Autorisatiemoment december 2023

Via het autorisatiemoment december worden begrotingswijzigingen en aangepaste subsidiestaten 2023 en 2024 ter vaststelling aan Provinciale Staten (PS) voorgelegd.  

Aanleiding en achtergrond
Na afstemming met de Auditcommissie en conform het besluit van PS is overgegaan van  jaarlijks twee bestuursrapportages naar één bestuursrapportage. Hierdoor is er een Planning & Control-product minder om begrotingswijzigingen en wijzigingen op de subsidiestaat aan PS voor te leggen. 
PS heeft daarom besloten een proces in te richten om voorstellen voor het bijstellen van de begroting en de subsidiestaten voor te leggen aan PS voor behandeling in december. Dit proces en bijbehorende Planning & Control-documenten noemen wij voortaan het ‘autorisatiemoment december’.

Doel
Het vaststellen van de begrotingswijzigingen draagt bij aan het borgen van de begrotingsrechtmatigheid. Bij de jaarstukken zal hierdoor minder sprake zijn van onderbesteding en daarmee het doorschuiven van middelen bij de jaarrekening en/of eventueel vrijval van middelen.

Met het vaststellen van de subsidiestaten wordt de wettelijke grondslag voor de uitkering van subsidies geborgd. 
In de algemene wet bestuursrecht geldt namelijk dat voor het verstrekken van een subsidie een wettelijk voorschrift is vereist (bijv. een subsidieregeling). Uitzonderingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld als de begroting het maximale subsidiebedrag en de subsidieontvanger vermeldt. Dit regelen wij door opname van de subsidie op de subsidiestaat, een bijlage bij de provinciale begroting. Als er tijdens het jaar wijzigingen of aanvullingen zijn, dan worden deze bij de bestuursrapportage of het ‘autorisatiemoment december’ in de subsidiestaat verwerkt. Zie hiervoor de gele arceringen in bijlage 2 en 3.

Achterliggende stukken
De volgende bijlagen met betrekking tot het autorisatiemoment zijn toegevoegd:
1.    PS begrotingswijzigingen (aangepast)
2.    Subsidiestaat 2023
3.    Subsidiestaat 2024 (aangepast)

In PS van 20 december 2023 zijn zowel de PS-begrotingswijzigingen als de subsidiestaten vastgesteld.  Hierbij merken wij het volgende op:

  • De besluitvorming heeft plaatsgevonden op herziene stukken. In de herziene stukken is een PS-begrotingswijziging gewijzigd. Daardoor is de oorspronkelijke PS begrotingswijziging IV 2 ‘Gebiedsbudget Wadden in relatie tot Wadden-programma’s’ komen te vervallen en vervangen door PS-begrotingswijziging IV 15 ‘Wadden-programma’s’. Dit is verwerkt in de bijlage 1.
  • Tijdens de behandeling van het autorisatiemoment is er zowel een amendement als motie aangenomen met betrekking tot hetzelfde onderwerp: ‘Brede maatschappelijke vertegenwoordiging FPLG’. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de subsidiestaat 2024. De aangepaste subsidiestaat is opgenomen in bijlage 3. 

De stukken zoals die zijn behandeld op 20 december 2023 door PS en bijbehorende moties en amendementen zijn te vinden op site van de Provincie Fryslân: https://fryslan.notubiz.nl/vergadering/1037766

De bijlagen zijn hier te vinden: