Sitemap

2e Bestuursrapportage 2022 Blz. 1
2e Bestuursrapportage 2022 Blz. 2
Programma's Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Toevoegingen en onttrekkingen Blz. 6
Samenvatting Blz. 7
Samenvatting financieel Blz. 8
Begrotingssaldo na wijziging Blz. 9
Inzicht in vrijval Blz. 10
Totaaloverzicht Blz. 11
Beleidsprogramma 1: Bestuur Blz. 12
Portefeuillehouders Blz. 13
Beleidsveld 1.1 Provinciale Staten en Statengriffie Blz. 14
Wat willen we bereiken? Blz. 15
Doelstellingen beleidsveld 1.1 Blz. 16
De griffie werkt volgens een door het Presidium vastgesteld werkplan Blz. 17
We werken volgens een (jaar-)kalender en stemmen deze periodiek af met GS. Blz. 18
We maken alle relevante Stateninformatie digitaal toegankelijk en verbeteren continu de digitale dienstverlening. Blz. 19
We brengen de provinciale politiek onder de aandacht van zoveel mogelijk inwoners van Fryslân Blz. 20
We laten inwoners kennis maken met de politiek, door diverse activiteiten te organiseren zoals het statenspel, het Fries jeugdparlement en de gast van de staten Blz. 21
We betrekken jongeren actief bij de politiek vanuit een integraal plan rondom jongerenparticipatie. Hierbij werken we ook samen met andere overheden (o.a. de provincie Zeeland) Blz. 22
We stimuleren het gebruik van startnotities. Blz. 23
We noteren alle moties, toezeggingen, en aanbevelingen van de NRK en bewaken de tijdige afhandeling er van Blz. 24
We verbeteren, waar mogelijk, provinciaal beleid en planning- en controlproducten. We maken deze (digitaal) toegankelijker en transparanter. In 2022 verwerken we de uitkomsten van de hiervoor gestarte pilot Blz. 25
We geven een vervolg aan het introductie- en opleidingsprogramma voor Statenleden, waarbij kennisbehoefte van Statenleden leidend is Blz. 26
We leggen verbindingen en onderhouden contacten binnen de ambtelijke organisatie (bijvoorbeeld door periodiek overleg tussen Statenadviseurs en belangrijkste contactpersonen binnen de opgaventeams) Blz. 27
Wij brengen de werkzaamheden van de griffie en Provinciale Staten actief onder de aandacht bij de ambtelijke organisatie (bijvoorbeeld door het organiseren van de cursus ‘politieke sensitiviteit’) Blz. 28
Wij verzorgen de verstrekking en de afrekening van de subsidies aan de Provinciale Statenfracties volgens de verordening ondersteuning Statenfracties 2017 Blz. 29
Prestatie-indicatoren Blz. 30
Toelichting indicator Blz. 31
Beleidsveld 1.2 Gedeputeerde Staten Blz. 32
Wat willen we bereiken? Blz. 33
Doelstellingen beleidsveld 1.2 Blz. 34
‘Geluk op 1’ is de centrale ambitie in ons bestuursakkoord. Om dat te bereiken streven we naar het vergroten van de brede welvaart in Fryslân. We lagen in 2021 op koers, maar corona en de aanpak daarvan stellen ons voor grote uitdagingen. Blz. 35
Elke gedeputeerde heeft een bestuursadviseur en secretaresse Blz. 36
De Commissaris van de Koning krijgt ondersteuning van het kabinet en een communicatie¬adviseur Blz. 37
De bestuursadviseurs en communicatieadviseur ondersteunen de gedeputeerden en de Commissaris van de Koning met perswoordvoering, het voorbereiden van publieke optredens en geven algemene advisering. Blz. 38
Het college van Gedeputeerde Staten werkt zo veel mogelijk digitaal Blz. 39
Prestatie-indicatoren Blz. 40
Beleidsveld 1.3 Commissaris van de Koning Blz. 41
Wat willen we bereiken? Blz. 42
Doelstellingen beleidsveld 1.3 Blz. 43
De CdK ziet toe op een ordelijk verloop van procedures voor benoemingen, herbenoemingen en ontslag van burgemeesters Blz. 44
De CdK brengt met regelmaat bezoeken aan de gemeenten in de provincie Blz. 45
De CdK adviseert over de voorstellen voor het verlenen van Koninklijke onderscheidingen (lintjes), over predicaten Koninklijk en Hofleverancier, en ook over Koninklijke erepenningen Blz. 46
De CdK onderhoudt de contacten met het Koninklijk Huis. Hij ontvangt de Koning wanneer deze Fryslân bezoekt en geleidt verzoeken aan het Koninklijk Huis door Blz. 47
De CdK bevordert de samenwerking van de besturen van provincie, gemeente en waterschap met rijksambtenaren en met de krijgsmacht. Daarnaast bemiddelt hij bij problemen op het gebied van (inter)bestuurlijke verhoudingen Blz. 48
De CdK houdt bestuurlijk toezicht op de Veiligheidsregio Fryslân Blz. 49
De CdK rapporteert aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitvoering van zijn rijkstaken. Hij kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan de regering of de ministers Blz. 50
De CdK heeft een belangrijke representatieve functie Blz. 51
Prestatie-indicatoren Blz. 52
Beleidsveld 1.4 Kwaliteit van het bestuur Blz. 53
Wat willen we bereiken? Blz. 54
Doelstellingen beleidsveld 1.4 Blz. 55
Met (samenwerkende clusters van) gemeenten hebben we periodiek bestuurlijk overleg, op basis van beleidsambities op terrein van bestuur en financiën, ook in relatie tot Covid en in het licht van de raadsverkiezingen/nieuwe bestuursperiode. Blz. 56
Tevens hebben wij periodiek overleg met het bestuur van de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) over zaken van gemeenschappelijk belang Blz. 57
We versterken de weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit verder in onze eigen werkprocessen en we geven samen met onze ketenpartners een impuls aan het blijvend versterken van de Friese overheidsketen. Blz. 58
We voeren een aantal pilots op het terrein van bestuurlijke vernieuwing uit, alleen of (bij voorkeur) in samenwerking met onze bestuurlijke en andere partners Blz. 59
We voeren de nieuwe werkwijze voor omgang met grote integrale maatschappelijke initiatieven in Blz. 60
We gaan van start met de nieuwe werkwijze(n) voor regionale samenwerking Blz. 61
IBT is voor het eerst in 2022 risicogericht en afgestemd op de betreffende gemeenten en Wetterskip (maatwerk) Blz. 62
Prestatie-indicatoren Blz. 63
Beleidsveld 1.5 Bestuurlijke samenwerking Blz. 64
Wat willen we bereiken? Blz. 65
Doelstellingen beleidsveld 1.5 Blz. 66
In 2022 organiseren we mee en nemen we deel aan het Noord-Nederlandse programma van de European Week of Regions and Cities (EWCR) Blz. 67
We organiseren in 2022 een Fryslândei in Brussel Blz. 68
We leveren in 2022 inzet voor het functioneren van het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) en gebruiken het orgaan om de ontwikkelingen in het Waddengebied te bespreken Blz. 69
Via het Programma Rijke Waddenzee draagt de provincie bij aan de duurzame ontwikkeling van het Waddengebied Blz. 70
In 2022 is in alle vijf regio’s de bestuurlijke samenwerking operationeel en zoeken daarbij de verbinding met de parallelle processen De Friese Aanpak en Bestuurlijk overleg Friese samenwerking van overheden Blz. 71
In 2022 gaan we bij meerdere vraagstukken de bevolking betrekken via het Fries digitaal platform en/of de meningspeilingen van het Friese sociaal Planbureau Blz. 72
In 2022 gaan we een voortvarende start maken als provincie waarin geëxperimenteerd wordt met vernieuwend samenwerken, dit volgens de overeenkomst daarover met Zeeland en BZK Blz. 73
In 2022 wordt aan uw Staten nieuw participatiebeleid voorgelegd ter besluitvorming Blz. 74
Prestatie-indicatoren Blz. 75
Inzet beschikbare middelen programma 1 Bestuur Blz. 76
Inzet beschikbare middelen Blz. 77
Uitgebreide financiële tabel Blz. 78
Voorstel begrotingswijziging Blz. 79
