW. Blz. 321
We beheren en monitoren eventuele tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM) die nodig zijn om per 1 januari omgevingsdocumenten te kunnen publiceren in het DSO. Blz. 322
We geven voorlichting aan en begeleiding initiatiefnemers. Blz. 323
We beantwoorden vragen van burgers en bedrijven samen met de ketenpartners. Blz. 324
Resultaat indicatoren Blz. 325
Wat mag het gaan kosten? Blz. 326
Toelichting Blz. 327
Programma 4: Economie Blz. 328
Portefeuillehouders Blz. 329
Ambities Blz. 330
Vastgestelde beleidsnotities Blz. 331
Verbonden partijen Blz. 332
Wat mag het gaan kosten? Blz. 333
Toelichting Blz. 334
Uitgebreide financiële tabel Blz. 335
Beleidsveld 4.1. Innovatie en circulaire economie Blz. 336
Wat zien we? Blz. 337
Externe ontwikkelingen Blz. 338
Taak-, rol- en budgetvrijheid Blz. 339
Wat willen we bereiken? Blz. 340
Doelstelling beleidsveld 4.1. Blz. 341
Op het gebied van circulaire inkoop geven we een vervolg aan het project Start-up In Residence, waarin we als provincie de launching customers willen zijn voor duurzame en innovatieve experimenten. Blz. 342
Om de ontwikkeling van nieuwe circulaire business modellen aan te jagen verstrekken we een bijdrage aan de Vereniging Circulair Fryslân (VCF). Blz. 343
Op het gebied van innovatie gaan we onder de naam Founded in Friesland startups/scaleups verder helpen om impact te kunnen maken en daarin duurzaam door te kunnen groeien. Blz. 344
In het ecosysteem gaan we vijf investeringsprogramma’s samen met stakeholders ontwikkelen, waarin innovatie en circulaire economie belangrijk aandachtspunt zijn. Blz. 345
Resultaat indicatoren Blz. 346
Wat mag het gaan kosten? Blz. 347
Toelichting Blz. 348
Uitgebreide financiële tabel Blz. 349
Beleidsveld 4.2. Versterking (internationaal) ondernemerschap en vestigingsklimaat Blz. 350
Wat zien we? Blz. 351
Externe ontwikkelingen Blz. 352
Taak-, rol- en budgetvrijheid Blz. 353
Wat willen we bereiken? Blz. 354
Doelstelling beleidsveld 4.2. Blz. 355
Voor het versterken van het ondernemerschap willen we bedrijven verder helpen en worden bedrijven pro-actief benadert voor 1e lijnsadvisering via Ynbusiness. Blz. 356
Exporterende bedrijven zijn robuuster en beter bestand tegen economische tegenslagen zo is gebleken. Blz. 357
Samen met de drie provincies, de F4 gemeenten en de NOM wordt gewerkt aan een onderscheidend klimaat. Blz. 358
Voor het versterken van het vestigingsklimaat wordt op het gebied van de bedrijventerreinen een regeling/pilot ontwikkeld. Blz. 359
Resultaat indicatoren Blz. 360
Wat mag het gaan kosten? Blz. 361
Toelichting Blz. 362
Uitgebreide financiële tabel Blz. 363
Beleidsveld 4.3. Economische structuurversterking Blz. 364
Wat zien we? Blz. 365
Externe Ontwikkelingen Blz. 366
Toelichting Economische Structuurversterking Blz. 367
Taak-, rol- en budgetvrijheid Blz. 368
Wat willen we bereiken? Blz. 369
Doelstelling beleidsveld 4.3. Blz. 370
Binnen Fryslân hebben we een vijftal kansrijke clusters, te weten: Watertech, Agro/Dairy/Food, Circulair Plastics, High Tech Systems en Materials (HTSM) en Maritiem. Blz. 371
Om de verbinding tussen de clusters te maken gaan we samen met IPF en NOM een samenwerkingsconvenant tussen de Friese clusters (Watercampus/Wetsus, ICD, NTCP/Biosintrum, Maritiem en Dairy Campus) ondertekenen . Blz. 372
Vanuit Fries Onderwijsakkoord projecten subsidiëren om de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt via doorlopende leerlijnen te stimuleren. Blz. 373
Vanuit cluster watertechnologie voeren de WaterCampus partijen het WaterCampus Actieplan II uit. Blz. 374
Vanuit HTSM cluster wordt een subsidiebijdrage verstrekt aan innovatiecluster Drachten (ICD) om de economische structuurversterking aan te jagen door in te zetten op R&D, data, scholing en human capital. Blz. 375
Vanuit cluster Circulaire materialen verstrekken we een subsidie aan het NTCP om een wasinstallatie voor circulaire plastics te ontwikkelen en daarmee de verbinding te maken met cluster watertechnologie / Wetsus. Blz. 376
Ter stimulering voor het oplossen van maatschappelijke opgaven als de energie transitie, de stikstofproblematiek en de ruimteontwikkeling zal samen met de Friese projectenmachine projecten ontwikkeld worden. Blz. 377
Resultaat indicatoren Blz. 378
Wat mag het gaan kosten? Blz. 379
Toelichting Blz. 380
Uitgebreide financiële tabel Blz. 381
Beleidsveld 4.4. Noordelijke/landelijke/Europese samenwerking en lobby Blz. 382
Wat zien we? Blz. 383
Externe ontwikkelingen Blz. 384
Lobby Blz. 385
Taak-, rol- en budgetvrijheid Blz. 386
Wat willen we bereiken? Blz. 387
Doelstelling beleidsveld 4.4. Blz. 388
We voeren EuropaPact Fryslân uit (voorheen Friese projectmachine). Blz. 389
Het EFRO programma Noord-Nederland 2021-2027 heeft diverse openstellingen. Blz. 390
Op het gebied van circulaire economie ontwikkelen we Europese projecten in samenwerking met andere vooruitstrevende regio’s op het gebied van circulariteit. Blz. 391
Vanuit het JFT fonds willen we projecten ontwikkelen die werken aan een oplossing voor het arbeidsmarktvraagstuk. Blz. 392
Resultaat indicatoren Blz. 393
Wat mag het gaan kosten? Blz. 394
Toelichting Blz. 395
Uitgebreide financiële tabel Blz. 396
Beleidsveld 4.5. Toerisme en recreatie Blz. 397
Wat zien we? Blz. 398
Externe ontwikkelingen Blz. 399
Taak-, rol- en budgetvrijheid Blz. 400
Wat willen we bereiken? Blz. 401
Doelstelling beleidsveld 4.5. Blz. 402
Slimme groei Blz. 403
Toekomstbestendige banen Blz. 404
Destinatiemanagement Blz. 405
Vitale Waterrecreatie Blz. 406
Vitale logiesaccommodaties Blz. 407
Dagrecreatieve netwerken Blz. 408
Toeristische data op orde Blz. 409
Resultaat indicatoren Blz. 410
Wat mag het gaan kosten? Blz. 411
Toelichting Blz. 412
Uitgebreide financiële tabel Blz. 413
Programma 5: Mienskip Blz. 414
Portefeuillehouders Blz. 415
Ambities Blz. 416
Vastgestelde (beleids)notities Blz. 417
Verbonden partijen Blz. 418
Lasten en baten programma 5 Mienskip Blz. 419
Toelichting Blz. 420
Uitgebreide financiële tabel Blz. 421
Beleidsveld 5.1. Leefomjouwing Blz. 422
Inleiding Blz. 423
Leefbaarheidsbeleid Blz. 424
Wat zien we? Blz. 425
Wat willen we bereiken? Blz. 426
Doelstelling Leefbaarheidsbeleid Blz. 427
We delen en ‘halen’ kennis. Blz. 428
We ondersteunen initiatieven vanuit de Mienskip. Blz. 429
We werken samen en sluiten aan op uitvoeringsplannen in de regio’s. Blz. 430
Resultaat indicatoren Blz. 431
Wonen Blz. 432
Wat zien we? Blz. 433
Wat willen we bereiken? Blz. 434
Doelstelling Wonen Blz. 435
Samen met gemeenten voeren we regie op voldoende woningen en woningen die aansluiten bij de woonbehoefte van de inwoners van Fryslân. Blz. 436
