Programma 2: Infrastructuur

Inzet beschikbare middelen programma 2 infrastructuur

Terug naar navigatie - Inzet beschikbare middelen programma 2 infrastructuur
Exploitatie- bedragen x € 1.000 Begroting incl. vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijziging Realisatie per 1-6 Vastgelegde verplichtingen per 1-6 Saldo
Totaal lasten 143.035 -6.896 45.325 57.037 33.778
Totaal baten 18.243 1.611 2.836 0 17.018
Saldo van lasten en baten 124.792 -8.506 42.489 57.037 16.760

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel

 

 

Beleidsveld - bedragen x € 1.000 Begroting incl. vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijziging Realisatie per 1-6 Vastgelegde verplichtingen per 1-6 Saldo
Lasten
2.1 Algemeen beleid en verkeersveiligheid 5.781 33 2.391 1.804 1.619
2.2 Verbetering infrastructuur 19.786 -3.795 3.490 2.482 10.019
2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur 38.596 -1.934 7.638 12.616 16.407
2.4 Openbaar vervoer 78.873 -1.200 31.806 40.134 5.733
Totaal lasten 143.035 -6.896 45.325 57.037 33.778
Baten
2.1 Algemeen beleid en verkeersveiligheid 37 133 133 0 37
2.2 Verbetering infrastructuur 3.791 0 0 0 3.791
2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur 2.807 1.478 1.159 0 3.126
2.4 Openbaar vervoer 11.607 0 1.543 0 10.064
Totaal baten 18.243 1.611 2.836 0 17.018
Saldo van lasten en baten 124.792 -8.506 42.489 57.037 16.760

Beleidsveld 2.1. Algemeen beleid & verkeersveiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 2.1.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 2.1.

Duurzame mobiliteit: We verplaatsen ons duurzaam volgens de systematiek van de Trias Mobilica: 1. Verplaatsingen voorkomen; 2. Wijze van verplaatsingen veranderen naar schone(re) en actieve(re) vervoerswijzen; 3. Verschonen gemotoriseerd vervoer. 

Mobiliteit voor iedereen: We zetten in op een passende mobiliteit voor iedereen. Mobiliteit moet voor eenieder fysiek en digitaal toegankelijk en betaalbaar zijn. Bij toegankelijke mobiliteit streven we naar een mobiliteitssysteem waarin iedereen zich welkom en comfortabel voelt en doelgericht op pad kan gaan. Een systeem waarin de (financiële en fysieke) afstand tussen landelijk gebied/dorpen en centrumgebieden wordt verkleind. 

Verkeersveiligheid: De Friese aanpak voor verkeersveiligheid op de weg is vastgesteld in de Strategie Verkeersveiligheid 2010-2025. In deze strategie is de ambitie uitgesproken van een halvering van het aantal geregistreerde doden en ziekenhuisgewonden in 2025 t.o.v. het gemiddelde van 2007, 2008 en 2009. Daarnaast blikken we in het RMP al vooruit in de tijd,  door te streven naar nul verkeersdoden in 2040.

We stimuleren minimaal 20 bedrijven (die meer dan 50 werknemers hebben) om te werken aan een duurzamer vervoersbeleid voor hun organisatie (werkgeversaanpak) en we benaderen onderwijsorganisaties om hun vervoersbehoefte positief te beïnvloeden.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We werken mee aan diverse programma's en initiatieven om duurzamer vervoer te stimuleren, zowel over weg als over water (o.a. Clean Energy Hubs, goederencorridor Noord-Oost-Midden Nederland).

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We geven opvolging aan uitkomst(en) van belevingsonderzoek.

Beleid

O

Beleid (toelichting)

Het belevingsonderzoek is uitgevoerd. Daaruit komt naar voren dat vervoersongelijkheid (vervoersarmoede) vooral afhankelijk is van sociaal-economische factoren en minder van bereikbaarheid van voorzieningen. Daarmee is vervoersongelijkheid minder een mobiliteitsvraagstuk.

Tijd

O

Tijd (toelichting)

De nadere uitwerking van vervoersongelijkheid zou in het RMP 2.0 een plek moeten krijgen, welke voorzien is eind 2024.  

Geld

G

We voeren diverse gedragscampagnes uit, gericht op het zich veiliger verplaatsen van mensen.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We stellen in 2024 een nieuw Actieplan Geluid op.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Resultaatindicatoren

Terug naar navigatie - Resultaatindicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2024 Prognose 2024
Duurzame mobiliteit Aantal geplaatste laadpalen.  Stijging van 200 laadpalen t.o.v. 2023.  
Verkeersveiligheid Aantal verkeersdoden en (ernstig) verkeersgewonden.  Daling van het aantal verkeersdoden en (ernstig) verkeersgewonden t.o.v. 2020 (en 2023).  
Aantal verkeersdoden op provinciale wegen.  Daling van het aantal verkeersdoden op provinciale wegen t.o.v. 2020 (en 2023).   

Aantal geplaatste laadpalen
Tot dusverre zijn er 65 laadpalen geplaatst in 2024. Dit loopt  achter op de verwachting, vooral veroorzaakt door een tekort aan installateurs. Wel komt er binnenkort een extra team aan installateurs beschikbaar waarmee gepoogd wordt de opgelopen achterstand zo mogelijk in te halen. In totaal zijn er nu inmiddels 300 palen geplaatst.  
 
Aantal verkeersdoden en (ernstig) verkeersgewonden
In het RMP is 2020 als referentiekader vastgesteld én moeten we jaarlijks een daling realiseren t.o.v. het voorgaande jaar.  Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers loopt de afgelopen jaren helaas weer op. De stijging gaat over meerdere jaren (2018: 18; 2019: 21; 2020: 31; 2021: 24; 2022: 27; 2023: 33). Hetzelfde geldt voor zwaar gevonden (2018: 594: 2019: 542; 2020: 535; 2021: 540; 2022: 696; 2023: 687) (Bron: ViaStat). 

In 2023 was er sprake van een lichte daling van 11 zwaargewonden, een kleine daling in een stijgende trend. Definitieve cijfers over 2024 worden pas in Q2 2025 gepubliceerd. Vanwege de stijgende trend zetten we de prognose op 'oranje'. Iedere dodelijke verkeersslachtoffer is er één te veel. Vanuit ethisch oogpunt kan je nooit stellen dat ‘het aantal dodelijke slachtoffers op schema ligt’.  Onze invloed op het aantal (dodelijke) verkeersongevallen is beperkt. Met de beschikbare middelen werken we aan het verder veiliger maken van de provinciale infrastructuur. Daarnaast blijft het menselijk gedrag een risicofactor. Het uitgangspunt blijft 0 verkeersdoden in 2040.  

 

Beleidsveld 2.2. Verbetering infrastructuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 2.2.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 2.2.
  1. We willen de verkeersveiligheid verhogen door (structureel) te investeren in onze eigen infrastructuur
  2. We willen de interne en externe bereikbaarheid op orde houden (water,  spoor en wegen)

We werken aan de programmering uit het uitvoeringsprogramma Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP).

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Diverse projecten binnen het programma, waaronder de aanleg N358 (Skieding - Uterwei), vertragen a.g.v. de stikstofproblematiek.

Geld

O

Geld (toelichting)

Prijzen van o.a. energie en materialen blijven stijgen. 

We realiseren een deel van de hoofdfietsroutes langs provinciale infrastructuur.

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Acht gemeenten (waarvan 3 in gezamenlijkheid) hebben subsidie aangevraagd en toegekend gekregen. Daarvan zijn er vier die met onderbouwde redenen één jaar uitstel hebben aangevraagd voor de aanvang van de daadwerkelijke werkzaamheden. Een besluit over uitstel staat gepland voor juli 2024. 

Geld

G

We maken met het Rijk afspraken in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT)

Beleid

O

Beleid (toelichting)

Als gevolg van de lange tijd van de landelijke coalitievorming is de koers van het Rijk nog niet helder en zijn er ook geen concrete afspraken gemaakt.

Tijd

G

Geld

O

Geld (toelichting)

Een deel van de middelen, € 100.000,  t.b.v. het BO-MIRT proces rondom mobiliteitsgedrag wordt doorgeschoven naar volgend jaar.  Vanuit het BO-MIRT maken we als regio Noord-Nederland afspraken met het Rijk over diverse zaken, waaronder het beïnvloeden van het mobiliteitsgedrag (stimuleren van fiets, werkgeversaanpak, logistiek etc). Hier was ook Rijkssubsidie voor beschikbaar, waarbij de provinciale bijdrage een tijdelijk karakter had en in principe eindigt na 2024. Om continuïteit te borgen, willen we deze activiteiten ook in 2025 doorgang laten vinden. Vandaar dat voorgesteld wordt om een deel van het nog beschikbare budget alvast door te schuiven naar het volgende jaar (zie PS-wijziging).

We blijven ons inzetten voor verbetering van de spoorinfrastructuur in Fryslân.

Beleid

O

Beleid (toelichting)

Project capaciteitsuitbreiding 4 treinen per uur Leeuwarden - Sneek: Na gereedkomen van de ombouw van emplacement Leeuwarden onderneemt ProRail nog een aanvullende actie om de 4 treinen per uur in de spitsrichting (en 2 treinen in de tegenspitsrichting) op het traject Leeuwarden - Sneek volledig binnen de normeringseisen van ProRail te laten rijden (we halen dus nu de doelstelling van 4 treinen per uur zonder ontheffing van de norm,  nog niet). De 4e trein Leeuwarden - Sneek kan wel direct na gereedkomen project gaan rijden (vanwege de ontheffing).

Tijd

G

Geld

O

Geld (toelichting)

Project capaciteitsuitbreiding 4 treinen per uur Leeuwarden - Sneek: Er is een dreigend tekort op provinciaal deel van het project waarover we in gesprek zijn met ProRail en I&W omtrent de dekking van het tekort.

Resultaatindicatoren

Terug naar navigatie - Resultaatindicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2024 Prognose 2024
Complexe infraprojecten We ronden een aantal complexe infraprojecten af 1  
Hoofdfietsroutes We realiseren (delen van) hoofdfietsroutes 1  
BO-MIRT We maken afspraken met het Rijk over de oplossingsrichtingen voor een aantal bruggen  3 (Kootstertille, Oude Schouw, Spannenburg)  
Spoorprojecten We voeren onderzoek uit naar verbetering van het bestaande spoornet in Noord-Nederland 100%  
We laten door ProRail het spooremplacement van Leeuwarden ombouwen  voor de capaciteitsuitbreiding van 4 treinen op het traject Leeuwarden - Sneek 100%  
We voeren een (MIRT-)verkenning uit om de HRMK-spoorbrug in Leeuwarden te vervangen door een spooraquaduct

100%

 

We laten door ProRail de planvoorbereiding uitvoeren voor de realisatie van het nieuwe station Leeuwarden Werpsterhoeke

100%

 

Complexe infraprojecten
Binnen de complexe infraprojecten zijn er diverse restpunten die nog moeten worden afgerond. Denk daarbij aan de lopende planschadeprocedure en boscompensatie m.b.t. knooppunt Joure, de gebiedsontwikkeling DCA en de staalslakkenproblematiek.  

Spoorprojecten
Project capaciteitsuitbreiding 4 treinen per uur Leeuwarden - Sneek is nog niet haalbaar zonder ontheffing norm. En er is een dreigend financieel tekort van 1,5 miljoen over het provinciale deel van het project waarover we in onderhandeling zijn met ProRail en I&W. Het tekort heeft te maken met diverse kostenoverschrijdingen in het project, zoals toepassing van kwartsloze ballast en hogere funderingskosten voor bovenleidingsmasten/-portalen. 

Beleidsveld 2.3. Instandhouding provinciale infrastructuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 2.3.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 2.3.
  1. Het onderhoudsniveau van het provinciale wegen- en vaarwegennet en de daarbij behorende kunstwerken  (zoals bruggen en viaducten) voldoet aan het  onderhoudsniveau ‘6’.
  2. We willen de huidige steunpuntenstructuur vernieuwen en verduurzamen.
  3. We willen, ook onder winterse omstandigheden, een optimale en veilige bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer.
  4. We willen met het programma afstandsbediening de gastvrijheid voor de watersporter vergroten.

Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur ( wegen en vaarwegen en kunstwerken) conform het door PS vastgestelde onderhoudsniveau (6) en gaan door met het verder professionaliseren van ons assetmanagementsysteem.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We breiden het aantal bruggen uit dat wordt aangesloten op de al in bedrijf genomen bediencentrale.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We gaan door met de uitvoering van de herverdeling en daaraan gekoppeld het energieneutraal maken van de te handhaven steunpunten (conform het vastgesteld implementatieplan energie-neutrale provinciale organisatie).

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Door een aanpassing van het bestemmingsplan door de gemeente is de aanbesteding van het steunpunt Bolsward vertraagd.  Komende periode vind er een overleg plaats over de planning. 

Geld

O

Geld (toelichting)

In 2024 zijn diverse steunpunten verkocht. Dit is verwerkt in de begroting middels een begrotingswijziging. 

Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart door middel van het op professionele wijze bedienen van provinciale bruggen en sluizen gelegen over de vaarwegen in Fryslân

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen en professionaliseren de integrale samenwerking met politie en andere handhavende diensten.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We werken verder aan het uitvoeringsprogramma VHK: we bereiden een convenant met het Rijk voor i.v.m. de afkoopsom Tsjerk Hiddessluizen Harlingen, we bereiden de bochtverruiming in Franeker voor, we werken aan de uitvoering van wachtplaatsen.

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

De voorbereiding van de bocht in Franeker duurt langer in verband met een complex onderhandelingsproces met een private partij. De onderhandelingen met het Rijk over het convenant afkoopsom Tsjerk Hiddessluizen zijn vertraagd, omdat er interpretatieverschillen zijn over de afspraken uit de convenanten 2011 en 2013. Daarnaast heeft het Rijk geen financiële middelen gereserveerd voor een afkoopsom. 

Geld

G

Resultaatindicatoren

Terug naar navigatie - Resultaatindicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2024 Prognose 2024
Beheer en (groot) 0nderhoud ( vaar)wegen Het deel van de provinciale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste onderhoudsniveau  6  
bij de nulmeting was het percentage gebaseerd op een onderhoudsniveau cijfer7

 

 

 

 

Wegen ( nulmeting 2018:90%) 94%  
Fietspaden (nulmeting 2018: 77%) 93%  
Kunstwerken (nulmeting 2018: 77 %) 95%  
Oevers ( nulmeting 2016 : 71 %) 81%  
Diepte vaarwegen (nulmeting 2016 : 88 %) 93%  

Programma  Afstandsbediening

Aantal bruggen wat aangesloten wordt op de bediencentrale 2  

 

Beleidsveld 2.4. Openbaar vervoer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 2.4.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 2.4.
  1. We willen het OV in Fryslân verder verbeteren door goed beheer van onze OV-contracten en te investeren in verbetermaatregelen voor het OV.
  2. We willen dat het OV betrouwbaar en punctueel is. 
  3. We willen het regionale OV verder verduurzamen.

We verlenen en beheren de regionale OV-concessies voor trein en bus,

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Wij onderzoeken samen met het Rijk, ProRail en de vervoerder de haalbaarheid om in de huidig lopende regionale treinconcessie met batterijtreinen te gaan rijden op Leeuwarden-Harlingen Haven.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Wij werken aan de realisatie om alle busstallingen in Fryslân vanuit strategisch oogpunt in eigendom te nemen, zodat er bij aanbestedingen een gelijk speelveld is voor marktpartijen om in te schrijven en om desinvesteringen te voorkomen.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Wij werken aan diverse maatregelen om het OV te verbeteren, waaronder het realiseren van Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS)-panelen op belangrijke bushaltes om reizigers van actuele vertrektijden en informatie te voorzien.

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Door bezwaarprocedure tegen de gunning van de nieuwe concessie van het busvervoer in Fryslân, vindt de programmering voor DRIS-panelen later plaats. De realisatie van DRIS-panelen start in 2025. 

Geld

G

Resultaatindicatoren

Terug naar navigatie - Resultaatindicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2024 Prognose 2024
Verlenen en beheren regionale OV concessies trein en bus Implementatie nieuwe busconcessie afgerond en nieuwe busconcessie gestart 100%  
Verduurzamen Uitvoeren onderzoek om in de huidig lopende regionale treinconcessie met batterijtreinen te gaan rijden op Leeuwarden - Harlingen Haven 100%  
Realisatie eigen busstallingen Uitvoeren van voorbereidingen om alle busstallingen in Fryslân in provinciaal eigendom te nemen 100%  
Verbetermaatregelen OV Uitvoeren van onderzoek naar dubbelspoor Dronryp - Franeker voor een verbeterd reizigersproduct op het traject Leeuwarden - Harlingen Haven en een goedkopere exploitatie  100%