Beleidsprogramma 5: Mienskip

Beleidsveld 5.1 Leefomjouwing

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstellingen beleidsveld 5.1 Leefbaarheidsbeleid

Terug naar navigatie - Doelstellingen beleidsveld 5.1 Leefbaarheidsbeleid

Op dit moment waarderen Friezen de leefbaarheid in hun omgeving als hoog en wordt een brede welvaart ervaren. Onze ambitie is dit zo te houden. We willen dat initiatiefnemers in wijken en dorpen gesteund worden om nieuwe ontwikkelingen met vertrouwen in de eigen kracht tegemoet te treden en zich in te zetten voor toekomstbestendige wijken en dorpen. We willen initiatiefnemers de ruimte geven om zelf invulling te geven aan leefbaarheid. Daar waar nodig treden we op als kennismakelaar en facilitator of, als het algemeen belang daar om vraagt, als regisseur. Dat is wat we willen bereiken met ons beleid zoals vastgelegd in de beleidsbrief Leefberens met daarin de verschillende actielijnen. 

De provincie Fryslân heeft te maken met demografische veranderingen. Er komen meer ouderen, minder jongeren en daarnaast krimpt de bevolking. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de leefbaarheid. Wij zien een rol voor onszelf om de effecten van deze ontwikkeling op de leefbaarheid in goede banen te leiden. We stemmen zowel met de regio's binnen de provincie, als met de andere krimpprovincies af om de demografische transitie te begeleiden. 

We blijven aandacht houden voor de hoge waardering voor de ervaren leefbaarheid van onze inwoners. Daarnaast ambiëren wij een toekomstbestendig en bereikbaar voorzieningenniveau. Ook streven we naar een woningvoorraad van hoge kwaliteit die ook op toekomstige behoeften aansluit. Wij zien dit als een gedeelde opgave van maatschappelijke instanties, verenigingen, inwoners en overheden die in samenhang en in samenwerking moet worden opgepakt. Daarom zet de provincie in op samenwerken in een netwerk met medeoverheden, maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven. Regionaal worden/ zijn er samen met gemeenten en Wetterskip uitvoerings-/gebiedsprogramma’s ontwikkeld. De paragraaf Samenwerkingsverbanden bevat nadere informatie over de inhoud van de regionale samenwerking per regio en de regiodeals. 

Stand van zaken gewenste resultaten

Doelstellingen beleidsveld 5.1 Wonen

Terug naar navigatie - Doelstellingen beleidsveld 5.1 Wonen

Een goede woning en een plezierige leefomgeving dragen bij aan de brede welvaart. Met de Uitvoeringsagenda Wonen 2021-2023 willen we werken aan een toekomstbestendige woningvoorraad en aantrekkelijke leefomgeving voor alle Friezen – nu en in de toekomst. 
We willen goed voorbereid zijn op demografische ontwikkelingen. Eerst zal het aantal huishoudens in Fryslân nog groeien. Maar als er krimp van het aantal huishoudens komt, willen we voorkomen dat dorpen en wijken verloederen. 
 
Vanuit onze wettelijke rol maken we meerjarige woningbouwafspraken met gemeenten in regioverband en zien we toe op een goede ruimtelijke inpassing van nieuwbouw. Daarnaast willen we ook anderen, waaronder gemeenten, stimuleren en faciliteren om nieuwbouw te versnellen en om te werken aan een toekomstbestendige woningvoorraad. Een woningvoorraad die energiezuinig is, passend is voor de vergrijzende bevolking en ruimte biedt aan starters. 
 
We willen bijdragen aan zorgvuldig ruimtegebruik. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er een goede herbestemming komt van leegstaande gebouwen en flexibele huisvesting voor tijdelijke vraag.

