Voorstel begrotingswijzigingen PS

Voorstel begrotingswijzigingen PS

Terug naar navigatie - Voorstel begrotingswijzigingen PS

In de bijgevoegde begrotingswijziging 2e berap 2022 komen de volgende voorstellen tot wijziging aan de orde:

 

Beleidsprogramma

Onderdeel

1. Bestuur II 1 Vrijval Noordelijke rekenkamer
V B 1 Bestedingsritme Bestuurlijke vernieuwing
2. Infrastructuur

I 1 Aanvulling index GWW
I 2 Experiment buslijn 71/74 in 2023 en 2024
I 3 Herberekening OV index 2022 en 2023
II 2 Vrijval project onrechtmatig gebruik
II 3 Vrijval stelpost kapitaallasten 2022-2023
IV 1 Benutten resultaat infraprojecten
IV 2 De Nieuwe Afsluitdijk (DNA): bijdrage Vismigratierivier en Sluis Kornwerderzand in de Programmakosten 2019 t/m 2021
V A 1 Bestedingsritme Investeringsagenda Drachten - Heerenveen
V B 2 Bestedingsritme Lelylijn onderzoek
V B 3 Bestedingsritme Pilot voorkomen wildongevallen op provinciale wegen
V B 4 Bestedingsritme Onbeveiligde overwegen
V B 5 Bestedingsritme BO MIRT Mobiliteitsgedrag
V B 6 Bestedingsritme Fietsveiligheid
V B 7 Bestedingsritme Grote trein/busstations
V B 8 Bestedingsritme Cofinanciering deelfietsen
V B 9 Bestedingsritme Opdracht proef batterijtrein
V B 10 Bestedingsritme Rondweg Wanswerd
V B 11 Bestedingsritme Innovatiebudget OV/Verkeersveiligheid
VI 1 Bestedingsritme REP sluis Kornwerderzand
VI 2 Reserve Groot onderhoud en wegen

3. Omgeving

I 4 Bestedingsritme en capaciteit Legaliseren PAS-melders
I 5 Bestedingsritme WPF energieprogramma 2022-2025
IV 6 Bestuursopdracht Blauwe Drager
V A 2 Bestedingsritme Kaderrichtlijn water
V A 3 Bestedingsritme Regiodeal natuurinclusieve landbouw
V A 4 Bestedingsritme Bestuursovereenkomst versterken Friese IJsselmeerkust
V B 12 Bestedingsritme De Saiter
V B 13 Bestedingsritme Decentralisatie uitkering bodemsanering
V B 14 Bestedingsritme Gewasbeschermingsmiddelen onderzoek
V B 15 Bestedingsritme Dutch Dairy Centre
V B 16Bestedingsritme Programmateam Stikstof
V B 17 Bestedingsritme Opkoop- en beëindigingsregeling
V B 18 Bestedingsritme Biodiversiteit
V B 19 Bestedingsritme Veenweidevisie
V B 20 Bestedingsritme Vergroenen schoolpleinen
V B 21 Bestedingsritme Landbouwagenda met Dairy Valley
V B 22 Bestedingsritme Transitie natuurinclusieve landbouw
V B 23 Bestedingsritme Energiecoaches
V B 24 Bestedingsritme Potato valley
V B 25 Bestedingsritme Governance
VI 3 Bestedingsritme BCB P4 Breed cofinancieringsbudget POP 4
VI 4 Bestedingsritme burgerparticipatie Windpark Fryslân
VI 5 Juridische ondersteuning van het afwikkelen van de afspraken van Windpark Fryslân
VI 6 Bestedingsritme Duurzame Energie RAA
VI 7 Bestedingsritme Living Lab opzetten en ontwikkeling
VI 8 Bijdrage Duurzame Energie RAA aan De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) Vismigratierivier (VMR) deel 2

4. Economie

V A 5 Bestedingsritme Investeringsagenda Drachten – Heerenveen
V B 26 Bestedingsritme Human capital
V B 27 Bestedingsritme Clusters economie
V B 28 Bestedingsritme Gezondheidseconomie
V B 29 Bestedingsritme Ondernemerschap
V B 30 Bestedingsritme Ontwikkeling ondernemers
V B 31 Bestedingsritme Kennisinfrastructuur
V B 32 Bestedingsritme Infrastructuur economie
V B 33 Bestedingsritme Leef- en woonklimaat
VI 10 Bestedingsritme De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) Beleefcentrum

5. Mienskip

V A 6 Bestedingsritme Agenda netwerk Noord Oost fase 3
V A 7 Bestedingsritme LF2028
V A 8 Bestedingsritme Bestuursovereenkomst Lauwersmeer
V B 35Bestedingsritme Cofinanciering rijksregeling volkshuisvestingsfonds
V B 36 Bestedingsritme Demografische ontwikkelingen
V B 37 Bestedingsritme Transitiefonds leefbare fysieke omgeving
V B 38 Bestedingsritme Taal
V B 39 Bestedingsritme Cofinanciering rijksbijdrage monumenten
V B 40 Bestedingsritme Fase 2 gebiedsontwikkeling Centrale As
V B 41 Bestedingsritme Iepen Mienskipsfûns Fryslân categorie B
V B 42 Bestedingsritme Proceskosten Streekwurk
V B 43 Bestedingsritme Gebiedsbudget
V B 44 Bestedingsritme Cultuur continuering tijdelijke budgetten
V B 45 Bestedingsritme Aanpassing systemen voor omgevingswet
VI 11 Reserve Ticketrisico's culturele producties
VII 1 Lastneming subsidiebeschikkingen

6. Bedrijfsvoering

I 7 Capaciteit Mobiliteit ten laste van ERTMS
IV 3 Extra capaciteitsbudget in verband met cao en inhuur
IV 4 Capaciteit mobiliteit ten laste van busconcessie 2022
IV 5 Extra capaciteit voor inzet groot onderhoud
IV 7 Capaciteit burgerparticipatie Windpark Fryslân
IV 8 Capaciteit uitvoering veenweideprogramma 2023
V B 46 Bestedingsritme Digitaliseringsstrategie subsidiezaken

7. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

I 6 IPO/BIJ12 voorjaarsnota 2022
I 8 Rentevergoeding ten behoeve van RSP/REP
II 4 Toevoeging onvoorzien aan begrotingssaldo
IV 9 Herbestemming vrijgevallen middelen
V A 9 Bestedingsritme DU Regiodeal Holwerd aan Zee
V B 34 Bestedingsritme Breed corona budget 2e pakket
V B 47 Bestedingsritme Tussenstap Veenweideaanpak 2020-2029
VI 9 Bestedingsritme reserve POP3
VI 12 Bestedingsritme Europese cofinancieringsbudgetten