Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen

Inzet beschikbare middelen programma 7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Terug naar navigatie - Inzet beschikbare middelen programma 7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Dit ‘programma’ is niet beleidsinhoudelijk van aard. Hier worden de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen geraamd, zoals de algemene uitkering uit het provinciefonds, de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting en het rendement op het vermogen. Deze dekkingsmiddelen hebben geen specifieke bestemming gekregen. Ze dienen als dekking van de lasten in de beleidsinhoudelijke programma’s die niet worden gedekt door (specifieke) uitkeringen van andere overheden. Daarnaast zijn de zogenaamde voorwaardelijke budgetten in dit programma opgenomen. Dit zijn budgetten die pas na besluitvorming over de aanwending daarvan door respectievelijk Provinciale of Gedeputeerde Staten vrijgegeven worden voor uitvoering. 

Exploitatie- bedragen x € 1.000 Begroting incl. vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijziging Realisatie per 1-6 Vastgelegde verplichtingen per 1-6 Saldo
Totaal lasten 43.020 -17.140 2.140 5.439 18.302
Totaal baten 344.101 -6.655 148.041 0 189.405
Saldo van lasten en baten -301.081 -10.485 -145.902 5.439 -171.103

Hieronder is de opbouw van de lasten en baten nader uitgewerkt, de toelichting is bij de afzonderlijke beleidsvelden opgenomen.

Bij het onderdeel dividend staat een hogere bate dan begroot.  Voor Alliander moet nog € 3,7 mln ontvangen worden ten opzichte van. begroot, voor het windpark FHW hebben we reeds extra dividend ontvangen. Eind juni zal de jaarrekening FHW aan GS worden voorgelegd ter instemming en zal de meeropbrengst dividend van € 4,3 mln. conform de afspraak met PS worden toegevoegd aan betreffende reserve.

Exploitatie- Bedragen x € 1.000 Begroting incl. vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijziging Realisatie per 1-6 Vastgelegde verplichtingen per 1-6 Saldo
Lasten
7.4 Financieringsrente 891 838 12 55 1.661
7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen 38.446 -17.702 2.253 4.736 13.754
7.7 Werken voor derden 3.683 0 150 647 2.886
7.8 Onvoorzien 0 -275 -275 0 0
Totaal lasten 43.020 -17.140 2.140 5.439 18.302
Baten
7.1 Provinciefonds 231.042 0 104.076 0 126.966
7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting 72.447 0 23.897 0 48.550
7.3 Dividenden 13.244 0 17.674 0 -4.430
7.4 Financieringsrente 13.915 0 785 0 13.130
7.5 Interne financiering 113 0 33 0 80
7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen 9.657 -6.655 19 0 2.983
7.7 Werken voor derden 3.683 0 1.558 0 2.126
7.8 Onvoorzien 0 0 0 0 0
Totaal baten 344.101 -6.655 148.041 0 189.405
Saldo van lasten en baten -301.081 -10.485 -145.902 5.439 -171.103

Tabel overige algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Tabel overige algemene dekkingsmiddelen

In  onderstaande tabel zijn de overige algemene dekkingsmiddelen nader gespecificeerd. Hierin zijn onder meer de voorwaardelijke budgetten opgenomen. Op basis van expliciet besluitvorming door PS dan wel GS kunnen deze budgetten als besteedbaar budget in de begroting worden verwerkt.

Exploitatie - Bedragen x € 1.000,- Begroting incl. vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijziging Realisatie per 1-6 Vastgelegde verplichtingen per 1-6 Saldo
Lasten
Bijdrage aan provincie Zeeland 501 0 209 0 292
Bijdrage Rijk vervangingen Thialf 0 0 394 317 -711
Exploitatiebijdrage Thialf 560 0 608 0 -48
Lening herstelplan Thialf 90 0 0 0 90
Risicobuffer Breedband 0 7.000 1.045 3.160 2.795
Stelpost nominaal 1.273 0 0 0 1.273
Voorwaardelijk budget GS: Breed cofinancieringsbudget 22.767 -12.913 -3 1.259 8.599
Voorwaardelijk budget GS: Holwerd aan Zee 9.655 -9.655 0 0 0
Voorwaardelijk budget GS: Tussenstap Veenweide 0 1.250 0 0 1.250
Voorwaardelijk budget GS: Windpark Fryslân Ambitieagenda IJsselmeerkust 2.800 -2.585 0 0 215
Voorwaardelijk budget PS: Regiodeal Holwerd aan Zee 800 -800 0 0 0
Totaal lasten 38.446 -17.702 2.253 4.736 13.754
Baten
BTW compensatiefonds 49 0 0 0 49
Rendementsderving inzet vermogen 12 0 0 0 12
Rente kapitaalverstrekking Alliander 1.587 0 0 0 1.587
Rente revolverende middelen 62 0 19 0 43
Risicobuffer Breedband 1.294 0 0 0 1.294
Voorwaardelijk budget GS: Holwerd aan Zee 6.655 -6.655 0 0 0
Totaal baten 9.657 -6.655 19 0 2.983
Saldo van lasten en baten 28.789 -11.048 2.234 4.736 10.771

Voorstel begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorstel begrotingswijzigingen