Programma 2: Infrastructuur

2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur

Begroting

Wat willen we bereiken?

De provincie streeft naar een goed dagelijks beheer en onderhoud van het provinciaal wegen- en vaarwegennet. De provincie is wettelijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het provinciale wegen- en vaarwegennet en de daarbij behorende kunstwerken (zoals bruggen en viaducten).

We streven naar een “voldoende onderhoudsniveau” (ook wel een ‘7’ genoemd, met differentiatie). In het huidige bestuursakkoord is onder resultaat 38 verklaard dat dit niveau ook op het Van Harinxmakanaal van toepassing wordt, zodat ons gehele areaal zoveel mogelijk op het zelfde kwaliteitsniveau komt qua staat van onderhoud. De aanpak van het Van Harinxmakanaal pakken we meer programmatisch aan conform het eind 2019 door het PS vastgestelde programma. Om synergievoordeel te bereiken en hinder te beperken leggen we verbindingen tussen geplande onderhoudswerkzaamheden en werkzaamheden ten behoeve van de opwaardering van het kanaal (bijv. bochtverruiming Franeker, resultaat 37). We kijken naar koppelkansen, en de mogelijke meerwaarde daarvan, met initiatieven derden en / of andere provinciale doelen en ambities, waaronder in ieder geval circulariteit en duurzaamheid.

In 2020 zijn de kaders voor het onderhoud geëvalueerd, geactualiseerd en vastgesteld door PS. Daarbij is de ruimte geboden om te komen tot een meer gedifferentieerd onderhoud. Dit houdt in dat de technische staat van belangrijke verbindingen op een hoger niveau kan liggen dan de staat van meer ondergeschikte verbindingen. Dit principe wordt eerst toegepast bij het onderhoud aan oevers en zo mogelijk later doorgevoerd naar andere onderdelen van ons areaal. Hiermee wordt beter invulling gegeven aan risico-gestuurd onderhoud.

Met Rijkswaterstaat zijn nieuwe afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van vaargeul de Boontjes tot en met 2022. De Provincie draagt financieel bij aan het op diepte houden van de vaargeul. Daartoe hebben PS besloten bij de begrotingsbehandeling in 2020. In 2023 wordt er geëvalueerd met het Rijk.

Het onderhoud van de infrastructuur wordt ook behandeld in paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen.

Welke resultaten willen we in 2022 behalen?

 • Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur conform het door PS vastgestelde onderhoudsniveau en gaan door met het verder professionaliseren van ons assetmanagementsysteem (inclusief rapportage)
 • We voeren binnen het meerjarenprogramma ‘Kunstwerken’ renovaties en vervangingen uit volgens de planning in het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2022’
 • We werken verder aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de al in bedrijf genomen bediencentrale (in de tijdelijke huisvesting) en realiseren een definitieve bediencentrale gecombineerd met een steunpunt voor Provinciale waterstaat.
 • Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart door middel van het op professionele wijze bedienen van provinciale bruggen en sluizen gelegen over de vaarwegen in Fryslân.
 • We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen.
 • We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen en professionaliseren de integrale samenwerking met politie en andere handhavende diensten
 • We doorlopen het besluitvormingsproces voor de herverdeling van de steunpunten, en starten met de uitvoering van de herverdeling en daaraan gekoppeld het energieneutraal maken van de te handhaven steunpunten (conform het vastgestelde implementatieplan energieneutrale provinciale organisatie).
 • We gaan door met het afhandelen van de oorspronkelijk ruim 1700 geïdentificeerde dossiers van oneigenlijk gebruik van provinciale eigendommen in 2022.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022
Onderhoudsniveau (technische staat) Het deel van de provinciale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste onderhoudsniveau.
Wegen (nulmeting 2018: 90%) 92%
Fietspaden (nulmeting 2018: 77%) 91%
Kunstwerken (nulmeting 2016: 89%) 95%
Oevers (nulmeting 2016: 71%) 78%
Diepte vaarwegen (nulmeting 2016: 88%) 90%
Afstandsbediening bruggen Aantal bruggen wat aangesloten wordt op bediencentrale in 2022 8
Oneigenlijk gebruik provinciale eigendommen In 5 jaar oplossen van de resterende 1.000 geïdentificeerde dossiers 330 opgeloste dossiers

NB:

 1. Bovengenoemde prestatie indicatoren betreffen alleen de technische staat van het areaal gebaseerd op het vigerende en goedgekeurde onderhoud beleidskaders (2019). Gedifferentieerd onderhoud is hierin niet meegenomen.
 2. In het kader van continu verbeteren vanuit Asset Management wordt momenteel onderzocht wat de gewenste prestatie indicatoren moeten zijn om te kunnen sturen op kansen en risico’s zodat er een goede balans gevonden kan worden tussen prestaties, kansen/risico’s, en geld.
  De focus ligt hierbij op de volgende niveaus:

  1. de staat van de assets
  2. het onderhoud en het beheer van de asset
  3. de beheersing van het systeem en de organisatie nodig voor het onderhoud en beheer
  4. koppelkansen met andere opgaven zoals circulariteit, energie, ecologie, duurzaamheid, etc.

