Bijlage 9. Voorstellen kadernota 2023

(bedragen x € 1.000,-)
Programma Voorstel Totaal (2023-2026 Capaciteit Totaal excl. capaciteit 2023 2024 2025 2026
1 Bestuur
M4 Versterking duurzame en economische ontwikkelingen Waddengebied 150 150 150 0 0 0
Verkiezingen 2023 150 150 150 0 0 0
3 Omgeving
ANLB additioneel cofinanciering 8.200 8.200 1.100 1.100 1.100 4.900
Grutto aanvalsplan cofinanciering 3.700 3.700 476 476 677 2.071
4 Economie
M10 Financiering ICD 880 880 0 440 440 0
M5 Beleefcentra en rondgangen bij Friese bedrijven 750 750 750 0 0 0
5 Mienskip
M16 Regenboogbeleid 100 40 60 30 30
M2 Skoalkeatsen 40 40 40 0 0 0
M6 Sichtberens Frysk en streektalen 700 700 350 350 0 0
6 Bedrijfsvoering
Digitaliseringsstrategie 2022-2026 10.400 1.300 9.100 1.300 2.600 2.600 2.600
Digitaliseringstrategie Subsidiezaken 1.200 350 850 850 0 0 0
M3 Traineeprogramma statushouders 1.500 1.500 0
Omgevingswet 1.500 1.500 0
7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Cofinanciering EFRO EZ/Interreg/MIT/JTF ev 3.450 3.450 3.450 0 0 0
GLB-NSP cofinanciering 9.800 9.800 4.900 4.900
Totaal voorstellen 42.520 4.690 37.830 13.546 9.896 4.817 9.571

Noot 1: in de tabel zijn de aangenomen moties opgenomen. Deze zijn herkenbaar aan de M aan het begin van de omschrijving.

Noot 2: in de tabel zijn de effecten voor 2023-2026 opgenomen. Een deel van de voorstellen kent echter saldo in 2022 en/of in de jaren ná 2026.