Beleidsprogramma 2: Infrastructuur Blz. 80
Portefeuillehouders Blz. 81
Beleidsveld 2.1 Algemeen beleid en verkeersveiligheid Blz. 82
Wat willen we bereiken? Blz. 83
Doelstellingen beleidsveld 2.1 Blz. 84
Samen met de Friese gemeenten, andere provincies en het Rijk geven we uitvoering aan het Regionaal Mobiliteitsprogramma Blz. 85
Het meetnet voor wegverkeer uitbreiden zodat invulling gegeven wordt aan de implementatie van de nieuwe Europese geluidswetgeving (SWUNG 2) geluidhinder Blz. 86
Vanuit de RAL wordt in beeld gebracht welke kansen er zijn voor snelladen, logistiek laden en laden van pleziervaart. Tevens wordt in opdracht van de provincie en gemeenten gestart met het plaatsen van laadinfrastructuur in de publieke ruimte, als Blz. 87
Met het programma Doortrappen zetten we maximaal in op de veiligheid van de combinatie 70+ verkeersdeelnemer op een (elektrische) fiets. We doen dat ook hier samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties Blz. 88
We gebruiken de zogenoemde “Basispakketten PVE (permanente verkeerseducatie)” om extra inzet te plegen op de doelgroep jongeren (in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs) Blz. 89
Voor de speerpunten Snelheid en Alcohol/Drugs is in 2021 in de Kerngroep Verkeershandhaving een radarplan en een controleplan besproken dat moet leiden tot verdubbeling van het aantal controles (peiljaar 2017) Blz. 90
We geven, samen met partners, uitvoering aan de in het BO-MIRT gemaakte afspraken over minder hinder, nationaal toekomstbeeld fiets, smart mobility, Veilig, Slim en Duurzaam, Ov-verbinding Randstad Noord-Nederland, infrastructuur knelpunten, verdu Blz. 91
Prestatie-indicatoren Blz. 92
Toelichting Blz. 93
Beleidsveld 2.2 Verbetering infrastructuur Blz. 94
Wat willen we bereiken? Blz. 95
Doelstellingen beleidsveld 2.2 Blz. 96
Het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de N354 tussen Sneek en Leeuwarden is afgerond (resultaat 35) en heeft tot helderheid geleid hoe verkeersveiligheid en doorstroming verbeterd kan worden op deze verbinding Blz. 97
Vanuit het gebiedsproces Hegewarren is duidelijkheid gegeven of er synergie is tussen de vaarweg Drachten en andere ontwikkelingen in de Hegewarren, alsmede of een verbetering van de vaarweg daardoor haalbaar geacht wordt Blz. 98
We zijn in gesprek met het Rijk over de bruggen bij Skarster Rien en Bolsward en agenderen deze voor het BO-MIRT Blz. 99
Bekend is welke vier snelfietsroutes in Fryslân gerealiseerd gaan worden (resultaat 41). De voorbereidingen hiervoor zijn in ieder geval opgestart en zo mogelijk vindt (een deel van de) uitvoering al in 2022 plaats Blz. 100
We werken verder aan de opwaardering van het Van Harinxmakanaal (resultaat 37). Daarnaast staan in 2022 volgende werkzaamheden gepland: uitvoering aanpassing van wachtplaatsen bij een aantal bruggen, voorbereidingen bochtverruimingen, uitvoering Blz. 101
Met het Rijk willen we in het BO MIRT 2022 het convenant afkoopsom eenmalige vervanging Tsjerk Hiddessluizen in sluizen Harlingen kunnen voorleggen. Voor de bochtverruiming Franeker willen we in 2022 een definitief reconstructieplan overeen zijn Blz. 102
Toelichting Blz. 103
Prestatie-indicatoren Blz. 104
Toelichting Blz. 105
Beleidsveld 2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur Blz. 106
Wat willen we bereiken? Blz. 107
Doelstellingen beleidsveld 2.3 Blz. 108
Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur conform het door PS vastgestelde onderhoudsniveau en gaan door met het verder professionaliseren van ons assetmanagementsysteem (inclusief rapportage) Blz. 109
We voeren binnen het meerjarenprogramma ‘Kunstwerken’ renovaties en vervangingen uit volgens de planning in het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2022’ Blz. 110
We werken verder aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de al in bedrijf genomen bediencentrale (in de tijdelijke huisvesting) en realiseren een definitieve bediencentrale gecombineerd met een steunpunt voor Provinciale Blz. 111
Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart door middel van het op professionele wijze bedienen van provinciale bruggen en sluizen gelegen over de vaarwegen in Fryslân Blz. 112
We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen Blz. 113
We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen en professionaliseren de integrale samenwerking met politie en andere handhavende diensten Blz. 114
We doorlopen het besluitvormingsproces voor de herverdeling van de steunpunten, en starten met de uitvoering van de herverdeling en daaraan gekoppeld het energieneutraal maken van de te handhaven steunpunten (conform het vastgestelde implementatie) Blz. 115
We gaan door met het afhandelen van de oorspronkelijk ruim 1700 geïdentificeerde dossiers van oneigenlijk gebruik van provinciale eigendommen die in 2024 opgelost moeten zijn Blz. 116
Toelichting Blz. 117
Prestatie-indicatoren Blz. 118
Toelichting Blz. 119
Beleidsveld 2.4 Openbaar vervoer Blz. 120
Wat willen we bereiken? Blz. 121
Doelstellingen beleidsveld 2.4 Blz. 122
We zorgen dat de concessies beheerd worden en worden uitgevoerd overeenkomstig met hetgeen is vastgelegd in de concessies Blz. 123
Wij willen een goed toegankelijk en beschikbaar Openbaar Vervoer in Fryslân en waar mogelijk willen we dat verbeteren Blz. 124
Wij willen zoveel mogelijk de continuïteit van het OV borgen. Daarbij zijn wij afhankelijk van de na te leven maatregelen als gevolg van de coronacrisis. De financiële gevolgen hiervan zijn nu nog niet te overzien Blz. 125
We betrekken hierbij de resultaten 42 tot en met 49 (zie ook prestatie indicatoren) uit het bestuursakkoord. Het betreft het verduurzamen van het OV (resultaat 42), een gelijkwaardig OV op het Friese platteland in de nieuwe busconcessie Blz. 126
Er vindt een start van het besluitvormingtraject plaats over de inhoudelijke richting met bijbehorende financiële middelen waar het gaat om de nieuwe busconcessie (2024-2034) Blz. 127
Wij werken aan afspraken met het Rijk en andere partners over de verduurzaming van het Openbaar Vervoer Blz. 128
Afspraken over stappen ten aanzien van de realisatie van de Lelylijn als vervolg op het nieuwe Regeerakkoord en het validatie-onderzoek Deel B van het Deltaplan Noordelijk Nederland Blz. 129
Prestatie-indicatoren Blz. 130
Toelichting Blz. 131
Inzet beschikbare middelen programma 2 Infrastructuur Blz. 132
Inzet beschikbare middelen Blz. 133
Uitgebreide financiële tabel Blz. 134
Voorstel begrotingswijziging Blz. 135
Beleidsprogramma 3: Omgeving Blz. 136
Portefeuillehouders Blz. 137
Inleiding Blz. 138
Beleidsveld 3.1 Natuur en landschap Blz. 139
Wat willen we bereiken? Blz. 140
Doelstellingen beleidsveld 3.1 Natuur Blz. 141
Herstelprogramma biodiversiteit de uitvoering van de agenda herstel biodiversiteit samen met de stakeholders is vormgegeven Blz. 142
Herstelprogramma biodiversiteit een eerste jaarplan voor de uitvoering van de agenda biodiversiteit is in uitvoering genomen Blz. 143
Herstelprogramma biodiversiteit aantal voorbeeld projecten is uitgevoerd Blz. 144
De stikstofdepositie daalt in de 11 stikstofgevoelige natuurgebieden. De te bereiken doelstelling hierin is uitgewerkt, zo ook de werkwijze Blz. 145
Een vastgestelde aanpak voor invasieve exoten Blz. 146
Ganzenschade 5-10% lager dan het gemiddelde van de voorgaande twee jaren Blz. 147
Zorgen voor extra beheermiddelen voor de uitvoering van het Aanvalsplan Grutto Blz. 148
Indienen van een LIFE aanvraag voor optimalisatie en duurzaam behoud weidevogelbiotoop Blz. 149
Een strategische nota grond natuuropgave Blz. 150
Evaluatie en nieuw aanbod van Natuer mei de Mienskip vanuit provincie inbrengen in PS Blz. 151
Vaststellen van de evaluatiedocumenten Natura 2000 beheerplannen Blz. 152
Vaststellen 2e beheerplanperiode Natura 2000 beheerplan Groote Wielen Blz. 153
Uitvoeren van de maatregelen in het uitvoeringsprogramma Natuur Blz. 154
Uitvoeren van de maatregelen in de Natura 2000 beheerplannen Blz. 155
Uitvoeren van minimaal twee openstellingstranches SKNL Blz. 156
Opstellen van het Natuurbeheerplan 2023 Blz. 157
Uitvoeren van de SNL en ANLb regelingen Blz. 158
Doelstellingen beleidsveld 3.1 Stikstof Blz. 159
Wij hebben afspraken gemaakt met de landbouw sector over hoe de stikstofdoelen in Fryslân gerealiseerd worden Blz. 160
Wij hebben afspraken gemaakt met de piekbelasters uit de industrie over emissiereductie en maatregelen Blz. 161
Wij hebben beleid vastgesteld over hoe wordt omgegaan met de latente ruimte Blz. 162
Wij hebben contact met de piekbelasters uit de landbouw en afspraken gemaakt over bronmaatregelen, of verplaatsing Blz. 163
Wij hebben de voorverkenning van de gebiedsgerichte aanpak in de randzones afgerond en hebben een begin gemaakt met de voorbereiding in het gebied Blz. 164
Wij stellen het uitvoeringsprogramma op waarin concreet is uitgewerkt wat de stikstofdoelstelling is voor de provincie Fryslân en hoe deze gerealiseerd gaat worden Blz. 165
Doelstellingen beleidsveld 3.1 Landschap en ruimtelijke kwaliteit Blz. 166
Via cofinanciering van het Europese programma POP, onderdeel niet productieve investeringen voor landschap, subsidiëren wij projecten voor het herstel van landschap en in samenhang daarmee voor herstel van natuur en biodiversiteit. Blz. 167
Via Panorama2028/DeUitkijkers vergroten we de maatschappelijke aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en het Friese landschap door ontwerpend onderzoek Blz. 168
We komen, via de inzet van het ruimtelijk kwaliteitsteam, in overleg met partijen, gezamenlijk tot goede oplossingen voor het landelijk gebied. Hierbij maken wij gebruik van werkwijzen zoals De Nije Pleats en de Sinnetafel Blz. 169
We stellen een Programma Landschap op waarin we de in de Startnotitie Programma Landschap ingezette koers voor een provinciale rol verder uitwerken. Ook stellen we hierbij een uitvoeringsagenda op om de koers ook daadwerkelijk in het veld zichtbaar Blz. 170
We subsidiëren de Nationale Landschappen (Noardlike Fryske Wâlden en Stichting Mar en Klif) en Landschapsbeheer Fryslân (LBF) met als doel behoud, beheer en ontwikkeling van de landschappen Blz. 171
We zoeken de samenwerking met LF2028 – Arcadia (BOSK) om onze beleidsdoelen op een vernieuwende manier onder de aandacht van de Mienskip te brengen, ook als opmaat naar de Landschapstriënnale 2023 Blz. 172
Prestatie-indicatoren natuur Blz. 173
Toelichting natuur Blz. 174
Prestatie-indicatoren stikstof Blz. 175
Toelichting stikstof Blz. 176
Prestatie-indicatoren landschap en ruimtelijke kwaliteit Blz. 177
Beleidsveld 3.2 Landbouw Blz. 178
Wat willen we bereiken? Blz. 179
Doelstellingen beleidsveld 3.2 Blz. 180
In navolging van 2021 formuleren met inbreng van stakeholders een integrale landbouwagenda Blz. 181
We leveren in 2022 inbreng en lobby’en voor het Nationaal Strategisch Plan, dat op rijksniveau opgesteld wordt, zodat nieuwe GLB-regelingen optimaal inzetbaar zijn voor Fryslân. Blz. 182
Openstellen van maatregelen uit het POP3 Transitieprogramma voor 2022 Blz. 183
We voeren de regiodeal Noord Nederland natuurinclusieve Landbouw uit via drie pijlers: 1. een gebiedsgerichte aanpak, 2. het ontwikkelen van instrumentarium, 3. inzet op netwerk en communicatie Blz. 184
We werken samen met de partners in de Agro Agenda aan het kwaliteits-/streefbeeld 2030 Blz. 185
Potato Valley is een toegankelijk en essentieel kenniscentrum geworden op het gebied van zilte teelt en biedt ondernemers perspectief op nieuwe verdienmodellen Blz. 186
We stellen de maatregel Jonge Boeren regeling in het POP3 programma (vanaf eind 2020) open Blz. 187
Naast de concrete aandacht voor de landbouwagenda zoeken we ook de verbindingen met andere beleidsthema’s en -velden gekoppeld aan de landbouw. Ook vanuit de vraagkant vanuit deze beleidsthema’s zal landbouw betrokken zijn Blz. 188
Verbinding zoeken met andere beleidsthema’s kan er ook toe leiden dat gezamenlijk naar financiering van de gekoppelde doelen kan worden gezocht Blz. 189
De aanpak van stikstof wordt voor de komende jaren een belangrijk thema. Het opgaventeam Landbouw krijgt hier een belangrijke rol in. Zoveel mogelijk met externe partijen, de sector en partners (in en extern) wordt bedacht hoe dit te organiseren Blz. 190
Prestatie-indicatoren Blz. 191
Toelichting Blz. 192
Beleidsveld 3.3 Veenweide Blz. 193
Wat willen we bereiken? Blz. 194
Doelstellingen beleidsveld 3.3 Blz. 195
De eerste herijking van het Veenweideprogramma 2021-2030 vindt plaats en wordt ter besluitvorming aangeboden. In deze herijking wordt in ieder geval ingegaan op drie onderdelen, namelijk: Blz. 196
Eventuele aanvullende vormen van ondersteuning en de toekomstige inrichting van hoogwatercircuits voor de funderingsproblematiek Blz. 197
De reductiedoelstelling voor het Friese veenweidegebied op basis van de landelijke verdeling van de opgave om in de veenweidegebieden 1 megaton CO2 equivalenten te verminderen Blz. 198
Of de veengebieden met een veenpakket dunner dan 80 cm (inclusief moerige gronden) en de veengebieden met een dik kleidek (dikker dan 40 cm) ook een bijdrage moeten leveren aan de taakstelling die is afgesproken in het klimaatakkoord, Blz. 199
In de uitvoering hebben we het programma in 2021 ingericht op basis van programmalijnen (PL) en dit bouwen we verder uit Blz. 200
PL 1: Waterbeheer en klimaatadaptatie Blz. 201
PL 2: Bodem en grondgebruik Blz. 202
PL 3: It Nije Buorkjen Blz. 203
PL 4: Leefomgeving, natuur en biodiversiteit Blz. 204
PL 5: Integrale gebiedsaanpak Blz. 205
PL 6: Onderzoek en monitoring Blz. 206
Voor waterbeheer en klimaatadaptatie werken we aan proeven en demonstraties, zoals HAKLAM, Boeren Meten Water en greppelinfiltratie om de grondwaterspiegel te verhogen Blz. 207
Voor Bodem en grondgebruik richten we proefvelden en demonstratievelden in voor het overlagen van veen en het keren van veenprofielen. Ook willen we een proeftuin bodem inrichten en andere bodemproeven uitvoeren en kunnen demonstreren Blz. 208
Voor het vormgeven van It Nije Buorkjen zullen we het uitgewerkte flankerend beleid voor het eerst testen in Aldeboarn – De Deelen. In samenwerking met de landbouwadviespool werken we daarnaast aan opleiding/begeleiding van adviseurs die de boeren Blz. 209
Voor leefomgeving, natuur en biodiversiteit ligt de focus op het uitwerken van een funderingsaanpak en de mogelijkheden om natuurgebieden versneld te vernatten Blz. 210
Voor het ontwikkelgebied Aldeboarn-De Deelen wordt het gebiedsplan vastgesteld en wordt verder ingezet op het doen van grondaankopen vooruitlopend op het gebiedsplan Blz. 211
