Sitemap

 1. Blz. 1 Bestuursrapportage 2024
  1. Blz. 2 Programma's
   1. Blz. 3 Inleiding
    1. Blz. 4 Inleiding
    2. Blz. 5 Toevoegingen en onttrekkingen
   2. Blz. 6 Samenvatting
    1. Blz. 7 Samenvatting financieel
    2. Blz. 8 Voorspellend vermogen
    3. Blz. 9 Begrotingssaldo na wijziging
    4. Blz. 10 Inzicht in vrijval
    5. Blz. 11 Totaaloverzicht
   3. Blz. 12 Programma 1: Bestuur
    1. Blz. 13 Portefeuillehouders
    2. Blz. 14 Inzet beschikbare middelen programma 1 Bestuur
    3. Blz. 15 Uitgebreide financiële tabel
    4. Blz. 16 Voorstel begrotingswijzigingen
    5. Blz. 17 Beleidsveld 1.1. Provinciale Staten en Statengriffie
     1. Blz. 18 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 19 Doelstelling beleidsveld 1.1.
       1. Blz. 20 We versterken het kwaliteitskader voor Statenstukken verder (zie ook evenwichtig samenspel tussen PS en GS).
       2. Blz. 21 We maken gebundelde kennis toegankelijk door het verkennen van mogelijkheden voor een kennisbank (zie ook evenwichtig samenspel tussen PS en GS).
       3. Blz. 22 We maken alle relevante Stateninformatie digitaal toegankelijk en verbeteren continu de digitale dienstverlening.
       4. Blz. 23 We verbeteren de introductie voor tussentijdse instromers van de Staten.
       5. Blz. 24 We brengen provinciale politiek onder de aandacht en laten inwoners en met name jongeren kennismaken met de politiek.
       6. Blz. 25 We laten inwoners kennis maken met de politiek, door diverse activiteiten te organiseren zoals het statenspel, het Fries jeugdparlement en de Gast van de Staten.
       7. Blz. 26 We betrekken jongeren actief bij de politiek vanuit een integraal plan rondom jongerenparticipatie.
       8. Blz. 27 Wanneer dit passend is bij het hoofdonderwerp op de agenda vergaderen de Staten ook buiten het provinciehuis.
       9. Blz. 28 Wij streven in samenspraak met de dienst naar het steeds beter voorzien in de vraag naar relevante informatie van de Staten, bijvoorbeeld door het blijven doorontwikkelen van het format voor de Statenstukken.
       10. Blz. 29 Wij bevorderen een cultuur van werken waarin het samenspel tussen PS en GS helder is en waarbij het manifest is dat Provinciale Staten het primaat hebben.
    6. Blz. 30 Beleidsveld 1.2. Gedeputeerde Staten
     1. Blz. 31 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 32 Doelstelling beleidsveld 1.2.
       1. Blz. 33 GS vergadert 8x per jaar op externe locaties, gekoppeld aan werkbezoek of bestuurlijk overleg.
       2. Blz. 34 90% van de PS-voorstellen worden zes weken voor de PS-vergadering toegezonden.
       3. Blz. 35 95% van de schriftelijke vragen van PS worden binnen 30 dagen beantwoord.
    7. Blz. 36 Beleidsveld 1.3. Commissaris van de Koning als rijksorgaan
     1. Blz. 37 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 38 Doelstelling beleidsveld 1.3.
       1. Blz. 39 De CvdK bevordert, met als uitgangspunt de in 2022 ondertekende Intentieverklaring Friese Norm, de samenwerking met gemeenten en ketenpartners in de aanpak van ondermijning.
       2. Blz. 40 De CvdK stimuleert de Friese samenwerking middels de bestuurlijke overleggen tussen provincie, Wetterskip Fryslân, Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) en gemeente Leeuwarden.
       3. Blz. 41 De CvdK geeft een vervolg aan het bestuurlijk arrangement met de provincie Zeeland en het ministerie van BZK en bevordert daarbij de deelname van andere overheden.
    8. Blz. 42 Beleidsveld 1.4. Kwaliteit bestuur
     1. Blz. 43 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 44 Doelstelling beleidsveld 1.4.
       1. Blz. 45 Provincie, Friese gemeenten en VFG stemmen de gezamenlijke inzet op de interbestuurlijke opgaven optimaal op elkaar af, dit in navolging van het onderzoek naar een bestuurlijk regionaal ecosysteem.
       2. Blz. 46 Door effectieve inzet van beschikbare personele capaciteit bij de Friese overheidspartijen vergroten we de afzonderlijke en gezamenlijke uitvoeringskracht.
       3. Blz. 47 We realiseren 2 tot 4 pilots/experimenten op het terrein van (jongeren)participatie, gericht op het vergroten van directe betrokkenheid, invloed en eigenaarschap van inwoners.
       4. Blz. 48 We bouwen een gezamenlijk kennisnetwerk democratie & participatie, aansluitend bij bestaande netwerken in Fryslân, en we organiseren een serie dialoogsessies
       5. Blz. 49 We ontwikkelen een ondersteunend intern leertraject rond participatief werken.
       6. Blz. 50 We leveren de evaluatie op van het digitaal participatieplatform Stim fan Fryslân
       7. Blz. 51 We bevorderen een gezonde financiële situatie bij Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân.
       8. Blz. 52 We voeren toezichtgesprekken met gemeenten en Wetterskip om risico’s te identificeren bij de uitvoering van medebewindstaken. Hierdoor kunnen zij hun taken goed blijven uitvoeren en kan de mienskip erop vertrouwen dat dit beschermd en geborgd is.
       9. Blz. 53 We richten ons op verdere bewustwording van de medewerkers en het versterken van processen, o.a. op het gebied van het verstrekken van vergunningen en subsidies, vastgoed- en grondtransacties en aanbestedingen.
       10. Blz. 54 We werken aan het intensiveren van de inzet van het bestuursrechtelijk instrument Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur).
       11. Blz. 55 We verminderen het risico op het onbewust faciliteren van ondermijnende activiteiten door de informatiepositie te versterken. Dit doen we middels het werken met een provinciaal informatie overleg en een intern meldpunt.
    9. Blz. 56 Beleidsveld 1.5. Bestuurlijke samenwerking
     1. Blz. 57 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 58 Doelstelling beleidsveld 1.5.
       1. Blz. 59 We geven mede uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 van Rijk en regio, aan het Integraal Beheerplan Waddenzee van Rijk en regio en aan het interprovinciaal Investeringskader Waddengebied 2016-2026.
       2. Blz. 60 We leveren een bijdrage aan het Omgevingsberaad Waddengebied en nemen hieraan deel
       3. Blz. 61 We werken vanuit bestuurlijke samenwerking aan uitvoering van de Samenwerkingsagenda Leeuwarden, de Regio Deals voor de regio’s ZO, NO, NW en Wadden en de gebiedsagenda/aanvraag Regio Deal voor de regio ZW.
       4. Blz. 62 We nemen deel aan de bestuurlijke mijnbouwtafel van Friese overheden en het ministerie van EZK.
       5. Blz. 63 We behartigen de Friese belangen in Den Haag in wisselende coalities, via het IPO en vooral via Noordelijke Samenwerking. We nemen bestuurlijk en via onze Noordelijke PA-functionarissen deel in het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel.
       6. Blz. 64 We nemen deel aan de European Week of Regions and Cities (EWRC) in Brussel. We nemen deel aan de Grensoverschrijdende Samenwerking Niedersachsen-Nederland.
       7. Blz. 65 We organiseren jaarlijks de Fryske borrel, een netwerkbijeenkomst voor Friese ambtenaren en bestuurders in Den Haag. We organiseren jaarlijks de Fryslândei in Brussel.
   4. Blz. 66 Programma 2: Infrastructuur
    1. Blz. 67 Portefeuillehouder
    2. Blz. 68 Inzet beschikbare middelen programma 2 infrastructuur
    3. Blz. 69 Uitgebreide financiële tabel
    4. Blz. 70 Voorstel begrotingswijzigingen
    5. Blz. 71 Beleidsveld 2.1. Algemeen beleid & verkeersveiligheid
     1. Blz. 72 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 73 Doelstelling beleidsveld 2.1.
       1. Blz. 74 We stimuleren minimaal 20 bedrijven (die meer dan 50 werknemers hebben) om te werken aan een duurzamer vervoersbeleid voor hun organisatie (werkgeversaanpak) en we benaderen onderwijsorganisaties om hun vervoersbehoefte positief te beïnvloeden.
       2. Blz. 75 We werken mee aan diverse programma's en initiatieven om duurzamer vervoer te stimuleren, zowel over weg als over water (o.a. Clean Energy Hubs, goederencorridor Noord-Oost-Midden Nederland).
       3. Blz. 76 We geven opvolging aan uitkomst(en) van belevingsonderzoek.
       4. Blz. 77 We voeren diverse gedragscampagnes uit, gericht op het zich veiliger verplaatsen van mensen.
       5. Blz. 78 We stellen in 2024 een nieuw Actieplan Geluid op.
     2. Blz. 79 Resultaatindicatoren
    6. Blz. 80 Beleidsveld 2.2. Verbetering infrastructuur
     1. Blz. 81 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 82 Doelstelling beleidsveld 2.2.
       1. Blz. 83 We werken aan de programmering uit het uitvoeringsprogramma Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP).
