Programma 2: Infrastructuur

2.4 Openbaar vervoer

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij streven naar het op peil houden en verbeteren van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer (OV) en het realiseren van de doelstellingen op de prestatie indicatoren. De hiervoor benodigde werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit:

 • periodiek aanbesteden en continu beheren, monitoren en doorontwikkelen van OV-concessies (resultaat 43 bestuursakkoord);
 • het samen met gemeenten maken van slimme combinaties tussen diverse vormen van vervoer in het sociaal domein en “dunne” gedeelten van het OV;
 • het binnen de concessiesystematiek inspelen op actuele ontwikkelingen in de vervoermarkt en de vervoerstechniek, waaronder ontwikkelingen in duurzaamheid /Zero Emissie en de andere Sustainable Development Goals/Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling (resultaat 42);
 • ontwikkelen en ondersteunen van nieuwe concepten van (kleinschalig) openbaar vervoer;
 • het in stand houden én verbeteren van de kwaliteit van de OV-infrastructuur.

Welke resultaten willen we in 2022 behalen?

 • We zorgen dat de concessies beheerd worden en worden uitgevoerd overeenkomstig met hetgeen is vastgelegd in de concessies.
 • Wij willen een goed toegankelijk en beschikbaar Openbaar Vervoer in Fryslân en waar mogelijk willen we dat verbeteren.
 • Wij willen zoveel mogelijk de continuïteit van het OV borgen. Daarbij zijn wij afhankelijk van de na te leven maatregelen als gevolg van de corona-crisis. De financiële gevolgen hiervan zijn nu nog niet te overzien.
 • We betrekken hierbij de resultaten 42 tot en met 49 (zie ook prestatie indicatoren) uit het bestuursakkoord. Het betreft het verduurzamen van het OV (resultaat 42), een gelijkwaardig OV op het Friese platteland in de nieuwe busconcessie (resultaat 43), het maken van afspraken over tijdwinst op bestaand spoor, waarbij we streven naar minimaal 30 minuten tijdwinst (resultaat 44), het maken van afspraken met het Rijk over de vervanging van de spoorbrug in het Van Harinxmakanaal door een aquaduct (resultaat 45), het uitvoeren van een MKBA over de Lelylijn (reslutaat 46), het decentraliseren van de concessieverlening van de sprinterdienst tussen Leeuwarden – Zwolle (resultaat 47), het maken van afspraken over de overdracht van de concessieverlening voor de Waddenveren naar Fryslân (resultaat 48) en tot slot het regelmatig houden van innovatieve tafels waarbij experts out of the box nadenken over sociale en technologische innovaties in het openbaar vervoer (resultaat 49). Er vindt een implementatie plaats van de overbruggingsconcessie (2022-2023).
 • Er vindt een start van het besluitvormingtraject plaats over de inhoudelijke richting met bijbehorende financiële middelen waar het gaat om de nieuwe busconcessie (2024-2034).
 • Wij werken aan afspraken met het Rijk en andere partners over de verduurzaming van het Openbaar Vervoer.
 • Afspraken over verder vervolgonderzoek Lelylijn (Deltaplan Noord-Nederland). Een en ander is afhankelijk van het nieuwe Regeerakkoord en de uitkomst van het validatie-onderzoek Deel B/C van het Deltaplan Noordelijk Nederland.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022
Kernen met openbaar Vervoer Kernen waar openbaar vervoer beschikbaar is (volgens de definities in het RMP 2020) 100%
Verduurzaming OV Minimaal 28 elektrische bussen In de nieuwe treinconcessie gaan 18 nieuwe Winks op HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, biodiesel) rijden Er is in 2021 gestart met een 2-jarige pilot HVO in 2 GTW’s (=type treinstel) (resultaat 42) Minimaal 28 bussen 18 Winks op HVO Pilot HVO 2 GTW’s is gestart en voortzetten realisatie pilot HVO busstalling O’wolde
Overbruggingsconcessie bus 2022-2024 De implementatie van de overbruggingsconcessie wordt afgerond en de nieuwe concessie wordt gestart (december 2022), (resultaat 43) 100%
Aanbesteding busconcessie 2024-2034 Voorbereidingen starten met aanbesteding opvolgende busconcessie (resultaat 43) 50%
Versnelling over bestaand en nieuw spoor Noorden-Randstad Bestaand spoor: er worden afspraken gemaakt over het realiseren van mogelijkheden tot versnelling op de lijn Amsterdam-Zwolle (resultaat 44) Nieuw spoor: er worden afspraken gemaakt over verder vervolgonderzoek naar de realisatie van de Lelylijn (resultaat 46) Afspraken gemaakt
Decentralisatie sprinterdiensten Leeuwarden-Zwolle Vervolgafspraken met het Rijk en de provincies Drenthe en Overijssel over de decentralisatie van de sprinterdiensten. (resultaat 47) Afspraken gemaakt
Overdracht concessieverlening Waddenveren Afhankelijk van de besluitvorming; een getekende bestuursovereenkomst (resultaat 48) Besluitvorming PS gereed
Innovatieve Tafels In 2022 organiseren wij 2 innovatieve tafels (resultaat 49) 2