Voor het ontwikkelgebied Hegewarren wordt een besluit genomen over de toekomstige inrichting, het vervolgproces en afspraken gemaakt over de manier waarop verschillende partijen hierin gaan samenwerken Blz. 212
Er wordt een vervolg gegeven aan de ontwikkeling van technische innovatie in de gebiedsprocessen. Komend jaar vinden pilots, demonstraties en praktijkproeven plaats om de veenoxidatie, bodemdaling en CO2-emissie te reduceren. Blz. 213
Prestatie-indicatoren Blz. 214
Toelichting Blz. 215
Beleidsveld 3.4 Water en milieu Blz. 216
Wat willen we bereiken? Blz. 217
Doelstellingen beleidsveld 3.4 Water Blz. 218
We zien erop toe dat het Wetterskip 25 km regionale boezemkaden op hoogte brengt en dat deze waar mogelijk natuurvriendelijk worden ingericht of andere functies integraal zijn meegenomen Blz. 219
Doelstellingen beleidsveld 3.4 Voldoende water Blz. 220
Samen met Wetterskip Fryslân en andere partijen voeren wij vijf projecten uit om water vast te houden op de hogere zandgronden van Fryslân. Dit is in lijn met de doelstelling voor “wateropvang” uit bestuursopdracht 13 Blz. 221
We zien erop toe dat het Wetterskip jaarlijks gemiddeld 150 ha inricht ter voorkoming van wateroverlast. Dit is in lijn met de doelstelling voor “waterretentie” uit bestuursopdracht 13 Blz. 222
We treffen maatregelen om de verdroging te bestrijden voor 250 ha in met name de Natura 2000 gebieden Blz. 223
We stellen samen met Wetterskip Fryslân een lange termijnverkenning op voor de Friese Boezem Blz. 224
Doelstellingen beleidsveld 3.4 Schoon water Blz. 225
In 2022 gaan we samen Wetterskip Fryslân verder met de uitvoering van het maatregelenpakket KRW zoals we dat ons voorgenomen hebben in de KRW-nota. Blz. 226
De provincie heeft een rol in de bescherming van niet-KRW wateren (bebouwd gebied, natuur en landelijk gebied). In de periode 2022-2025 regelen we deze bescherming. We monitoren de als indicator voor hoeveel gemeenten dit voor het bebouwde gebied Blz. 227
In bebouwd gebied leiden gemeenten en wetterskip samen doelen af en formuleren zij maatregelen. De provincie heeft een faciliterende rol. Per jaar wordt dit proces voor ca. 4 gemeenten opgestart Blz. 228
Voor de natuurwateren zijn de doelen helder, maar ontbreekt nog inzicht in knelpunten en maatregelen. In 2023 en 2024 werken we dat voor een selectie van de gebieden uit Blz. 229
In landelijk gebied werken we aan het formuleren van doelen/streefbeelden en het promoten van natuurvriendelijk inrichten en onderhouden Blz. 230
We stellen de Bkl-normen voor KRW-wateren ook vast als richtwaarde voor overig water Blz. 231
Bij de bestaande zwemwaterlocaties in oppervlaktewater zien wij in 2022 erop toe dat de aangewezen zwemplaatsen voldoen aan de eisen Blz. 232
De kwaliteit van het grondwater dient goed te zijn. Humane invloed (chemische stoffen) die de kwaliteit verslechtert dient vermeden te worden Blz. 233
Grondwater dat voor drinkwater wordt gebruikt wordt beschermd Blz. 234
Doelstellingen beleidsveld 3.4 VTH - milieu en natuur Blz. 235
Beoordelen hoe het reguliere stikstoftoezicht en handhaving verder wordt ingevuld, op basis van de resultaten van een project in 2021 bij provinciale bedrijven en een pilot gecombineerde WABO/ Wnb controle bij agrarische bedrijven. Blz. 236
De provincie verzorgt het (bestuurlijk) voorzitterschap en het secretariaat van het ambtelijk en bestuurlijk VTH-overleg. De provincie neemt het initiatief tot het driemaal per jaar houden van het ambtelijk en bestuurlijk overleg. Blz. 237
De provincie zorgt met de deelnemers van het VTH-overleg voor een jaarlijks VTH uitvoeringsprogramma, aan de hand van het meerjarenprogramma, en coördineert de samenwerking; resultaten jaarschijf 2022 worden eind 2021 geformuleerd. Blz. 238
Afspraken gemaakt over het bodembeleid tussen Rijk, IPO en VNG voor de periode 2022-2026 waaronder de buitenproportionele bodemopgaven (o.a. nieuwe stoffen, bodemgezondheid en klimaatadaptatie). De Omgevingsvisie is daarbij de leidraad. Blz. 239
Uitvoeren Actieplan Geluid 2018-2022: resultaten jaarschijf 2022. Blz. 240
Uitvoeren monitoring meetnet zoutwinning onder de Waddenzee, voor de periode 2019-2049, voor het vaststellen of er bodemdaling plaatsvindt door de zoutwinning. Blz. 241
Een werkwijze voor de inzet van actieve publicatie; prestatie-indicatoren voor VTH-taken en eenduidige meetbare registratie van naleving VTH taken. Hiervoor is een onderzoek naar de verbetering BIG-8 beleidscyclus uitgevoerd. Blz. 242
Uitvoeren van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving a.d.h.v. het VTH beleid 2019-2023 en de resultaten van het VTH Jaarwerkprogramma 2021, die behoren tot dit beleidsveld door de provincie, FUMO en ODG. Blz. 243
Uitvoeren van de Wet Natuurbescherming (Houtopstanden, Stikstof, Soorten en Gebied) door aanvragen t.a.v. afhandeling vergunningen, ontheffingen en adviezen te verwerken. Ook voeren we taken voor de Natuurschoonwet en de Wadloopverordening uit. Blz. 244
Vaststellen startnotitie bodembeleid (voorjaar 2022) en verder invulling geven aan het transitieprogramma kennis- en innovatie bodem en ondergrond. De overdracht realiseren van de locaties bodemverontreiniging naar de gemeenten voor start Ow. Blz. 245
Voorbereiden en vaststellen nazorgplannen voor Trijehus, Ald Dwinger en Garyperhoeke. Uitvoeren nazorgbeheer en actualiseren van nazorgplannen voor Skinkeskans en Leeuwarden. Actualiseren van nazorgplannen De Wierde en de stort nabij Ouwsterhaule. Blz. 246
Prestatie-indicatoren water Blz. 247
Toelichting schoon water Blz. 248
Prestatie-indicatoren voldoende water Blz. 249
Toelichting voldoende water Blz. 250
Prestatie-indicatoren schoon water Blz. 251
Toelichting schoon water Blz. 252
Prestatie-indicatoren VTH - milieu en natuur Blz. 253
Toelichting VTH - milieu en natuur Blz. 254
Beleidsveld 3.5 Energietransitie Blz. 255
Wat willen we bereiken? Blz. 256
Doelstellingen beleidsveld 3.5 Blz. 257
Energie opwekken: We voeren de gezondheidsmonitor ten behoeve van windpark Nij Hiddum-Houw uit. Verder gaan we aan de slag met een ‘windmolenmakelaar’ Blz. 258
Energie besparen: We dragen bij aan de provinciale ambitie van 25% energiebesparing door aan te sluiten bij een aantal financiële regelingen Blz. 259
Klimop is een door het rijk gefinancierd programma dat de eigenaren van (klein) maatschappelijk vastgoed scans aanbiedt die inzicht geven in energiebesparende maatregelen. Tevens helpt het programma bij het sluitend krijgen van businesscases Blz. 260
Warmtetransitie: We zetten stevig in op aquathermie en worden de ‘wetterwaarmte’-provincie door koplopers te ondersteunen bij het binnenhalen van (landelijke en Europese) erkenning en financiering. Blz. 261
Energie infrastructuur: Ten behoeve van de capaciteitsproblemen op het Energienetwerk werken we in 2022 samen met gemeenten en netbeheerders (verder) aan de Systeemstudie Fryslân en de Uitvoeringsanalyse Netimpact Blz. 262
Prestatie-indicatoren Blz. 263
Toelichting Blz. 264
Beleidsveld 3.6 Transitie omgevingswet/ - visie Blz. 265
Wat willen we bereiken? Blz. 266
Doelstellingen beleidsveld 3.6 Blz. 267
De Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Blz. 268