       2. Blz. 84 We realiseren een deel van de hoofdfietsroutes langs provinciale infrastructuur.
       3. Blz. 85 We maken met het Rijk afspraken in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT)
       4. Blz. 86 We blijven ons inzetten voor verbetering van de spoorinfrastructuur in Fryslân.
     2. Blz. 87 Resultaatindicatoren
    7. Blz. 88 Beleidsveld 2.3. Instandhouding provinciale infrastructuur
     1. Blz. 89 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 90 Doelstelling beleidsveld 2.3.
       1. Blz. 91 Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur ( wegen en vaarwegen en kunstwerken) conform het door PS vastgestelde onderhoudsniveau (6) en gaan door met het verder professionaliseren van ons assetmanagementsysteem.
       2. Blz. 92 We breiden het aantal bruggen uit dat wordt aangesloten op de al in bedrijf genomen bediencentrale.
       3. Blz. 93 We gaan door met de uitvoering van de herverdeling en daaraan gekoppeld het energieneutraal maken van de te handhaven steunpunten (conform het vastgesteld implementatieplan energie-neutrale provinciale organisatie).
       4. Blz. 94 Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart door middel van het op professionele wijze bedienen van provinciale bruggen en sluizen gelegen over de vaarwegen in Fryslân
       5. Blz. 95 We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen en professionaliseren de integrale samenwerking met politie en andere handhavende diensten.
       6. Blz. 96 We werken verder aan het uitvoeringsprogramma VHK: we bereiden een convenant met het Rijk voor i.v.m. de afkoopsom Tsjerk Hiddessluizen Harlingen, we bereiden de bochtverruiming in Franeker voor, we werken aan de uitvoering van wachtplaatsen.
     2. Blz. 97 Resultaatindicatoren
    8. Blz. 98 Beleidsveld 2.4. Openbaar vervoer
     1. Blz. 99 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 100 Doelstelling beleidsveld 2.4.
       1. Blz. 101 We verlenen en beheren de regionale OV-concessies voor trein en bus,
       2. Blz. 102 Wij onderzoeken samen met het Rijk, ProRail en de vervoerder de haalbaarheid om in de huidig lopende regionale treinconcessie met batterijtreinen te gaan rijden op Leeuwarden-Harlingen Haven.
       3. Blz. 103 Wij werken aan de realisatie om alle busstallingen in Fryslân vanuit strategisch oogpunt in eigendom te nemen, zodat er bij aanbestedingen een gelijk speelveld is voor marktpartijen om in te schrijven en om desinvesteringen te voorkomen.
       4. Blz. 104 Wij werken aan diverse maatregelen om het OV te verbeteren, waaronder het realiseren van Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS)-panelen op belangrijke bushaltes om reizigers van actuele vertrektijden en informatie te voorzien.
     2. Blz. 105 Resultaatindicatoren
   5. Blz. 106 Programma 3: Natuur en Landbouw
    1. Blz. 107 Portefeuillehouders
    2. Blz. 108 Inzet beschikbare middelen programma 3 Natuur en Landbouw
    3. Blz. 109 Uitgebreide financiële tabel
    4. Blz. 110 Voorstel begrotingswijzigingen
    5. Blz. 111 Beleidsveld 3.1. Natuur
     1. Blz. 112 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 113 Doelstelling beleidsveld 3.1.
       1. Blz. 114 Nationale parken: Het nieuwe – landelijke – beleidsprogramma voor de Nationale Parken uitwerken voor de Nationale Parken Alde Feanen, Schiermonnikoog, Lauwersmeer (samen met de provincie Groningen) en Drents-Friese Wold (samen met de prov. Drenthe).
       2. Blz. 115 Natura 2000: • opstellen van tien evaluaties (vier eilanden, Alde Feanen, Deelen, Wijnjeterperschar, Koningsdiep, Van Oordt's Mersken, Rottige Meenthe).
       3. Blz. 116 Natura 2000: • uitvoering geven aan de tien natuurdoelanalyses, o.a. aan de slag met de onderzoeken en verzamelen monitoringsgegevens en starten met uitvoeren van maatregelen.
       4. Blz. 117 Natura 2000: • zorgdragen voor de uitvoering van de herstelmaatregelen in de Natura 2000 gebieden.
       5. Blz. 118 Programma Natuur: uitvoeren van de maatregelen in de SPUK Programma Natuur. Zie voor toelichting paragraaf 9 Grote projecten.
       6. Blz. 119 Natuurkwaliteit: uitvoering geven aan Grip op Kwaliteit.
       7. Blz. 120 Biodiversiteitsprogramma: opstellen biodiversiteitsprogramma, afhankelijk van besluitvorming door PS over het vervolg.
