Beleidsprogramma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Inzet beschikbare middelen programma 7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Inzet beschikbare middelen

Terug naar navigatie - Inzet beschikbare middelen

Voor wat betreft het provinciefonds en de motorrijtuigenbelasting is de verwachting dat de begrote inkomsten ook gerealiseerd worden. De begroting inkomsten uit provinciefonds worden nog wel aangepast op basis van de septembercirculaire. Over de septembercirculaire wordt u middels een brief nog nader geïnformeerd. 

Exploitatie- Bedragen x € 1.000 Begroting incl. vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijziging Realisatie per 1-9 Vastgelegde verplichtingen per 1-9 Saldo
Lasten
7.4 Financieringsrente 968 1300 62 67 2.140
7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen 32.183 -10.304 1004 267 20.608
7.7 Werken voor derden 3.212 0 1.876 642 694
7.8 Onvoorzien -412 59 -353 0 0
Totaal lasten 35.952 -8.945 2.590 975 23.441
Baten
7.1 Provinciefonds 220.435 0 152.473 0 67.962
7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting 72.574 0 36.438 0 36.136
7.3 Dividenden 12.142 0 12.999 0 -857
7.4 Financieringsrente 5.022 0 1.518 0 3.504
7.5 Interne financiering 113 0 53 0 59
7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen 12.074 -1740 9 0 10.325
7.7 Werken voor derden 3.212 0 1.762 0 1.450
7.8 Onvoorzien 0 460 460 0 0
Totaal baten 325.572 -1281 205.712 0 118.579
Lasten - baten -289.620 -7.665 -203.123 975 -95.138