De provinciale organisatie kan werken met de instrumenten uit de Omgevingswet Blz. 269
De provinciale organisatie kan vergunningaanvragen en meldingen ontvangen uit het Omgevingsloket en is in staat om de beslistermijn van 26 weken te hanteren tenzij wettelijk anders bepaald Blz. 270
De provinciale organisatie kan digitale vergunningaanvragen en meldingen uit het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontvangen Blz. 271
De provinciale organisatie kan de omgevingsdocumenten digitaal ontsluiten via het DSO Blz. 272
Prestatie-indicatoren Blz. 273
Toelichting Blz. 274
Inzet beschikbare middelen programma 3 Omgeving Blz. 275
Inzet beschikbare middelen Blz. 276
Uitgebreide financiële tabel Blz. 277
Voorstel begrotingswijziging Blz. 278
Beleidsprogramma 4: Economie Blz. 279
Portefeuillehouders Blz. 280
Beleidsveld 4.1 Innovatie en circulaire economie Blz. 281
Wat willen we bereiken? Blz. 282
Doelstellingen beleidsveld 4.1 Blz. 283
Op het gebied van circulaire economie gaan we in 2022 een monitoringssysteem introduceren t.b.v. de doelstelling om steeds meer circulair in te kopen. Tot slot werken we aan de regeling Circulaire Economie en de MKB-Voucherregeling Blz. 284
Verder geven we een vervolg aan het project Start-up In Residence, waarin we als provincie de launching customers willen zijn voor duurzame en innovatieve experimenten Blz. 285
Daarnaast gaan we in 2022 ook dergelijke innovatieve circulaire projecten opstarten met het Friese MKB, vanuit het Lectoraat Kunststof, FACT, WAC en/of het Testcentrum Circulaire plastics Blz. 286
Op het gebied van innovatie gaan we in 2022 aan de slag met het startersproject Founded in Fryslân. Vanuit dit project willen we nieuwe innovatieve start-ups in de circulaire economie begeleiden Blz. 287
Prestatie-indicatoren Blz. 288
Toelichting Blz. 289
Beleidsveld 4.2 Versterking (internationaal) ondernemerschap en vestigingsklimaat Blz. 290
Wat willen we bereiken? Blz. 291
Doelstellingen beleidsveld 4.2 Blz. 292
Ten behoeve van het (internationaal) ondernemerschap gaan we in 2022 de nieuwe exportregeling Internationalisering openstellen en gaan we, naar aanleiding van evaluaties, het ecosysteem internationalisering door ontwikkelen Blz. 293
Via de FOM gaan we een aantal leningen/participaties verstrekken. Dit alles met het doel dat er in 2022 meer exporterende Friese bedrijven zijn dan het afgelopen Blz. 294
Op het gebied van het Friese vestigingsklimaat willen we met behulp van de Friese acquisitiestrategie ervoor zorgen dat er een aantal (inter)nationale bedrijven naar Fryslân komen dan wel hier blijven Blz. 295
We gaan verder aan de slag met het TopDutch programma en het actie-/investeringsprogramma bedrijventerreinen Blz. 296
Daarnaast werken we in 2022 aan het ontwikkelen van een investeringsprogramma toekomstbestendige bedrijventerreinen, en een programmering naar aanleiding van het onderzoek ruimtelijke economische visie en grootschalige ruimtebehoefte Blz. 297
Tot slot willen we via Ynbusiness het gesprek aan gaan met het Friese bedrijfsleven, om op die manier ondernemers te helpen met eerstelijns vraagstukken en eventueel door te verwijzen naar andere organisaties en instrumenten Blz. 298
Prestatie-indicatoren Blz. 299
Toelichting Blz. 300
Beleidsveld 4.3 Economische structuurversterking Blz. 301
Wat willen we bereiken? Blz. 302
Doelstellingen beleidsveld 4.3 Blz. 303
In 2022 leveren we onze bijdrage om de RUG Campus Fryslân verder door te ontwikkelen. Dit doen we door mee te werken binnen het Friese Onderwijsakkoord Blz. 304
In 2022 leveren we onze bijdrage om de WaterCampus verder door te ontwikkelen. Dit doen we door het project Water Circulair in combinatie met ons lidmaatschap van Water4all te gaan ontwikkelen Blz. 305
In 2022 leveren we onze bijdrage om de Friese Dairy sector verder door te ontwikkelen. Zo komen we met een plan om Dairy Valley internationaal onderscheidend te laten worden Blz. 306
In 2022 werken we verder aan het vormgeven van HTSM / Innovatiecluster Drachten 2.0 Blz. 307
In 2022 willen we een aantal Friese bedrijven koppelen aan te ontwikkelen Europese projecten op het gebied van circulaire plastics / NTCP Blz. 308
Op het gebied van digitaliseren werken we in 2022 aan een plan van aanpak voor de crossover koppeling tussen digitalisering en de clusters op het gebied van AI Blz. 309
Prestatie-indicatoren Blz. 310
Toelichting Blz. 311
Beleidsveld 4.4 Noordelijke/landelijke/Europese samenwerking en lobby Blz. 312
Wat willen we bereiken? Blz. 313
Doelstellingen beleidsveld 4.4 Blz. 314
In 2022 werken we verder aan het EFRO programma Noord-Nederland 2021-2027 en willen we ervoor zorgen dat dit programma goedgekeurd wordt door de Europese Commissie Blz. 315
Ten aanzien van de verwerving van Europese middelen streven we naar een hoog Fries aandeel in de goedgekeurde projecten Blz. 316
In 2022 bevorderen we graag een aantal eligible projecten op het gebied van circulaire economie Blz. 317
Tot slot willen we ervoor zorgen dat in 2022 de Friese Projectenmachine volledig operationeel is Blz. 318
Prestatie-indicatoren Blz. 319
Toelichting Blz. 320
Beleidsveld 4.5 Toerisme en recreatie Blz. 321
Wat willen we bereiken? Blz. 322
Doelstellingen beleidsveld 4.5 Blz. 323
We verlenen een bijdrage aan Friesland Convention Partners voor de uitvoering van de meerjarige aanpak stimulering zakelijk toerisme Blz. 324
Samen met Innovatiepact Fryslân (IPF) starten we met de uitvoering van de (meerjarige) innovatieagenda Blz. 325
We verlenen een bijdrage aan IPF voor de Toerisme Alliantie Fryslân (TAF) als kennisplatform voor ondernemers gericht op innovatie en het stimuleren van het organiserend vermogen Blz. 326
We beginnen met de uitvoering van het actieplan ‘Gastvrij Fryslân circulair’ Blz. 327
Wij stellen voor drie beoogde icoonprojecten procesmiddelen beschikbaar voor de nadere uitvoering Blz. 328
Samen met partners uit het onderwijs, ondernemers en overheid werken we aan de uitvoering van het uitvoeringsprogramma ‘Toekomstbestendige Banen’ Blz. 329
We verlenen een meerjarige subsidie aan Merk Fryslân voor het verzorgen van de toeristische marketing. Cultuurtoerisme (met specifieke aandacht voor Arcadia) en de merken ‘Friesland’ en ‘De Wadden’ worden in deze marketing in de etalage gezet Blz. 330
We vergroten de zichtbaarheid en beleefbaarheid van Fryslân als waterrecreatieve bestemming door (doelgroepen)onderzoek en communicatie & marketing Blz. 331
We leveren een bijdragen aan het vergroten van de veiligheid en verduurzaming op het water en we stellen een integrale gebruiksvisie van de Friese wateren op Blz. 332
We werken verder aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de tijdelijke huisvesting van de bedieningscentrale. Daarnaast realiseren we een definitieve centrale (zie ook programma 2.3) Blz. 333
We leveren een bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Marrekrite Blz. 334
We leveren een bijdrage aan en zijn (samen met ondernemers, branches, gemeenten, Ynbusiness, TAF) partner in de uitvoering van het Actieplan ‘Vitale Logies Fryslân. Blz. 335
We leveren een bijdrage aan en zijn (samen met ondernemers, regio's, terrein beherende organisaties, gemeenten, TAF) partner in de uitvoering van het programma Dagrecreatieve Netwerken Blz. 336