Samen met gemeenten en Rijk maken we woondeals waarin integrale aandacht is voor alle aspecten van de Volkshuisvesting en de wijze waarop we willen samenwerken. Blz. 437
De Friese Planmonitor wordt geoptimaliseerd zodat we samen met gemeenten en Rijk de gemaakte afspraken over de woningbouwproductie kunnen monitoren. Blz. 438
Samen met gemeenten en Rijk versnellen we de bouw van nieuwe woningen; hiervoor willen we een Fries Impulsteam opzetten. Blz. 439
De Friese Wenjen monitor wordt verder geprofessionaliseerd en samen met de Friese kennispartners ondergebracht in een voor iedereen toegankelijk dashboard. Blz. 440
We adviseren de Friese gemeenten bij het opstellen van hun woonzorgvisies. Blz. 441
Op initiatief van de gemeenten, zorgpartijen en anderen werken we mee aan de bewustwording van ouderen over de manier waarop zij willen wonen als ze meer zorg nodig hebben en zelf minder mobiel worden. Blz. 442
De resultaten uit het onderzoek naar de kwaliteit van de woningvoorraad worden vertaald naar een Fries plan van aanpak en een herstructureringsfonds. Blz. 443
We ondersteunen gemeenten bij hun aanvragen voor de Rijksregeling Volkshuisvestingsfonds en aanvragen bij de Europese Unie voor de aanpak van de bestaande woningvoorraad. Blz. 444
Uitvoering van de regeling Herbestemming. Blz. 445
Resultaat indicatoren Blz. 446
Sociaal beleid Blz. 447
Wat zien we? Blz. 448
Wat willen we bereiken? Blz. 449
Doelstelling Sociaal beleid Blz. 450
We bieden maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om op projectbasis een bijdrage te leveren aan het verminderen van eenzaamheid, het bestrijden van discriminatie, of het verbeteren van de situatie van mensen die zorg nodig hebben. Blz. 451
We maken de uitvoering van het project ‘Fryslân gaat voor de 10’ mogelijk. Blz. 452
In de Stellingwerven gaan we samen met de beide gemeenten door met het project ‘Aandachtsgebieden Stellingwerven’ (2014-2023). Blz. 453
We faciliteren de bestuurstafel Seker en Sûn en het het gesprek over en oplossingsrichtingen voor de gevolgen van de personeelstekorten in zorg en welzijn (onderdeel herstelpakket No en Moarn II). Blz. 454
We maken het project Financieel Fit Fryslân mogelijk met als doel het verminderen van armoede en schulden (onderdeel herstelpakket No en Moarn II). Blz. 455
Overeenkomstig de motie van Provinciale Staten bij de behandeling van de Kadernota van 29 juni 2022, maken we regenboogbeleid en ontwikkelen we een visie op de Reinbôgeprovinsje Fryslân. Blz. 456
Resultaat indicatoren Blz. 457
Sportbeleid Blz. 458
Wat zien we? Blz. 459
Wat willen we bereiken? Blz. 460
Doelstelling Sportbeleid Blz. 461
We subsidiëren Sport Fryslân, de Fryske sportbonden Frysk Ljeppers Boun, Stichting Foar de Neiteam, Koninklijke Watersportvereniging Sneek, Koninklijke Nederlandse Kaatsbon en Dambûn Frysk Spul, en Fryske sportevenementen. Blz. 462
We subsidiëren het project Schoolschaatsen. Blz. 463
We subsidiëren het project Skoallekeatsen. Blz. 464
We stellen twee fondsen in om innovatie en inclusiviteit in de sport in Fryslân te bevorderen: het Fonds Inclusiviteit Sport en het Innovatiefonds Sport. Blz. 465
We dragen bij aan het project ‘Sport yn Beweging’. Blz. 466
We subsidiëren grootschalige sportevenementen. Blz. 467
We reiken de oeuvreprijs voor Sport uit. Blz. 468
