Programma 6: Bedrijfsvoering

6.2 Middelen

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij dragen zorg voor een optimale inzet van de (ondersteunende) middelen binnen de organisatie ter realisatie van de wettelijke taken en bestuurlijke doelen. Onze elektronische dienstverlening wordt verder uitgebreid, zodat producten en diensten van de provincie voor de buitenwereld beter digitaal toegankelijk worden. Ook onze interne processen worden verder gedigitaliseerd. Plan- en beleidsvorming worden ondersteund door datagedreven informatieprocessen. Dat geldt ook voor effectmonitoring op beleidsterreinen. Innovatieve inspanningen op deze gebieden krijgen meer prioriteit. Samen met de opgaven worden de ambities op het gebied van digitalisering vormgegeven. Er is daarnaast verscherpte aandacht voor veiligheid van informatieverwerking, dossiervorming en archivering en de daarvoor vereiste interne discipline.

Op het gebied van samenwerken en archivering worden in 2022 grote verbeterslagen gemaakt. Het oude Document Management Systeem wordt vervangen door een nieuw dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Zo ook de documentgenerator. Verdere uitbouw van de Office 365 omgeving van Microsoft is de basis voor de interne ITC dienstverlening

Voor wat betreft de huisvesting richten wij ons niet alleen op de interne gebruikers, maar juist op de directe verbinding met de Mienskip. De coronacrisis heeft ons op nieuwe ideeën gebracht op het gebied van flexibel werken, ontmoeten en vergaderen. Dat heeft tot gevolg dat in 2021 een nieuw huisvestingsconcept is ingevoerd, waarbij het provinciehuis een ontmoetingsplek wordt waar diverse samenwerkingsvormen met in- en vooral externe partijen gefaciliteerd worden. De implementatie zal ook geheel 2022 voortduren, want dit wordt gefaseerd aangepakt. Daarbij is aandacht voor de mix van fysieke bijeenkomsten en digitale participatie.
Verder wordt in paragraaf 7 bedrijfsvoering ingegaan op de doelen met betrekking tot een energieneutrale organisatie.

Welke resultaten willen we in 2022 behalen?

 • Het provinciehuis is ingericht volgens het principe “activiteitgericht werken”. Eind 2022 is de inrichting volgens het nieuwe concept gereed. Hierbij is ruimte voor meer samenwerking met externe partijen en worden creatieve processen en innovatie optimaal gefaciliteerd.
 • Het programma “Implementatie Wetgeving” zorgt ervoor dat de provincie voldoet aan de eisen vanuit het rijk op het gebied van tijdige en kwalitatief voldoende implementatie van diverse wetten.
 • In 2022 wordt een nieuwe documentgenerator ingevoerd. De archivering wordt gemoderniseerd en DocBase komt op read-only.
 • Het bewustwordingsniveau van alle medewerkers op het gebied van security, cybercriminaliteit en gerelateerde risico’s is sterk verhoogd.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022
Het provinciehuis als plek voor ontmoeting Aantal verbouwde verdiepingen Alle verdiepingen van het provinciehuis zijn ingericht volgens het nieuwe huisvestingsconcept
Oude systemen uitfaseren Gebruik Docbase en Documentaal Docbase staat op read-only, Documentaal is vervangen door een nieuwe documentgenerator
Security Bewustwordingsniveau medewerkers Alle medewerkers zijn zich bewust van risico’s op het gebied van security en cybercriminaliteit
Wetgeving Aantal wetten in implementatiefase We voldoen aan de criteria voor implementatie wetgeving vanuit het rijk

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 12.367
 • 356
 • 12.011
 • Begroting 2021
 • 16.344
 • 413
 • 15.931
 • Begroting 2022
 • 14.503
 • 166
 • 14.337
 • Begroting 2023
 • 15.068
 • 166
 • 14.903
 • Begroting 2024
 • 16.654
 • 166
 • 16.489
 • Begroting 2025
 • 16.880
 • 166
 • 16.714

Toelichting:

Bovenstaand betreft budgetten voor de bedrijfsvoering (excl. personeelsbudget) van de provinciale organisatie. Dit zijn onder andere budgetten voor automatisering, huisvesting, opleiding, reiskosten, etc. De schommeling aan de lastenkant wordt veroorzaakt door enkele tijdelijke budgetten zoals energieneutraal provinciale gebouwen, grondbank instrumenten en systemen voor de omgevingswet. In 2021 staan extra baten begroot door een specifieke uitkering van het Rijk voor verbetering digitale dienstverlening rondom stikstof.

Print deze pagina