We werken samen met Marrekrite, Wandelnet, Landschapsbeheer Fryslân en grondeigenaren aan een nieuwe subsidieregeling voor boerenlandpaden en kerkenpaden Blz. 337
De bezoekersmonitor is in uitvoering en er is een plan van aanpak voor de bewoners- en bedrijvenmonitor Blz. 338
We delen de kennis afkomstig van monitoring met gemeenten en ondernemers, zodat zij goed geïnformeerd keuzes maken voor een vitaal, competitief en veerkrachtig bedrijf, (sub)sector of regio Blz. 339
Prestatie-indicatoren Blz. 340
Toelichting Blz. 341
Inzet beschikbare middelen programma 4 Economie Blz. 342
Inzet beschikbare middelen Blz. 343
Uitgebreide financiële tabel Blz. 344
Voorstel begrotingswijzigingen Blz. 345
Beleidsprogramma 5: Mienskip Blz. 346
Portefeuillehouders Blz. 347
Beleidsveld 5.1 Leefomjouwing Blz. 348
Wat willen we bereiken? Blz. 349
Doelstellingen beleidsveld 5.1 Leefbaarheidsbeleid Blz. 350
We delen en leveren kennis over (de gevolgen van) demografische veranderingen en leefbaarheid Blz. 351
Wij faciliteren het Netwerk ondersteuning Mienskipsinitiatieven Blz. 352
Vanuit de regeling het Iepen Mienskipsfûns stimuleren wij initiatieven uit de Mienskip die inspelen op de leefbaarheid en ‘iedereen doet mee’-gedachte. Daarbij worden meerdere doelen en opgaven bediend zoals bv. ontmoetingsplekken, landschap Blz. 353
Aanvullend aan het Iepen Mienskipfûns kunnen in de regio’s Noordoost en Noordwest initiatieven worden ondersteund vanuit het Budget Lokale Innovaties (BLI) en de LEADER-aanpak als onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Blz. 354
In 2022 stellen we het Transitiefonds fysieke leefomgeving open voor het onderdeel particuliere woningvoorraad Blz. 355
We faciliteren gemeenten provincie breed om de DorpsOntwikkelMaatschapijen (DOMs) verder te ontwikkelen. Op basis van deze kennis stimuleren we gemeenten in de hele provincie om via het DOM-principe (clusters van) dorpen Blz. 356
In 2022 is in alle vijf regio’s de bestuurlijke samenwerking operationeel en zoeken we daarbij de verbinding met de parallelle processen De Friese Aanpak en Bestuurlijk overleg Friese samenwerking van overheden Blz. 357
Doelstellingen beleidsveld 5.1 Wonen Blz. 358
We volgen de demografische ontwikkelingen en onderzoeken de effecten van de coronapandemie en de druk op de woningmarkt in de Randstad Blz. 359
Op grond van de Huisvestingswet 2014 houden wij toezicht op 14 Friese gemeenten met een wettelijke taakstelling op de huisvesting van statushouders/verblijfsgerechtigden Blz. 360
We voeren onderzoek uit de naar de investeringsopgave die er ligt om te komen tot een toekomstbestendige woningvoorraad Blz. 361
We stimuleren zorgvuldig ruimtegebruik door optimale benutting van woningbouwmogelijkheden in bestaand bebouwd gebied, door herbestemming, tijdelijke woonvormen, herstructurering, sloop (eventueel met vervangende nieuwbouw) en transformatie Blz. 362
Ruimtelijke woningbouwplannen worden versneld door de “Regeling flexibele inzet woningbouw” Blz. 363
Samen met de woonpartners zetten we een Friese woningbouwmonitor op Blz. 364
Doelstellingen beleidsveld 5.1 Sociaal beleid Blz. 365
We bieden maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om op projectbasis een bijdrage te leveren aan het verminderen van eenzaamheid Blz. 366
We maken de uitvoering van het project ‘Sûnens en Mienskip/ Fryslân gaat voor de 10’ mogelijk. Dit project richt zich op maatschappelijke thema’s als gezondheid, participatie, inclusie en het tegengaan van discriminatie Blz. 367
Via het aanjaagplan ‘Bloeizone Fryslân’ willen we zoveel mogelijk bloeizones in Fryslân (laten) ontstaan en deze steeds breder laten floreren Blz. 368
In de Stellingwerven gaan we samen met de beide gemeenten door met het project ‘Aandachtsgebieden Stellingwerven’ (2014-2023). We subsidiëren nieuwe deelprojecten die gericht zijn op een daling van de werkloosheid, een stijging van het gemiddelde Blz. 369
Doelstellingen beleidsveld 5.1 Sportbeleid Blz. 370
We bevorderen het bestaan en de beoefening van Fryske cultuursporten door Friese sportbonden te subsidiëren en de Friese sporten in het onderwijs te verankeren via het project Fryske sport yn dyn Klasse Blz. 371
Via het project IIs for Fryslân’ van Sport Fryslân ondersteunen we het schoolschaatsen Blz. 372
We stellen twee fondsen in om innovatie en inclusiviteit in de sport in Fryslân te bevorderen: het Fonds Inclusiviteit Sport en het Innovatiefonds Sport. Beide fondsen worden opengesteld voor allerlei initiatieven vanuit de Mienskip Blz. 373
We reiken de oeuvreprijs voor Sport uit Blz. 374
We leveren een bijdrage aan de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten Blz. 375
We zetten in op het binnenhalen van internationale sportevenementen Blz. 376
Prestatie-indicatoren leefbaarheidsbeleid Blz. 377
Toelichting leefbaarheidsbeleid Blz. 378
Prestatie-indicatoren wonen Blz. 379
Toelichting wonen Blz. 380
Prestatie-indicatoren sociaal beleid Blz. 381
Toelichting sociaal beleid Blz. 382
Prestatie-indicatoren sportbeleid Blz. 383
Beleidsveld 5.2a Cultuur Blz. 384
Pilot Blz. 385
Wat zien we / wat willen we bereiken Blz. 386
Doel-indicatoren Blz. 387
Wat willen we bereiken? Blz. 388
Ambitie 1 - Grut en Grutsk LF2028 – Arcadia Blz. 389
LF 2028 brengt in 2022 de eerste editie van de triënnale Arcadia Blz. 390
We continueren de ticketrisicoregeling Blz. 391
We zetten in onze opdracht aan Merk Fryslân ook specifiek in op de cultuurtoerist Blz. 392
Ambitie 2 - Ynnovaasje & eksperimint Blz. 393
We voeren de nieuwe Stimuleringsregeling Ontwikkeling en Innovatie uit Blz. 394
We nemen deel aan We the North Blz. 395
We werken aan versterking van de programmalijnen met Rijk en Rijksfondsen Blz. 396
Ambitie 3 - Kultuer yn ‘e Mienskip Blz. 397
We subsidiëren onze steuninstellingen voor amateurkunst (Keunstwurk) en bibliotheken (Fers) Blz. 398
We matchen de OCW-bijdrage aan KEK3, ondersteunen iepenloftspullen en stimuleren verbindingen tussen cultuurparticipatie en zorg Blz. 399
Halverwege de beleidsperiode 21-24 evalueren wij samenwerking Fers en doen wij onderzoek naar cultuurparticipatie Blz. 400
Via het Iepen Mienskipsfûns en een regeling Iepenloftspullen leveren wij een bijdrage aan het stimuleren van actieve cultuurparticipatie en faciliteren wij het amateurkunstklimaat in Fryslân Blz. 401
Ambitie 6 - Sterke kunstinfrastructuur als basis voor een bloeiend artistiek klimaat Blz. 402
We evalueren de voor het eerst gevoerde procedure met inzet van een adviescommissie Blz. 403
Wij ontwikkelen accounthouderschap naar partnerschap met onze instellingen die meerjarige financiële steun van ons krijgen Blz. 404
Wij dragen actief bij aan het plan van de vijf Friese theaters in het Frysk Field Lab Blz. 405
Resultaat-indicatoren Blz. 406
Inzet beschikbare middelen Blz. 407
Beleidsveld 5.2b Erfgoed Blz. 408
Wat willen we bereiken? Blz. 409
Doelstellingen beleidsveld 5.2b Blz. 410
Via de Friese musea (geselecteerd op basis van de regeling Kunst en Musea en het rapport ‘Analyse en advies subsidiëring musea Provincie Fryslân’ n.a.v. de motie vreemd ‘Musea subsidies’ PS 17 februari 2021 en de motie ‘Ondersteuning Friese musea’ Blz. 411
Wij zetten ons in voor behoud van cultuurhistorie via projecten uit de Erfgoeddeal: de Campagne ‘Kusten van het IJsselmeer’ en K(l)eigoed, het project voor de herbestemming van leegstaande of verwaarloosde karakteristieke panden Blz. 412