Stand van zaken gewenste resultaten

Doelstellingen beleidsveld 5.1 Sociaal beleid

Terug naar navigatie - Doelstellingen beleidsveld 5.1 Sociaal beleid

De provincie zet er op in om de sterke sociale structuren, de sociale gelijkheid en de leefbaarheid verder te stimuleren, als bijdrage aan de brede welvaart die Fryslân nastreeft.  De rol van de provincie in het sociale domein is met de decentralisatie naar gemeenten (WMO, Jeugdzorg) aanmerkelijk veranderd. De provincie speelt een faciliterende rol. We brengen partijen bij elkaar en faciliteren overleg, zoals bijvoorbeeld in de bestuurstafel Seker en Sûn. Daar brengen we in beeld welke actuele en toekomstige vraagstukken er zijn op het gebied van zorg en welzijn en welke provinciale programma’s hier een antwoord op bieden. Op basis van gesignaleerde witte vlekken brengen we partijen bij elkaar om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Daarnaast spelen we een stimulerende rol op het gebied van preventie, inclusie en het bestrijden van discriminatie en eenzaamheid.  Door middel van projectsubsidies en het fonds ‘Lok op ien’ zorgen wij dat er projecten uitgevoerd worden op dit terrein.
 
Samen met inwoners en ondernemers verkennen we de mogelijkheden of elementen uit de zogenaamde 'Blue zones' (gebieden waarvan de bevolking een specifieke levensstijl en leefomgeving deelt en waar de mensen meetbaar langer leven) toe te passen zijn in Fryslân. Daarbij onderzoeken we welke elementen uit de in de provincie ontstane bloeizones behulpzaam zijn bij het oplossen van gesignaleerde knelpunten als ongezonde leefstijl, onvrede over sociale relaties, een toename aan chronische aandoeningen en een toename in het aantal huisartsenbezoeken. Het door de provincie gefinancierde project Bloeizone Fryslân is onlosmakelijk verbonden met de Friese Preventie Aanpak, waarin GGD, gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraar, welzijnsorganisaties en kennisinstituten samenwerken om de stijging van leefstijl gerelateerde ziektes onder de Friese bevolking tegen te gaan en te zorgen dat Friese burgers gezond oud kunnen worden. In het kader van deze aanpak wordt er provinciebreed ingezet op preventie, wordt er geleerd van successen en wordt er gezamenlijk gezocht naar oplossingen voor knelpunten zoals het ontwikkelen van integraal preventiebeleid en het oplossen van knelpunten in de financieren van preventie. De provincie trekt samen met bovengenoemde partijen in deze Friese Preventie Aanpak op, om te investeren in de leefbaarheid en brede welvaart van de inwoners van Fryslân.
 
Tot slot spelen we in op maatschappelijke urgenties en de actualiteit, zoals de gevolgen van de Coronacrisis. Vanuit sociaal beleid geven we invulling aan een aantal onderwerpen uit het tweede herstelpakket No en Moarn. We zetten in op het versterken van sociale cohesie, het tegen gaan van eenzaamheid en bouwen aan ons bestuurlijke netwerk en aan stevige vrijwilligersstructuren.

Stand van zaken gewenste resultaten

Doelstellingen beleidsveld 5.1 Sportbeleid

Terug naar navigatie - Doelstellingen beleidsveld 5.1 Sportbeleid

Ons sportbeleid is vastgelegd in de Beleidsbrief Sport 2021-2024: Altyd Priis, en omvat Friese sporten, breedtesport, talentontwikkeling en topsport. We willen bereiken dat ieder die dat wil de mogelijkheid heeft om te gaan bewegen en te sporten. We streven een veilig sportklimaat na: ongeacht opvattingen en afkomst moet iedereen zich welkom voelen om mee te doen met sporten/bewegen, al of niet in verenigingsvorm. 
We willen Fryske Sporten op de kaart blijven zetten, en laten de Friese jeugd via het project ‘Fryske Sport yn dyn Klasse’ kennismaken met de vier officiële Fryske Sporten (keatsen, fierljeppen, Frysk damjen en skûtsjesile) en veel andere sporten die in Fryslân mogelijk zijn. Het (school)schaatsen wordt extra ondersteund via het project’ IIs foar Fryslân’ van Sport Fryslân.