NB:

 1. Ook in 2022 hebben we nog te maken met de effecten van de coronacrisis op het OV. Op 20 januari 2021 hebben Provinciale Staten ingestemd met de uitgangspunten van een ‘Transitieplan OV’. Dit plan biedt ruimte om ook voor het dienstregelingsjaar 2022 een afwijkende dienstregeling te rijden gelet op (structurele) effecten door de coronapandemie. Dit is een afwijking op de eerder overeengekomen afspraken die vastgelegd zijn in de concessie. De huidige verwachting (eind juni) is dat we ondanks recente toename van reizigers nog t/m 2025 te maken hebben met achterblijvende reizigersaantallen, in vergelijking met 2019, en daarmee achterblijvende reizigersinkomsten.
 2. Wijzigingen van de concessie hebben verder ook te maken met de Beschikbaarheidsvergoeding BVOV van het Rijk. De uitgangspunten van deze regeling is nog onzeker voor wat betreft 2022.

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 54.497
 • 5.529
 • 48.968
 • Begroting 2021
 • 59.977
 • 3.364
 • 56.613
 • Begroting 2022
 • 58.881
 • 1.685
 • 57.195
 • Begroting 2023
 • 62.577
 • 1.685
 • 60.892
 • Begroting 2024
 • 55.077
 • 1.685
 • 53.392
 • Begroting 2025
 • 55.077
 • 1.685
 • 53.392

Toelichting:

De begrote lasten bestaan hoofdzakelijk uit exploitatie middelen voor het openbaar vervoer. De baten hebben betrekking op een bijdrage door derden in de uitgevoerde diensten.  De fluctuatie over de jaren wordt veroorzaakt door de inzet van middelen uit de voormalige BDU reserve, onder andere voor het project 4de trein Sneek. Voor de nieuwe busconcessie zijn er minder middelen beschikbaar.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Afschrijvingen OV Duurzaam
 • IPO bijdrage
 • Openbaar vervoer
 • ROCOV
 • Proef HVO biodiesel in treinconcessie
 • Openbaar vervoer
 • Programmaplan Duurzaam Openbaar Vervoer
 • Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020
 • Openbaar vervoer
 • Openbaar vervoer
 • Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020
 • Openbaar vervoer
 • Realisatie 2020
 • 321
 • 287
 • 49.782
 • 40
 • 50.429
 • 217
 • 217
 • 28
 • 2
 • 30
 • 3.821
 • 0
 • 3.821
 • 54.497
 • 1.708
 • 1.708
 • 3.821
 • 0
 • 3.821
 • 5.529
 • 48.968
 • Begroting 2021
 • 451
 • 282
 • 56.212
 • 98
 • 57.043
 • 94
 • 94
 • 1.117
 • 105
 • 1.222
 • 955
 • 662
 • 1.617
 • 59.977
 • 1.747
 • 1.747
 • 955
 • 662
 • 1.617
 • 3.364
 • 56.613
 • Begroting 2022
 • 447
 • 283
 • 56.680
 • 114
 • 57.524
 • 0
 • 0
 • 1.062
 • 295
 • 1.357
 • 0
 • 0
 • 0
 • 58.881
 • 1.685
 • 1.685
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.685
 • 57.195
 • Begroting 2023
 • 447
 • 137
 • 54.379
 • 114
 • 55.077
 • 0
 • 0
 • 7.500
 • 0
 • 7.500
 • 0
 • 0
 • 0
 • 62.577
 • 1.685
 • 1.685
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.685
 • 60.892
 • Begroting 2024
 • 447
 • 137
 • 54.379
 • 114
 • 55.077
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 55.077
 • 1.685
 • 1.685
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.685
 • 53.392
 • Begroting 2025
 • 447
 • 137
 • 54.379
 • 114
 • 55.077
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 55.077
 • 1.685
 • 1.685
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.685
 • 53.392
Print deze pagina