Programma 3: Natuur en Landbouw

Inzet beschikbare middelen programma 3 Natuur en Landbouw

Terug naar navigatie - Inzet beschikbare middelen programma 3 Natuur en Landbouw
Exploitatie- bedragen x € 1.000 Begroting incl. vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijziging Realisatie per 1-6 Vastgelegde verplichtingen per 1-6 Saldo
Totaal lasten 112.244 4.150 26.961 73.617 15.816
Totaal baten 42.380 -10.057 -2.101 0 34.423
Saldo van lasten en baten 69.864 14.208 29.062 73.617 -18.608

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Beleidsveld - bedragen x € 1.000 Begroting incl. vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijziging Realisatie per 1-6 Vastgelegde verplichtingen per 1-6 Saldo
Lasten
3.1 Natuur 106.816 5.974 26.398 73.176 13.217
3.2 Landbouw 5.427 -1.824 563 441 2.599
Totaal lasten 112.244 4.150 26.961 73.617 15.816
Baten
3.1 Natuur en landschap 41.809 -10.057 -1.009 0 32.761
3.2 Landbouw 571 0 -1.092 0 1.663
Totaal baten 42.380 -10.057 -2.101 0 34.423
Saldo van lasten en baten 69.864 14.208 29.062 73.617 -18.608

Voorstel begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorstel begrotingswijzigingen

I 1    Bestedingsritme Natuur en Landschap
IV 2    POP3 bijdrage uit KRW Water
VC 4    Verlenging tijdelijk budget Weidevogelbeleid
VC 5    Verlenging tijdelijk budget Invasieve exoten bestrijding

Beleidsveld 3.1. Natuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 3.1.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 3.1.

1. We willen de biodiversiteit herstellen en bevorderen.

  • De basiskwaliteit en samenhang van leefgebieden herstellen, zoals de realisatie en kwaliteitsverbetering van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), Natura 2000 en de inzet van Natuurbeheer en  Agrarisch Natuurbeheer.
  • We willen de overlast van invasieve exoten verlagen.

2. We willen voorkomende soorten in stand houden en kwetsbare soorten beschermen en de schade door ganzen beperken.

  • Een ombuiging van de neerwaartse trend in een opwaartse trend van weidevogels.
  • Het duurzaam in stand houden van de internationaal beschermde ganzenpopulaties.
  • We willen de schade van overlast gevende soorten beperken, waaronder het jaarlijks verlagen van de vraatschade van met name winterganzen.

Nationale parken: Het nieuwe – landelijke – beleidsprogramma voor de Nationale Parken uitwerken voor de Nationale Parken Alde Feanen, Schiermonnikoog, Lauwersmeer (samen met de provincie Groningen) en Drents-Friese Wold (samen met de prov. Drenthe).

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Geld (toelichting)

N.v.t. 

Natura 2000: • opstellen van tien evaluaties (vier eilanden, Alde Feanen, Deelen, Wijnjeterperschar, Koningsdiep, Van Oordt's Mersken, Rottige Meenthe).

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

In overleg met de natuurbeheerders en Wetterskip Fryslân is de planning voor het schrijven van de evaluaties aangepast. Het opstellen van de evaluaties is nu gepland direct voorafgaand aan het opstellen van het nieuwe beheerplan voor een gebied. Zo is de evaluatie altijd actueel in tegenstelling tot wanneer in 2024 10 evaluaties worden gedaan. Dan zal voor sommige gebieden een update nodig zijn als later het opstellen van een nieuw beheerplan wordt gestart. Ook wordt met de nieuwe planning de gevraagde inzet van natuurbeheerders en Wetterskip Fryslân meer gespreid en worden capaciteitsproblemen bij hen voorkomen. In 2024 worden nu evaluaties opgesteld voor de vier Waddeneilanden. In 2025 start dan voor de vier Waddeneilanden het opstellen van de nieuwe beheerplannen. In 2025 worden ook de eerste vier evaluaties voor Natura 2000-gebieden op het vaste land opgesteld.

Geld

G

Natura 2000: • uitvoering geven aan de tien natuurdoelanalyses, o.a. aan de slag met de onderzoeken en verzamelen monitoringsgegevens en starten met uitvoeren van maatregelen.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Natura 2000: • zorgdragen voor de uitvoering van de herstelmaatregelen in de Natura 2000 gebieden.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Programma Natuur: uitvoeren van de maatregelen in de SPUK Programma Natuur. Zie voor toelichting paragraaf 9 Grote projecten.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Natuurkwaliteit: uitvoering geven aan Grip op Kwaliteit.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Biodiversiteitsprogramma: opstellen biodiversiteitsprogramma, afhankelijk van besluitvorming door PS over het vervolg.

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Het programmateam werkt aan de afspraken uit het jaarplan 2024. Een aantal van de activiteiten uit het jaarplan 2024 staat onder tijdsdruk c.q. ligt niet op planning. Deze activiteiten zullen deels worden doorgeschoven naar 2025 (zie begrotingswijziging). 

Geld

O

Geld (toelichting)

Voor het Herstelprogramma Biodiversiteit is € 1 mln. uit het themabudget Natuur en Landschap beschikbaar gemaakt. Het overdragen van de deelbudgetten aan onze programmapartners kost veel tijd. Het zwaartepunt van de uitvoering van de diverse activiteiten komt in 2025 te liggen. Hiervoor is een begrotingswijziging bijgevoegd.

Natuur inclusieve samenleving: opstellen Agenda natuurinclusief, afhankelijk van besluitvorming door PS over het vervolg

Beleid

O

Beleid (toelichting)

Voor de verkenning naar het opstellen van een Fries programma natuurinclusief, wellicht als opvolger van de Friese agenda natuurinclusief is nog een half jaar tijd. Dat is krap als ook de besluitvorming daarin wordt meegerekend. 

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Voor de verkenning naar het opstellen van een Fries programma natuurinclusief, wellicht als opvolger van de Friese agenda natuurinclusief is nog een half jaar tijd. Dat is krap als ook de besluitvorming daarin wordt meegerekend. 

Geld

G

Pesticiden: uitvoeren van het pesticidenbeleid, dat is vastgesteld door PS voorjaar 2023.

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Het uitvoeringsproces bij of met derden vraagt meer tijd dan verwacht, doordat de uitvoering pas medio 2023 daadwerkelijk kon starten, in plaats van begin 2023. De benodigde doorlooptijd van de eerste periode van het programma beslaat twee jaar (zoals aan PS kenbaar gemaakt met de brief van 10 januari 2023, kenmerk 02064056). 
De uitgestelde start heeft ook tot gevolg dat de beoogde afronding van de eerste twee jaren van uitvoering plaatsvindt in 2025.

Uitvoeren van actieplan beleidsnota invasieve exoten.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

O

Geld (toelichting)

De stimuleringsmaatregelen/ subsidies bij grondeigenaren vraagt meer tijd dan verwacht. Dit omdat de uitvoering van de subsidieregeling pas in de tweede helft van 2023 daadwerkelijk kon starten, in plaats van begin 2023. Hierdoor heeft het langer geduurd voordat aanvragen zijn ingediend. De eerste aanvragen konden pas eind 2023 worden beschikt. Aangezien nu gewerkt wordt met een exotenloket (loket die aanvragers adviseert en ondersteunt bij het indienen van een aanvraag) en de regeling meer bekendheid krijgt, is de verwachting dat er meer aanvragen zullen komen. Met de aanvraag van verlenging  van dit budget, t/m 2027, kan de regeling ook in 2025 opengesteld en het actieplan gerealiseerd worden.

Uitvoering geven aan het nieuw Fries ganzenbeleid.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Uitvoeren van het weidevogelbeleid op basis van de weidevogelnota en gruttoaanvalsplan.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

O

Geld (toelichting)

Doordat een deel van de projecten een langere doorlooptijd heeft dan 2024, zal een deel van de uitbetalingen pas in 2025 plaatsvinden. Daarom is een begrotingswijziging bijgevoegd.

Uitvoeren van de subsidieregeling wolf.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Resultaatindicatoren

Terug naar navigatie - Resultaatindicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2024 Prognose 2024
1. Herstel en bevorderen biodiversiteit

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer: Beheerde ha via de Subsidiestelsel Natuur en Landschap – onderdeel agrarisch natuurbeheer (cumulatief)
Totaal (29.626 ha t/m 2027) 

23.280  
Natuurbeheer: beheerde ha via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap – onderdeel natuurbeheer (68.300 ha t/m 2027) (cumulatief) 67.000  

Uitvoeren bossenstrategie

 

30 ha bosuitbreiding
150 ha bosrevitalisering
10 ha uitbreiding landschapselementen
40 ha revitalisering landschapselementen 
 
2. Soorten Toename van het aantal broedparen grutto (10.000 broedparen grutto in 2030) (cumulatief). 8.300  

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

De doelwaarde voor 2027 is gecorrigeerd van 23.500 ha naar 29.626 ha (verkeerde getal in de begroting gekomen). De doelwaarde voor 2024 is gelijk gebleven en gehaald.

Natuurbeheer

Dit jaar wordt 66.787 ha natuur beheerd via het Subsidie stelsel Natuur en Landschap – onderdeel natuurbeheer. Ten opzichte van 2023 is er 117 ha natuur extra in beheer gekomen. Naast deze ha heeft de provincie Fryslân zelf ook nog 436 ha natuur in eigendom die nog moeten worden verkocht (deels dit jaar nog) aan een natuurbeheerder. Zodra de provincie deze gronden heeft verkocht zullen ze ook via het Subsidie stelsel Natuur en Landschap worden beheerd (op zijn vroegst per 2025 via de openstelling SNL dit najaar). Tot die tijd worden deze gronden verpacht en beheerd door It Fryske Gea en Staatsbosbeheer.

Uitvoeren bossenstrategie

De genoemde hectares zullen niet worden gehaald door het niet op tijd ontvangen van middelen van het Rijk voor de uitvoering van de Friese bomen- en bossenstrategie (het geld van de FPLG-maatregelpakketten komt te laat om alle aangegeven hectares dit jaar nog te kunnen inrichten of revitaliseren).

Aantal broedparen grutto

Het jaarbericht weidevogels (aantal broedparen grutto's) komt in oktober uit. Dan weten we pas hoe het broedseizoen is verlopen, maar uit het veld komen geluiden dat het niet goed lijkt.

 

Beleidsveld 3.2. Landbouw

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 3.2.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 3.2.
  1. Werken aan een toekomstbestendige landbouw , met een rijke natuur
  2. Optimaal inzetten van de niet-grondgebonden instrumenten van het  GLB in de vorm van de regeling Europese landbouwsubsidies provincie Fryslân 2023-2027 

Uitvoering geven aan de prioritaire actiepunten van de landbouwagenda.

Beleid

O

Beleid (toelichting)

We herijken de beleidsbrief landbouw.  En op basis van deze herijkte beleidsbrief landbouw wordt de landbouwagenda ook herijkt met een aangepaste prioritering.  De uitvoering wordt vervolgens weer vanaf 2025 opgepakt.

Tijd

O

Tijd (toelichting)

We herijken de beleidsbrief landbouw.  En op basis van deze herijkte beleidsbrief landbouw wordt de landbouwagenda ook herijkt met een aangepaste prioritering.  De uitvoering wordt vervolgens weer vanaf 2025 opgepakt.

Geld

G

Uitvoering geven aan de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw .

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Niet alle activiteiten zullen volledig in 2024 zijn uitgevoerd, maar afgesproken is dat deze activiteiten ook nog in 2025 mogen plaatsvinden. Ook kunnen dan de boerenexperimenten nog een jaar extra uitvoeringsmogelijkheid krijgen.

Geld

O

Geld (toelichting)

Niet alle activiteiten zullen volledig in 2024 zijn uitgevoerd, maar afgesproken is dat deze activiteiten ook nog in 2025 mogen plaatsvinden. Ook kunnen dan de boerenexperimenten nog een jaar extra uitvoeringsmogelijkheid krijgen. Er is een begrotingswijziging bijgevoegd om hiervoor middelen van 2024 naar 2025 te verschuiven.

We doen in 2024 vier openstellingen in het kader van het niet-grondgebonden deel van het GLB.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

R

Geld (toelichting)

Het bestedingsritme van de BCB/POP3 budgetten wordt met bijgevoegde begrotingswijziging aangepast aan de verwachte uitbetalingen van declaraties van de cofinanciering aan het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).