De breedtesport stimuleren we door middel van het kennis- en expertisecentrum Sport Fryslân en het subsidiëren van (grootschalige) sportevenementen. We willen Fryslân promoten als (inter)nationale sportprovincie, met over enige jaren als mogelijk resultaat de start van een internationaal sportevenement in Fryslân, zoals de Giro d'Italia.

Via een samenwerking met Sport Fryslân wordt stevig ingezet op een veilig sportklimaat (inclusie): iedereen in Fryslân moet zich welkom en veilig voelen om te gaan sporten en bewegen, van de recreant tot de talentvolle sporter op topsportniveau. Hiervoor wordt een provinciaal fonds inclusie sport in het leven geroepen, waarbij ingezet wordt op het stimuleren van een brede toegankelijkheid van sporten. Ook betaalbaarheid van sporten krijgt, via Sport Fryslân, onze aandacht.
Daarnaast leveren we vanuit de investeringsagenda Drachten-Heerenveen een bijdrage aan de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten. Dat zwembad heeft een belangrijke functie als regionale voorziening voor zwemlessen, leerling zwemmen, zwemverenigingen en recreatie in de noordelijke regio, in de breedtevoorziening, maar ook voor topsportbeoefening als regionaal trainingscentrum met 50 meter bad. 
Onze inspanningen op het gebied van talentontwikkeling en topsport staan met name in relatie tot Thialf, Topsport Noord en het Team NL Center Noord (voorheen CTO). Voor onze inzet rond Thialf verwijzen we naar de paragraaf Grote Projecten. 

Stand van zaken gewenste resultaten

Prestatie-indicatoren leefbaarheidsbeleid

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren leefbaarheidsbeleid

Onderwerp

Indicator

Doelwaarde 2022

Prognose 2022

Delen van kennis

Masterclasses

4

 

Delen van kennis/inspireren

Dreamsessies

2

 

Ondersteunen initiatieven vanuit de Mienskip

Aantal gehonoreerde projecten via IMF (doelwaarde cumulatief vanaf 2019)

 

640

 

Methodiekontwikkeling Transitiefonds particuliere woningvoorraad

Methodiek lokale woningmarkt ‘Groei Kwaliteit en Krimp (GKK)’ is ontwikkeld in een aantal pilotdorpen

3

 

Ondersteunen initiatieven vanuit de Mienskip

Aantal nieuwe DOM's

10

 

Regionale samenwerking

Aantal regio’s bestuurlijke regionale samenwerking

5

 

Toelichting leefbaarheidsbeleid

Terug naar navigatie - Toelichting leefbaarheidsbeleid

Transitiefonds particuliere woningvoorraad 

Vanwege corona en de nasleep ervan is het niet gelukt om de pilots al volledig te ontwikkelen. Daarnaast is er bij de gemeente sprake van capaciteitstekort. Ook zijn participatietrajecten arbeidsintensief, ze kosten veel tijd.

Prestatie-indicatoren wonen

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren wonen

Onderwerp

Indicator

Doelwaarde 2022

Prognose 2022

Procedures gemeentelijke plannen

Adviezen, zienswijzen, reactieve zienswijzen

 

Binnen de wettelijke termijnen

 

Woningbouwafspraken

 

Informatievoorziening bevolking en huishoudensprognoses

Actualisering regionale woningbouwafspraken

Actueel overzicht in digitaal dashboard. Indien nodig herijkte woningbouwafspraken

 

Meerjarige woonagenda’s waarin we integrale afspraken maken

Aantal woonagenda’s gemaakt met gemeenten in regionaal verband over wonen, energie, zorg en leefbaarheid

1 woonagenda

 

Regeling herbestemming en sloop

Aantal projecten/woningen

23 projecten of 150 woningen

 

Versnellen gemeentelijke woonplannen

Inzet flexpoolregeling

10 aanvragen honoreren

 

Onderzoek naar toekomstbestendige woningvoorraad

Onderzoek uitgevoerd

Inzichtelijk gemaakt wat de investeringsopgave is

 

Toelichting wonen

Terug naar navigatie - Toelichting wonen

Meerjarige woonagenda's

Het Rijk wil met de provincie Fryslân en de gemeenten regionale woondeals afsluiten. Deze regionale woondeals zullen inhoudelijk de voorgenomen woonagenda's deels overlappen. Daarom willen we eerst regionale woondeals maken.  Het Rijk heeft het voornemen 31 december 2022 deze woondeals af te sluiten. 

Flexpoolregeling

Omdat we eerst onderzoeken of we de Rijksmiddelen kunnen inzetten voor een Fries versnellingsteam wordt de Regeling Flexpool versnelling  voorfase woningbouw in 2022 niet meer opengesteld.

Onderzoek woningvoorraad

In 2022 is samen met gemeenten een eerste inventarisatie gemaakt van de wijze waarop de herstructureringsopgave in Fryslân in beeld kan worden gebracht. Uw Staten worden in het 3e kwartaal van 2022 hierover geïnformeerd. Een tweede onderzoek wordt opgestart. In 2023 wordt inzichtelijk gemaakt hoe groot de investeringsopgave is.

 

 

Prestatie-indicatoren sociaal beleid

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren sociaal beleid

Onderwerp

Indicator

Doelwaarde 2022

Prognose 2022

Sociale leefbaarheid

Aantal gehonoreerde projecten Fonds Lok op ien in 2022

9

 

 

Aantal Friese burgers dat bereikt wordt met het project ‘Sûnens en Mienskip/ Fryslân gaat voor de 10’ in 2022

1.500

 

Blue zone – Bloeizone Fryslân

Aantal gemeenten met lokaal initiatief voor een Bloeizone

13

 

Aandachtsgebieden Stellingwerven

Aantal projecten daling werkloosheid, stijging inkomens- en participatiegraad

9

 

Toelichting sociaal beleid

Terug naar navigatie - Toelichting sociaal beleid

Sociale leefbaarheid: per 1 juni zijn met in totaal 650 inwoners en professionals formele gesprekken gevoerd.  Corona heeft in het begin veel impact gehad op het realiseren van het aantal fysieke ontmoetingen met Friese burgers. Vanaf maart 2022 is een inhaalslag gemaakt.  De gewenste aantallen zijn echter nog niet bereikt.  We hebben de penvoerder van het project gevraagd om een plan van aanpak op te stellen om bij te sturen.  Naast formele gesprekken zijn er inmiddels ook veel informele gesprekken gevoerd, deze zijn echter nog niet meegenomen in deze verantwoording.

Prestatie-indicatoren sportbeleid

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren sportbeleid

Onderwerp

Indicator

Doelwaarde 2022

Prognose 2022

Fryske Sporten

Aantal scholen dat gebruik maakt van het aanbod van ‘Fryske Sport in dyn Klasse’

Minimaal 100

 

Breedtesport/ inclusiviteit

Aantal projecten via Sport Fryslân en Tûmba bij sportverenigingen etc. gericht op inclusie

10

 

Breedtesport/ schoolschaatsen

Aantal scholen dat gebruik maakt van mogelijkheid schoolschaatsen

Minimaal 50

 

Topsportevenement

Aantal (lobby)gesprekken tbv internationaal (wieler) topsportevenement

4

 

Beleidsveld 5.2a Cultuur

Pilot

Terug naar navigatie - Pilot

Vanwege de pilot voor een andere opzet van de P&C-cyclus heeft onderstaand beleidsveld Cultuur een afwijkende opzet ten opzichte van de rest van de begroting en dus ook in deze berap. In dit beleidsveld wordt verwezen naar de ambities 1, 2, 3 en 6 uit de integrale beleidsnota Nij Poadium voor het cultuur-, taal- en erfgoedbeleid.

