Programma 3: Omgeving

3.6 Transitie omgevingswet/-visie

Begroting

Wat willen we bereiken?

Volgens de huidige planning treedt de  Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking.  In het beleid voor de Friese leefomgeving willen we aansluiten bij de doelen van deze wet: een samenhangende benadering van de leefomgeving gericht op het bereiken van doelen en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving, meer ruimte voor maatwerk en initiatieven, en snellere en betere besluitvorming.

Op 1 juli 2022 zijn we klaar voor het werken met de Omgevingswet. Vanaf 1 juli zullen we werkende weg de nieuwe werkwijzen verder integreren, zowel in de organisatie als in de keten.

Welke resultaten willen we in 2022 behalen?

 • De Omgevingsverordening wordt vastgesteld.
 • De provinciale organisatie kan werken met de instrumenten uit de Omgevingswet.
 • De provinciale organisatie kan vergunningaanvragen en meldingen ontvangen uit het Omgevingsloket en is in staat om de beslistermijn van 8 weken te hanteren tenzij wettelijk anders bepaald.
 • De provinciale organisatie kan digitale vergunningaanvragen en meldingen uit het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontvangen.
 • De provinciale organisatie kan de omgevingsdocumenten digitaal ontsluiten via het DSO.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022
Omgevingsverordening De Omgevingsverordening is vastgesteld bij inwerkingtreding van de omgevingswet. 1 juli 2022
Omgevingsvergunning Voldoen aan de uitgangspunten Omgevingswet Behandeling vergunningaanvragen binnen 8 weken, tenzij wettelijk een andere termijn is vastgelegd.

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 73
 • 0
 • 73
 • Begroting 2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2022
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2023
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2024
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2025
 • 0
 • 0
 • 0

Toelichting:

De lasten van 2020 betreffen het opstellen van de Omgevingsvisie. Hier is vanaf 2021 geen apart budget meer voor nodig. Het budget voor de implementatie van de Omgevingswet is vanwege de aard van het budget opgenomen in programma 6 Bedrijfsvoering.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Opstellen omgevingsvisie
 • Realisatie 2020
 • 73
 • 73
 • 73
 • 0
 • 73
 • Begroting 2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2022
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2023
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2024
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2025
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Print deze pagina