Beleidsprogramma 6: Bedrijfsvoering

Beleidsveld 6.1 Mensen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstellingen beleidsveld 6.1

Terug naar navigatie - Doelstellingen beleidsveld 6.1

Ons doel is om een meerjarige balans te creëren tussen het provinciale takkenpakket, inclu-sief de ambities van het bestuur, en de beschikbare ruimte voor personeel. Structurele taken worden zo veel mogelijk uitgevoerd door vaste medewerkers. We zijn flexibel door de inzet van tijdelijke medewerkers en door in te kunnen huren bij specialistische werkzaamheden, tijdelijke/piekwerkzaamheden en bij vervanging door ziekte. Daarnaast kunnen we gebruik maken van de inzet van diensten, zoals bijvoorbeeld catering.

Stand van zaken gewenste resultaten

Prestatie-indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren

Onderwerp

Indicator

Doelwaarde 2022

Prognose 2022

Balans inzet vaste/tijdelijke medewerkers en inhuur

We lichten dit verder kwalitatief toe in de paragraaf bedrijfsvoering

 

 

Participatiewet (als onderdeel van thema inclusiviteit)

Aantal wettelijk verplichte participatiebanen (in fte)

28  

SPP investeren opvolging en kwaliteit

Traineeprogramma – aannemen trainees

10

 

Resultaat 60 Bestuursakkoord

Aantal projecten opgestart in het kader van gedeeld werkgeverschap / shared services

2

 

Ziekteverzuim

Sturing op beheersing percentage lager dan IPO gemiddelde (in percentage, maximaal)

  4

 

Beleidsveld 6.2 Middelen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstellingen beleidsveld 6.2

Terug naar navigatie - Doelstellingen beleidsveld 6.2

Wij dragen zorg voor een optimale inzet van de (ondersteunende) middelen binnen de organisatie ter realisatie van de wettelijke taken en bestuurlijke doelen. Onze elektronische dienstverlening wordt verder uitgebreid, zodat producten en diensten van de provincie voor de buitenwereld beter digitaal toegankelijk worden. Ook onze interne processen worden verder gedigitaliseerd. Plan- en beleidsvorming worden ondersteund door datagedreven informatieprocessen. Dat geldt ook voor effectmonitoring op beleidsterreinen. Innovatieve inspanningen op deze gebieden krijgen meer prioriteit. Samen met de opgaven worden de ambities op het gebied van digitalisering vormgegeven. Er is daarnaast verscherpte aandacht voor veiligheid van informatieverwerking, dossiervorming en archivering en de daarvoor vereiste interne discipline. 
Op het gebied van samenwerken en archivering worden in 2022 grote verbeterslagen gemaakt. Het oude Document Management Systeem wordt vervangen door een nieuw systeem dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Zo ook de documentgenerator. Verdere uitbouw van de Office365-omgeving van Microsoft is de basis voor de interne ITC-dienstverlening

Voor wat betreft de huisvesting richten wij ons niet alleen op de interne gebruikers, maar juist op de directe verbinding met de Mienskip. De coronacrisis heeft ons op nieuwe ideeën gebracht op het gebied van flexibel werken, ontmoeten en vergaderen. Dat heeft tot gevolg dat in 2021 een nieuw huisvestingsconcept is ingevoerd, waarbij het provinciehuis een ontmoetingsplek wordt waar diverse samenwerkingsvormen met in- en vooral externe partijen gefaciliteerd worden. De implementatie zal ook geheel 2022 voortduren, want dit wordt gefaseerd aangepakt. Daarbij is aandacht voor de mix van fysieke bijeenkomsten en digitale participatie.
Verder wordt in paragraaf 7 bedrijfsvoering ingegaan op de doelen met betrekking tot een energieneutrale organisatie.

Stand van zaken gewenste resultaten

Prestatie-indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren

Onderwerp

Indicator

Doelwaarde 2022

Prognose 2022

Het provinciehuis als plek voor ontmoeting

Aantal verbouwde verdiepingen

Alle verdiepingen van het provinciehuis zijn ingericht volgens het nieuwe huisvestingsconcept

 

Oude systemen uitfaseren

Gebruik Docbase en Documentaal

Docbase staat op read-only, Documentaal is vervangen door een nieuwe documentgenerator

 

Security

Bewustwordingsniveau medewerkers

Alle medewerkers zijn zich bewust van risico’s op het gebied van security en cybercriminaliteit

 

Wetgeving

Aantal wetten in implementatiefase

We voldoen aan de criteria voor implementatie wetgeving vanuit het rijk

 

 

Inzet beschikbare middelen programma 6 Bedrijfsvoering

Inzet beschikbare middelen

Terug naar navigatie - Inzet beschikbare middelen
Exploitatie- Bedragen x € 1.000 Begroting incl. vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijziging Realisatie per 1-9 Vastgelegde verplichtingen per 1-9 Saldo
Lasten
Structureel 51.523 156 54.720 21.076 -24.117
Niet structureel 33.385 2.206 1167 63 34.360
Totaal Lasten 84.908 2.362 55.887 21.139 10.243
Baten
Structureel 1.004 0 706 0 298
Niet structureel 0 0 0 0 0
Totaal Baten 1.004 0 706 0 298
Lasten-Baten 83.904 2.362 55.181 21.139 9.945