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 20.216
 • 2.230
 • 17.986
 • Begroting 2021
 • 25.896
 • 972
 • 24.924
 • Begroting 2022
 • 29.398
 • 1.624
 • 27.775
 • Begroting 2023
 • 30.372
 • 1.036
 • 29.336
 • Begroting 2024
 • 26.052
 • 1.036
 • 25.015
 • Begroting 2025
 • 34.030
 • 1.036
 • 32.993

Toelichting:

De begrote lasten bestaan hoofdzakelijk uit beheer- en onderhoudsmiddelen en afschrijvingslasten. De programmering voor groot onderhoud is meerjarig verwerkt. Hierdoor ontstaan er enige fluctuaties door de jaren heen. De fluctuatie in de baten over de jaren wordt veroorzaakt door de verkoop van steunpunten.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Werken voor derden (schades)
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Werken voor derden (schades)
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Afschrijvingen bedrijfsmiddelen
 • Afschrijvingen infrastructuur
 • Afschrijvingen kunstwerken
 • Beleefcentrum Afsluitdijk
 • Eigendommen
 • Infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen
 • Onderhoud Lauwerszeewerken
 • Onderhoud vaarwegen
 • Onderhoud wegen
 • Vaarwegen bedienen kunstwerken
 • Wegen gladheidsbestrijding
 • Werkplaats steunpunt kantoor
 • Bestuursovereenkomst vaarweg Boontjes
 • Dieptepeilingen Friese meren
 • Eigendommen
 • Pilot voorkomen wildongevallen op provinciale wegen
 • Bijdrage aan activa in eigendom van derden
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Groot onderhoud water
 • Groot onderhoud wegen
 • Schades
 • Beleefcentrum Afsluitdijk
 • Eigendommen
 • Onderhoud vaarwegen
 • Onderhoud wegen
 • Werkplaats steunpunt kantoor
 • Schades
 • Realisatie 2020
 • 0
 • 13
 • 180
 • 87
 • 166
 • 0
 • 291
 • 3.014
 • 8.704
 • 10
 • 1.314
 • 408
 • 14.189
 • 0
 • 27
 • 5
 • 0
 • 33
 • 0
 • 150
 • 1.673
 • 3.445
 • 5.269
 • 726
 • 726
 • 20.216
 • 20
 • 222
 • 789
 • 94
 • 379
 • 1.504
 • 726
 • 726
 • 2.230
 • 17.986
 • Begroting 2021
 • 194
 • 258
 • 1.600
 • 24
 • 217
 • 33
 • 235
 • 3.320
 • 8.575
 • 18
 • 1.551
 • 370
 • 16.394
 • 200
 • 49
 • 51
 • 100
 • 400
 • 0
 • 318
 • 2.376
 • 6.408
 • 9.102
 • 0
 • 0
 • 25.896
 • 30
 • 318
 • 482
 • 143
 • 0
 • 972
 • 0
 • 0
 • 972
 • 24.924
 • Begroting 2022
 • 71
 • 321
 • 1.760
 • 25
 • 220
 • 66
 • 238
 • 3.362
 • 8.676
 • 18
 • 1.570
 • 515
 • 16.842
 • 200
 • 0
 • 51
 • 150
 • 401
 • 3.280
 • 1.501
 • 2.261
 • 5.113
 • 12.156
 • 0
 • 0
 • 29.398
 • 30
 • 318
 • 482
 • 143
 • 651
 • 1.624
 • 0
 • 0
 • 1.624
 • 27.775
 • Begroting 2023
 • 86
 • 416
 • 1.920
 • 25
 • 220
 • 99
 • 238
 • 3.352
 • 8.639
 • 18
 • 1.542
 • 643
 • 17.196
 • 0
 • 0
 • 51
 • 0
 • 51
 • 0
 • 1.781
 • 2.533
 • 8.812
 • 13.125
 • 0
 • 0
 • 30.372
 • 30
 • 318
 • 482
 • 143
 • 64
 • 1.036
 • 0
 • 0
 • 1.036
 • 29.336
 • Begroting 2024
 • 131
 • 779
 • 2.080
 • 25
 • 220
 • 132
 • 238
 • 3.344
 • 8.640
 • 18
 • 1.510
 • 644
 • 17.760
 • 0
 • 0
 • 51
 • 0
 • 51
 • 0
 • 1.781
 • 1.541
 • 4.919
 • 8.241
 • 0
 • 0
 • 26.052
 • 30
 • 318
 • 482
 • 143
 • 64
 • 1.036
 • 0
 • 0
 • 1.036
 • 25.015
 • Begroting 2025
 • 131
 • 779
 • 2.240
 • 25
 • 220
 • 165
 • 238
 • 3.344
 • 8.640
 • 18
 • 1.510
 • 644
 • 17.953
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.906
 • 4.912
 • 9.259
 • 16.077
 • 0
 • 0
 • 34.030
 • 30
 • 318
 • 482
 • 143
 • 64
 • 1.036
 • 0
 • 0
 • 1.036
 • 32.993
Print deze pagina