Programma 6: Bedrijfsvoering

6.1 Mensen

Begroting

Wat willen we bereiken?

Ons doel is om een meerjarige balans te creëren tussen het provinciale takkenpakket, inclusief de ambities van het bestuur, en de beschikbare ruimte voor personeel. Structurele taken worden zo veel mogelijk uitgevoerd door vaste medewerkers. We zijn flexibel door de inzet van tijdelijke medewerkers en door in te kunnen huren bij specialistische werkzaamheden, tijdelijke/piekwerkzaamheden en bij vervanging door ziekte. Daarnaast kunnen we gebruik maken van de inzet van diensten, zoals bijvoorbeeld catering.

Welke resultaten willen we in 2022 behalen?

 • Balans tussen de benodigde ruimte voor personeel en de inzet van vaste/tijdelijke medewerkers en inhuur (kwantitatief en kwalitatief).
 • In 2022 kent onze organisatie 28 participatiebanen.
 • We investeren in jong talent door het aannemen van 10 trainees.
 • Er is een start gemaakt met twee projecten van gedeeld werkgeverschap / shared services in de zin van resultaat 60 Bestuursakkoord.
 • Het ziekteverzuimpercentage is maximaal 4%.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022
Balans inzet vaste/tijdelijke medewerkers en inhuur We lichten dit verder kwalitatief toe in de paragraaf bedrijfsvoering
Participatiewet (als onderdeel van thema inclusiviteit) Aantal wettelijk verplichte participatiebanen (in fte) 28
SPP investeren opvolging en kwaliteit Traineeprogramma – aannemen trainees 10
Resultaat 60 Bestuursakkoord Aantal projecten opgestart in het kader van gedeeld werkgeverschap / shared services 2
Ziekteverzuim Sturing op beheersing percentage lager dan IPO gemiddelde (in percentage, maximaal) 4

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 67.188
 • 2.702
 • 64.486
 • Begroting 2021
 • 64.622
 • 817
 • 63.806
 • Begroting 2022
 • 60.875
 • 97
 • 60.779
 • Begroting 2023
 • 60.025
 • 97
 • 59.928
 • Begroting 2024
 • 54.131
 • 97
 • 54.035
 • Begroting 2025
 • 52.099
 • 97
 • 52.003

Toelichting:

Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf bedrijfsvoering met daarin een uitgebreide tabel met toelichting.

Onderstaand voorstel uit de kadernota is verwerkt in bovenstaande tabel. Dit betreft de  capaciteit die samenhangt met de moties en amendementen die in de Statenvergadering van 30 juni 2021 zijn aangenomen.

Voorstellen kadernota (bedragen x € 1.000)

 • Omschrijving
 • Lasten
 • Capaciteit
 • Totaal lasten
 • 2021
 • 62
 • 62
 • 2022
 • 147
 • 147
 • 2023
 • 82
 • 82
 • 2024
 • 69
 • 69
 • 2025
 • 35
 • 35

Toelichting:

Provinciale Staten hebben bij de behandeling van de kadernota 2022 een aantal moties aangenomen. In deze tabel zijn de kosten opgenomen voor de uitvoering van deze moties. Dit betekent een tijdelijke uitbreiding van het capaciteitsbudget, die verder wordt toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Print deze pagina