Programma 6: Bedrijfsvoering

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

Onze ambitie is om als provinciale organisatie optimaal bij te dragen aan de realisatie van maatschappelijke opgaven en de realisatie van de ambities van het provinciaal bestuur. Om dat te bereiken willen we dat de organisatie wendbaar is. Wendbaar binnen de kaders van ons bestuur en samen met al onze partners in Fryslân en daarbuiten. De organisatie heef hiervoor het concept van opgavengestuurd werken omarmd.

Dit programma is verdeeld in de beleidsvelden Mensen en Middelen en digitalisering, met daarin de doelen, resultaten en kosten. Een uitgebreidere beschrijving en toelichting staat in de paragraaf bedrijfsvoering.

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij levert een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staan in paragraaf 5 van deze begroting.

 • Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO), Den Haag
Lasten en baten programma 6 Bedrijfsvoeting
Bedragen x € 1.000,- Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Totaal lasten 81.265 84.908 86.905 79.014 76.340 75.126
Totaal baten 2.206 1.004 354 323 262 262
Saldo van lasten en baten 79.059 83.904 86.551 78.691 76.078 74.864

Toelichting

De toelichting op de grootste verschillen tussen de jaren staat bij de afzonderlijke beleidsvelden.

Beleidsveld 6.1. Mensen

Wat zien we?

Terug naar navigatie - Wat zien we?

Wat we al langer zien is dat de rol van de overheid aan het veranderen is. Steeds vaker zijn we als overheid niet de partij die een meer ‘directieve’ rol heeft, maar zoeken we de samenwerking om gezamenlijk ambities te formuleren en te realiseren of krijgen we een meer faciliterende rol. 

Deze transitie is een aantal jaren geleden ingezet en gaat de komende jaren onverminderd door. In 2016 is bijvoorbeeld de keuze gemaakt om opgavengestuurd te gaan werken. Het hybride en gebiedsgericht werken zal verder toenemen en ook het werken als één overheid, samen met de Friese gemeenten en het Wetterskip. 

Provinciale Staten maken de keuzes over de uitvoering van taken en de rol van de provincie daarbij. Landelijk worden die keuzes bijvoorbeeld ingegeven door het Nationaal programma landelijk gebied en de aanpak stikstof. De provinciale inzet op deze thema’s neemt toe en de rol van de provincie op deze terreinen verandert. Op basis van de notities ZBB (zero based budgetting), de benchmark provincies en SPP (strategische personeelsplanning hebben Provinciale Staten inzicht gekregen in de uitvoering van het provinciale takenpakket en de inzet van de organisatie. Op basis hiervan kunnen Provinciale Staten, nu en in de toekomst, keuzes maken en die keuzes zijn input voor de organisatie om gestructureerd en integraal uitvoering te geven aan het HR beleid, met belangrijke instrumenten als SPP, leren en ontwikkelen, goed werkgeverschap, in, door en uitstroom etc. 

Een belangrijke externe ontwikkeling is dat er een enorme krapte is ontstaan op de arbeidsmarkt en dat de tarieven toenemen. Het was al moeilijk om gekwalificeerd personeel te werven op het gebied van ICT, water, wonen etc, maar we zien dat dit op meer terreinen gaat spelen. Daarnaast zien we ook dat de toenemende verharding en polarisatie in de samenleving ook zijn effect heeft op medewerkers, bijvoorbeeld op het gevoel van veiligheid.
Naast krapte op de arbeidsmarkt hebben we te maken met geopolitieke ontwikkelingen en een hoge inflatie, met als gevolg een stijging van de CAO en hogere structurele lasten. 

De ontwikkelingen die hierboven zijn geschetst, hangen allemaal met elkaar samen en zijn ook urgent. In 2022 is daarom een organisatie ontwikkeltraject gestart. Dit traject richt zich op het brede aspect van de benodigde structuur/inrichting tot de cultuur van de organisatie om het concept van opgavengestuurd uit te voeren en gaat specifiek over zaken als leiderschap, resultaatgerichtheid en politiek bestuurlijke sensitiviteit. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 6.1.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 6.1.
 1. We willen dat medewerkers optimaal bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke opgaven en de realisatie van de ambities van het provinciaal bestuur.
 2. We willen dat de verschillende ‘HR thema’s’, zoals leiderschap, leren en ontwikkelen en goed werkgeverschap, integraal en gestructureerd onderdeel uitmaken van de cultuur, processen en structuren binnen de organisatie.