Wij adviseren gemeenten en andere partijen over het behoud en de ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed in hun plannen, op basis van de doorwerking van de thematische structuurvisie Grutsk op’e Romte, FAMKE en de Cultuurhistorische Kaart Blz. 413
Wij stimuleren publieksvoorlichting over archeologisch erfgoed via de archeologische steunpunten en onderzoeken en behouden het o.a. via het Noordelijk Archeologisch Depot Nuis Blz. 414
Via onze subsidies aan een aantal instellingen en netwerken op het gebied van erfgoed en monumenten (onder andere kerken) en archeologie zorgen wij voor het beheer en behoud van ons erfgoed Blz. 415
Via de subsidieregeling monumenten en het Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân ondersteunen we de restauratie en herbestemmingsplannen van monumenten en karakteristieke bouwwerken Blz. 416
Prestatie-indicatoren Blz. 417
Beleidsveld 5.3 Taal, media, onderwijs en letteren Blz. 418
Wat willen we bereiken? Blz. 419
Doelstellingen beleidsveld 5.3 Blz. 420
In samenwerking met de onderwijsinspectie versterken we het toezicht op het vak Frysk in het primair en voortgezet onderwijs Blz. 421
In het schooljaar 2021-2022 ronden we de 1-meting van het Taalplan Frysk 2030 af waarbij we het taalprofiel van scholen in het primair en voortgezet onderwijs toetsen en waarbij we hun bevragen op hun ambitie en de doorgaande leerlijn Frysk Blz. 422
Ook scholen in de onderwijssectoren waar het aanbieden van het vak Frysk niet wettelijk verplicht is (voorschoolse opvang, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs en speciaal onderwijs) worden aangemoedigd Blz. 423
Ter uitvoering van het Taalplan Frysk 2030 subsidiëren we via de regeling ‘Frysk foar no en letter’ scholen in alle onderwijssectoren om de kwaliteit van het vak Frysk te verbeteren en het professionaliseren van leerkrachten Blz. 424
Afhankelijk van de voortgang van het landelijke project Curriculum.nu starten we met de realisatiefase van de vernieuwing van kerndoelen voor het vak Frysk via het project Kurrikulum.frl Blz. 425
Via deelname aan het European Charter Classroom Activities (ECCA-project) stimuleren wij uitwisseling van Friese scholen met scholen in Europese regio’s met een minderheidstaal Blz. 426
Als uitvoering van de rol van Taalskipper brengen wij bestuurders van gemeenten, Wetterskip Fryslân en de Veiligheidsregio Fryslân bij elkaar en stimuleren we dat ze actief met het uitvoeren van het Friese taalbeleid Blz. 427
Wij voeren de visie op de zichtbaarheid van het Fries uit in afstemming met het Rijk en de Friese bestuursorganen als onderdeel van de langetermijnagenda Frysk Blz. 428
Om het actief gebruik van het Fries in de nieuwe media/ het digitale domein te stimuleren en de kwaliteit van het (geschreven) Fries te verhogen, zorgen wij, met onze partners, voor de doorontwikkeling van de ‘Digitale Helpmiddels’ Blz. 429
De uitkomsten van het provinciaal onderzoek ‘Frysk yn de ekonomy’ zetten we om naar beleid. Met inzichtelijke do’s en don’ts kunnen bedrijven waar dat het beste past, eenvoudiger met het Frysk aan de slag gaan Blz. 430
Via onze subsidieregelingen en ons prijzenbeleid stimuleren wij de zichtbaarheid en het gebruik van het Frysk Blz. 431
Door het subsidiëren van Omrop Fryslân zorgen we dat het Frysk op de radio, televisie en online een vanzelfsprekende stevige positie houdt Blz. 432
Via het programma ‘Jong Frysk sjoernalistyke talint foar de takomst’ stimuleren we het verbeteren van het gebruik van de Friese taal en de kennis over Friese cultuur bij de Friese media Blz. 433
Wij positioneren het Frysk als Europese regionale taal door actief lid te zijn van het Network to promote linguistic diversity (NPLD) en via Mercator Blz. 434
We promoten en faciliteren via onze bijdrage aan het programma voor Leeuwarden City of Literature en onze bestaande subsidieregelingen de Friese literatuur Blz. 435
Prestatie-indicatoren Blz. 436
Inzet beschikbare middelen programma 5 Mienskip Blz. 437
Inzet beschikbare middelen Blz. 438
Uitgebreide financiële tabel Blz. 439
Voorstel begrotingswijzigingen Blz. 440
Beleidsprogramma 6: Bedrijfsvoering Blz. 441
Portefeuillehouder Blz. 442
Beleidsveld 6.1 Mensen Blz. 443
Wat willen we bereiken? Blz. 444
Doelstellingen beleidsveld 6.1 Blz. 445
Balans tussen de benodigde ruimte voor personeel en de inzet van vaste/tijdelijke medewerkers en inhuur (kwantitatief en kwalitatief) Blz. 446
In 2022 kent onze organisatie 28 participatiebanen Blz. 447
We investeren in jong talent door het aannemen van 10 trainees Blz. 448
Er is een start gemaakt met twee projecten van gedeeld werkgeverschap / shared services in de zin van resultaat 60 Bestuursakkoord Blz. 449
Het ziekteverzuimpercentage is maximaal 4% Blz. 450
Prestatie-indicatoren Blz. 451
Toelichting Blz. 452
Beleidsveld 6.2 Middelen Blz. 453
Wat willen we bereiken? Blz. 454
Doelstellingen beleidsveld 6.2 Blz. 455
Het provinciehuis is ingericht volgens het principe “activiteitgericht werken”. Eind 2022 is de inrichting volgens het nieuwe concept gereed. Hierbij is ruimte voor meer samenwerking met externe partijen en worden creatieve processen en innovatie Blz. 456
Het programma “Implementatie Wetgeving” zorgt ervoor dat de provincie voldoet aan de eisen vanuit het rijk op het gebied van tijdige en kwalitatief voldoende implementatie van diverse wetten Blz. 457
In 2022 wordt een nieuwe documentgenerator ingevoerd. De archivering wordt gemoderniseerd en DocBase komt op read-only Blz. 458
Het bewustwordingsniveau van alle medewerkers op het gebied van security, cybercriminaliteit en gerelateerde risico’s is sterk verhoogd Blz. 459
Prestatie-indicatoren Blz. 460
Toelichting Blz. 461
Inzet beschikbare middelen programma 6 Bedrijfsvoering Blz. 462
Inzet beschikbare middelen Blz. 463
Voorstel begrotingswijzigingen Blz. 464
Beleidsprogramma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 465
Portefeuillehouder Blz. 466
Inzet beschikbare middelen programma 7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 467
Inzet beschikbare middelen Blz. 468
Voorstel begrotingswijzigingen Blz. 469
Paragrafen Blz. 470
Paragraaf 1 Grondbeleid Blz. 471
Samenvatting grondbezit Blz. 472
Grondaankopen per beleidsprogramma Blz. 473
Paragraaf 2 Bedrijfsvoering Blz. 474
1. Ontwikkeling en organisatie Blz. 475
Ontwikkeling organisatie Blz. 476
Wat willen we bereiken? Blz. 477
De organisatie werkt opgavengestuurd Blz. 478
De organisatie werkt opgavengestuurd Blz. 479
Toelichting Blz. 480
2. Mensen Blz. 481
Wat willen we bereiken? Blz. 482
Verhouding vast en flexibel personeel Blz. 483
Balans tussen de benodigde ruimte voor personeel en de inzet van vaste/tijdelijke medewerkers voor de uitvoering van structurele werkzaamheden en inhuur voor de flexibele inzet van personeel (voor pieken in werkzaamheden, specifieke inzet Blz. 484
Samenwerking Blz. 485
Er is een start gemaakt met twee projecten van gedeeld werkgeverschap / shared services in de zin van resultaat 60 Bestuursakkoord Blz. 486
Inclusief en kansen bieden Blz. 487
In 2022 kent onze organisatie 28 participatiebanen Blz. 488
We investeren in jong talent door het aannemen van 10 trainees Blz. 489
