Programma 4: Economie

4.5 Toerisme en recreatie

Begroting

Wat willen we bereiken?

In 2028 hebben Friese inwoners profijt van een slimme groei van het toerisme in onze provincie. Dat is de missie uit onze beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028. Dit betekent dat wij inzetten op een gebalanceerde groei van recreatie en toerisme met een goede spreiding over de hele provincie, een verlenging van het seizoen en het aantrekken van nieuwe doelgroepen, zoals een versterking van de zakelijke markt en het inzetten op meer cultuurtoerisme (naast natuurlijk ook het blijven inzetten op bestaande doelgroepen als jonge gezinnen). Recreatie en toerisme moeten zo, naast economische ontwikkeling, bijdragen aan een prettige en gezonde woon- en leefomgeving, bijdragen aan het behoud van natuur- en cultuurerfgoed en leiden tot toekomstbestendige banen (people, planet, profit). Zo dragen recreatie en toerisme bij aan brede welvaart.

De afgelopen twee jaren stond de sector in het teken van de coronacrisis. Voor een deel van de toeristische sector in Fryslân betekende dit dat zij juist meer gasten uit eigen land hebben ontvangen. Een ander deel van de sector heeft echter grote omzetverliezen geleden door de beperkende coronamaatregelen en het wegvallen van buitenlandse bezoekers. Dit heeft ertoe geleid de provincie voor op de korte termijn maatregelen heeft getroffen om de sector te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is de subsidieregeling ‘Verblijf en excursies’ uit het herstelpakket ‘No & Moarn II.’ Voor 2022 ligt de focus met name weer op acties voor op de langere termijn, uitvoering van de opgaven die zijn vastgelegd in de beleidsnota ‘Gastvrij Fryslân 2028’ van april 2020, én het vasthouden en blijven interesseren van bezoekers die Fryslân juist dankzij de coronacrisis wisten te vinden.

Welke resultaten willen we in 2022 behalen?

De resultaten die we willen behalen, zijn onderverdeeld in de zeven opgaven die centraal staan in het beleid ‘Gastvrij Fryslân 2028’:

1. Slimme groei

 • We verlenen een bijdrage aan Friesland Convention Partners voor de uitvoering van de meerjarige aanpak stimulering zakelijk toerisme;
 • Samen met Innovatiepact Fryslân (IPF) starten we met de uitvoering van de (meerjarige) innovatieagenda;
 • We verlenen een bijdrage aan IPF voor de Toerisme Alliantie Fryslân (TAF) als kennisplatform voor ondernemers gericht op innovatie en het stimuleren van het organiserend vermogen;
 • We beginnen met de uitvoering van het actieplan ‘Gastvrij Fryslân circulair’;
 • Wij stellen voor drie beoogde icoonprojecten procesmiddelen beschikbaar voor de nadere uitvoering.

2. Toekomstbestendige banen

 • Samen met partners uit het onderwijs, ondernemers en overheid werken we aan de uitvoering van het uitvoeringsprogramma ‘Toekomstbestendige Banen’.

3. Destinatie management

 • We verlenen een meerjarige subsidie aan Merk Fryslân voor het verzorgen van de toeristische marketing. Cultuurtoerisme (met specifieke aandacht voor Arcadia) en de merken ‘Friesland’ en ‘De Wadden’ worden in deze marketing in de etalage gezet.

4. Vitale Waterrecreatie

 • We vergroten de zichtbaarheid en beleefbaarheid van Fryslân als waterrecreatieve bestemming door (doelgroepen)onderzoek en communicatie & marketing;
 • We leveren een bijdragen aan het vergroten van de veiligheid en verduurzaming op het water en we stellen een integrale gebruiksvisie van de Friese wateren op;
 • We werken verder aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de tijdelijke huisvesting van de bedieningscentrale. Daarnaast realiseren we een definitieve centrale (zie ook programma 2.3);
 • We leveren een bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Marrekrite.

5. Vitale logiesaccommodaties

 • We leveren een bijdrage aan en zijn (samen met ondernemers, branches, gemeenten, Ynbusiness, TAF) partner in de uitvoering van het Actieplan ‘Vitale Logies Fryslân.’

6. Dagrecreatieve netwerken

 • We leveren een bijdrage aan en zijn (samen met ondernemers, regio’s, terrein beherende organisaties, gemeenten, TAF) partner in de uitvoering van het programma Dagrecreatieve Netwerken;
 • We werken samen met Marrekrite, Wandelnet, Landschapsbeheer Fryslân en grondeigenaren aan een nieuwe subsidieregeling voor boerenlandpaden en kerkenpaden.

7. Toeristische data op orde

 • De bezoekersmonitor is in uitvoering en er is een plan van aanpak voor de bewoners- en bedrijvenmonitor;
 • We delen de kennis afkomstig van monitoring met gemeenten en ondernemers, zodat zij goed geïnformeerd keuzes maken voor een vitaal, competitief en veerkrachtig bedrijf, (sub)sector of regio.

Naast het werken aan de zeven beleidsopgaven blijven wij ook gebiedsgerichte inzet plegen op de Wadden (Zie ook paragraaf 9 grote projecten ‘De Nieuwe Afsluitdijk’ en ‘Breed cofinancieringsbudget’ onderdelen Europese programma’s en Waddenfonds).

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022
Slimme groei Aantal icoonprojecten 3
Zakelijke congressen in Fryslân 2
Toeristische data op orde Bezoekersmonitor standaardiseren en in uitvoering met meerdere partijen. 3

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 8.731
 • 464
 • 8.267
 • Begroting 2021
 • 14.064
 • 2.441
 • 11.623
 • Begroting 2022
 • 10.682
 • 361
 • 10.322
 • Begroting 2023
 • 7.567
 • 457
 • 7.109
 • Begroting 2024
 • 2.875
 • 372
 • 2.502
 • Begroting 2025
 • 2.875
 • 372
 • 2.502

Toelichting:

De stijging in de lasten van € 6 mln. van 2020 naar 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er in 2021 meer uitgaven dan in 2020 verwacht worden bij de projecten Oostelijke Poort Friese Meren (€ 4,1 mln.) en Beleefcentrum Afsluitdijk (€ 2 mln.).

De daling in de lasten van € 11,9 mln. van 2021 naar 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door het ritme van uitgaven bij de projecten Oostelijke Poort Friese Meren (€ 5,1 mln.), Beleefcentrum Afsluitdijk (€ 2,2 mln.) en een aantal Waddenfonds- en Interregprojecten die wij cofinancieren (€ 0,8 mln.). Daarnaast loopt eind 2023 het tijdelijke budget van de Beleidsbrief Gastvrij Fryslân af (€ 3,9 mln.). Aan structureel budget blijft er dan € 2,5 mln. beschikbaar, waarvan € 1,4 mln. begroot is voor de budgetsubsidie Merk Fryslân en de deelnemersbijdrage aan de Marrekrite.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Deelnemersbijdrage in GR de Marrekrite
 • NHL Stenden - Toerisme collectief Fryslan
 • Slimme groei
 • St Merk Fryslan
 • Toeristische data op orde
 • Voorlichting watersport
 • Breed corona budget
 • Breed corona budget 2e pakket
 • Dagrecreatieve netwerken
 • Fietsplatform
 • Friese Meren Project afronding diverse FMP
 • Friese Meren Project projecten
 • Gastvrij Fryslan
 • Merk Fryslan - Destinationmarketing
 • SEFF Stifting Elektrysk en Fossylfrij Farren Fryslan
 • Toekomstbestendige banen
 • Toeristische data op orde
 • Vitale logiesaccommodaties
 • Vitale waterrecreatie
 • Wandelnet
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Gastvrij Fryslan: Ontwikkeling recreatie en cultuurtoerisme
 • Interreg projecten
 • Investeringskader Waddengebied projecten
 • Inzet NUON Oostelijke poort merengebied
 • Inzet NUON Stagnerende projecten vuilwater
 • Inzet NUON Toerisme Natuurlijk Fryslan STINAF
 • Inzet NUON Versterking samenwerking toeristische sector
 • Vitale logiesaccommodaties
 • Deelnemersbijdrage in GR de Marrekrite
 • Friese Meren Project afronding diverse FMP
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Interreg projecten
 • Inzet NUON Oostelijke poort merengebied
 • Realisatie 2020
 • 811
 • 300
 • 591
 • 676
 • 21
 • 0
 • 2.399
 • 1.180
 • 0
 • 171
 • 0
 • 12
 • 579
 • 29
 • 1.250
 • 0
 • 77
 • 0
 • 98
 • 195
 • 0
 • 3.591
 • 221
 • 50
 • 640
 • 13
 • 822
 • 995
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.741
 • 8.731
 • 268
 • 268
 • 100
 • 100
 • 76
 • 13
 • 7
 • 96
 • 464
 • 8.267
 • Begroting 2021
 • 718
 • 0
 • 1.034
 • 691
 • 121
 • 11
 • 2.576
 • 0
 • 625
 • 500
 • 18
 • 544
 • 0
 • 0
 • 1.250
 • 20
 • 100
 • 240
 • 620
 • 567
 • 45
 • 4.529
 • 2.237
 • 50
 • -3
 • 59
 • 753
 • 5.112
 • 32
 • 0
 • 6
 • -1.287
 • 6.959
 • 14.064
 • 353
 • 353
 • 0
 • 0
 • 2.068
 • 19
 • 0
 • 2.088
 • 2.441
 • 11.623
 • Begroting 2022
 • 739
 • 0
 • 897
 • 701
 • 123
 • 11
 • 2.471
 • 0
 • 0
 • 665
 • 18
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.250
 • 20
 • 100
 • 530
 • 645
 • 772
 • 45
 • 4.045
 • 100
 • 50
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.371
 • 0
 • 0
 • 0
 • 645
 • 4.166
 • 10.682
 • 176
 • 176
 • 0
 • 0
 • 185
 • 0
 • 0
 • 185
 • 361
 • 10.322
 • Begroting 2023
 • 739
 • 0
 • 1.150
 • 701
 • 123
 • 11
 • 2.725
 • 0
 • 0
 • 670
 • 18
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.250
 • 20
 • 100
 • 530
 • 645
 • 772
 • 45
 • 4.050
 • 100
 • 50
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 642
 • 792
 • 7.567
 • 272
 • 272
 • 0
 • 0
 • 185
 • 0
 • 0
 • 185
 • 457
 • 7.109
 • Begroting 2024
 • 739
 • 0
 • 1.150
 • 701
 • 123
 • 11
 • 2.725
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 100
 • 50
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 150
 • 2.875
 • 272
 • 272
 • 0
 • 0
 • 100
 • 0
 • 0
 • 100
 • 372
 • 2.502
 • Begroting 2025
 • 739
 • 0
 • 1.150
 • 701
 • 123
 • 11
 • 2.725
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 100
 • 50
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 150
 • 2.875
 • 272
 • 272
 • 0
 • 0
 • 100
 • 0
 • 0
 • 100
 • 372
 • 2.502
Print deze pagina