Paragraaf 1. Grondbeleid

1.1 Samenvatting grondbezit

Terug naar navigatie - 1.1 Samenvatting grondbezit

Grondbezit is geen provinciaal doel op zichzelf. Het aan- en verkopen van grond wordt ingezet om transities ten bate van onze opgaven te faciliteren. Binnen onze opgaven Natuurontwikkeling, Veenweide, Natuer mei de Mienskip, Bossenstrategie, de Waddenkustversterking en de gebiedsontwikkeling Dongeradielen, ligt in dat kader reeds een aanzienlijke opgave rondom grondverwerving en grondruil. Veel van deze opgaven worden naar verwachting samengevat in de Friese versie van het Nationaal Programma Landelijk gebied (FPLG), dat volop in voorbereiding is en waaraan vanuit het Rijk aanzienlijke middelen zijn gekoppeld.  Met het nieuwe regeerakkoord inwording is het nog onzeker wat dit voor de grondverwervingsopgave in het FPLG betekent en weten wij dat dit programma de komende jaren anders vorm gegeven zal worden.

De Provinciale grondbank
In de provinciale grondbank zijn alle gronden opgenomen die bij de provincie in bezit zijn. Dit zijn gronden voor onze (vaar) wegen, gronden voor de aanleg van natuur, veenweide en infrastructuur, ruil- en restgronden. De provincie heeft ruim 15.000 ha grond, waarvan ruim 12.000 ha structureel bezit (wegen, meren, vaarwegen, etc.). De resterende gronden zijn gronden die in tijdelijk bezit zijn ten bate van de provinciale opgaven. 

Naast infrastructurele werken hebben wij grote opgaven ten aanzien van de landbouw, natuur, veenweide en stikstof. Voor deze opgaves maken we gebiedsgerichte plannen die al uitgewerkt, of nog in voorbereiding zijn. Bij deze vraagstukken is de inzet van grond vaak één van de bepalende factoren. Bij de vaststelling van plannen wordt daarin ook het mandaat tot aankoop van gronden voor Gedeputeerde Staten opgenomen. Indien een plan nog in voorbereiding is dan is dit mandaat er nog niet, terwijl het wel wenselijk kan zijn om een strategische aankoop te doen. Er doen zich soms kansen voor die een bijdrage kunnen leveren aan bestaande of in voorbereiding zijnde plannen.
 
Provinciale Staten heeft hiervoor een investeringskrediet van € 23,5 mln. beschikbaar gesteld, De Strategische Grondvoorraad (SGV) om snel op deze kansen te kunnen inspringen. Deze kansen hebben zich sinds het beschikbaar stellen van het krediet zeker voorgedaan. Er is op dit ogenblik voor € 6,164 mln. (mei 2024) aan strategische voorraad aangekocht. Daarnaast bevinden zich nog drie transacties (met een gezamenlijke waarde van € 4,770 mln. “in de pijplijn”, dit zijn transacties waar overeenstemming met de eigenaar/aanbieder is bereikt maar waarvan de akte nog moet passeren bij de notaris. De aankopen zijn gedaan met een beheersbaar risicoprofiel omdat alleen courante gronden worden aangekocht. De risicoreserve van € 1,5 mln. is dan ook nog niet aangesproken. De resterende middelen zijn op dit moment gekoppeld aan lopende onderhandelingen. De kans is reëel gezien de lopende dossiers dat hiermee het budget dat beschikbaar is voor strategische grondaankopen op korte termijn uitgeput zal raken.
 
Nationale Grondbank (NGB)
Het Rijk en het ministerie van LNV erkennen de verwervingsopgave die voortvloeit uit het NPLG. Het ministerie ziet ook dat er meerdere provincies zijn die de verwervingsopgave niet zelfstandig kunnen dragen of er voor kiezen dat niet te doen. Het ministerie heeft daarvoor de Nationale Grondbank (NGB) ingesteld. 
De NGB is een aanvulling op het provinciaal grondinstrumentarium (grondbanken, grondvoorraden, etc.). Het doel van de NGB is het faciliteren van de gebiedsprocessen in het kader van de transitie landelijk gebied (realisatie opgaven Nationaal Programma Landelijk Gebied – NPLG) en de transitie van de landbouw. De NGB kan worden ingezet voor aan- en verkoop van agrarische gronden en bedrijven die geschikt zijn als alternatieve locatie voor agrarische bedrijven die willen verplaatsen. Zodoende vergroot de NGB de grondmobiliteit in het landelijk gebied en wordt ‘schuifruimte’ gecreëerd voor het gebiedsproces. (citaat uit Leidraad Nationale Grondbank”). Aankopen die worden gedaan door middel van inzet van de NGB worden aangekocht met Rijksmiddelen, de eigendom van het aangekochte komt op naam van de Staat.
De NGB is operationeel vanaf 1 januari 2023. Het is een nieuw instrument. Er zijn er nog geen feitelijke aankopen gedaan door de NGB. Het college van GS heeft een tweetal casussen bij de NGB voor verwerving ingebracht. Het college informeert Provinciale Staten over het verloop van deze casussen zodra overeenstemming met de aanbieder/eigenaar is bereikt. 

1.2 Grondaankopen per beleidsprogramma

Terug naar navigatie - 1.2 Grondaankopen per beleidsprogramma

Programma 2 Infrastructuur
De Haak, De Centrale As, N381, N359 3 Tunnels Wommels-Bolsward zijn gerealiseerd en de auto’s rijden over de weg. Echter nog niet alle vastgoedwerkzaamheden zijn afgerond. Zeker voor De Centrale As ligt er nog een grote opgave om de veelheid van percelen o.a. bij de andere overheden te krijgen en om de laatste afspraken met diverse grondeigenaren af te ronden. Voor de N381 en De Haak om Leeuwarden worden de grondzaken naar verwachting dit jaar afgerond al hoewel wij hier ook afhankelijk zijn van andere overheidspartijen.  Voor De Centrale As zal de afronding ook in 2025 nog voortduren.

Tevens ligt er nog een verkoopopgave vanuit deze projecten, met name vanuit De Centrale As. Hierbij wordt wel een relatie gelegd met onze nieuwe opgaven waarin juist weer een behoefte naar (ruil)gronden is. 

De projecten N358 De Skieding en N358 Uterwei komen in de volgende fase. Het volledige tracée is inmiddels in bezit, met één eigenaar loopt nog een procedure omtrent schadevergoeding en (juridische) bijstand, als uitvloeisel van een onteigeningsprocedure.  

Programma 3 – Natuur en landbouw

Natuur
De aankopen binnen het Natuur Netwerk Nederland gaan gestadig door. Daarnaast worden ook kwalitatieve verplichtingen met eigenaren afgesproken zodat onze doelen ook worden gerealiseerd. 

Vanuit Natuer mei de Mienskip vinden in de diverse gebieden verkenningen plaats die uiteindelijk tot de realisatie van onze natuurdoelen moet leiden. De aankopen binnen het gebied Burgumermar-De Leijen lopen voorspoedig. De andere gebieden starten na afronding van de verkenningen.

De aangekochte percelen buiten het NNN, de ruilgronden, die niet voor voor uitruil met NNN gronden worden ingezet, worden verkocht of ingezet voor andere doelen. De verkopen van een aantal oude boerderijen zal in 2024 plaatsvinden. 

Stikstof
De eerste opkoopregeling vanuit het Rijk, uitgevoerd door de provincie, wordt dit jaar volledig afgerond. Inmiddels zijn er meerdere (beëindigings-) regelingen van kracht. Deze worden (deels) in samenwerking met de provincie uitgevoerd. De bekostiging van deze regelingen vindt door het Rijk plaats.  

Programma 4 Ruimte en Klimaat:  Veenweide
Binnen het grote Veenweideprogramma, specifiek binnen de aangewezen gebieden Hegewarren en Aldeboarn De Deelen, vinden in overleg met de gebiedscommissies diverse aankopen plaats. Daarnaast vinden er verkenningen plaats voor het gebied Idzegea. Doelstelling voor Hegewarren is dat alle eigenaren worden opgekocht of verplaatst zodat zij ergens anders of binnen het gebied hun toekomst kunnen voortzetten. Wij werken binnen de kaders van het door Gedeputeerde Staten vastgestelde aankoopstrategieplan. Vooruitlopend op het gebiedsplan Aldeboarn De Deelen wordt door de ingestelde gebieds- en grondtafel reeds aankopen gedaan ten behoeve van een grondvoorraad die later in het gebiedsproces kan worden ingezet. Wel zijn er zorgen over de middelen ten behoeve van toekomstige grondaankopen omdat deze mede waren gekoppeld aan het transitiefonds van het Rijk. 

Programma 5 Economie en Mienskip: Terpenproject
Het terpenproject is een doorlopend project en een samenwerking tussen provincie en rijk. In totaal willen wij graag 23 hectare terpengrond verwerven. Zes terpen zijn reeds in ons bezit en vanuit de wettelijke ruilverkaveling Franekeradeel-Harlingen wordt er nog 1 terp aan toegevoegd. Er wordt nu onderzocht wat met flankerend beleid (kwalitatieve verplichting of verpachting onder beperkingen) nog aanvullend kan worden bereikt om de archeologische waarden van de terppercelen voor de toekomst beter te beschermen.

Overig vastgoedbezit
De provincie  heeft ca. 12.000 ha structureel bezit, waarvan het grootste deel bestemd is voor (vaar)wegen en de Friese meren. Daarnaast hebben wij diverse eigendommen die wij zelf gebruiken of verhuren. Het gaat bijvoorbeeld om:
•    Brug- en sluiswachterswoningen
•    Huisvesting (steunpunten) voor weg- en waterbeheer door de hele provincie
•    Verhuur van oeverstroken, ligplaatsen voor recreatie arken/boten en steigers
•    Tijdelijk verworven gronden die wij verpachten
•    Een aantal busstations
•    Het Afsluitdijk Waddencenter 
•    Diverse gronddepots

Momenteel zijn wij actief in het uitbreiden van onze eigen bus-stallingen. De provincie heeft ervoor gekozen om zelf de stallingen in eigendom te willen hebben zodat er voor ieder OV concessiehouder er een gelijk speelveld ontstaat en investeringen duurzamer kunnen zijn.  Recent zijn een aantal oudere steunpunten verkocht, passend bij de nieuwe indeling van de steunpunten van de provincie. 

Tevens zien wij toe op het onrechtmatig gebruik van onze provinciale eigendommen. Het toezicht loopt gestadig door, lopende dossiers worden opgelost, vaak door gebruikers een huurovereenkomst aan te bieden. Wij hebben gekozen voor een aanpak per gemeente omdat in diverse situaties afstemming met de gemeente noodzakelijk is. We zien wel dat er ook weer nieuwe dossiers bij komen omdat het wonen en recreëren aan het water in Fryslân populair is en daarmee het oneigenlijk gebruik van onze grond en water ook toeneemt.

1.3 Risico’s

Terug naar navigatie - 1.3 Risico’s

De grondprijs in de provincie is nog steeds in beweging. Er is sprake van een lichte stijgende trend, wel afhankelijk van het soort grond. De derogatie problematiek maakt wel dat er een zekere gronddruk is. Door de stijgende grondprijzen is het financieel risico op onze grondportefeuille momenteel klein.