Strategische personeelsplanning (SPP) Blz. 490
Het management development programma is onder andere gericht op de uitvoering van de strategische personeelsplanning Blz. 491
We bieden een gericht programma op het gebied van leren en ontwikkelen. Blz. 492
We vertalen de meerjarige capaciteitsraming naar de strategische personeelsplanning Blz. 493
3. Informatie en huisvesting Blz. 494
Wat willen we bereiken? Blz. 495
Archivering Blz. 496
Een voldoende beoordeling van de provincie-archivaris; invoering van de WOO en een start van het programma Wetgeving Blz. 497
Energieneutrale organisatie Blz. 498
In 2025 is de provinciale organisatie energieneutraal. Het project loopt op planning Blz. 499
Huisvesting in de toekomst Blz. 500
Dit programma gaat onder meer over de inrichting van het provinciehuis, waarbij extra aandacht is voor optimaal samenwerken met de mienskip, door ontmoetingen en het fysiek/hybride en online vergaderen beter te faciliteren Blz. 501
Informatiemanagement Blz. 502
Innovatie. We continueren de projecten waarvoor we in 2021 subsidie hebben ontvangen Blz. 503
Invoering Omgevingswet. De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld, waardoor ook in 2022 de voorbereiding van de implementatie centraal staat, o.a. het digitaal stelsel omgevingswet (DSO). Blz. 504
Informatieveiligheid en privacy Blz. 505
De provincie is in control op security en privacy Blz. 506
4. Financien Blz. 507
Financien Blz. 508
Toelichting Blz. 509
Capaciteitsbudget Blz. 510
Capaciteitsbudget vervolg Blz. 511
Toelichting Blz. 512
Bezetting Blz. 513
Flexibele schil Blz. 514
5. Opvolging en aanbevelingen Blz. 515
Opvolging aanbevelingen Blz. 516
Paragraaf 3 Grote projecten Blz. 517
1. Overzicht grote projecten Blz. 518
Wat willen we bereiken? Blz. 519
Infrastructurele en overige projecten Blz. 520
Breed Cofinancieringsbudget Blz. 521
Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen Blz. 522
Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Sneek Blz. 523
Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle Blz. 524
Corona maatregelen Blz. 525
De bruggen en de sluis Kornwerderzand Blz. 526
De Nieuwe Afsluitdijk Blz. 527
Europese watertechnologiehub Blz. 528
Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel Blz. 529
Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus) Blz. 530
Programma De Nieuwe Afsluitdijk Blz. 531
Station Leeuwarden Werpsterhoeke Blz. 532
Thialf Blz. 533
Uitvoering natuuropgave Blz. 534
Vismigratierivier Blz. 535
Inleiding Blz. 536
1. Spoorprojecten (programma infrastructuur) Blz. 537
Wat willen we bereiken? Blz. 538
Spoorprojecten (programma infrastructuur) Blz. 539
Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen Blz. 540
Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Sneek Blz. 541
Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle Blz. 542
Station Leeuwarden Werpsterhoeke Blz. 543
Spoorprojecten Blz. 544
2. Thialf (Heerenveen, stad van Sport) (programma mienskip) Blz. 545
Wat willen we bereiken? Blz. 546
Thialf (Heerenveen, stad van Sport) (programma mienskip) Blz. 547
Thialf Blz. 548
Thialf vervolg Blz. 549
3. Europese watertechnologiehub (programma economie) Blz. 550
Wat willen we bereiken? Blz. 551
Europese watertechnologiehub Blz. 552
Europese watertechnologiehub Blz. 553
Europese watertechnologiehub (programma economie) Blz. 554
4. De Nieuwe Afsluitdijk (programma’s infrastructuur, omgeving en economie) Blz. 555
Inleiding Blz. 556
4a. Programma De Nieuwe Afsluitdijk Blz. 557
Wat willen we bereiken? Blz. 558
Programma De Nieuwe Afsluitdijk Blz. 559
Programma De Nieuwe Afsluitdijk Blz. 560
Programma De Nieuwe Afsluitdijk Blz. 561
4b. Vismigratierivier Blz. 562
Wat willen we bereiken? Blz. 563
Vismigratierivier Blz. 564
Vismigratierivier Blz. 565
Vismigratierivier Blz. 566
4c. De bruggen en de sluis Kornwerderzand Blz. 567
Wat willen we bereiken? Blz. 568
De bruggen en de sluis Kornwerderzand Blz. 569
De bruggen en de sluis Kornwerderzand Blz. 570
De bruggen en sluis Kornwerderzand Blz. 571
5. Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus) Blz. 572
Wat willen we bereiken? Blz. 573
Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus) Blz. 574
Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus) Blz. 575
Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus) Blz. 576
6. Gebiedsontwikkelingsplan Franekeradeel - Harlingen (programma mienskip) Blz. 577
Wat willen we bereiken? Blz. 578
Gebiedsontwikkelingsplan Franekeradeel – Harlingen Blz. 579
Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel Blz. 580
Gebiedsontwikkelingsplan Franekeradeel - Harlingen (programma mienskip) Blz. 581
7. Uitvoering natuuropgave Blz. 582
Wat willen we bereiken? Blz. 583
Uitvoering natuuropgave Blz. 584
Uitvoering natuuropgave Blz. 585
Uitvoering natuuropgave Blz. 586
Uitvoering natuuropgave vervolg Blz. 587
Uitvoering natuuropgave vervolg 2 Blz. 588
8. Breed cofinancieringsbudget Blz. 589
Wat willen we bereiken? Blz. 590
Breed cofinancieringsbudget Blz. 591
Breed Cofinancieringsbudget Blz. 592
Breed cofinancieringsbudget Blz. 593
Toelichting Blz. 594
VIA 2015-2018 Blz. 595
KEI 2016-2018 Blz. 596
POP3 Blz. 597
Waddenfonds Blz. 598
Bestuursakkoord 2019-2023 Blz. 599
Verduidelijking Blz. 600
VIA 2019-2021 Blz. 601
KEI 2019 Blz. 602
POP3/POP3+ Blz. 603
Waddenfonds Blz. 604
Vervolg Blz. 605
9. Corona maatregelen Blz. 606
Wat willen we bereiken? Blz. 607
Corona maatregelen Provincie Blz. 608
Corona maatregelen Blz. 609
Corona maatregelen Blz. 610
Corona maatregelen vervolg Blz. 611
Financiën Blz. 612
Voorstel begrotingswijzigingen PS Blz. 613
Voorstel begrotingswijzigingen PS Blz. 614
Rapportage wijzigingen onder mandaat GS Blz. 615
Inleiding Blz. 616
Bijdrage derden Blz. 617
Investeringen Blz. 618
Investeringen actualisatie Blz. 619
Nominaal Blz. 620
Lastneming subsidies Blz. 621
Schuiven binnen programma Blz. 622
Mutatie binnen reserve Breed Cofinancieringsbudget Blz. 623
Ontwikkeling financieel kader Blz. 624
Inleiding Blz. 625
5.3.1 Onze uitgangspunten Blz. 626
5.3.2 Ontwikkeling begrotingssaldo Blz. 627
5.3.3 Vrij Aanwendbare Reserve (VAR) Blz. 628
Toelichting Blz. 629
Treasury: financiering en beleggingen Blz. 630
Treasury Blz. 631
Grote projecten Blz. 632
Bijlagen Blz. 633
Bijlage I Begrotingswijzigingen PS Blz. 634
Bijlage 1 - Begrotingswijzigingen PS Blz. 635
Bijlage II Aansluiting tussen de begroting 2023 en de 2e bestuursrapportage 2022 Blz. 636
Beleidsprogramma 1 – Bestuur Blz. 637
Beleidsprogramma 2 - Infrastructuur Blz. 638
Beleidsprogramma 3 - Milieu Blz. 639
Beleidsprogramma 4 - Economie Blz. 640
Beleidsprogramma 5 - Mienskip Blz. 641
Beleidsprogramma 6 - Bedrijfsvoering Blz. 642
Programma 7 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 643
Bijlage III Aanvullingen op of verbeteringen van subsidiestaat begroting 2022 (bedragen x € 1.000,-) Blz. 644
Subsidiestaat Blz. 645
Bijlage IV Overzicht investeringen Blz. 646
Overzicht investeringen Blz. 647
Bijlage V Afgehandelde aanbevelingen Blz. 648
Afgehandelde aanbevelingen onder verantwoordelijkheid van Provinciale Staten Blz. 649
Bijlage VI Lijst openstaande moties en toezeggingen Blz. 650
Lijst openstaande moties en toezeggingen Blz. 651
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap