Begrutting 2023 yn ien opsjoch

Yn de begrutting steane de útjeften en de ynkomsten dy't de provinsje foar 2023 ferwachtet. It giet om 482,4 miljoen euro. De ynkomsten foar 2023 komme út it Provinsjefûns, de opsinten motorrytugenbelêsting en út oare ynkomstenboarnen. De provinsje wol yn 2023 ynvestearje yn de Ynfrastruktuer, de Omjouwing, Ekonomy, de Mienskip, it Bestjoer, de Bedriuwsfiering en hat oare útjeften.