Programma 1: Bestuur

1.3 Commissaris van de Koning

Begroting

Wat willen we bereiken?

In zijn rol als rijksorgaan heeft de Commissaris van de Koning (CdK) verschillende taken namens het Rijk. Deze zijn uitgewerkt in een ambtsinstructie. Wij zorgen ervoor dat hij deze rijkstaken goed kan uitvoeren. Naast deze rijkstaken heeft de Commissaris van de Koning een belangrijke rol als boegbeeld en voorzitter van het provinciale bestuur.

Welke resultaten willen we in 2022 behalen?

Voortbordurend op de voorgaande jaren wordt ook in 2022 ingezet op het versterken van de weerbaarheid van het decentraal bestuur en de preventieve aanpak van ondermijning en het beperken van integriteitsrisico’s. Daarnaast blijft de CdK zich inzetten voor het bevorderen van interbestuurlijke samenwerking (zie ook beleidsveld 1.5 en paragraaf 10.5), waarbij ‘horizontaal besturen’ en het benadrukken van de kracht van Fryslân als regioprovincie centraal staan.

Vanzelfsprekend worden verder de volgende belangrijke algemene taken uitgevoerd:

 • De CdK ziet toe op een ordelijk verloop van procedures voor benoemingen, herbenoemingen en ontslag van burgemeesters.
 • De CdK brengt met regelmaat bezoeken aan de gemeenten in de provincie.
 • De CdK adviseert over de voorstellen voor het verlenen van Koninklijke onderscheidingen (lintjes), over predicaten Koninklijk en Hofleverancier, en ook over Koninklijke erepenningen.
 • De CdK onderhoudt de contacten met het Koninklijk Huis. Hij ontvangt de Koning wanneer deze Fryslân bezoekt en geleidt verzoeken aan het Koninklijk Huis door.
 • De CdK bevordert de samenwerking van de besturen van provincie, gemeente en waterschap met rijksambtenaren en met de krijgsmacht. Daarnaast bemiddelt hij bij problemen op het gebied van (inter)bestuurlijke verhoudingen.
 • De CdK houdt bestuurlijk toezicht op de Veiligheidsregio Fryslân.
 • De CdK rapporteert aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitvoering van zijn rijkstaken. Hij kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan de regering of de ministers.
 • De CdK heeft een belangrijke representatieve functie.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022
Ambtsbezoeken aan de Friese gemeenten Aantal bezoeken 4
Klankbordgesprekken burgemeesters Aantal gesprekken 10

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 319
 • 0
 • 319
 • Begroting 2021
 • 299
 • 0
 • 299
 • Begroting 2022
 • 300
 • 0
 • 300
 • Begroting 2023
 • 300
 • 0
 • 300
 • Begroting 2024
 • 300
 • 0
 • 300
 • Begroting 2025
 • 300
 • 0
 • 300

Toelichting:

De begrote lasten betreffen de salariskosten van de CdK en aanverwante kosten.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Commissaris van de Koning
 • Jaarrapportage CdK
 • Realisatie 2020
 • 319
 • 0
 • 319
 • 319
 • 0
 • 319
 • Begroting 2021
 • 298
 • 1
 • 299
 • 299
 • 0
 • 299
 • Begroting 2022
 • 298
 • 1
 • 300
 • 300
 • 0
 • 300
 • Begroting 2023
 • 298
 • 1
 • 300
 • 300
 • 0
 • 300
 • Begroting 2024
 • 298
 • 1
 • 300
 • 300
 • 0
 • 300
 • Begroting 2025
 • 298
 • 1
 • 300
 • 300
 • 0
 • 300
Print deze pagina