Samenvatting

Samenvatting financieel

Terug naar navigatie - Samenvatting financieel

Per beleidsprogramma wordt in deze bestuursrapportage een toelichting gegeven op zowel de verwachte beleidsmatige als de verwachte financiële afwijkingen aan het eind van 2024 ten opzichte van de begroting 2024. Onderstaande tabel toont per beleidsprogramma de totale begroting, de voorgestelde begrotingswijzigingen, de totale bestedingen tot 1 juni en de vastgelegde verplichtingen die in 2024 tot betaling leiden.

Voorspellend vermogen

Terug naar navigatie - Voorspellend vermogen

In algemene zien we dat door de aandacht voor het voorspellend vermogen er een inhaalslag is gedaan en er daardoor meer budgetten worden doorgeschoven en meerjarig in kasritme wordt gezet.  Naast de middelen in de exploitatie zijn ook de investeringen meerjarig in kasritme gezet. We verwachten dan ook dat bij de jaarstukken er minder sprake zal zijn van doorschuiven van middelen. 

De onderstaande tabel de toont het saldo van de gewijzigde begroting versus de bestedingen en aangegane verplichtingen. Dit saldo kan voor het merendeel worden verklaard doordat:

  • periodieke verplichtingen ná de maand mei zijn niet als verplichting meegenomen. Denk hierbij bijv. ook aan de verplichtingen voor de salarissen voor het ambtelijk personeel, boekjaarsubsidies, OV concessies e.d.
  • uitstaande subsidieplafonds zijn niet meegenomen als verplichting. Pas wanneer er een beschikking is afgegeven wordt deze administratief  als verplichting opgenomen.
  • er is een aantal administratieve boekingen nog niet meegenomen als verplichting, zoals de afschrijvingen en de vorming en/of beschikking van reserves. Deze worden conform de bestaande werkwijze administratief aan het einde van het boekjaar verwerkt.
  • aan de batenkant zijn de inkomsten ná mei niet als nog te verwachten inkomsten meegenomen.  Het gaat dan onder andere om de inkomsten uit het provinciefonds en de motorrijtuigenbelasting.

Ergo: de verwachting c.q. prognose op basis van de huidige inzichten is dat zowel lasten als baten conform de bijgestelde begroting worden gerealiseerd. De praktijk leert echter dat door gewijzigde omstandigheden, onvoorziene zaken en voortschrijdend inzicht de verwachtingen bijgesteld moeten worden. Het autorisatiemoment in december kan nog worden gebruikt voor het indienen van begrotingswijzigingen om de begrotingsrechtmatigheid te borgen. De bedoeling is om hier terughoudend mee om te gaan; de begroting en de bestuursrapportage zijn de documenten waarbij de budgetten zoveel als mogelijk in het goede kasritme moeten worden gezet.

Exploitatie- Bedragen x € 1.000 Begroting 2024 incl. vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijziging Realisatie per 1-6 Vastgelegde verplichtingen 2024 per 1-6 Saldo
Lasten
Programma 1 - Bestuur 23.711 -240 8.385 5.313 9.773
Programma 2 - Infrastructuur 143.035 -6.896 45.325 57.037 33.778
Programma 3 - Natuur en Landbouw 112.244 4.150 26.961 73.617 15.816
Programma 4 - Ruimte en Klimaat 67.342 -17.653 13.708 15.898 20.083
Programma 5 - Economie en Mienskip 94.586 -5.223 43.806 14.643 30.914
Programma 6 - Bedrijfsvoering 96.583 -3.045 40.284 13.360 39.894
Programma 7 - Provinciefinanciën 17.728 -7.026 -396 12.483 -1.385
Totaal Lasten 555.228 -35.932 178.073 192.351 148.872
Baten
Programma 1 - Bestuur 1.651 0 84 0 1.567
Programma 2 - Infrastructuur 18.243 1.611 2.836 0 17.018
Programma 3 - Natuur en Landbouw 42.380 -10.057 -2.101 0 34.423
Programma 4 - Ruimte en Klimaat 21.381 -1.919 4 0 19.457
Programma 5 - Economie en Mienskip 5.096 -66 1.478 0 3.552
Programma 6 - Bedrijfsvoering 1.437 0 2.510 0 -1.073
Programma 7 - Provinciefinanciën 369.172 948 159.661 0 210.458
Totaal Baten 459.359 -9.485 164.472 0 285.402
Baten-Lasten -95.869 26.447 -13.601 -192.351 136.529
Vorming van reserves (lasten) 35.271 17.031
Beschikking over reserves (baten) 151.316 -7.867
Begrotingssaldo 20.176 1.549

Begrotingssaldo na wijziging

Terug naar navigatie - Begrotingssaldo na wijziging
Bedragen x € 1 mln. 2024 2025 2026 2027 2028
Begrotingssaldo bij jaarrekening 10,4 2,7 1,4 0,8 3,2
GS wijziging berap 2024 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Begrotingssaldo 10,9 2,7 1,4 0,8 3,2
PS wijziging berap 2024 1,5 1,1 1,1 3,8 0,4
PS wijziging overige 9,2 -4,7 -4,3 -5,1 -4,2
Begrotingssaldo na wijziging 21,7 -0,9 -1,8 -0,5 -0,6

Inzicht in vrijval

Terug naar navigatie - Inzicht in vrijval

In de Statencommissie van 2 november 2016 is bij de 2e bestuursrapportage 2016 gevraagd om een samenvattend overzicht van zowel de vrijval, als van de voorstellen ten laste van het begrotingssaldo en 
het totaal van wijzigingen van het bestedingsritme. Destijds is toegezegd dat dit overzicht in de samenvatting van de bestuursrapportage zal worden opgenomen. Onderstaand treft u dit overzicht aan.

(bedragen x € 1 mln.) 2024 2025 2026 2027 2028
Vrijval 3,9 1,8 1,8 2,5 0,6
Voorstellen tlv begrotingssaldo -2,3 -0,7 -0,7 1,3 -0,2
Bestedingsritme tijdelijke budgetten -24,8 16,7 2,7 5,4 0,1
Mutaties reserves -0,1 14,4 16,9 2,1 10,2

Totaaloverzicht

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht

Het totaaloverzicht van de begrotingswijzigingen is opgenomen bij het onderdeel financiën, “voorstel begrotingswijzigingen PS”. De wijzigingen zelf, inclusief een nadere toelichting op de nummering van de begrotingswijzigingen, is opgenomen in bijlage I “begrotingswijzigingen PS”.

Bij de begrotingswijzigingen die onder het mandaat van Gedeputeerde Staten vallen kan ook sprake zijn van vrijval of kunnen kosten ten laste van het begrotingssaldo worden gebracht. 
Bij het onderdeel financiën “rapportage wijzigingen onder mandaat GS” zijn deze begrotingswijzingen, inclusief toelichting, opgenomen.