       8. Blz. 121 Natuur inclusieve samenleving: opstellen Agenda natuurinclusief, afhankelijk van besluitvorming door PS over het vervolg
       9. Blz. 122 Pesticiden: uitvoeren van het pesticidenbeleid, dat is vastgesteld door PS voorjaar 2023.
       10. Blz. 123 Uitvoeren van actieplan beleidsnota invasieve exoten.
       11. Blz. 124 Uitvoering geven aan het nieuw Fries ganzenbeleid.
       12. Blz. 125 Uitvoeren van het weidevogelbeleid op basis van de weidevogelnota en gruttoaanvalsplan.
       13. Blz. 126 Uitvoeren van de subsidieregeling wolf.
     2. Blz. 127 Resultaatindicatoren
    6. Blz. 128 Beleidsveld 3.2. Landbouw
     1. Blz. 129 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 130 Doelstelling beleidsveld 3.2.
       1. Blz. 131 Uitvoering geven aan de prioritaire actiepunten van de landbouwagenda.
       2. Blz. 132 Uitvoering geven aan de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw .
       3. Blz. 133 We doen in 2024 vier openstellingen in het kader van het niet-grondgebonden deel van het GLB.
     2. Blz. 134 Resultaatindicatoren
   6. Blz. 135 Programma 4: Ruimte en Klimaat
    1. Blz. 136 Portefeuillehouders
    2. Blz. 137 Wat zien we?
    3. Blz. 138 Inzet beschikbare middelen programma 4 Ruimte en Klimaat
    4. Blz. 139 Uitgebreide financiële tabel
    5. Blz. 140 Voorstel begrotingswijzigingen
    6. Blz. 141 Beleidsveld 4.1. Ruimtelijke ordening en wonen
     1. Blz. 142 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 143 Doelstelling beleidsveld 4.1
       1. Blz. 144 We werken met onze partners aan de invoering van de Omgevingswet. De komende jaren is herziening van de POVI en -verordening nodig. Om het beleid uit te voeren, werken we via voorkantsamenwerking samen met partners.
       2. Blz. 145 Inzet op Landschap (behoud, herstel en versterking) is gerealiseerd (sturing, middelen, organisatie).
       3. Blz. 146 Handvatten gereed om ruimtelijke kwaliteit te integreren in ruimtelijke opgaven en ontwikkelingen (analyse en redeneerlijn op basis waarvan keuzes kunnen worden gemaakt).
       4. Blz. 147 Een geactualiseerd Grutsk op ‘e Romte (onderdeel van Programma Landschap).
     2. Blz. 148 Resultaatindicatoren
    7. Blz. 149 Beleidsveld 4.2. Water en Bodem
     1. Blz. 150 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 151 Doelstelling beleidsveld 4.2
       1. Blz. 152 We voeren onze wettelijke taken uit op grond van o.a. de EU Kaderrichtlijn water, de Zwemwaterrichtlijn, de Waterwet, Wet natuurbescherming, de Drinkwaterrichtlijn en de wettelijke bodemtaken in relatie tot het overgangsrecht in de Omgevingswet.
       2. Blz. 153 We voeren de acties uit op het gebied van de 3 lagen van meerlaagsveiligheid (preventie van overstromingen en wateroverlast, ruimtelijke inrichting en locatiekeuze en calamiteitenbeheersing).
       3. Blz. 154 We brengen in beeld de nog benodigde maatregelen en de effecten voor de Natura2000 gebieden.
       4. Blz. 155 De aanvullende strategische grondwatervoorraden gaan we borgen in Omgevingsverordening.
       5. Blz. 156 Voor een deel van de natura2000-gebieden brengen we de hydrologische toestand, maatregelen en effect op de doelen in beeld.
       6. Blz. 157 We rapporteren aan Provinciale Staten over de voortgang en resultaten waterkwaliteit aan de hand van de zogenoemde midterm review.
       7. Blz. 158 De ambities en doelen omtrent het ontwikkelingsbeleid voor bodemvitaliteit zullen in lijn met de startnotitie ter besluitvorming worden voorgelegd aan PS.
       8. Blz. 159 We leveren een bijdrage aan een Integraal ruimtelijk ontwerp voor Programma Harlingen, waarin het principe water en bodem sturend wordt toegepast.
     2. Blz. 160 Resultaatindicatoren
    8. Blz. 161 Beleidsveld 4.3. Milieu
     1. Blz. 162 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 163 Doelstelling beleidsveld 4.3
       1. Blz. 164 We gaan onze wettelijke taken uitvoeren op grond van o.a Wet natuurbescherming en Algemene wet bestuursrecht. Vergunningverleners worden geattendeerd op het belang van tijdigheid en er zal gestuurd worden op het tijdig verstrekken van vergunningen.
       2. Blz. 165 Voor de uitvoering van de VTH-taken wordt een VTH-jaarprogramma en een VTH-jaarverslag opgesteld. Het huidige VTH beleid 2019-2023 (en de onderliggende risicoanalyses) wordt tot eind 2024 verlengd omdat het Omgevingswetproof wordt gemaakt.
       3. Blz. 166 Uitvoeren van het opdrachtgeverschap van de VTH-taken die bij de FUMO en de ODG zijn neergelegd.
       4. Blz. 167 Om een bijdrage te leveren aan circulaire economie vanuit de VTH-taken worden de prov.inrichtingen door de FUMO benaderd om te inventariseren waar kansen en wensen liggen op dit gebied. Mogelijk zal dit in 2024 leiden tot een vervolgproj.voor de FUMO
       5. Blz. 168 De PAS-melders dossiers (circa 220) zullen in meerdere jaren worden afgerond. Voor 2024 is dat naar verwachting 10.
     2. Blz. 169 Resultaatindicatoren
    9. Blz. 170 Beleidsveld 4.4. Energietransitie
     1. Blz. 171 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 172 Doelstelling beleidsveld 4.4.
       1. Blz. 173 Uitvoeren regeling extra gelden uit Windpark Fryslân (WPF) gelden, ten behoeve van het isoleren van woningen.
       2. Blz. 174 We voeren de landelijke SPUK regeling verduurzaming bedrijfsmatig vastgoed uit.
       3. Blz. 175 We zetten een ondersteuningsstructuur voor het MKB op o.a. via het bedrijvenloket Ynbusiness.
       4. Blz. 176 Overleg met gemeenten (via Friese Energie Tafel) en initiatiefnemers om initiatieven voor de opwek van energie verder te helpen.
       5. Blz. 177 Uitvoering van de Missy Wetterwaarmte en ondersteuning van projecten.
     2. Blz. 178 Resultaatindicatoren
   7. Blz. 179 Programma 5: Economie en Mienskip
    1. Blz. 180 Portefeuillehouders
    2. Blz. 181 Wat zien we?
    3. Blz. 182 Inzet beschikbare middelen programma 5 Economie en Mienskip
    4. Blz. 183 Uitgebreide financiële tabel
    5. Blz. 184 Voorstel begrotingswijzigingen
    6. Blz. 185 Beleidsveld 5.1. Economie
     1. Blz. 186 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 187 Doelstelling beleidsveld 5.1.
       1. Blz. 188 Circulaire Materialen is een van de Friese Speerpunten. Streven is om circulariteit steeds meer als overkoepelden uitgangpunt te hanteren. VCF heeft daarbij een belangrijke rol.
       2. Blz. 189 De inhoud is hierbij leidend, o.a. zoals die is vastgelegd in de investeringsagenda’s van de vijf speerpunten. Samen met o.a. EuropaPact Fryslân zullen projecten voorbereid worden voor indiening bij Europese fondsen.
       3. Blz. 190 We gaan de investeringsagenda’s van de vijf speerpunten uitvoeren, samen met alle stakeholders. De toegevoegde waarde per arbeidsplaats is in de speerpunten hoger dan gemiddeld in Fryslân.
     2. Blz. 191 Resultaatindicatoren
    7. Blz. 192 Beleidsveld 5.2. Gastvrijheid
     1. Blz. 193 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 194 Doelstelling beleidsveld 5.2.
       1. Blz. 195 We verlenen subsidie aan Merk Fryslân voor het verzorgen van de toeristische marketing activiteiten gericht op slimme groei.
       2. Blz. 196 We dragen (financieel) bij aan het beheer en onderhoud van de wandel- en fietsinfrastructuur (incl. routes) in Fryslân door deel te nemen aan samenwerkingsverbanden zoals Wandelnet en stichting Landelijk Fietsplatform.
       3. Blz. 197 We verlenen een bijdrage aan Innovatie Pact Fryslân voor de Toerisme Alliantie Fryslân (TAF) als aanjager en denktank voor het netwerk.
       4. Blz. 198 We dragen (financieel) bij aan het beheer en waar mogelijk verrijken en up-to-date houden van verschillende monitors ten behoeve van de gastvrijheidssector.
       5. Blz. 199 We dragen (financieel) bij aan het beheren, actualiseren en structureel borgen van een digitale infrastructuur voor toeristische informatie over het dagrecreatieve aanbod in Fryslân.
       6. Blz. 200 We ontwikkelen een ruimtelijke visie op recreatie en toerisme in Fryslân in de vorm van een gebruiksvisie Landrecreatie (in aanvulling op eerder opgestelde Gebruiksvisie waterrecreatie Fryslân 2050).
     2. Blz. 201 Resultaatindicatoren
    8. Blz. 202 Beleidsveld 5.3. Taal, cultuur, erfgoed en sport
     1. Blz. 203 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 204 Doelstelling beleidsveld 5.3.
       1. Blz. 205 We geven uitvoering aan de afspraken en ambities die in de BFTK 2024-2028 zijn vastgelegd.
       2. Blz. 206 We voeren structureel overleg met de betrokken organisaties rondom Taalplan Frysk 2030 om het aanbod Frysk in het onderwijs te verbeteren. M.b.v. skoalstipers ondersteunen we scholen om een goed aanbod voor de Fryske taal en cultuur lessen te bieden.
       3. Blz. 207 Actie 1: We ondersteunen instellingen en initiatieven met structurele en incidentele subsidies op het gebied van Fryske literatuur die gericht zijn op innovaties en samenwerking met podiumkunsten, performance en andere creatieve uitingen.
       4. Blz. 208 Actie 2: We stellen regelingen open om het schrijven, uitgeven, vertalen, promoten en herdrukken van Fryske literatuur te stimuleren en mogelijk te maken.
       5. Blz. 209 We stellen verschillende onderdelen van de Stimuleringsregeling Cultuur weer open. Via deze regeling ondersteunen we cursussen, onderzoeken, pilotprojecten en grotere culturele producties.
       6. Blz. 210 We ontwikkelen samen met Keunstwurk een methode om bij een representatief 'panel' van belanghebbenden hun tevredenheid te meten over de uitvoering van steunfuncties voor zowel de amateurkunst als de kunsteducatie.
       7. Blz. 211 We financieren 7 musea en 27 kunstinstellingen via de Regeling Musea en Kunstinfrastructuur. Vanuit de ambitie om te ontwikkelen van accounthouderschap naar partnerschap, steken we ook in 2024 tijd en energie in de relatie met de cult. instellingen.
       8. Blz. 212 Stimuleren van de basisinfrastructuur erfgoed en het opzetten van diverse subsidieregelingen en projecten.
       9. Blz. 213 Wij stimuleren het project “Fryske Sport yn dyn Klasse”.
       10. Blz. 214 Wij hebben het fonds inclusie Sport in het leven geroepen.
       11. Blz. 215 Wij subsidiëren het project "Schoolschaatsen".
       12. Blz. 216 Exploitatiebijdrage voor instandhouding Thialf.
       13. Blz. 217 We komen met Arcadia tot een subs.verl. voor de voorber. en uitv. van de tweede triënnale in 2025. Daarbij horen ook afspraken over de invulling en monitoring van de doelstellingen die Arcadia van de prov. Fryslân en de gemeente Leeuwarden meekrijgt.
     2. Blz. 218 Resultaatindicatoren
    9. Blz. 219 Beleidsveld 5.4. Leefbaarheid
     1. Blz. 220 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 221 Doelstelling beleidsveld 5.4.
       1. Blz. 222 We organiseren op basis van actuele thema’s masterclasses en inspiratiesessies voor ambtenaren, bestuurder en maatschappelijk organisaties. Te denken valt aan brede thema’s zoals wonen, mobiliteit en toekomstbestendige voorzieningen.
       2. Blz. 223 We maken in aanvulling op de gegevens die CBS en Planbureau Fryslân leveren in eigen huis prognoses over bevolkingsontwikkeling, huishoudenssamenstelling en migratie om op basis hiervan ons beleid te vormen en in inspiratiesessies kennis te delen.
       3. Blz. 224 We zijn betrokken bij de verschillende vormen van regionale samenwerking (ANNO, Regiodeals, …) en zorgen dat voor elke regio een aanspreekpunt beschikbaar is, die bekend is in het regionale netwerk.
       4. Blz. 225 Na de pilots die in Regio's Zuidwest en Wadden zijn gedaan voor het vormen van het netwerk voor de ondersteuning van initiatieven breiden we dit netwerk uit met minimaal 2 andere regio’s.
       5. Blz. 226 Op basis van (de evaluatie van de) beleidsbrief Grote Maatschappelijke Initiatieven ondersteunen we bestaande en eventueel nieuwe initiatieven met maatwerk.
       6. Blz. 227 We ondersteunen initiatiefnemers met het doen van een aanvraag voor LEADERmiddelen.
       7. Blz. 228 Om onze wettelijke taak uit te voeren op het gebied van volksgezondheid organiseren we zogenaamde bestuurstafels waarin we het gesprek over toegankelijke en betaalbare zorg faciliteren.
       8. Blz. 229 We ondersteunen initiatiefnemers met het doen van een IMF aanvraag en stellen bij een positief advies van de IMF adviescommissie deze middelen beschikbaar.
     2. Blz. 230 Resultaatindicatoren
   8. Blz. 231 Programma 6: Bedrijfsvoering
    1. Blz. 232 Portefeuillehouder
    2. Blz. 233 Wat zien we?
    3. Blz. 234 Inzet beschikbare middelen programma 6 bedrijfsvoering
    4. Blz. 235 Uitgebreide financiële tabel
    5. Blz. 236 Voorstel begrotingswijzigingen
    6. Blz. 237 Beleidsveld 6.1. Mensen
     1. Blz. 238 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 239 Doelstelling beleidsveld 6.1.
       1. Blz. 240 We zorgen ervoor dat de inzet van personeel, vast, tijdelijk en inhuur, in balans zijn en blijven binnen het beschikbare capaciteitsbudget.
       2. Blz. 241 We voldoen aan de verplichting in het kader van Banenafspraak aan het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
     2. Blz. 242 Resultaatindicatoren
    7. Blz. 243 Beleidsveld 6.2. Middelen en digitalisering
     1. Blz. 244 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 245 Doelstelling beleidsveld 6.2.
       1. Blz. 246 Deelprogramma Fundament: Operationeel modern, efficiënt, schaalbaar en marktconform platform voor procesondersteuning. Nodig voor o.m. het subsidieproces en het beheren van klantgegevens.
       2. Blz. 247 Deelprogramma KlantContactCentrum (KCC) (Digitale Dienstverlening): Operationeel en ingericht platform inclusief proces gericht op het optimaal bedienen van de Mienskip.
       3. Blz. 248 Deelprogramma Subsidies (Digitale Dienstverlening): Operationeel en ingericht platform inclusief proces om de provincie Fryslân in staat te stellen om een modern, efficiënt, duurzaam en door de Mienskip hoog gewaardeerd subsidie-proces uit te voeren.
       4. Blz. 249 We voeren de geplande energiebesparende maatregelen en duurzame opwek van energie uit in het provinciehuis, de provinciale steunpunten en provinciale gronden.
       5. Blz. 250 We werken stapsgewijs verder aan de herinrichting van het provinciehuis, gebaseerd op de ervaringen met de pilots die nu draaien en op basis van de gewijzigde behoefte uit de dienst.
     2. Blz. 251 Resultaatindicatoren
   9. Blz. 252 Programma 7: Provinciefinanciën
    1. Blz. 253 Portefeuillehouder
    2. Blz. 254 Inzet beschikbare middelen programma 7 Provinciefinanciën
    3. Blz. 255 Lasten, baten en onvoorzien
    4. Blz. 256 Tabel overige algemene dekkingsmiddelen
    5. Blz. 257 Voorstel begrotingswijzigingen
  2. Blz. 258 Paragraafs
   1. Blz. 259 Paragraaf 1. Grondbeleid
    1. Blz. 260 1.1 Samenvatting grondbezit
    2. Blz. 261 1.2 Grondaankopen per beleidsprogramma
    3. Blz. 262 1.3 Risico’s
   2. Blz. 263 Paragraaf 2. Bedrijfsvoering
    1. Blz. 264 Inleiding
    2. Blz. 265 Financiën
    3. Blz. 266 De inzet van personeel
    4. Blz. 267 Toelichting inzet beschikbare middelen
    5. Blz. 268 Vervolg capaciteitsbudget
    6. Blz. 269 Toelichting bezettingsoverzicht
    7. Blz. 270 Bezettingsoverzicht met meerjarige prognose uitgaande van de arbeidsovereenkomsten, stand 30 mei 2024, inclusief pensionering en afloop van tijdelijke contracten.