De ambitie 4 (Taal&identiteit) is verwerkt in beleidsveld 5.3. De ambitie 5 (Ferhaal fan Fryslân) komt aan de orde in beleidsveld 5.2b Erfgoed.

Wat zien we / wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat zien we / wat willen we bereiken

Het onderdeel ‘Wat zien we’ is nieuw in het beleidsveld. In de begroting is hier de context van het beleidsveld verder uitgewerkt, gaan we in op de rol van provincie, etc. In het beleidsveld staan ook doelindicatoren, die we nu ook in de 1e berap opnemen.
De financiële tabel verderop in dit beleidsveld is opgebouwd aan de hand van de ambities en verschilt daarmee van de financiële tabellen in de andere beleidsvelden.

Doel-indicatoren

Terug naar navigatie - Doel-indicatoren

Onderwerp

Indicator

Doelwaarde

Prognose

Ambitie 1

Aantal culturele producties in het kader van Arcadia 2022

2 grote producties en 5 middelgrote producties

 

 

Aantal cultuurtoeristen voor Arcadia

300.000 bezoeken

 

Ambitie 2

De professionele kwaliteit van makers en instellingen.

Vergroot t.o.v. 2020

 

 

 

Het aantal aanvragen naar discipline.

Een pluriform aanbod waarbij verschillende disciplines aanvragen doen

 

Ambitie 3

Ontwikkeling percentage basisscholen verbonden aan KEK3

98%

 

 

Ontwikkeling percentage leerkrachten dat heeft deelgenomen aan deskundigheidsbevordering via KEK3

Minimaal 90%

 

 

Ontwikkeling percentage deelnemende scholen dat zich inzet voor verbinding tussen cultuur en taalonderwijs

Minimaal 50%

 

Ambitie 6

Ontwikkeling aanbod kunstinfrastructuur naar disciplines

Minimaal 5 disciplines

 

 

 

Aantal kunstinstellingen die een educatief programma aan bieden

Minimaal 10 instellingen

 

 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ambitie 3 - Kultuer yn ‘e Mienskip

Terug naar navigatie - Ambitie 3 - Kultuer yn ‘e Mienskip

Stand van zaken gewenste resultaten

Ambitie 6 - Sterke kunstinfrastructuur als basis voor een bloeiend artistiek klimaat

Terug naar navigatie - Ambitie 6 - Sterke kunstinfrastructuur als basis voor een bloeiend artistiek klimaat

Toelichting ambitie 6 algemeen: op 10 november 2021 is een motie aangenomen om te onderzoeken of er ontbrekende functies zijn in de beeldende kunstsector en zo ja deze te herstellen uit het provinciale corona herstelpakket. Het externe advies beschrijft en bevestigt dat er een hiaat is ontstaan en er ontbrekende functies zijn. Op basis van de contouren van de aangedragen oplossing is een bedrag van circa € 220.000 voor de periode t/m 2024, de duur van de beleidsnota Nij Poadium, nodig om dit te herstellen. Met bijgevoegde begrotingswijziging wordt een voorstel gedaan om dit te financieren conform de dekking in de motie. 

Stand van zaken gewenste resultaten

Resultaat-indicatoren

Terug naar navigatie - Resultaat-indicatoren

Onderwerp

Indicator

Doelwaarde 2022

Prognose 2022

Ambitie 1

Programmering LF2028/Triënnale naar thema

Alle thema’s komen terug

 

Ambitie 2

Subsidiering van interdisciplinaire, innovatieve en experimentele producties/projecten

Minimaal 10

 

Ambitie 3

Subsidie verstrekking

Subsidie verstrekt aan Keunstwurk en Fers, Iepenloftspullen

 

 

Evaluatie samenwerking Fers

Evaluatie voltooid

 

 

Onderzoek cultuurparticipatie

Werving voltooid. Analyse gestart.

 

Ambitie 6

Evaluatie  werkwijze subsidietoekenning

Evaluatie voltooid

 

 

Pro-actieve rol qua netwerkontwikkeling

Nieuwsbrieven, netwerkbijeenkomsten, etc.

 

Inzet beschikbare middelen

Terug naar navigatie - Inzet beschikbare middelen
Exploitatie Begroting incl. vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijzigingen Realisatie per 1-9 Vastgelegde verplichtingen per 1-9 Saldo
Bedragen x € 1.000,-
Lasten
Cultuur en erfgoed algemeen 353 -250 110 43 -50
Grut & Grutsk LF2028 4.300 -1.012 3.001 273 13
Ynnovaasje & Eksperimint 991 -75 591 6 320
Kultuer yn ‘e Mienskip 6.136 -550 3.756 10 1.820
Sterke kunstinfrastructuur 150 0 104 0 46
Ferhaal fan Fryslan diele 3.795 199 3.821 104 69
Erfgoed untwikkele Cultuurhistorie 8.774 0 6.376 81 2.318
Cultuur en erfgoed overig 5.150 -264 3.655 652 579
Totaal Lasten 29.649 -1.952 21.413 1.169 5.115
Baten
Ynnovaasje & Eksperimint 3 0 0 0 3
Erfgoed untwikkele Cultuurhistorie 6 0 0 0 6
Cultuur en erfgoed overig 862 0 475 0 388
Totaal Baten 871 0 475 0 397
Lasten-Baten 28.778 -1.952 20.939 1.169 4.718

Beleidsveld 5.2b Erfgoed

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstellingen beleidsveld 5.2b

Terug naar navigatie - Doelstellingen beleidsveld 5.2b

Wij zien ons erfgoed als gestolde, waardevolle cultuur met een geschiedenis. Ons erfgoed bepaalt in hoge mate onze identiteit, de kwaliteit van onze leefomgeving en is een rijke inspiratiebron voor kunst en cultuur. Erfgoed draagt zo bij aan brede welvaart. Ons Erfgoedbeleid voor de periode 2020-2024 is vastgelegd in de programmalijnen uit de beleidsnota Nij Poadium. 

De komende jaren investeren we in een stevige infrastructuur voor behoud, maar ook de ontwikkeling van ons (cultureel) erfgoed en het vergroten van de zichtbaarheid. We willen het Ferhaal fan Fryslân borgen en vertellen. 

Daarnaast koppelen we de waarde van ons rijke erfgoed aan nieuwe ontwikkelingen, zoals de energietransitie, de groei van het cultuurtoerisme en krimp. We zoeken o.a. naar andere vernieuwende vormen van gebruik van leegstaande kerken en boerderijen.  

Naast onze wettelijke adviestaken, vastgelegd in Erfgoedwet, de Wet op de Ruimtelijke Ordening en vanaf 1 juli 2022 in de Omgevingswet, zetten we in op een goede samenwerking met gemeenten, erfgoedinstellingen en vrijwilligersorganisaties in het Friese erfgoedveld en werken we samen met het Rijk binnen de Erfgoeddeal.  

Stand van zaken gewenste resultaten

Prestatie-indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren

Onderwerp

Indicator

Doelwaarde 2022

Prognose 2022

Ferhaal fan Fryslân

Aantal exposities die hebben bijgedragen aan het Ferhaal fan Fryslân

7

 

Cultuurhistorie

Aantal  projecten uit de erfgoeddeal en De Fryske Pleats

2

 

Archeologie – publieksvoorlichting

Aantal archeologische steunpunten

11

 

Monumenten

Subsidieregeling Monumenten (SUMO): aantal restauraties en herbestemmingen van (Rijks) monumenten

40

 

