Ontwikkeling financieel kader

1. Onze uitgangspunten

Terug naar navigatie - 1. Onze uitgangspunten
  • De meerjarenbegroting is structureel sluitend;
  • Om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen houden wij structureel minimaal 5 miljoen euro ruimte voor het volgende college. 
  • De minimale stand van de Vrije Aanwendbare Reserve bedraagt 10 miljoen euro;
  • Structurele uitgaven dekken wij uit structurele middelen;
  • Bij inzet van revolverende middelen zijn de gederfde rendementen gedekt;
  • Geld geven we alleen uit als we alle initiële kosten en (eventuele) structurele financiële gevolgen van een activiteit kunnen betalen;
  • Elk voorstel aan Provinciale Staten met financiële consequenties krijgt een financieel solide dekkingsvoorstel mee;
  • Aan het meefinancieren van projecten van anderen stellen we voorwaarden zodat we goed zicht kunnen houden op de resultaten; de verplichting tot verantwoording moet in verhouding staan tot de inspanning die wordt geleverd.
  • Als we financiële afspraken maken met anderen zijn die voor ons hard. Tegenvallers of extra benodigde middelen zijn voor rekening van de partij die deze het beste had kunnen voorzien, en dat is over het algemeen de partij waarmee we die afspraken hebben gemaakt. 
  • Voordat we regelingen instellen, kijken we eerst of er niet al elders regelingen voor bestaan.

2. Ontwikkeling begrotingssaldo

Terug naar navigatie - 2. Ontwikkeling begrotingssaldo

Het financieel kader actualiseren we periodiek. Dit gebeurt naar aanleiding van externe wijzigingen (zoals veranderingen in het provinciefonds) of door besluiten van Provinciale en Gedeputeerde Staten. Vaak stellen uw Staten deze wijzigingen vast bij de behandeling van een begroting, de jaarstukken, of een bestuursrapportage. Daarnaast heeft het college het mandaat om een aantal niet beleidsmatige wijzigingen zelf in de begroting te verwerken. Het betreft hier bijvoorbeeld wijzigingen in het provinciefonds, opbrengst motorrijtuigenbelasting, rendement vermogensbeheer of dividenduitkering. Hieronder geven we de ontwikkeling van het begrotingssaldo vanaf de begroting 2023 tot aan bestuursrapportage stapsgewijs weer. 

Bij de begroting 2023 hebben we de stand van het begrotingssaldo op dat moment gepresenteerd. Daarna hebben uw Staten enkele begrotingswijzigingen vastgesteld bij de 2e berap 2022. Na verwerking van de effecten van de wijzigingen van de 2e berap hebben uw Staten in vergaderingen  juni, oktober en december nog een aantal begrotingswijzigingen vastgesteld waaronder een aantal moties en amendementen. Tevens zijn de effecten van de september- en decembercirculaire en de wijzigingen onder mandaat GS in onderstaande overzicht verwerkt. Dit resulteert in de stand van het begrotingssaldo bij de jaarrekening 2022. 
Onder GS-mandaat zijn de uitgangspunten bij de begroting vastgesteld en verwerkt in de begroting. Tevens is onder GS-mandaat het dividend van Alliander opgehoogd. Daarnaast zijn de wijzigingen onder PS-mandaat bij de bestuursrapportage die effect hebben op het begrotingssaldo in dit overzicht opgenomen.

In de tabel hieronder staan de verschillende stappen cijfermatig weergegeven.

Ontwikkeling begrotingssaldo 2023 2024 2025 2026 2027
Bedragen x € 1 mln.
Begrotingssaldo bij begroting 2023 1,3 13,2 23,5 3,7 11,8
Voorstellen PS 2e berap 2022 -3,8 -4,7 -4,2 -4,5 -4,5
Begrotingssaldo bij 2e berap 2022 -2,6 8,5 19,3 -0,7 7,4
GS provinciefonds - effecten septembercirculaire 1,3 3,1 3,7 7,5 1,8
GS provinciefonds - effecten decembercirculaire -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
PS 29-6-2022 Zero Based Budgetting aanpassing 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0
PS 9-11-2022 2e berap 2022 amendemint 1 Reparaasje oergong Doarpshuzenregeling nei IMF -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
PS 9-11-2022 2e berap 2022 motie 1 Meer warme kamers in Fryslân -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
PS 9-11-2022 begroting 2023 amendement 2 Geld voor uitvoerig Naar een schone en gezonde leefomgeving -0,2 -0,3 0,0 0,0 0,0
PS 30-11-2022 Beliedsnota Ynvasieve Exoten amendemint 01 Ook geld voor 2024 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0
Begrotingssaldo bij jaarrekening 2022 -2,7 10,9 22,7 6,8 9,2
GS dividend 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0
GS bestuursakkoord 2023-2027 3,8 0,3 0,1 -3,3 -2,5
Voorstellen PS berap 2023 -0,2 0,0 -0,4 0,0 -0,2
Begrotingssaldo bij berap 2023 3,7 11,2 22,4 3,5 6,5

3. Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)

Terug naar navigatie - 3. Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)

Hieronder staat de ontwikkeling van de VAR. Conform de afspraak met uw Staten vloeit het rekening- en begrotingssaldo aan het eind van het jaar automatisch in de VAR. Het rekeningsaldo 2022 en de verwachte begrotingssaldi 2023-2027 zijn hieronder opgenomen. 

VAR (in te zetten) 2023 2024 2025 2026 2027
Bedragen x € 1 mln.
Beginsaldo 196,0 166,0 169,7 187,2 185,6
Beschikking over reserve -48,9 -2,5
Begrotingssaldo 3,7 11,2 22,4 3,5 6,5
Rekeningresultaat 2022 15,2
Stand op 31/12 inclusief structureel saldo 166,0 174,7 192,2 190,6 192,1
Begrotingssaldo structureel niet in te zetten -5,0 -5,0 -5,0 -5,0
Stand op 31/12 exclusief structureel saldo 166,0 169,7 187,2 185,6 187,1
Minimale stand VAR -10,0
VAR (in te zetten) 166,0 169,7 187,2 185,6 177,1

Toelichting

Aangezien een van de uitgangspunten is dat wij € 5 mln. structurele ruimte willen overhouden voor het college na ons is dit het minimale bedrag dat wij in mindering brengen op de stand van de in te zetten VAR.  
Daarnaast is afgesproken dat de minimale stand van de VAR altijd € 10 mln. bedraagt.  Daarmee bedraagt het besteedbaar deel van de VAR aan het eind van de begrotingsperiode (2027)  € 177,1 mln.