Doel indicatoren

Ambitie Indicator Doelwaarde 2023
Bijdragen aan opgaven en ambities Effectieve en efficiënte inzet van de medewerkers in de organisatie gericht op de uitvoering van het provinciale takenpakket. Inzet is in lijn met besluitvorming PS naar aanleiding van benchmark Cebeon en notitie ZBB over het provinciale takenpakket.

De resultaten worden nader toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Wat gaan we daarvoor doen in 2023?

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Resultaat indicatoren
Ambitie Indicator Doelwaarde 2023
Organisatie ontwikkeling Geactualiseerd organisatieplan Plan is vastgesteld
Leiderschap en Leren en ontwikkelen MD programma en cursussen/workshops op het gebied van (persoonlijk) leiderschap, resultaatgerichtheid en politiek bestuurlijke sensitiviteit. Alle leidinggevenden hebben deelgenomen aan MD programma (management development).
SPP Uitgewerkt SPP Alle teams beschikken over teamplan SPP
Inclusiviteit en diversiteit Traineeprogramma – regulier
Traineeprogramma - statushouders
10 trainees 
6 trainees
Inclusiviteit en diversiteit Aantal wettelijke verplichte participatiebanen (in fta) 28
Resultaat 60 Aantal projecten opgestart in het kader van gedeeld werkgeverschap / shared services 2
Ziekteverzuim Ziekteverzuim Lager dan 4,5%

 

Wat mag het gaan kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het gaan kosten?
Bedragen x € 1.000,- Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Totaal lasten 65.491 63.804 65.298 58.156 54.966 54.126
Totaal baten 1.726 839 189 158 97 97
Saldo van lasten en baten 63.765 62.965 65.110 57.998 54.869 54.029
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf bedrijfsvoering met daarin een 
uitgebreide tabel met toelichting.

Onderstaande voorstellen uit de kadernota zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen kadernota Bedragen x € 1.000
Omschrijving 2023 2024 2025 2026
Lasten
Digitaliseringsstrategie 2022-2026 1.300 0 0 0
Digitaliseringstrategie Subsidiezaken 350 0 0 0
M16 Regenboogbeleid 20 20 0 0
M3 Traineeprogramma statushouders 750 750 0 0
Omgevingswet 0 500 500 500
Totaal lasten 2.420 1.270 500 500
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

In deze tabel zijn de kosten opgenomen voor de uitvoering van de voorstellen die bij de kadernota 2023 gedaan zijn. Dit betekent een tijdelijke uitbreiding van het capaciteitsbudget, die verder wordt toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Beleidsveld 6.2. Middelen en digitalisering

Wat zien we?

Terug naar navigatie - Wat zien we?

Informatievoorziening, digitalisering, data en innovatie
Data, digitalisering, informatievoorziening en innovatie worden steeds belangrijker voor overheidsorganisaties. De IV-keten is bezig met een professionaliseringsslag waardoor het de organisatie steeds beter en sneller kan bedienen. In het streven naar schaalvoordeel en het werken als één overheid zoeken overheden elkaar op het gebied van digitalisering steeds vaker op. De krapte op de arbeidsmarkt en de druk om te voldoen aan alle wetgeving op het gebied van digitale dienstverlening is een gedeeld vraagstuk en versterkt de urgentie om samen te werken. Verder raakt de burger in het dagelijks leven snel gewend aan een hoge mate van digitale dienstverlening. Overheden staan voor de uitdaging hierin niet achterop te raken. Ditzelfde geldt voor datagedreven werken: Beter kunnen sturen, adviseren en besluiten op basis van data. De Stikstofcrisis leert ons hoe belangrijk data is en hoe belangrijk het als overheidsorganisatie is hierin mee te kunnen komen. 

Digitalisering speelt een sleutelrol bij het realiseren van efficiënte bedrijfsvoering. Om dit te kunnen realiseren is een modern technisch fundament nodig. Diverse externe onderzoeken laten zien dat we op het gebied van digitalisering, informatievoorziening, informatieveilligheid en digitale dienstverlening op onderdelen onder de maat scoren. We zullen onszelf moeten versterken door procesaanpassingen, systeemaanpassingen en een hogere mate van digitale volwassenheid.  

Bovenstaande ontwikkelingen komen samen in het programma  Digitale Transformatie (in de kadernota 2023 opgenomen als voorstel Digitaliseringstrategie). We lichten dit programma verder toe in de paragraaf bedrijfsvoering.

Huisvesting 
Voor wat betreft de huisvesting richten wij ons niet alleen op de interne gebruikers, maar juist op de directe verbinding met de Mienskip. De coronacrisis heeft ons op nieuwe ideeën gebracht op het gebied van flexibel werken, ontmoeten en vergaderen. Intern wordt hier stapsgewijs een programma voor uitgevoerd met als doel het provinciehuis sober en doelmatig in te richten voor ontmoeting en samenwerking. 

Daarnaast sluiten we aan bij alle ontwikkelingen om een ‘Energie-neutrale’ organisatie te worden en onze panden verder te verduurzamen. Energieneutraliteit betekent dat een organisatie in een jaar evenveel energie opwekt als verbruikt. Om energieneutraliteit te realiseren wordt er ingezet op energiebesparing en opwek van hernieuwbare energie. De doelstelling om energieneutraal te zijn (Bestuursakkoord) staat niet op zichzelf. Deze komt mede voort uit de doelstellingen die in IPO-verband zijn afgesproken. Hiernaast zijn de doelstellingen uit het Energieakkoord (2013) en het Klimaatakkoord (2019) van toepassing. Als organisatie zijn we ook verplicht te voldoen aan de Wet milieubeheer en de afspraken uit het Europese Energy Efficiency Directive. Naast deze afspraken moeten is het provinciaal beleid, bijvoorbeeld op het gebied van wind- en zonne energie, van invloed op de mogelijkheden om energie op te wekken op en rond provinciale eigendommen. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 6.2.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 6.2.
 1. We willen met digitalisering, data en/of innovatie publieke waarde leveren
 2. We willen de randvoorwaarden creëren voor stabiele, duurzame en toekomstgerichte informatievoorziening 
 3. We willen een sober en doelmatig ingericht provinciehuis dat ontmoeting en samenwerking, met onze partners, en het ‘plaats-onafhankelijk’ werken faciliteert.
 4. We willen een ‘Energie-neutrale’ organisatie zijn. 

Doel indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023
Randvoorwaarden informatievoorziening
 • Digitale vaardigheid organisatie 
 • ICT basis op orde 
 • Voldoen aan wet- en regelgeving
 • Digitale vaardigheid organisatie is toegenomen *)
 • De organisatie voldoet aan geldende wet- en regelgeving

*) in 2023 vindt een nulmeting plaats om de digitale vaardigheden binnen de organisatie in kaart te brengen. Op basis daarvan zal een doelwaarde worden geformuleerd.

Publieke waarde  Digitalisering, data en innovatie zijn succesvol ingezet bij het realiseren van organisatie- en opgaven-doelstellingen  Organisatie behaalt aantoonbaar doelstellingen door inzet data, digitalisering en innovatie
Sober en doelmatig provinciehuis Gebruik van faciliteiten Faciliteiten (ruimtes, apparatuur etc) worden optimaal benut.
Energie-neutrale organisatie Energiebesparing en energieopwekking Provinciale organisatie werkt energieneutraal.

Wat gaan we daarvoor doen in 2023?

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Resultaat indicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023
Herinrichting provinciehuis / werken na corona Ruimtes voor ontmoeting, samenwerking en hybride / plaats-onafhankelijk werken in het provinciehuis. Aantal ruimtes met genoemde voorzieningen is toegenomen.
Energie neutrale organisatie Gerealiseerde energie besparende en opwekkende maatregelen, conform implementatieplan Energie-neutrale organisatie 2025 Energiebesparing en opwekking zijn toegenomen, conform implementatieplan.

 

Wat mag het gaan kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het gaan kosten?
Bedragen x € 1.000,- Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Totaal lasten 15.774 21.104 21.606 20.858 21.375 21.000
Totaal baten 480 166 166 166 166 166
Saldo van lasten en baten 15.294 20.939 21.441 20.692 21.209 20.835
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

Bovenstaand betreft budgetten voor de bedrijfsvoering (excl. personeelsbudget) van de provinciale organisatie. Dit zijn onder andere budgetten voor automatisering, huisvesting, opleiding, reiskosten, etc. 
De toename vanaf 2023 wordt voornamelijk veroorzaakt door hieronder aangegeven kadernota voorstellen betreffende de Digitaliseringstrategie en digitalisering Subsidiezaken.

Onderstaande voorstellen uit de kadernota zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen kadernota Bedragen x € 1.000
Omschrijving 2023 2024 2025 2026
Lasten
Digitaliseringsstrategie 2022-2026 1.300 2.600 2.600 2.600
Digitaliseringstrategie Subsidiezaken 850 0 0 0
Totaal lasten 2.150 2.600 2.600 2.600
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

Voor 2023 is een deel van de middelen voor de Digitaliseringstrategie opgenomen in beleidsveld 6.1, voor capaciteit. Het totaal wordt meerjarig toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.