Samenvatting

Samenvatting financieel

Terug naar navigatie - Samenvatting financieel

Per beleidsprogramma wordt in deze bestuursrapportage een toelichting gegeven op zowel de verwachte beleidsmatige als de verwachte financiële afwijkingen aan het eind van 2022 ten opzichte van de begroting 2022. Onderstaande tabel toont per beleidsprogramma de totale begroting, de voorgestelde begrotingswijzigingen, de totale bestedingen tot 1 september en de vastgelegde verplichtingen die in 2022 naar verwachting tot betaling leiden.

De accountant heeft in het accountantsrapport bij de jaarrekening 2021 een opmerking gemaakt over het sturend vermogen van de provincie in verband met de hoge onderbesteding van budgetten bij de jaarrekening. Onderstaand is daarom voor het het integrale inzicht een toelichting opgenomen op de openstaande saldi in deze bestuursrapportage. 

Uit onderstaand overzicht blijkt dat er aan de lastenkant € 245,2 mln. besteed is en er voor € 112,6 mln. verplichtingen in de boeken staat. Dit resulteert  ten opzichte van de begroting (incl. begrotingswijzigingen) in een saldo van € 174,0 mln. waarvoor nog geen verplichtingen zijn vastgelegd.
Voor een groot deel hebben de saldi betrekking op reguliere (structurele) budgetten die in 2022 conform begroting worden besteed.  Onderstaand wordt per programma ingegaan op een aantal grote posten toe die in 2022 eveneens tot besteding komen.


Programma 2 Infrastructuur 
Het restant van € 23,7 mln. bij de structurele budgetten betreft hoofdzakelijk de midden voor OV (concessie/gebruikersvergoeding/index en meerwerk) circa € 19,4 mln. Inmiddels is de OV-beschikking t/m 10 december de deur uit en gaat de overbruggingsconcessie per 10 december in. De verwachting is dan ook dat de OV-middelen besteed worden. Het overige deel betreft middelen voor beheer en onderhoud en deze worden dit jaar nog besteed.

Bij de tijdelijke budgetten bedraagt het restbudget € 23,6 mln.  De resterende te besteden middelen hebben hoofdzakelijk betrekking op RSP gelden (€ 14,3 mln.) en de subsidie voor fietsveiligheid (€ 8 mln.).  De RSP gelden hebben betrekking op de grote projecten welke in de afronding zitten, verwerking van deze post vindt dit jaar plaats. Voor het subsidieplafond voor bestrijding fietsonveiligheid zijn inmiddels subsidieaanvragen ontvangen.


Programma 3 Omgeving
Programma natuur zit in de opstartfase. Met name de juiste wijze van financiering aan de partners wordt nader onderzocht. De uitkomst hiervan kan in het laatste kwartaal effect hebben op de nog te besteden middelen. Dit kan leiden tot grote bedragen die worden uitgekeerd aan de partners (rond de € 4 mln.). Indien dit niet lukt vloeien deze middelen weer terug naar de balans (Overlopende passiva).  

Daarnaast is er ook budget (rond de € 3 mln.) voor de Rijksregeling ‘Provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden’. Hierop zijn nog geen uitgaven gedaan maar dit bedrag wordt volledig belegd dit jaar met aankopen.

Voor de Rijksregeling ‘Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027’ staat voor dit jaar nog meer dan € 5 mln. begroot om uit te geven. In het laatste kwartaal van dit jaar komt er een subsidieregeling waardoor het hele bedrag wordt doorbetaald aan een aantal Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân.

De provincie neemt deelt aan een tweetal Europese LIFE-projecten (All4Biodiversity en GrassBirds Habitats). Omdat deze projecten nu in de uitvoeringsfase komen is het kasritme hiervan zo goed mogelijk ingeschat. 


Programma 4 Economie
De Stichting De Kanselarij is in gesprek met de kopende partij en is de notaris bezig met het opstellen van de documenten. Hierbij is de verwacht dat deze middelen (€ 0,44 mln.) dit jaar worden ingezet. 


Programma 5 Mienskip
Wat betreft subsidies zien we dat er de komende periode nog de nodige aanvragen binnen openstaande subsidieplafonds beschikt zullen worden, zoals de Subsidieregeling Dorpsontwikkelingsmaatschappijen Fryslân (DOM).

Daarnaast zullen enkele regelingen nieuw of opnieuw worden opengesteld, waaronder Materiële instandhouding Frysk, welke gekoppeld is aan de start van een schooljaar. Ook zien we dat er een aantal grote aanvragen voor projectsubsidies in de pijplijn zitten. Uit die aanvragen blijkt dat de projectperiode nog in 2022 start, bijvoorbeeld een aanvraag van FSP voor Slimme Groei binnen Gastvrij Fryslân, een aanvraag van de gemeente Leeuwarden voor Cofinanciering van de rijksregeling Volkshuisvestingsfonds en meerdere aanvragen voor de uitvoering van het coronaherstelpakket No en Moarn II. De verwachting is dat deze aanvragen dit jaar worden beschikt. Gegeven de regels over ‘lastneming subsidies’ betekent dit dat deze verplichtingen ten laste van 2022 zullen worden gebracht. 


Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen
Voor de gebiedsontwikkeling WTC (voorwaardelijk budget) zijn de laatste projectwijzigingen doorgegeven. De beschikking wordt dit jaar verleend, totaal € 5 mln.


Middelen van derden
Gebruikelijk is om in december een begrotingswijziging onder het mandaat van het college door te voeren met betrekking tot de bijdragen van derden. Hieronder vallen ook de specifieke uitkeringen van het Rijk (Overlopende Passiva). Dit betreft dan zowel nieuw ontvangen inkomsten of nog niet bestede middelen vanuit de SPUK’s. Waar nodig zal de begroting daar nog op worden aangepast.

Exploitatie- Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 incl. Voorstel Begrotings- Realisatie per 1-9 Vastgelegde verplichtingen Saldo
vastgestelde wijzigingen wijziging 2022 per 1-9
Lasten
Programma 1 - Bestuur 19.679 -268 11.131 3.446 4.834
Programma 2 - Infrastructuur 142.589 -3.661 61.876 23.883 53.169
Programma 3 – Omgeving 183.653 -24.802 57.774 43.101 57.976
Programma 4 – Economie 42.797 -11.235 14.221 10.018 7.323
Programma 5 - Mienskip 77.504 -8.736 41.769 10.019 16.979
Programma 6 - Bedrijfsvoering 84.908 2.362 55.887 21.139 10.243
Programma 7 – Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 35.952 -8.945 2.590 975 23.441
Totaal Lasten 587.081 -55.285 245.248 112.582 173.965
Baten
Programma 1 - Bestuur 1.275 0 670 0 605
Programma 2 - Infrastructuur 7.397 1.700 2.608 0 6.490
Programma 3 – Omgeving 59.592 -1.631 8.252 0 49.708
Programma 4 – Economie 4.652 -800 1.612 0 2.240
Programma 5 - Mienskip 2.617 0 866 0 1.751
Programma 6 - Bedrijfsvoering 1.004 0 706 0 298
Programma 7 – Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 325.572 -1.281 205.712 0 118.579
Totaal Baten 402.109 -2.012 220.426 0 179.671
Baten-Lasten -184.972 53.273 -24.822 -112.582 5.706
Vorming van reserves (lasten) 48.660 30.577
Beschikking over reserves (baten) 244.563 -38.120
Begrotingssaldo 10.931 -15.424

Begrotingssaldo na wijziging

Terug naar navigatie - Begrotingssaldo na wijziging
Bedragen x € 1 miljoen 2022 2023 2024 2025 2026
Begrotingssaldo bij begroting 10,9 1,3 13,2 23,5 3,7
GS wijziging 2e berap 2022 0 0 0 0 0
Begrotingssaldo 10,9 1,3 13,2 23,5 3,7
PS wijziging 2e berap 2022 -15,4 -3,8 -4,7 -4,2 -4,5
Begrotingssaldo na wijziging -4,5 -2,6 8,5 19,3 -0,7

Inzicht in vrijval

Terug naar navigatie - Inzicht in vrijval

In de Statencommissie van 2 november 2016 is bij de 2e bestuursrapportage 2016 gevraagd om een samenvattend overzicht van zowel de vrijval, als van de voorstellen ten laste van het begrotingssaldo en het totaal van wijzigingen van het bestedingsritme. Destijds is toegezegd dat dit overzicht in de samenvatting van de bestuursrapportage zal worden opgenomen. Onderstaand treft u dit overzicht aan.

(bedragen x € 1 miljoen) 2022 2023 2024 2025 2026
Vrijval 2,3 0,7 0,0 0,1 0,1
Voorstellen tlv begrotingssaldo -17,5 -4,5 -4,7 -4,3 -4,6
Bestedingsritme tijdelijke budgetten -27,6 24,8 1,7 1,1 0,0
Mutaties reserves -35,0 17,3 14,2 -2,0 -0,4

Totaaloverzicht

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht

Het totaaloverzicht van de begrotingswijzigingen is opgenomen bij het onderdeel financiën, “voorstel begrotingswijzigingen PS”. De wijzigingen zelf, inclusief een nadere toelichting op de nummering van de begrotingswijzigingen, is opgenomen in bijlage I “begrotingswijzigingen PS”.

Bij de begrotingswijzigingen die onder het mandaat van Gedeputeerde Staten vallen kan ook sprake zijn van vrijval of kunnen kosten ten laste van het begrotingssaldo worden gebracht. 
Bij het onderdeel financiën “rapportage wijzigingen onder mandaat GS” zijn deze begrotingswijzingen, inclusief toelichting, opgenomen.