    8. Blz. 271 Programma O&O (organisatie-ontwikkeling) en de uitvoering van het HR-beleid
    9. Blz. 272 Het programma Digitale Transformatie
    10. Blz. 273 De rechtmatige organisatie
    11. Blz. 274 De herinrichting van het provinciehuis en het hybride werken
    12. Blz. 275 De Energie-neutrale organisatie
    13. Blz. 276 Wetgeving
    14. Blz. 277 Fraude en onregelmatigheden
    15. Blz. 278 Opvolging aanbevelingen
   3. Blz. 279 Paragraaf 3. Grote projecten
    1. Blz. 280 Inleiding
    2. Blz. 281 Overzicht projecten
    3. Blz. 282 1. Spoorprojecten
     1. Blz. 283 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 284 Spoorprojecten
       1. Blz. 285 Lelylijn
       2. Blz. 286 ERTMS
     2. Blz. 287 1 Spoorprojecten (programma infrastructuur)
     3. Blz. 288 1a. Lelylijn
     4. Blz. 289 1b. ERTMS
    4. Blz. 290 2. Vismigratierivier
     1. Blz. 291 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 292 Vismigratierivier
       1. Blz. 293 Vismigratierivier
     2. Blz. 294 2 Vismigratierivier
    5. Blz. 295 3. Bruggen/Sluis Kornwerderzand
     1. Blz. 296 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 297 Bruggen /sluis Kornwerderzand
       1. Blz. 298 Bruggen/sluis Kornwerderzand
     2. Blz. 299 3 Bruggen /sluis Kornwerderzand
    6. Blz. 300 4. Natuurpact: uitvoering natuurontwikkelingsopgave
     1. Blz. 301 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 302 Natuurpact: uitvoering natuurontwikkelingsopgave
       1. Blz. 303 Natuurpact: uitvoering natuurontwikkelingsopgave
     2. Blz. 304 4 Natuurpact: uitvoering natuurontwikkelingsopgave
     3. Blz. 305 4 Natuurpact: uitvoering natuurontwikkelingsopgave
    7. Blz. 306 5. Programma Natuur
     1. Blz. 307 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 308 Programma Natuur
       1. Blz. 309 Programma Natuur
     2. Blz. 310 5 Programma Natuur
    8. Blz. 311 6. Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG)
     1. Blz. 312 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 313 FPLG (Fries programma landelijk gebied)
       1. Blz. 314 Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG)
     2. Blz. 315 6 FPLG (Fries programma landelijk gebied)
    9. Blz. 316 7. Veenweide
     1. Blz. 317 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 318 Veenweide
       1. Blz. 319 Veenweideprogramma 2021-2030
       2. Blz. 320 Gebiedsontwikkeling Aldeboarn - De Deelen
       3. Blz. 321 Gebiedsontwikkeling Hegewarren
       4. Blz. 322 Gebiedsontwikkeling Idzegea
     2. Blz. 323 7 Veenweide
     3. Blz. 324 7a. Veenweideprogramma
     4. Blz. 325 7a. Veenweideprogramma vervolg
     5. Blz. 326 7b. Aldeboarn - De Deelen
     6. Blz. 327 7b. Gebiedsontwikkeling Aldeboarn - De Deelen vervolg
     7. Blz. 328 7c. Hegewarren
     8. Blz. 329 7c. Gebiedsontwikkeling Hegewarren
     9. Blz. 330 7d. Idzegea
     10. Blz. 331 7d. Gebiedsontwikkeling Idzegea vervolg
  3. Blz. 332 Finansjele begrutting
   1. Blz. 333 Voorstel begrotingswijzigingen PS
    1. Blz. 334 Introductie
   2. Blz. 335 Rapportage wijzigingen onder mandaat GS
    1. Blz. 336 Inleiding
    2. Blz. 337 Bedrijfsvoering
    3. Blz. 338 Bijdrage derden
    4. Blz. 339 Investeringen
    5. Blz. 340 Nominaal
    6. Blz. 341 Schuiven binnen programma
    7. Blz. 342 Mutatie binnen reserve Breed Cofinancieringsbudget
   3. Blz. 343 Ontwikkeling financieel kader
    1. Blz. 344 Financieel kader Begroting 2024
    2. Blz. 345 1 – Onze uitgangspunten
    3. Blz. 346 2 - Ontwikkeling begrotingssaldo
    4. Blz. 347 3 - Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)
   4. Blz. 348 Treasury: financiering en beleggingen
    1. Blz. 349 Treasury
  4. Blz. 350 Taheakken
   1. Blz. 351 Bijlage 1. Begrotingswijzigingen PS
    1. Blz. 352 Begrotingswijzigingen PS
   2. Blz. 353 Bijlage 2. Aansluiting tussen de jaarstukken 2023 en de bestuursrapportage 2024
    1. Blz. 354 Inleiding
    2. Blz. 355 Programma 1: Bestuur
    3. Blz. 356 Programma 2: Infrastructuur
    4. Blz. 357 Programma 3: Natuur en Landbouw
    5. Blz. 358 Programma 4: Ruimte en Klimaat
    6. Blz. 359 Programma 5: Economie en Mienskip
    7. Blz. 360 Programma 6: Bedrijfsvoering
    8. Blz. 361 Programma 7: Provinciefinanciën
   3. Blz. 362 Bijlage 3. Aanvullingen op de subsidiestaat
    1. Blz. 363 Aanvullingen op of verbeteringen van subsidiestaat begroting 2024 (volledige bedragen in €)
   4. Blz. 364 Bijlage 4. Overzicht investeringen
    1. Blz. 365 Onderhanden en opgeleverde investeringen
    2. Blz. 366 Bijlage 4 - uitgebreid
   5. Blz. 367 Bijlage 5. Moties en toezeggingen
    1. Blz. 368 Overzicht tijdelijke budgetten
   6. Blz. 369 Bijlage 6. Afgehandelde aanbevelingen
    1. Blz. 370 Afgehandelde aanbevelingen
  5. Overzicht
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap