Programma 4: Economie

4.1 Innovatie en circulaire economie

Begroting

Wat willen we bereiken?

Voor economie geven we vooral invulling aan brede welvaart door te streven naar een circulaire economie. Innovatie is nodig om de Friese economie te blijven stimuleren, maar ook om de terugloop van de beroepsbevolking op te vangen. In het bestuursakkoord ‘Geluk op 1’ hebben wij de ambitie geformuleerd dat Fryslân de MKB-vriendelijkste provincie van Nederland en meest circulaire regio van Europa worden. We willen daarom het MKB niet alleen in brede zin ondersteunen, maar ook in de route naar circulair ondernemen met – daar waar mogelijk – behulp van noordelijke, landelijke en/of Europese regelingen.

In de beleidsnota Economie, die in januari 2021 is vastgesteld en bestaat uit 5 programmalijnen combineren we, in programmalijn 1: Ondernemend Fryslân: Investeren in toekomstbestendig en krachtig MKB, onze focus op enerzijds circulaire economie en anderzijds innovatie. Dit door te investeren in de versterking van de concurrentiekracht van het kansrijke stuwende bedrijven. Daarmee dragen we eraan bij dat het gemiddelde inkomen in Fryslân groeit en daarmee diverse aspecten van de brede welvaart verbeteren. Door onze kennispositie, innovatiekracht en exportgraad te versterken, vergroten we het verdienvermogen en verbeteren we het opleidingsniveau van de beroepsbevolking. Door nieuwe verdienmodellen te stimuleren dragen we bij aan het realiseren van de transitie naar een circulaire economie. We blijven daarom belangrijke aanjagers als Innovatiepact Fryslân (IPF) en Vereniging Circulair Fryslân ondersteunen mits ook het Rijk en de kennisinstellingen bijdragen. Met de ondersteuning aan het IPF bevorderen we bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden tussen overheden, onderwijs en ondernemers.

Als provinciale organisatie willen we ook zelf het goede voorbeeld geven door door te groeien naar maximaal circulair inkopen in 2025. Ook willen we als provincie launching customer zijn voor innovatieve en/of circulaire experimenten.

Voor meer informatie over het Innovatiecluster Drachten (ICD) zie de Paragraaf 9 – Grote projecten.

Welke resultaten willen we in 2022 behalen?

 • Op het gebied van circulaire economie gaan we in 2022 een monitoringssysteem introduceren t.b.v. de doelstelling om steeds meer circulair in te kopen. Verder geven we een vervolg aan het project Start-up In Residence, waarin we als provincie de launching customers willen zijn voor duurzame en innovatieve experimenten. Daarnaast gaan we in 2022 ook dergelijke innovatieve circulaire projecten opstarten met het Friese MKB, vanuit het Lectoraat Kunststof, FACT, WAC en/of het Testcentrum Circulaire plastics. Tot slot werken we aan de regeling Circulaire Economie en de MKB-Voucherregeling om de circulariteit in Fryslân verder te bevorderen.
 • Op het gebied van innovatie gaan we in 2022 aan de slag met het startersproject Founded in Fryslân. Vanuit dit project willen we nieuwe innovatieve start-ups in de circulaire economie begeleiden. Verder geven we een vervolg aan de voucher(regeling) voor ondernemers.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022
Circulaire Economie Monitoringssysteem voor circulaire inkopen introduceren om doel elk jaar stijging te realiseren ook te kunnen monitoren Meer dan in 2021
Vanuit project Start-up in Residence is de provincie launching customer voor duurzame/innovatieve experimenten (energie, circulariteit) 2
Aantal innovatieve circulaire projecten met Friese MKB vanuit Lectoraat Kunststof, FACT, WAC en/of het Testcentrum Circulaire plastics geïnitieerd/opgestart 4
Ontwikkelen en openstellen regeling Circulaire economie Gereed
Aantal aanvragen op het gebied van circulaire economie van de MKB-voucherregeling 40
Innovatie Aantal aanvragen ondernemers (voucher)regeling 300
Aantal nieuwe innovatieve start-ups in de circulaire economie begeleid vanuit startersproject Founded in Fryslân 5

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 10.736
 • 3.287
 • 7.449
 • Begroting 2021
 • 8.641
 • 769
 • 7.872
 • Begroting 2022
 • 4.100
 • 8
 • 4.092
 • Begroting 2023
 • 3.045
 • 0
 • 3.045
 • Begroting 2024
 • 473
 • 0
 • 473
 • Begroting 2025
 • 943
 • 0
 • 943

Toelichting:

De begrote lasten dalen van 2021 naar 2022 met ca. € 4,5 mln. Dit wordt veroorzaakt door de in 2021 begrote budgetten FACT, de SPUK skillbooster, MKB Voucherregeling en de toegekende cofinanciering op Waddenfonds EZ/EFRO en Interreg. De cofinancierings-middelen zijn opgenomen in programma 7 (Algemene Dekkingsmiddelen) en worden op projectbasis ingezet  in programma 4. Na 2023 zijn de meeste budgetten die bij het bestuursakkoord zijn toegekend, beëindigd en bestaat de begroting voornamelijk uit het structurele budget Agenda Economie. Tot en met 2024 is het structurele budget Agenda Economie nog belast met de bijdrage aan de Friese projecten machine, dit verklaart de stijging van 2024 naar 2025.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Agenda economie
 • Innofest
 • IPO bijdrage
 • Brede welvaart
 • Breed corona budget
 • Circulaire economie
 • Collegegeld universitair onderwijs
 • Innovatie steiger visserijhaven Harlingen
 • Innovatiecluster Drachten
 • Innovatiepact Fryslan
 • Jaarplan circulair
 • MKB voucher
 • MKB-deal Skillsbooster provinciale bijdrage
 • Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics NTCP
 • RUG Smart factories
 • Sterk Fries ondernemerschap
 • Stimuleren samenwerking MKB-MBO
 • VCF 2020-2023
 • Creative Europe projecten
 • Efro-Ez projecten
 • Erasmus+ project
 • Horizon 2020 projecten
 • Innovatiecluster Drachten
 • Interreg projecten
 • Investeringskader Waddengebied projecten
 • Inzet NUON Circulaire economie
 • Inzet NUON Lectoraat hergebruik kunststof
 • Inzet NUON Voedingsapplicatiecentrum FACT
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • Sterk Fries ondernemerschap
 • Waddenfonds projecten
 • MKB-deal Skillsbooster
 • Agenda economie
 • Interreg projecten
 • Inzet NUON Onderzoek hergebruik kunststof
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • Lening Innovatie Fonds Noord Nederland IFNN
 • MKB-deal Skillsbooster
 • Realisatie 2020
 • 880
 • 200
 • 64
 • 1.144
 • 9
 • 0
 • 92
 • 98
 • 500
 • 2.368
 • 110
 • 409
 • 0
 • 0
 • 370
 • 198
 • 1.400
 • 267
 • 200
 • 6.021
 • 54
 • 1.631
 • 0
 • 100
 • -897
 • 1.017
 • 429
 • 28
 • 225
 • 434
 • 442
 • -864
 • 972
 • 3.571
 • 0
 • 0
 • 10.736
 • 100
 • 100
 • 1.114
 • 27
 • 45
 • 1.186
 • 2.000
 • 2.000
 • 0
 • 0
 • 3.287
 • 7.449
 • Begroting 2021
 • 798
 • 0
 • 66
 • 864
 • 300
 • 115
 • -4
 • 67
 • 0
 • 0
 • 110
 • 500
 • 1.000
 • 200
 • 50
 • 0
 • 0
 • 218
 • 200
 • 2.757
 • 0
 • 1.776
 • 75
 • 0
 • 179
 • 638
 • 334
 • 0
 • 0
 • 651
 • 77
 • 544
 • 0
 • 4.273
 • 748
 • 748
 • 8.641
 • 0
 • 0
 • 21
 • 0
 • 0
 • 21
 • 0
 • 0
 • 748
 • 748
 • 769
 • 7.872
 • Begroting 2022
 • 575
 • 0
 • 66
 • 641
 • 300
 • 0
 • 0
 • 107
 • 0
 • 0
 • 110
 • 500
 • 1.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 95
 • 200
 • 2.312
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 717
 • 109
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 320
 • 0
 • 1.146
 • 0
 • 0
 • 4.100
 • 0
 • 0
 • 8
 • 0
 • 0
 • 8
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8
 • 4.092
 • Begroting 2023
 • 430
 • 0
 • 67
 • 497
 • 391
 • 0
 • 0
 • 15
 • 0
 • 440
 • 120
 • 400
 • 900
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 22
 • 200
 • 2.487
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 61
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 61
 • 0
 • 0
 • 3.045
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.045
 • Begroting 2024
 • 405
 • 0
 • 68
 • 473
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 473
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 473
 • Begroting 2025
 • 875
 • 0
 • 68
 • 943
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 943
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 943
Print deze pagina