Programma 5: Economie en Mienskip

Wat zien we?

Terug naar navigatie - Wat zien we?

De Friese economie heeft zich het afgelopen jaar verder ontwikkeld. Gezamenlijk werken we met onze partners aan de gezamenlijke economische samenwerkingsagenda Fryslân, schoon, gezond & gelukkig Hierin werken we missiegedreven aan ons verdienvermogen en aan de brede welvaart. Daarbij blijven bestaande grote opgaven bestaan waar gezamenlijk aan moeten werken. Denk hierbij aan:
-    Demografische ontwikkeling en inzet op leven-lang-leren
-    Verduurzaming en ontwikkeling naar een circulaire economie
-    Innovatie en digitalisering
-    Infrastructuur, bereikbaarheid en beschikbaarheid van energienetwerken

Inzet beschikbare middelen programma 5 Economie en Mienskip

Terug naar navigatie - Inzet beschikbare middelen programma 5 Economie en Mienskip
Exploitatie- bedragen x € 1.000 Begroting incl. vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijziging Realisatie per 1-6 Vastgelegde verplichtingen per 1-6 Saldo
Totaal lasten 94.586 -5.223 43.806 14.643 30.914
Totaal baten 5.096 -66 1.478 0 3.552
Saldo van lasten en baten 89.490 -5.157 42.328 14.643 27.362

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Beleidsveld - bedragen x € 1.000 Begroting incl. vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijziging Realisatie per 1-6 Vastgelegde verplichtingen per 1-6 Saldo
Lasten
5.1 Economie 17.159 1.572 6.385 2.566 9.780
5.2 Gastvrijheid 8.992 -377 2.305 2.331 3.978
5.3 Taal, cultuur, erfgoed en sport 47.526 -370 29.679 3.302 14.176
5.4 Leefbaarheid 20.910 -6.048 5.438 6.444 2.980
Totaal lasten 94.586 -5.223 43.806 14.643 30.914
Baten
5.1 Economie 3.867 -70 1.446 0 2.351
5.2 Gastvrijheid 415 4 79 0 340
5.3 Taal, cultuur, erfgoed en sport 124 0 -250 0 374
5.4 Leefbaarheid 690 0 202 0 488
Totaal baten 5.096 -66 1.478 0 3.552
Saldo van lasten en baten 89.490 -5.157 42.328 14.643 27.362

Voorstel begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorstel begrotingswijzigingen

I 2    Bestedingsritme Gastvrijheid
II 2    Gebiedsbudgetten
II 3    Vrijval Regenboogbeleid
II 4    Vrijval saldi diverse budgetten Taal
II 5    Vrijval diverse budgetten
II 6    Vrijval budget Monumenten subsidieplafond 2023
IV 4   Breedband 5% regeling super witte adressen
VC 8    Verlenging tijdelijk budget Procesgelden DOM's

Beleidsveld 5.1. Economie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 5.1.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 5.1.

We hebben de volgende vier ambities:

  1. Fryslân is en blijft de 'rijkste' brede welvaartsregio van Nederland
  2. Fryslân behoort in 2025 tot de top 3 van Europese regio’s in de transitie naar circulaire economie
  3. Fryslân verandert van krimp- naar kansregio
  4. De samenwerkingskracht van de Friese Mienskip resulteert in een sterk verbonden ecosysteem waarin de zogenoemde drie o's (onderwijs, ondernemers en overheid) optimaal samenwerken.  

Op basis van deze ambities en de hierboven beschreven ontwikkelingen zijn onderstaande doelindicatoren geformuleerd. Het beleid is gericht op het bevorderen van samenwerking in het ecosysteem. We blijven daarbij onze partners InnovatiePact Fryslan , Innovatie Cluster Drachten, Ynbusiness, Vereniging Circulair Fryslan, de NOM en Wetsus/Watercampus ondersteunen. Brede welvaart en de transitie naar een circulaire economie zijn daarbij de uitgangspunten. Fryslân wil de rijkste brede welvaartsregio van Nederland zijn en blijven en daarnaast in de top 3 van Europese regio's staan in de transitie naar een circulaire economie. 

Wij werken aan één economische agenda voor Fryslân. Aan een schoon, gelukkig en gezond Fryslân. Door op de koers die met bedrijven, onderwijs en gemeenten is ingezet. Net als met het onderwijsakkoord. Wij zetten verder in op vijf sectoren met de bijbehorende campussen: agrarische producten, watertechnologie, herbruikbare materialen, hoogwaardige systemen en materialen en maritieme technologie. Daarin ondersteunen wij vernieuwingen en het aantrekken van bedrijven. Dit staat beschreven in de ‘Blue Delta’-bol van het Innovatiepact Fryslân. 

Voor de  speerpunten worden investeringsagenda's uitgevoerd om de duurzame economie aan te jagen. Door samenwerking in de Friese mienskip te bevorderen wordt  het ecosysteem sterker en onderling beter verbonden. Dit doen we o.a. door samen met de overheden, onderwijs en ondernemers meer en betere projecten op te zetten, om zo onze ambitie te realiseren om € 130 mln. Europese middelen naar Fryslân te halen ter versterking van de Friese economie. Aansluitend op ons beleid voor het Rijk en Europa maken wij een agenda voor economische samenwerking met Duitsland.

Circulaire Materialen is een van de Friese Speerpunten. Streven is om circulariteit steeds meer als overkoepelden uitgangpunt te hanteren. VCF heeft daarbij een belangrijke rol.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

De inhoud is hierbij leidend, o.a. zoals die is vastgelegd in de investeringsagenda’s van de vijf speerpunten. Samen met o.a. EuropaPact Fryslân zullen projecten voorbereid worden voor indiening bij Europese fondsen.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

O

Geld (toelichting)

Op dit moment staan er diverse subsidie-instrumenten (regelingen, tenders, calls) in het kader van de Europese projecten open. De verwachting is dat veel Friese initiatiefnemers, die hiervoor een subsidieverzoek gaan indienen, ook een beroep gaan doen op het Friese cofinancieringsbudget. De looptijd van deze projecten is minimaal 2 jaar, maar vaak langer. Met de bijgevoegde begrotingswijziging passen we daar het ritme van het ‘Breed cofinancieringsbudget’ op aan. 

We gaan de investeringsagenda’s van de vijf speerpunten uitvoeren, samen met alle stakeholders. De toegevoegde waarde per arbeidsplaats is in de speerpunten hoger dan gemiddeld in Fryslân.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Resultaatindicatoren

Terug naar navigatie - Resultaatindicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2024 Prognose 2024
Duurzame economie aanjagen vanuit vijf investeringsagenda's Aantal bedrijven dat potentieel bijdraagt aan circulaire economie.  > 3% t.o.v. voorgaand jaar
(4565 in 2022)
 
Sterk verbonden ecosysteem  Europese middelen in Friese projecten 15 mln. in 2024  
Sociaal - economische effecten verbinden in programmering rondom o.a. Novex (Nationale Omgevingsvisie Extra) en FPLG Toegevoegde waarde per arbeidskracht in Fryslân vergroten  Toename met 3%  

 

Beleidsveld 5.2. Gastvrijheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 5.2.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 5.2.
  1. We willen dat de gastvrijheidssector bijdraagt aan een prettige en gezonde woon- en leefomgeving door in te zetten op slimme groei i.p.v. op economische groei. Waarbij we laten zien dat deze sector er voor elke inkomensgroep is.
  2. Zowel onze inwoners als bezoekers gebruiken het landschap om te verblijven en recreëren. Wij willen dat recreatieve & toeristische belangen en de kansen die de sector biedt worden meegewogen en waar mogelijk worden geborgd bij ruimtelijke ontwikkelingen.  
  3. Ons doel is een vitale en duurzame gastvrijheidssector, die zorgt voor toekomstbestendige banen in Fryslân. Daarom werken we samen met een breed netwerk (triple helix) van partners in en buiten de gastvrijheidssector aan een uitvoeringsprogramma. 

We verlenen subsidie aan Merk Fryslân voor het verzorgen van de toeristische marketing activiteiten gericht op slimme groei.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We dragen (financieel) bij aan het beheer en onderhoud van de wandel- en fietsinfrastructuur (incl. routes) in Fryslân door deel te nemen aan samenwerkingsverbanden zoals Wandelnet en stichting Landelijk Fietsplatform.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We verlenen een bijdrage aan Innovatie Pact Fryslân voor de Toerisme Alliantie Fryslân (TAF) als aanjager en denktank voor het netwerk.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We dragen (financieel) bij aan het beheer en waar mogelijk verrijken en up-to-date houden van verschillende monitors ten behoeve van de gastvrijheidssector.

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

De monitors zijn ontwikkeld en worden in 2024 beheerd, geactualiseerd en verrijkt. Structurele borging van het beheer en actualisatie van de monitors is echter nog niet georganiseerd en staat voor 2024 gepland. Hoe en waar dit georganiseerd wordt is mede afhankelijk van hoe er opvolging gegeven wordt aan de provinciale Data Strategie. Op dit moment is dat nog onduidelijk, waardoor structurele borging van de monitors vermoedelijk vertraging op zal lopen. 

Geld

O

Geld (toelichting)

Zie boven.  Door de vermoedelijke vertraging zal er mogelijk sprake zijn van onderbesteding. 

We dragen (financieel) bij aan het beheren, actualiseren en structureel borgen van een digitale infrastructuur voor toeristische informatie over het dagrecreatieve aanbod in Fryslân.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

R

Geld (toelichting)

De afgelopen maanden is een uitvoeringsplan opgesteld voor de periode 2024-2027, dat omschrijft hoe we de structurele middelen en het themabudget concreet in willen zetten om uitvoering te geven aan onze beleidsambities. Op basis hiervan  is het nodig om met bijgevoegde begrotingswijziging de middelen naar voren te halen uit volgende jaren. (NB. begrotingswijziging heeft betrekking op alle genoemde resultaten 2024, waarvan deze financieel de grootste omvang heeft, daarom alleen dit resultaat 'rood' gekleurd).

We ontwikkelen een ruimtelijke visie op recreatie en toerisme in Fryslân in de vorm van een gebruiksvisie Landrecreatie (in aanvulling op eerder opgestelde Gebruiksvisie waterrecreatie Fryslân 2050).

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Resultaatindicatoren

Terug naar navigatie - Resultaatindicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2024 Prognose 2024
1. Toeristische marketing t.b.v. Slimme groei  Aantal marketing activiteiten/projecten gericht op verbreden seizoen en spreiding door provincie 1  
2. Bijdrage aan beheer en onderhoud van de wandel- en fietsinfrastructuur in Fryslân Aantal samenwerkingsverbanden waarin we (financieel) deelnemen, zoals wandelnet en fietsplatform 2  
3. Bijdrage aan IPF voor de TAF als aanjager en denktank voor het netwerk. Aantal door de TAF georganiseerde (netwerk)activiteiten  4  
4. Bijdrage aan beheer en ontwikkeling van monitors t.b.v. gastvrijheidssector Aantal monitors dat beheerd wordt, publiek toegankelijk en waar mogelijk verrijkt is 4  
5.    Bijdrage aan (beheer en actualisatie van) een digitale infrastructuur voor toeristische informatie Aantal actieve gebruikers, dat gebruikt maakt van het platform voor toeristische informatie (ODP)  3.200  
6.    Start opstellen gebruiksvisie landrecreatie en het hierbij aanhaken van zoveel mogelijk gemeenten  Aantal gemeenten dat is aangehaakt bij opstellen gebruiksvisie 18  

 

Beleidsveld 5.3. Taal, cultuur, erfgoed en sport

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 5.3.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 5.3.

De ambities en doelstellingen voor 2024 zijn vastgelegd in de nota Nij Poadium. Voor de langere termijn beoogt het beleid het volgende:

Taal
De provincie wil de vitaliteit van het Fries versterken. Door de afspraken en ambities uit de BFTK 2024-2028 en Taalplan Frysk 2030 na te komen gaat dat lukken.  Het gebruik van het Fries neemt toe en in 2030 bieden alle scholen in het Friese taalgebied de kerndoelen verstaan, spreken, lezen en schrijven op voldoende niveau aan. De doorgaande leerlijn Frysk fan pjut oant promovendus is gecreëerd. Fryslân heeft een bloeiend meertalig literair klimaat en is internationaal een inspirerend voorbeeld voor andere meertalige regio's.  Door een aantrekkelijk literair aanbod voor jong tot oud in traditionele en nieuwe vormen te stimuleren willen we laaggeletterdheid en ontlezing tegengaan.

Cultuur
De provincie wil het culturele veld in Fryslân, inclusief de musea, in gelegenheid stellen zich te blijven ontwikkelen. Niet alleen in de kwaliteit van de voorstellingen, tentoonstellingen en andere producties, maar ook waar het gaat om professionaliteit, toegankelijkheid en duurzaamheid. Een steeds grotere diversiteit aan bezoekers weet de producties te vinden en te waarderen.

Bij deze doelstelling is op dit moment nog geen meetbare doelindicator te geven. In 2023 is een nulmeting opgeleverd voor een Fryske Kultuermonitor. Met dit meetinstrument hopen we in de toekomst belangrijke trends in het Friese cultuurveld inzichtelijk te maken. Dat moet het ook makkelijker maken om gevolgen van gevoerd beleid te meten.

Erfgoed 
Via onze afspraken met instellingen en netwerken op het gebied van erfgoed,  en diverse regelingen, zorgen wij voor het beheer en behoud  en doorontwikkeling van ons erfgoed (archeologie, monumenten en cultuurhistorische landschappen) en zorgen we voor verankering van erfgoed in de omgevingswet en -visie en in de Novex. 

Sport
We willen dat iedereen die dat wil de mogelijkheid heeft om te bewegen en sporten en streven een veilig en inclusief sportklimaat na.
We richten ons op de verdere ontwikkeling en beoefenen van de Fryske sporten, de talentontwikkeling en topsport.
We zetten ons in om de toegang tot digitale sport technologieën te verhogen.

Thialf
We werken verder aan het behoud van Thialf als (top)sportaccommodatie voor het schaatsen en andere ijssporten. 

We geven uitvoering aan de afspraken en ambities die in de BFTK 2024-2028 zijn vastgelegd.

Beleid

O

Beleid (toelichting)

De BFTK is op 8 april 2024 ûndertekene. Wy binne no drok dwaande om de ambysjes út te wurkjen yn konkrete plannen en planning foar de útfiering. Dy earder neamde 20% yn trochsneed foarútgong komt no noch te betiid.

Tijd

G

Geld

G

We voeren structureel overleg met de betrokken organisaties rondom Taalplan Frysk 2030 om het aanbod Frysk in het onderwijs te verbeteren. M.b.v. skoalstipers ondersteunen we scholen om een goed aanbod voor de Fryske taal en cultuur lessen te bieden.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Actie 1: We ondersteunen instellingen en initiatieven met structurele en incidentele subsidies op het gebied van Fryske literatuur die gericht zijn op innovaties en samenwerking met podiumkunsten, performance en andere creatieve uitingen.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Actie 2: We stellen regelingen open om het schrijven, uitgeven, vertalen, promoten en herdrukken van Fryske literatuur te stimuleren en mogelijk te maken.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

O

Geld (toelichting)

Na de afwikkeling van de taal- en onderwijsonderdelen van de subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân 2023 is er € 46.700,- over, wat ten gunste van het begrotingssaldo geboekt kan worden. Hiervoor is een begrotingswijziging bijgevoegd.

We stellen verschillende onderdelen van de Stimuleringsregeling Cultuur weer open. Via deze regeling ondersteunen we cursussen, onderzoeken, pilotprojecten en grotere culturele producties.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We ontwikkelen samen met Keunstwurk een methode om bij een representatief 'panel' van belanghebbenden hun tevredenheid te meten over de uitvoering van steunfuncties voor zowel de amateurkunst als de kunsteducatie.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We financieren 7 musea en 27 kunstinstellingen via de Regeling Musea en Kunstinfrastructuur. Vanuit de ambitie om te ontwikkelen van accounthouderschap naar partnerschap, steken we ook in 2024 tijd en energie in de relatie met de cult. instellingen.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Stimuleren van de basisinfrastructuur erfgoed en het opzetten van diverse subsidieregelingen en projecten.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

O

Geld (toelichting)

Het subsidieplafond Monumenten 2023 is niet volledig beschikt, doordat er minder aanvragen waren dan de hoogte van het plafond. Met bijgevoegde wijziging wordt het resterende bedrag toegevoegd aan het begrotingssaldo.

Wij stimuleren het project “Fryske Sport yn dyn Klasse”.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Wij hebben het fonds inclusie Sport in het leven geroepen.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Wij subsidiëren het project "Schoolschaatsen".

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Exploitatiebijdrage voor instandhouding Thialf.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We komen met Arcadia tot een subs.verl. voor de voorber. en uitv. van de tweede triënnale in 2025. Daarbij horen ook afspraken over de invulling en monitoring van de doelstellingen die Arcadia van de prov. Fryslân en de gemeente Leeuwarden meekrijgt.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Resultaatindicatoren

Terug naar navigatie - Resultaatindicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2024 Prognose 2024
Innovatie en experiment in de culturele sector  Aantal innovatieve en/of experimentele projecten dat via de Stimuleringsregeling Cultuur ondersteund wordt. 20 verleende subsidies  
Fryslân as taalproduksjehûs Aantal ondersteunde instellingen en initiatieven  Minstens 5 verschillende instellingen en initiatieven, en minimaal 5 verschillende regelingen   
Musea en Kunstinfrastructuur  Gevoerde inhoudelijke voortgangsgesprekken. Minimaal 1 gesprek per instelling.  

Fanselssprekkend plak Frysk yn it ûnderwiis

Aantal bezoeken van skoalstipers om scholen te ondersteunen hun aanbod voor de lessen Friese taal en cultuur te verbeteren en vergroten. Gemiddeld 2 schoolbezoeken per jaar  

Fanselssprekkend plak fan it Frysk yn it iepenbiere libben en frije tiid. 

Er wordt uitvoering gegeven aan afspraken en ambities in de nieuwe BFTK (2024-2028)  Gemiddeld 20% voortgang  
Erfgoed ûntwikkele - cultuurhistorie     Aantal projecten uit de Erfgoeddeal en De Fryske Pleats   
Aantal basisinstellingen erfgoed  
Aantal gerestaureerde en herbestemde monumenten (subsidieregeling) 35   
Erfgoed ûntwikkele - archeologie    Aantal bij te houden waardenkaarten  
Aantal archeologische steunpunten 11   
Fryske Sporten Aantal scholen dat gebruik maakt van het aanbod van "Fryske sport yn dyn Klasse". 100  
Breedtesport Aantal projecten via Sport Fryslân bij sportverenigingen gericht op inclusie. 50  
Aantal kinderen dat gebruik maakt van mogelijkheid schoolschaatsen. 9.000  
Arcadia Subsidieverlening o.b.v. plan voor triënnale 2025 Subsidie verleend  

Toelichting 

Voortgang BFTK is hierboven bij 'wat gaan we daar voor doen' toegelicht

Beleidsveld 5.4. Leefbaarheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 5.4.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 5.4.
  1. In aansluiting op de behoeften van de Mienskip nemen wij de rol van wakkerschudder, inzichtgever, gespreksaanjager en perspectiefschetser aan om de leefbaarheid in Fryslân hoog te houden met oog voor de lange lijn en participatie en inclusie van al haar inwoners. Daarbij streven we, door tijdig te anticiperen op demografische ontwikkelingen en door regionaal de krachten te bundelen, een toekomstbestendig en bereikbaar voorzieningenniveau na in een inclusieve samenleving. 
  2. In het omgaan met initiatieven vanuit de Mienskip ondersteunen we deze door middel van het Iepen Mienskipsfûns, LEADER, met participatie volgens de DOM-methode (Dorpsontwikkelingsmaatschappijen) en maatwerk voor grote maatschappelijke initiatieven. 
  3. De provincie faciliteert het brede en integrale gesprek over de toekomst van de zorg in Fryslân om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor alle inwoners. 

We organiseren op basis van actuele thema’s masterclasses en inspiratiesessies voor ambtenaren, bestuurder en maatschappelijk organisaties. Te denken valt aan brede thema’s zoals wonen, mobiliteit en toekomstbestendige voorzieningen.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We maken in aanvulling op de gegevens die CBS en Planbureau Fryslân leveren in eigen huis prognoses over bevolkingsontwikkeling, huishoudenssamenstelling en migratie om op basis hiervan ons beleid te vormen en in inspiratiesessies kennis te delen.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We zijn betrokken bij de verschillende vormen van regionale samenwerking (ANNO, Regiodeals, …) en zorgen dat voor elke regio een aanspreekpunt beschikbaar is, die bekend is in het regionale netwerk.

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

De samenwerking binnen ANNO is de afgelopen periode gestagneerd, waardoor er niet veel voortgang is geboekt. De stuurgroep heeft  recent besloten de samenwerking weer te gaan intensiveren. 

Geld

G

Na de pilots die in Regio's Zuidwest en Wadden zijn gedaan voor het vormen van het netwerk voor de ondersteuning van initiatieven breiden we dit netwerk uit met minimaal 2 andere regio’s.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Op basis van (de evaluatie van de) beleidsbrief Grote Maatschappelijke Initiatieven ondersteunen we bestaande en eventueel nieuwe initiatieven met maatwerk.

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Gebleken is dat voor het initiatief Nannewiid nader/aanvullend onderzoek noodzakelijk is o.a. naar het draagvlak in de omgeving en de kaders waarbinnen het beheer en onderhoud georganiseerd wordt. Voor het initiatief Tsjukemar geldt o.a. dat de gemeenteraad van de Fryske Marren eerst een besluit moet nemen over een financiële bijdrage aan het initiatief.

Geld

O

Geld (toelichting)

Zie bij Tijd. Hiermee geldt dat voor 2024 naar verwachting een lager beroep wordt gedaan op de middelen die zijn begroot, maar deze vanaf 2025 wel nodig zijn voor de uitvoering van beide initiatieven. Er is een begrotingswijziging bijgevoegd hiervoor.

We ondersteunen initiatiefnemers met het doen van een aanvraag voor LEADERmiddelen.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Om onze wettelijke taak uit te voeren op het gebied van volksgezondheid organiseren we zogenaamde bestuurstafels waarin we het gesprek over toegankelijke en betaalbare zorg faciliteren.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We ondersteunen initiatiefnemers met het doen van een IMF aanvraag en stellen bij een positief advies van de IMF adviescommissie deze middelen beschikbaar.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Resultaatindicatoren

Terug naar navigatie - Resultaatindicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2024 Prognose 2024
Kennisniveau ontwikkelen Organiseren inspiratiesessie en masterclasses 5  
Prognoses uitvoeren over bevolking, huishoudens en migratie 3  
Ondersteunen initiatieven vanuit de mienskip Per regio een netwerk voor ondersteuning voor initiatieven opzetten 4  
Grote maatschappelijke initiatieven op basis van maatwerk ondersteunen 2  
Aantal gehonoreerde Leaderaanvragen 24  
Gesprek faciliteren over toegankelijke en betaalbare zorg Aantal bestuurstafels Seker en sûn 4  
Vrijwilligers in het zonnetje zetten en helpen met de binding aan verenigingen en stichtingen.  Aantal Fryslân Ferbynt aanvragen  500  
Mienskipsgebouwen worden verduurzaamd met behulp van provinciale subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns  Aantal mienskipsgebouwen die met subsidie worden geholpen bij het verduurzamen  28  
Integrale Mienskipsinitiatieven worden met subsidie vanuit het Iepen Mienskipsfûns geholpen zodat ze kunnen bijdragen aan de leefbaarheid in Fryslân  Aantal initiatieven dat subsidie heeft gekregen. 100

 

 

Toelichting

Inspiratiesessies: dit jaar organiseren wij in samenwerking met De Uitkijkers drie kennisbijeenkomsten over leefbaarheid/demografie. In verband met een andere opzet in vergelijking met voorgaande jaren is gekozen voor een lager frequentieniveau. 

Fryslan Ferbynt: 300 aanvragen zijn ingediend. De regeling is inmiddels gesloten.