Beleidsveld 5.3 Taal, media, onderwijs en letteren

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstellingen beleidsveld 5.3

Terug naar navigatie - Doelstellingen beleidsveld 5.3

Het doel van het Friese taalbeleid is dat het gebruik van de Friese taal, inclusief de steektalen, natuurlijk en vanzelfsprekend is en blijft, zowel in ons onderwijs, het openbare leven als in onze vrije tijd. Een sterk taalbeleid draagt bij aan Brede Welvaart; een fijne leefomgeving waar de eigen taal kan worden gebruikt en doorgegeven aan volgende generaties. 2022 is het tweede jaar van ons taalbeleid voor de periode 2021-2024, zoals vastgelegd in de drie programmalijnen uit de beleidsnota Nij Poadium. Voor het onderwijs werken wij toe naar een rijk taalaanbod op school waarin alle leerlingen (van peuter tot promovendus) optimaal Fries kunnen leren en waardoor de onderwijskwaliteit van het vak Fries toeneemt. We willen dat het Fries overal te zien en te horen is in het straatbeeld en het openbare leven, ook in formele zin. 

Op grond van de Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer (BFTK 2019-2023) heeft de provincie Fryslân de rol van Taalskipper. Als Taalskipper zorgt de provincie in overleg met het Rijk voor heldere aansturing, ambitie en samenwerking in het Friese taaldossier in de provincie Fryslân. Daarnaast financieren wij diverse taal(onderwijs)instellingen om ons beleid uit te voeren. We vergen deze instellingen om meer en beter samen te werken om zo te komen tot een beter op elkaar en de beleidsdoelen aansluitende taal(onderwijs)infrastructuur. 

Als provincie geven wij als Friestalig bestuursorgaan het goede voorbeeld door altijd in het eerste contact met Friezen in onze provincie het Fries te gebruiken. 

Stand van zaken gewenste resultaten

Prestatie-indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren

Onderwerp

Indicator

Doelwaarde 2022

Prognose 2022

Frysk yn ús ûnderwiis

Percentage van de scholen voor primair en voortgezet onderwijs die een vernieuwd taalprofiel hebben.

100%

 

Frysk yn ús iepenbiere libben

Aantal gemeente met een verordening Fries taalgebruik en vastgesteld nota taalbeleid

100%

 

Frysk yn ús frije tiid

Aantal schrijversbeurzen

7

 

Aantal prijzen

4

 

Inzet beschikbare middelen programma 5 Mienskip

Inzet beschikbare middelen

Terug naar navigatie - Inzet beschikbare middelen
Exploitatie- Bedragen x € 1.000 Begroting incl. vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijziging Realisatie per 1-9 Vastgelegde verplichtingen per 1-9 Saldo
Lasten
Structureel 35.049 199 23.523 399 11.325
Niet structureel 42.455 -8.935 18.247 9.620 5.654
Totaal Lasten 77.504 -8.736 41.769 10.019 16.979
Baten
Structureel 17 0 -5 0 21
Niet structureel 2.600 0 871 0 1.729
Totaal Baten 2.617 0 866 0 1.751
Lasten-Baten 74.887 -8.736 40.903 10.019 15.228

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Exploitatie Bedragen x € 1.000 Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijziging Realisatie per 1-9 Vastgestelde verplichting per 1-9 Saldo
Lasten
Structurele budgetten 35.042 199 23.523 399 11.319
Voorzieningen 6 0 0 0 6
Structureel 35.049 199 23.523 399 11.325
Tijdelijke budgetten 33.475 -5.531 16.882 3.886 7.176
Reserves 7.829 -3.403 422 5.260 -1.257
Overlopende Passiva 1.151 0 942 474 -265
Niet structureel 42.455 -8.935 18.247 9.620 5.654
Totaal Lasten 77.504 -8.736 41.769 10.019 16.979
Baten
Structurele budgetten 14 0 -7 0 21
Voorzieningen 3 0 3 0 0
Structureel 17 0 -5 0 21
Tijdelijke budgetten 1.293 0 646 0 647
Reserves 156 0 156 0 0
Overlopende Passiva 1.151 0 69 0 1.082
Niet structureel 2.600 0 871 0 1.729
Totaal Baten 2.617 0 866 0 1.751
Lasten-Baten 74.887 -8.736 40.903 10.019 15.228

Voorstel begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorstel begrotingswijzigingen