Programma 1: Bestuur

Inzet beschikbare middelen programma 1 Bestuur

Terug naar navigatie - Inzet beschikbare middelen programma 1 Bestuur
Exploitatie- bedragen x € 1.000 Begroting incl. vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijziging Realisatie per 1-6 Vastgelegde verplichtingen per 1-6 Saldo
Totaal lasten 23.711 -240 8.385 5.313 9.773
Totaal baten 1.651 0 84 0 1.567
Saldo van lasten en baten 22.061 -240 8.301 5.313 8.206

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Beleidsveld - bedragen x € 1.000 Begroting incl. vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijziging Realisatie per 1-6 Vastgelegde verplichtingen per 1-6 Saldo
Lasten
1.1 Provinciale Staten en Statengriffie 5.002 0 2.318 58 2.626
1.2 Gedeputeerde Staten 2.008 0 610 23 1.375
1.3 Commissaris van de Koning 356 0 109 0 247
1.4 Kwaliteit bestuur 613 -240 43 110 220
1.5 Bestuurlijke samenwerking 15.733 0 5.304 5.123 5.306
Totaal lasten 23.711 -240 8.385 5.313 9.773
Baten
1.1 Provinciale Staten en Statengriffie 17 0 5 0 12
1.2 Gedeputeerde Staten 5 0 0 0 5
1.5 Bestuurlijke samenwerking 1.629 0 78 0 1.551
Totaal baten 1.651 0 84 0 1.567
Saldo van lasten en baten 22.061 -240 8.301 5.313 8.206

Beleidsveld 1.1. Provinciale Staten en Statengriffie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 1.1.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 1.1.
 1. Provinciale Staten en de Statenleden zijn in staat om hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol zo goed mogelijk uit te voeren. De Statengriffie ondersteunt, adviseert en informeert Provinciale Staten hierbij.
 2. De drempel tussen Provinciale Staten en de inwoners van Fryslân wordt lager en het werk van Provinciale Staten krijgt meer bekendheid in Fryslân.
 3. Er is een evenwichtig samenspel tussen PS en GS, waarbij de griffie en de ambtelijke organisatie (met respect voor elkaars rollen) Provinciale Staten optimaal bedienen. Hierbij is  in de cultuur van werken manifest is dat de politiek het primaat heeft.

Voor deze doelen zijn geen doelindicatoren beschikbaar.

We versterken het kwaliteitskader voor Statenstukken verder (zie ook evenwichtig samenspel tussen PS en GS).

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We maken gebundelde kennis toegankelijk door het verkennen van mogelijkheden voor een kennisbank (zie ook evenwichtig samenspel tussen PS en GS).

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We maken alle relevante Stateninformatie digitaal toegankelijk en verbeteren continu de digitale dienstverlening.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We verbeteren de introductie voor tussentijdse instromers van de Staten.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We brengen provinciale politiek onder de aandacht en laten inwoners en met name jongeren kennismaken met de politiek.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We laten inwoners kennis maken met de politiek, door diverse activiteiten te organiseren zoals het statenspel, het Fries jeugdparlement en de Gast van de Staten.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We betrekken jongeren actief bij de politiek vanuit een integraal plan rondom jongerenparticipatie.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Wanneer dit passend is bij het hoofdonderwerp op de agenda vergaderen de Staten ook buiten het provinciehuis.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Wij streven in samenspraak met de dienst naar het steeds beter voorzien in de vraag naar relevante informatie van de Staten, bijvoorbeeld door het blijven doorontwikkelen van het format voor de Statenstukken.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Wij bevorderen een cultuur van werken waarin het samenspel tussen PS en GS helder is en waarbij het manifest is dat Provinciale Staten het primaat hebben.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Beleidsveld 1.2. Gedeputeerde Staten

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 1.2.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 1.2.
 1. Gedeputeerde Staten functioneren efficiënt en effectief.
 2. Gedeputeerde Staten hebben goede contacten met de mienskip en mede overheden.
 3. Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten in staat hun rol goed te vervullen.

GS vergadert 8x per jaar op externe locaties, gekoppeld aan werkbezoek of bestuurlijk overleg.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

90% van de PS-voorstellen worden zes weken voor de PS-vergadering toegezonden.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

95% van de schriftelijke vragen van PS worden binnen 30 dagen beantwoord.

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Veel vragen moeten integraal worden beantwoord. Dit vraagt betrokkenheid van meerdere ambtenaren en bestuurders en daarmee in een enkel geval meer doorlooptijd dan de afgesproken 30 dagen. Het gaat bij de meest recente meting om 2 van de 13 vragen buiten de termijn, dus één vraag wel of niet op tijd heeft al veel invloed op het percentage.

Geld

G

Beleidsveld 1.3. Commissaris van de Koning als rijksorgaan

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 1.3.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 1.3.
 1. We willen bereiken dat de CvdK zijn taken als rijksorgaan goed kan uitvoeren. 
 2. Er wordt ingezet op het versterken van de weerbaarheid van het decentraal bestuur en de preventieve aanpak van ondermijning en het beperken van integriteitsrisico’s.
 3. De CvdK zet zich in voor het bevorderen van interbestuurlijke samenwerking, waarbij ‘horizontaal besturen’ en het benadrukken van de kracht van Fryslân als regioprovincie centraal staan.

Omdat de CvdK over de uitvoering van zijn rijkstaken enkel verantwoording aflegt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, volgen hieronder geen specifieke doelindicatoren.

De CvdK bevordert, met als uitgangspunt de in 2022 ondertekende Intentieverklaring Friese Norm, de samenwerking met gemeenten en ketenpartners in de aanpak van ondermijning.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

De CvdK stimuleert de Friese samenwerking middels de bestuurlijke overleggen tussen provincie, Wetterskip Fryslân, Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) en gemeente Leeuwarden.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

De CvdK geeft een vervolg aan het bestuurlijk arrangement met de provincie Zeeland en het ministerie van BZK en bevordert daarbij de deelname van andere overheden.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Beleidsveld 1.4. Kwaliteit bestuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 1.4.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 1.4.
 1. We willen een goed functionerende overheidsorganisatie zijn die weerbaar, vernieuwend en toegankelijk is, die (als één overheid) goed met anderen samenwerkt en die aansluit bij ontwikkelingen en ideeën in de samenleving. 
 2. We willen zorgen voor toegankelijke en heldere participatieprocessen. We willen bevorderen dat inwoners  ervaren dat zij zeggenschap hebben over hun leefomgeving.
 3. We willen bevorderen dat de Friese gemeenten toekomstbestendig, financieel gezond en weerbaar zijn.

Voor deze doelen zijn geen doelindicatoren beschikbaar. 

Provincie, Friese gemeenten en VFG stemmen de gezamenlijke inzet op de interbestuurlijke opgaven optimaal op elkaar af, dit in navolging van het onderzoek naar een bestuurlijk regionaal ecosysteem.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Door effectieve inzet van beschikbare personele capaciteit bij de Friese overheidspartijen vergroten we de afzonderlijke en gezamenlijke uitvoeringskracht.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We realiseren 2 tot 4 pilots/experimenten op het terrein van (jongeren)participatie, gericht op het vergroten van directe betrokkenheid, invloed en eigenaarschap van inwoners.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We bouwen een gezamenlijk kennisnetwerk democratie & participatie, aansluitend bij bestaande netwerken in Fryslân, en we organiseren een serie dialoogsessies

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We ontwikkelen een ondersteunend intern leertraject rond participatief werken.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We leveren de evaluatie op van het digitaal participatieplatform Stim fan Fryslân

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We bevorderen een gezonde financiële situatie bij Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We voeren toezichtgesprekken met gemeenten en Wetterskip om risico’s te identificeren bij de uitvoering van medebewindstaken. Hierdoor kunnen zij hun taken goed blijven uitvoeren en kan de mienskip erop vertrouwen dat dit beschermd en geborgd is.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We richten ons op verdere bewustwording van de medewerkers en het versterken van processen, o.a. op het gebied van het verstrekken van vergunningen en subsidies, vastgoed- en grondtransacties en aanbestedingen.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We werken aan het intensiveren van de inzet van het bestuursrechtelijk instrument Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur).

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We verminderen het risico op het onbewust faciliteren van ondermijnende activiteiten door de informatiepositie te versterken. Dit doen we middels het werken met een provinciaal informatie overleg en een intern meldpunt.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Beleidsveld 1.5. Bestuurlijke samenwerking

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 1.5.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 1.5.
 1. We streven naar een duurzame bescherming en ontwikkeling van het Waddengebied. We stimuleren daartoe de bestuurlijke samenwerking en spelen hierin een proactieve, verbindende rol.
 2. We brengen samen met gemeenten, waterschap, regio's, in landsdelig verband en met het Rijk beleidsdoelen tot uitvoering.
 3. We versterken de ambtelijke en bestuurlijke contacten tussen Fryslân, Noord-Nederland, de provincies, het Rijk en Europa. Dit doen we om de Friese belangen te behartigen en Fryslân te profileren.

Voor deze doelen zijn geen doelindicatoren beschikbaar.

We geven mede uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 van Rijk en regio, aan het Integraal Beheerplan Waddenzee van Rijk en regio en aan het interprovinciaal Investeringskader Waddengebied 2016-2026.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We leveren een bijdrage aan het Omgevingsberaad Waddengebied en nemen hieraan deel

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We werken vanuit bestuurlijke samenwerking aan uitvoering van de Samenwerkingsagenda Leeuwarden, de Regio Deals voor de regio’s ZO, NO, NW en Wadden en de gebiedsagenda/aanvraag Regio Deal voor de regio ZW.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We nemen deel aan de bestuurlijke mijnbouwtafel van Friese overheden en het ministerie van EZK.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We behartigen de Friese belangen in Den Haag in wisselende coalities, via het IPO en vooral via Noordelijke Samenwerking. We nemen bestuurlijk en via onze Noordelijke PA-functionarissen deel in het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We nemen deel aan de European Week of Regions and Cities (EWRC) in Brussel. We nemen deel aan de Grensoverschrijdende Samenwerking Niedersachsen-Nederland.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We organiseren jaarlijks de Fryske borrel, een netwerkbijeenkomst voor Friese ambtenaren en bestuurders in Den Haag. We organiseren jaarlijks de Fryslândei in Brussel.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G