We bevorderen de organisatie van de Fryske Olympiade; een sportevenement waar de Friese sporten kaatsen, fierljeppen en skûtsjesilen tegelijkertijd plaatsvinden. Blz. 469
We subsidiëren Topsport Noord en het TeamNLcenter Noord (voorheen: Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) en zijn aandeelhouder van Thialf. Blz. 470
We voeren lobbyactiviteiten uit gericht op het binnenhalen van internationale grootschalige sportevenementen. Blz. 471
We dragen via een subsidie bij aan de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten (regionale voorziening - 50m zwembad zowel topsport als recreatie). Blz. 472
Resultaat indicatoren Blz. 473
Rol-, taak-, en budgetvrijheid Blz. 474
Wat mag het gaan kosten? Blz. 475
Toelichting Blz. 476
Uitgebreide financiële tabel Blz. 477
Beleidsveld 5.2. Cultuur en Erfgoed Blz. 478
Wat zien we? Blz. 479
Externe ontwikkelingen Blz. 480
Taak-, rol en budgetvrijheid Blz. 481
Wat willen we bereiken? Blz. 482
Doelstelling beleidsveld 5.2. Blz. 483
Ambitie 1 – Grut en Grutsk LF2028 – Arcadia Blz. 484
Ambitie 2 – Ynnovaasje & eksperimint Blz. 485
Ambitie 3 – Kultuer yn ‘e Mienskip Blz. 486
Ambitie 5 - Ferhaal fan Fryslân Blz. 487
Ambitie 6 – Sterke kunstinfrastructuur als basis voor een bloeiend artistiek klimaat Blz. 488
Ambitie 8a - Erfgoed ûntwikkele – Cultuurhistorie Blz. 489
Ambitie 8b - Erfgoed ûntwikkele – Archeologie Blz. 490
Ambitie 8c - Erfgoed ûntwikkele – Monumenten Blz. 491
Resultaat indicatoren Blz. 492
Wat mag het gaan kosten? Blz. 493
Toelichting Blz. 494
Uitgebreide financiële tabel Blz. 495
Beliedsfjild 5.3 Taal, media, ûnderwiis en letteren Blz. 496
Wat sjogge wy? Blz. 497
Taak-, rol, en budzjetfrijheid Blz. 498
Wat willen we bereiken? Blz. 499
Doelstelling beliedsfjild 5.3. Blz. 500
Ambysje 7A: in fanselssprekkend plak fan it Frysk yn it ûnderwiis: Blz. 501
Ambysje 7B: in fanselssprekkend plak fan it Frysk yn ús iepenbiere libben Blz. 502
Ambysje 7C: in fanselssprekkend plak fan it Frysk yn ús frije tiid Blz. 503
Resultaatyndikatoaren Blz. 504
Wat mei it kostje? Blz. 505
Toelichting Blz. 506
Tabel 2 Blz. 507
Beleidsveld 5.3. Taal, media, onderwijs en letteren Blz. 508
Wat zien we? Blz. 509
Taak-, rol, en budgetvrijheid Blz. 510
Wat willen we bereiken? Blz. 511
Doelstelling beleidsveld 5.3. Blz. 512
Ambitie 7A: een vanzelfsprekende plek van het Fries in het onderwijs Blz. 513
Ambitie 7B: een vanzelfsprekende plaats van het Fries in ons openbare leven Blz. 514
Ambitie 7C: een vanzelfsprekende plek van het Fries in onze vrije tijd Blz. 515
Resultaat indicatoren Blz. 516
Wat mag het gaan kosten? Blz. 517
Toelichting Blz. 518
Uitgebreide financiële tabel Blz. 519
Programma 6: Bedrijfsvoering Blz. 520
Portefeuillehouder Blz. 521
Ambities Blz. 522
Vastgestelde beleidsnotities Blz. 523
Verbonden partijen Blz. 524
Toelichting Blz. 525
Beleidsveld 6.1. Mensen Blz. 526
Wat zien we? Blz. 527
Wat willen we bereiken? Blz. 528
Doelstelling beleidsveld 6.1. Blz. 529
We zorgen ervoor dat de inzet van personeel, vast, tijdelijk en inhuur, in balans zijn en blijven binnen het beschikbare capaciteitsbudget. Blz. 530
We doorlopen een organisatie ontwikkeltraject, dat leidt tot een integrale en gestructureerde aanpak van HR thema’s. Blz. 531
We voeren programma’s uit gericht op leiderschap (MD, management development) en Leren en Ontwikkelen, met specifieke aandacht voor (persoonlijk) leiderschap, resultaatgerichtheid en politiek bestuurlijke sensitiviteit. Blz. 532
We zorgen ervoor dat elk team beschikt over een teamplan SPP, als afgeleide van de organisatie brede notitie SPP, dat is inzicht heeft in de beschikbare en benodigde kwaliteit en kwantiteit van het team. Blz. 533
We doen pro actief aan arbeidsmarktcommunicatie, gericht op de provincie als aantrekkelijke werkgever Blz. 534
We geven invulling aan inclusiviteit en diversiteit Blz. 535
We geven invulling aan ‘resultaat 60’ uit het bestuursakkoord ‘Lok op 1’ over gedeeld werkgeverschap / shared services. Blz. 536
Resultaat indicatoren Blz. 537
Wat mag het gaan kosten? Blz. 538
Toelichting Blz. 539
Toelichting Blz. 540
Beleidsveld 6.2. Middelen en digitalisering Blz. 541
Wat zien we? Blz. 542
Wat willen we bereiken? Blz. 543
Doelstelling beleidsveld 6.2. Blz. 544
We starten met de uitvoering van de digitaliseringsstrategie. Hiervoor wordt het programma Digitale Transformatie ingericht.*) Blz. 545
Er wordt een nulmeting uitgevoerd om de digitale vaardigheid van collega’s te meten. Blz. 546
We zorgen er met behulp van ‘projectportfolio management’ voor dat de schaarse capaciteit en middelen worden ingezet op de projecten die naar verwachting de meeste impact hebben op organisatiedoelstellingen Blz. 547
We voeren stapsgewijs een herinrichting van het provinciehuis door, gericht op ontmoeten, samenwerken en ‘plaats-onafhankelijk’ werken Blz. 548
We zorgen ervoor dat alle vergaderruimtes worden voorzien van hybride vergaderfaciliteiten Blz. 549
We geven verdere uitvoering aan de geplande energiebesparende maatregelen voor het Provinsjehûs en de provinciale steunpunten. Blz. 550
We werken een plan uit met concrete (investerings-)voorstellen voor het opwekken van duurzame energie zoals zonne-energie op eigen gronden en lokale productie van groen gas. Blz. 551
We implementeren versneld een nieuwe vorm van duurzame en lokale inkoop van energie. Dit doen we gezamenlijk met Friese gemeenten in OVEF-verband. Blz. 552
Resultaat indicatoren Blz. 553
Wat mag het gaan kosten? Blz. 554
Toelichting Blz. 555
Toelichting Blz. 556
Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen Blz. 557
Portefeuillehouder Blz. 558
Verbonden partijen Blz. 559
Lasten, baten en onvoorzien Blz. 560
Opbouw lasten en baten Blz. 561
Beleidsveld 7.1. Provinciefonds Blz. 562
Provinciefonds Blz. 563
Beleidsveld 7.2. Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 564
inleiding Blz. 565
Beleidsveld 7.3. Dividenden Blz. 566
Dividenden Blz. 567
toelichting Blz. 568
Beleidsveld 7.4. Financieringsrente Blz. 569
Financieringsrente Blz. 570
Beleidsveld 7.5. Interne financiering Blz. 571
Interne financiering Blz. 572
Beleidsveld 7.6. Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 573
Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 574
Wat willen we bereiken? Blz. 575
Doelstelling beleidsveld 7.6. Blz. 576
Europese middelen Blz. 577
Tabel Blz. 578
Toelichting Blz. 579
Beleidsveld 7.7. Werken voor derden Blz. 580
Werken voor derden Blz. 581
Beleidsveld 7.8. Onvoorzien Blz. 582
Onvoorzien Blz. 583
Paragraafs Blz. 584
Paragraaf 1. Provinciale heffingen Blz. 585
Inleiding Blz. 586
1 – Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 587
2 – Grondwaterbelasting Blz. 588
3 – Leges Blz. 589
Paragraaf 2. Weerstandsvermogen Blz. 590
Inleiding Blz. 591
1 – Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 592
2 – Benodigde weerstandscapaciteit Blz. 593
3 – Weerstandsvermogen Blz. 594
4 – Mutaties risico’s Blz. 595
5 – De risico’s Blz. 596
5 - Toelichting op tabel Blz. 597
6 – Financiële kengetallen Blz. 598
Paragraaf 3. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 599
Inleiding Blz. 600
1 – Onderhoud infrastructuur Blz. 601
2 – Onderhoud gebouwen Blz. 602
3 – Middelen kapitaalgoederen Blz. 603
Paragraaf 4. Financiering en beleggingen Blz. 604
Inleiding Blz. 605
1 - Ontwikkeling financieringssaldo Blz. 606
2 - Financiering en beleggingen Blz. 607
3 –Revolverende middelen Blz. 608
4 – Toerekening van rente Blz. 609
5 - Risicobeheer Treasury Blz. 610
6 - Ontwikkeling financiële markten Blz. 611
Paragraaf 5. Verbonden partijen Blz. 612
1 – Inleiding Blz. 613
2 – Overzicht verbonden partijen Blz. 614
Categorie 1: Gemeenschappelijke regelingen Blz. 615
Categorie 2: Vennootschappen en coöperaties Blz. 616
Categorie 3: Stichtingen en verenigingen Blz. 617
Categorie 4: Overige verbonden partijen Blz. 618
Financiële risico’s provincie Blz. 619
Paragraaf 6. Grondbeleid Blz. 620
6.1 Samenvatting grondbezit Blz. 621
6.2 Grondaankopen per beleidsprogramma Blz. 622
6.3 Risico’s Blz. 623
Paragraaf 7. Bedrijfsvoering Blz. 624
Inleiding Blz. 625
De inzet van personeel Blz. 626
Programma O&O (organisatie-ontwikkeling) en de uitvoering van het HR-beleid Blz. 627
Het programma Digitale Transformatie Blz. 628
De herinrichting van het provinciehuis en het hybride werken Blz. 629
De Energie-neutrale organisatie Blz. 630
De rechtmatige organisatie Blz. 631
Paragraaf 8. VTH taken Blz. 632
Inleiding Blz. 633
Bevoegd bestuursorgaan Blz. 634
Uitvoering Blz. 635
Mandaat Blz. 636
VTH bijdrage aan doelen Blz. 637
VTH beleid Blz. 638
VTH uitvoeringsprogramma en – jaarverslag Blz. 639
Wet natuurbescherming Blz. 640
Inhoudelijke speerpunten Blz. 641
Startnotitie-/Transitie Bodembeleid Blz. 642
Mijnbouw Blz. 643
Paragraaf 9. Grote projecten Blz. 644
Inleiding Blz. 645
Overzicht projecten Blz. 646
1 Spoorprojecten (programma infrastructuur) Blz. 647
1a Spoorverbetering Leeuwarden-Zwolle Blz. 648
1b. Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden-Sneek Blz. 649
2 De Nieuwe Afsluitdijk (programma’s infrastructuur, omgeving en economie) Blz. 650
2a Programma De Nieuwe Afsluitdijk Blz. 651
2b Vismigratierivier Blz. 652
2c De bruggen en de sluis Kornwerderzand Blz. 653
3 Natuurpact: uitvoering natuurontwikkelingsopgave Blz. 654
4 Programma Natuur Blz. 655
5 Veenweide Blz. 656
5a Veenweideprogramma Blz. 657
5b Aldeboarn- De Deelen Blz. 658
5c Hegewarren Blz. 659
Paragraaf 10. Samenwerkingsverbanden Blz. 660
Inleiding Blz. 661
Regionale Samenwerking Blz. 662
Samenwerking met de Mienskip Blz. 663
LEADER/POP3 Blz. 664
Samenwerking De Friese Aanpak Blz. 665
Samenwerken in het bestuurlijk overleg Friese samenwerking van overheden. Blz. 666
Het interbestuurlijk programma Blz. 667
Finansjele begrutting Blz. 668
Introductie op financiële begroting 2023 Blz. 669
Introductie Blz. 670
Ontwikkeling financieel kader Blz. 671
Financieel kader Begroting 2023 Blz. 672
1 – Onze uitgangspunten Blz. 673
2 - Ontwikkeling begrotingssaldo Blz. 674
Toelichting Blz. 675
3 - Ontwikkeling baten en lasten Blz. 676
3b Blz. 677
3b - toelichting Blz. 678
Baten Blz. 679
Baten 2 Blz. 680
Opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB) Blz. 681
Rendement vermogen Blz. 682
Dividend Blz. 683
Lasten Blz. 684
Toelichting lasten Blz. 685
4 - Vrij Aanwendbare Reserve (VAR) Blz. 686
4 - toelichting Blz. 687
Overzicht van lasten en baten in de begroting Blz. 688
3.3 Overzicht van lasten en baten in de begroting Blz. 689
I - Overzicht van lasten en baten programma’s Blz. 690
Toelichting Blz. 691
Begrotingswijzigingen Blz. 692
II - Overzicht van investeringen *): uitgaven en bijdragen van derden 2022 Blz. 693
toelichting Blz. 694
Uiteenzetting financiële positie Blz. 695
3.4 Financiële positie Blz. 696
Bestaand versus nieuw beleid Blz. 697
Bestaand versus nieuw beleid -2 Blz. 698
Toelichting Blz. 699
Geprognosticeerde balans Blz. 700
Raming van het EMU-saldo Blz. 701
Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 702
Stand van de investeringen Blz. 703
Financiering Blz. 704
Financiering -2 Blz. 705
Financiering -3 Blz. 706
Financiering -4 Blz. 707
Stand en verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva Blz. 708
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 709
Taheakken Blz. 710
Bijlage 1. Onderhanden en opgeleverde investeringen Blz. 711
Onderhanden en opgeleverde investeringen Blz. 712
Bijlage 1 - uitgebreid Blz. 713
Bijlage 2. Begrotingswijzigingen: van 1e bestuursrapportage 2022 naar begroting 2023 Blz. 714
Inleiding Blz. 715
Programma 1: Bestuur Blz. 716
Programma 2: Infrastructuur Blz. 717
Programma 3: Omgeving Blz. 718
Programma 4: Economie Blz. 719
Programma 5: Mienskip Blz. 720
Programma 6: Bedrijfsvoering Blz. 721
Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 722
Bijlage 3. Verloop vaste activa Blz. 723
Verloop vaste activa Blz. 724
Bijlage 4. Verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva Blz. 725
Verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva Blz. 726
Reserves Blz. 727
Voorzieningen Blz. 728
Overlopende passiva Blz. 729
Tabel 2 Blz. 730
Tabel 3 Blz. 731
Toelichting tabel 3 Blz. 732
Bijlage 5. Overzicht tijdelijke budgetten Blz. 733
Overzicht tijdelijke budgetten Blz. 734
Bijlage 6. Raming van het EMU-saldo Blz. 735
Raming van het EMU-saldo Blz. 736
Toelichting Blz. 737
Bijlage 7. Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 738
Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 739
Bijlage 8. Uitgangspunten begroting 2023 Blz. 740
Gronden van de ramingen Blz. 741
Toelichting op de uitgangspunten Blz. 742
Bijlage 9. Voorstellen kadernota 2023 Blz. 743
Voorstellen kadernota 2023 Blz. 744
Noot Blz. 745
Bijlage 10. Subsidiestaat begroting 2023 Blz. 746
Inleiding Blz. 747
Boekjaarsubsidies Blz. 748
Subsidiestaat Blz. 749
Bijlage 11. Overzicht geraamde lasten en baten per BBV taakveld Blz. 750
Bijlage 11 Blz. 751
Bijlage 12. Verplichte indicatoren in het kader van het BBV Blz. 752
Programma 1 Blz. 753
Programma 1 - deel 2 Blz. 754
Programma 2 Blz. 755
Programma 3 Blz. 756
Programma 3.2 Blz. 757
Programma 3.3 Blz. 758
Programma 4 Blz. 759
Programma 4 Blz. 760
Programma 5 Blz. 761
Bijlage 13. Begrippenlijst Blz. 762
Begrippenlijst Blz. 763
Bijlage 14. Trends Staat van Fryslân Blz. 764
Kerngegevens Fryslân Blz. 765
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap